Dokumenty potrzebne do otrzymania becikowego

2-pink-feet-1519579Gdy składałam wniosek o przyznanie „becikowego” na swoją córeczkę, czułam się jakbym przywiozła do urzędu grubą książkę formatu A4. Tych dokumentów było tak dużo, że obsługująca mnie pani mile zdziwiła się, że są tam akurat te, których potrzeba :p.

Jak przygotować dokumenty niezbędne do otrzymania „becikowego” tak, by nie wracać do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej kolejny raz?

Pierwszym krokiem jest poprawne wypełnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie „becikowego” jest dostępny zarówno w urzędach gmin (lub miast), jak i w gminnych lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej – w zależności od tego która z tych instytucji jest w danej gminie odpowiedzialna za wypłacanie „becikowego”. Jest również dostępny na Internecie – na oficjalnych stronach tych instytucji jako „wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka”.

W pierwszej części wniosku jesteśmy pytani o dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – tak, tak, chodzi o dane tego z rodziców, które składa wniosek o „becikowe” 🙂

Musimy podać nasze:

 • imię i nazwisko,

 • PESEL (gdy wnioskodawca nie ma nadanego numeru PESEL musi podać numer dokumentu tożsamości, jaki posiada)

 • datę urodzenia,

 • stan cywilny,

 • obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (musi ono znajdować się na terenie gminy, w której składamy wniosek),

 • numer telefonu.

W drugiej części wniosku należy wskazać dane dziecka, które nam się urodziło lub które przysposobiliśmy, a więc jego lub jej:

 • imię i nazwisko,

 • PESEL,

 • datę urodzenia.

W trzeciej części wniosku należy wskazać dane członków rodziny, a więc kolejno podać:

 • imię i nazwisko członka rodziny (mamy, taty, dzieci),

 • stopień pokrewieństwa,

 • PESEL,

 • urząd skarbowy, w którym rozlicza się członek rodziny

W dalszej części wniosku znajduje się pole: inne dane – są to dane dotyczące sytuacji finansowej rodziny, w skład której wchodzą wnioskodawca i dziecko, a więc należy tu podać:

 • łączną kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (np. przez ojca dziecka na dziecko z poprzedniego związku),

 • czy w roku poprzedzającym okres zasiłkowy lub w roku któryś z członków rodziny utracił lub uzyskał dochód.

Tutaj pojawia się pytanie – kiedy rokiem poprzedzającym okres zasiłkowy będzie np. rok 2014, a kiedy 2015?

Wszystkie wnioski o „becikowe”, które były składane do 31-ego października 2016 roku muszą zawierać dane o roku kalendarzowym 2014, zaś wnioski składane teraz od 1-ego listopada 2016 – dane o roku kalendarzowym 2015.

Jak pisałam już w poście „Komu przysługuje becikowe?”, comiesięczna wpłata alimentów zmniejsza dochód rodziny. Wskazując łączną kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób należy miesięczną kwotę (np. 500 zł) pomnożyć razy 12 miesięcy, a do odpowiedniej rubryczki wpisać uzyskany wynik, w podanym przykładzie będzie to 6000 zł.

W dalszej części wniosku należy wskazać załączniki do wniosku. Podzieliłam je na 2 kategorie dokumentów, by łatwiej było je przygotować.

 1. Dokumenty związane z sytuacją osobową wnioskodawcy i jego rodziny:

1. dowód osobisty lub paszport – do wglądu

lub

kserokopia karty pobytu w przypadku, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie osobnych zezwoleń,

 1. kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

 2. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy, w której wnosimy o przyznanie „becikowego” – najpewniejszym dokumentem jest tu nadal zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,

 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 – ego tygodnia ciąży do porodu – zaświadczenie to może wystawić zarówno lekarz, jak i położna na podstawie karty ciąży

albo

w przypadku występowania o przyznanie „becikowego” na dziecko przysposobione : kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno – opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

 1. Dokumenty związane z sytuacją finansową wnioskodawcy i jego rodziny (uwaga – wskazuję rok odpowiedni dla wniosków składanych po 1.11.2016 roku):

  1. umowa o pracę/ umowa zlecenie/umowa agencyjna/ decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy/ decyzja ZUS/ oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy działalność gospodarczą – jeżeli w kolejnym roku (2016) którykolwiek z członków rodziny uzyskał nowe źródła dochodu

