500 + a dochód ze sprzedaży mieszkania

house-1492612-1600x1200Wiele pytań i wątpliwości dotyczących programu 500+ wciąż dotyczy sposobu liczenia dochodu rodziny. Jedno z pytań, jakie pojawiają się w komentarzach i mailach dotyczy traktowania przez organ ustalający prawo do 500+ dochodu ze sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Organy ustalające prawo do świadczeń, w tym również prawo do świadczenia wychowawczego (a więc do 500+), automatycznie zaliczają ten dochód do dochodu rodziny. Czy słusznie?

Czy faktycznie dochód ze sprzedaży mieszkania, domu czy działki powinien być wliczany do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń, czy też nie?

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że dochód ze sprzedaży nieruchomości nie powinien być wliczany do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń – ale pod jednym warunkiem – jeżeli został przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Osoby, którym odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko albo do innych świadczeń rodzinnych (a więc np. prawa do zasiłku rodzinnego) właśnie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego spowodowane uzyskaniem dochodu ze sprzedaży mieszkania, działki czy domu, mają więc szansę skutecznie odwołać się od negatywnej decyzji i uzyskać prawo do świadczenia 🙂

O tym, w jaki sposób skonstruować odwołanie, pisałam już tutaj.

Wzór jest aktualny nie tylko dla opisanej w nim sytuacji, można go zmodyfikować i zastosować również do innych okoliczności, także do sytuacji, w której organ błędnie zaliczy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości do dochodu rodziny.

Można także powołać się na orzecznictwo sądów administracyjnych, które bardzo wyraźnie i zgodnie twierdzą, że traktowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jako jednego z dochodu uzyskanego przez rodzinę jest błędem.

Tak m.in. stwierdził wojewódzki sąd administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3.07.2014 roku – sygn. III SA/Kr 350/14 „(…)do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.”

oraz wojewódzki sąd administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 5 marca 2015 roku – sygn. II SA/Ke 107/15: „ (…) Zdaniem Sądu taka interpretacja powyżej wskazanego przepisu ustawy jest błędna. Skoro bowiem art. 3 ust. 1 lit. a stanowi, że dochód to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w (…) art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to treść tego przepisu należy odczytywać mając na uwadze cały art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby skarżąca uzyskała dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i nie przeznaczył go na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dochód taki powinien być wliczony do dochodu rodziny, gdyż w myśl art. 3 ust. 1 lit. a podlega opodatkowaniu. Skoro jednak dochód ten w przedmiotowym przypadku nie podlega opodatkowaniu (bo jest zwolniony), to ten przychód nie powinien być wliczany do dochodu rodziny skarżącej (…)”.

Wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczą świadczeń rodzinnych, a ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (a więc ta, która wprowadza 500+) odsyła do definicji dochodu znajdującej się właśnie w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Stąd wniosek, że także orzecznictwo dotyczące zasad ustalania dochodu do 500+ może być podstawą do odwołania od decyzji odmawiającej prawa do 500+.

Szczęściu trzeba pomagać, więc jeżeli tylko masz dokumenty, które wyraźnie wskazują na to, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania, domu lub działki przeznaczyłaś/ przeznaczyłeś na zakup nowego mieszkania lub domu (faktury, zaświadczenia), nie wahaj się ani chwili – odwołuj się! Powodzenia 🙂

Jeżeli uważasz, że ta strona Ci pomogła, i Ty możesz mieć swój udział w jej tworzeniu – więcej informacji w tekście „Kawa, wino czy czekoladki?” po prawej stronie witryny 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: Marie Charvet