Becikowe samorządowe

Gdy składaliśmy wniosek o przyznanie „becikowego”, z wielu miejsc i ust padały pytania czy o to drugie „becikowe” też wnioskowaliśmy. Drugie „becikowe”? Jakie drugie „becikowe”? Chodziło o tzw. „becikowe” samorządowe, które niektóre gminy przewidziały w swoich budżetach i które jest wypłacane, gdy rodzice dziecka spełniają określone przez tą gminę warunki – czasem jest to kryterium dochodowe, czasem wystarczy fakt zamieszkiwania przez określony czas na terenie gminy. O tym, czy dana gmina przewiduje możliwość wypłaty „becikowego” samorządowego oraz jakie kryteria należy spełnić, by je otrzymać, najlepiej zapytać w urzędzie gminy (lub urzędzie miasta) lub w ośrodku pomocy społecznej.

Skąd wiedzieć czy powinniśmy udać się do urzędu gminy czy urzędu miasta?

Najprościej mówiąc wszystko zależy od tego, gdzie mieszka wnioskodawca 🙂 – w Polsce jest 2478 gmin, część z nich to gminy wiejskie, część to gminy wiejsko – miejskie, a inne to gminy miejskie. Jeżeli o becikowe samorządowe pyta mieszkaniec np. Gdańska, Gdyni, Warszawy, Katowic czy Krakowa, to po wszystkie informacje powinien udać się do urzędu miasta. ale mieszkaniec Ząbek czy Człuchowa uda się do urzędu gminy. Urząd miasta to taka sama instytucja jak urząd gminy, z tym, że przewidziana dla miast (gmin miejskich).

Jeżeli gmina przewiduje wypłatę „becikowego” samorządowego, zanim otrzymamy ten dodatkowy 1000 zł, znów musimy złożyć komplet odpowiednich dokumentów.

Na pewno będą to:

  1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka – wzory wniosków dostępne są w urzędach gmin lub w ośrodkach pomocy społecznej, często również na stronach internetowych tych instytucji 🙂

  2. Dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy – do wglądu

lub

Kserokopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski

  1. Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci

  2. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie określonej gminy uprawnionych osób co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka – takim dokumentem będzie np.:

– dowód osobisty jeżeli wnioskodawca jest zameldowany na terenie konkretnej gminy,

– karta pobytu,

– urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie konkretnej gminy

  1. Dokument potwierdzający zamieszkanie dziecka na terenie konkretnej gminy – tutaj najczęściej przedstawiamy zaświadczenie o zameldowaniu dziecka przy jednym z rodziców

  2. Oświadczenia członków rodziny o dochodach uzyskanych w określonym roku kalendarzowym (2013 lub 2014)

lub

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w określonym roku kalendarzowym (2013 lub 2014)

Podobnie, jak w każdym innym przypadku, także tutaj polecam udać się do Urzędu Skarbowego i wypełnić na miejscu krótki wniosek o wydanie zaświadczenia – zaświadczenie jest wydawane na miejscu, a jakby nie patrzeć – nikt tak dobrze nie wyliczy naszych dochodów, jak „skarbówka” 😉

  1. umowa o pracę/ umowa zlecenie/umowa agencyjna/ decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy/ decyzja ZUS/ oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy działalność gospodarczą – jeżeli w kolejnym roku (odpowiednio 2014 lub 2015) którykolwiek z członków rodziny uzyskał nowe źródła dochodu

  2. w przypadku utraty dochodów w określonym roku kalendarzowym (2013 lub 2014):

– świadectwo pracy oraz PIT – 11 za rok 2013/2014 w przypadku utraty zatrudnienia,

– zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 za 2013/2014 rok w przypadku utraty zatrudnienia z umowy zlecenia,

– zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013/2014 rok w przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,

– oświadczenie i PIT za 2013/2014 z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

– zaświadczenie z ZUS i PIT za 2013/2014 rok wystawiony przez ZUS w przypadku utraty zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej,

– decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przypadku zamknięcia firmy oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2013/2014 rok z potwierdzeniem wpływu do urzędu skarbowego,świadectwo pracy,

– zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia i PIT za 2012/2013 rok w przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia,

– akt zgonu osoby, która płaciła alimenty na jednego z członków rodziny w przypadku utraty zasądzonych alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do ich płacenia, jeżeli odpowiednio w roku 2014 lub 2015 nastąpiła utrata dochodu

  1. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym – wzór do pobrania razem z wnioskiem o „becikowe”, należy je wypełnić nawet, gdy takiego dochodu nie uzyskujemy – po prostu wpisujemy wówczas 0 w kolejnych rubryczkach.

  2. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego przysposobienie

lub
zaświadczenie sądu albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

gdy o „becikowe” samorządowe występują rodzice dziecka przysposobionego.

Większość dokumentów, jakie należy przedstawić przy staraniu się o „becikowe” samorządowe, to te same dokumenty, jakie przedstawiamy starając się o „becikowe” ustawowe. Tak samo też, jak i przy każdej innej sprawie załatwianej w urzędzie, pamiętajmy, by do wszystkich kserokopii dokumentów mieć przy sobie ich oryginały – do okazania pracownikowi urzędu lub ośrodka pomocy społecznej.

Warto również zaznaczyć, że gminy często nie wymagają dokumentów określających dochody od osób, które posiadają Kartę Rodzinną (tak jest np. w Krakowie).