2.  świadectwo pracy oraz PIT – 11 za rok 2015 w przypadku utraty zatrudnienia,

 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 za 2015 rok w przypadku utraty zatrudnienia z umowy zlecenia,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2015 rok w przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,

 • oświadczenie i PIT za 2015 z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

 • zaświadczenie z ZUS i PIT za 2015 rok wystawiony przez ZUS w przypadku utraty zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej,

 • decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przypadku zamknięcia firmy oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2015 rok z potwierdzeniem wpływu do urzędu skarbowego,

 • świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia i PIT za 2015 rok w przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia,

 • akt zgonu osoby, która płaciła alimenty na jednego z członków rodziny w przypadku utraty zasądzonych alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do ich płacenia,

jeżeli odpowiednio w roku 2015 lub 2016 nastąpiła utrata dochodu.

3. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym – wzór do pobrania razem z wnioskiem o „becikowe”, należy je wypełnić nawet, gdy takiego dochodu nie uzyskujemy – po prostu wpisujemy wówczas 0 w kolejnych rubryczkach.

Dla ciekawych i dla tych, którzy boją się, że może uzyskują taki dochód, dochód nieopodatkowany to m.in.:

 • renty określone dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin,

 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

 • zasiłki chorobowe rolników,

 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,

 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, przebywających czasowo za granicą,

 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

 • alimenty na rzecz dzieci,

 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne , stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 • dodatki za tajne nauczanie,

 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe,

 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla,

 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 • dochody uzyskiwane za granicą Polski pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • zaliczkę alimentacyjną,

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • pomoc materialną o charakterze socjalnym,

 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne,

 • stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi,

 • stypendia sportowe

 • stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny (tj. stypendia materialne o charakterze socjalnym).

  4. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty lub odpis ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem oraz zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2015 lub potwierdzenia przelewów wykonanych w roku 2015, jeżeli jeden z członków rodziny płaci alimenty na rzecz innej osoby.

I tyle tego… Zebrało się dużo, ale czy faktycznie tak trudno jest otrzymać „becikowe”?

 Prawa do zdjęcia należą do: Julie Elliott-Abshire

20 thoughts on “Dokumenty potrzebne do otrzymania becikowego

 • 18 kwietnia 2016 o 2:00 pm
  Permalink

  Jeżeli mąż podjął prace od października 2014 (pracuje w tym miejscu do dziś) musimy przedstawić jego umowę o pracę + jeszcze zaświadczenie z ZUS-u, tak? Chodzi o takie same zaświadczenie, które bierze się do becikowego?
  Z góry dziękuję za odpowiedź : )

  Odpowiedz
  • 18 kwietnia 2016 o 5:58 pm
   Permalink

   Witam, rozumiem, że pytanie dotyczy świadczenia 500+?
   Jeżeli mąż pracuje od 2014 roku w tym samym miejscu, to o jego dochodach urząd skarbowy powiadomi organ wypłacający 500+ sam. Możesz dołączyć do wniosku ksero umowy o pracę, by organ wiedział ile wynosi miesięczny dochód (+ oryginał do wglądu), ale zaświadczenia z ZUS raczej nikt nie powinien wymagać 🙂

   Odpowiedz
 • 20 czerwca 2016 o 1:34 pm
  Permalink

  Witam.Czy jeżeli od końca kwietnia tego roku rozwiązała mi się umowa o pracę i przeszłam na zasiłek macierzyński z Zus-u,to czy można to potraktować jako utratę dochodu we wniosku o 500+

  Odpowiedz
  • 22 czerwca 2016 o 10:29 am
   Permalink

   Witam, jak najbardziej, bo ustał stosunek pracy i otrzymałaś świadectwo pracy od pracodawcy, które będziesz mogła przedstawić organowi ustalającemu prawo do 500+.

   Odpowiedz
 • 9 lipca 2016 o 10:53 pm
  Permalink

  Witam,obecnie jestem w 30 tyg ciąży.Od marca jestem na zwolnieniu lekarskim i pieniądze co msc płaci mi pracodawca ponieważ zatrudnia więcej niż 20 osób.Przewidywany termin porodu to 11.09 .Chcę zostać z dzieckiem w domu przez 12 msc i złożyć jeden wspólny wniosek o przyznanie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.Kiedy mam taki wniosek wysłać do pracodawcy?
  Druga rzecz która chciałam zapytać to złożenie wniosku 500+ .Będzie to 2 dziecko,pierwsze ma obecnie 14 lat.Moje wynagrodzenie msc jest różne,raz 1670 a raz 1780 zł.Pracuję w tej firmie od 01.02 tego roku na umowę o pracę na czas określony do 31.01.2018 r.Córka ma zasądzone alimenty w kwocie 400zł .Z tego co liczyłam mogę o 500+ starać się też na pierwsze dziecko.Z którego roku będą brane dochody pod uwagę?Dodam że wcześniej nie pracowałam nigdy na umowę o pracę a jedynie zlecenie i to były umowy raptem na 1 msc albo 3 msc.Jakie mam zanieść dokumenty do urzędu oraz czy alimenty też są brane pod uwagę na córkę jako dochód?Z góry dziękuję za odp.

  Odpowiedz
  • 10 lipca 2016 o 10:35 pm
   Permalink

   Witam,
   Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski musisz złożyć w terminie 21 dni od dnia porodu.
   Co do pytania o 500+ będziesz musiała dostarczyć wszystkie umowy, jakie miałaś + PIT-11 od swoich zleceniodawców oraz umowę o pracę, jaką masz teraz. Alimenty na dziecko także wliczają się do dochodu. Musisz załączyć do wniosku wyrok sądu + historię przelewów lub zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji za rok 2014. W Twojej sytuacji organ policzy sumę miesięczną alimentów z 2014 roku i dochód z Twojej umowy o pracę, jaki otrzymałaś w marcu 2016.

   Odpowiedz
 • 17 sierpnia 2016 o 6:22 pm
  Permalink

  czy jeżeli mam aneks do umowy o pracę z 1/2 etatu na 1/4 etatu to czy do 500+ traktują pit 2014r jako dochód utracony?

  Odpowiedz
  • 23 sierpnia 2016 o 9:29 am
   Permalink

   Witam, aneks do umowy o pracę nie jest traktowany jako dokument dowodzący utraty dochodu. Wskazuje wyłącznie na to, że wraz z podpisaniem aneksu Twój wymiar czasu pracy uległ zmniejszeniu, a Twoje wynagrodzenie uległo obniżeniu (ale nie utracie). Utrata następuje wyłącznie wtedy, gdy zakończysz stosunek pracy (lub inny stosunek prawny, z którego uzyskujesz dochód).

   Odpowiedz
 • 2 września 2016 o 7:09 pm
  Permalink

  Ją mam problem z oświadczeniem uzyskanych alimentów przez còrkę męża która dostała do ręki. Còrka skonczyła 18lat i żażadała by pieniadze przekazywał jej ojciec do rąk własnych i by nie szły przez matkę.Wg Mops oświadczenie takie nie jest dokumentem w sprawie i nie ma żadnej mocy prawnej więc nie obniży nam dochodu,pomimo iż faktycznie tych pieniędzy nie mamy bo mąż dał je córce. Czy mpos prawidłowo interpretuje przepisy?

  Odpowiedz
  • 3 września 2016 o 1:39 pm
   Permalink

   Witam,
   Jakie świadczenie chcesz uzyskać? Becikowe czy np. 500+? Pytam, bo spróbuję znaleźć dla Ciebie jakiś przepis, na którym mogłabyś się oprzeć.

   Odpowiedz
 • 26 października 2016 o 7:29 am
  Permalink

  Witam mam pytanie odnośnie 500+a mianowicie ja jestem zatrudniona na cały etat za minimalna krajowa moj mąż również natomiast gdy urodziło nam sie dziecko męża zwolnili miesiąc wcześniej i teraz tylko żyjemy z mojego macierzyńskiego oraz z zasiłku dla bezrobotnych które dostaje mąż czyli na nas 3dochody wynoszą Ok 2tys na rękę czy mogę sie starać o 500 na dziecko ?

  Odpowiedz
  • 27 października 2016 o 6:50 pm
   Permalink

   Witam,
   Jak najbardziej możesz starać się o 500 zł na dziecko 🙂
   Dochód Twojego męża z umowy o pracę, którą utracił, to dochód utracony, a dochód z zasiłku dla bezrobotnych to dochód uzyskany. Aby to udowodnić, będziesz musiała do wniosku o 500+ złożyć świadectwo pracy męża i decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

   Odpowiedz
 • 14 listopada 2016 o 11:58 pm
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie odnośnie zaświadczenia o zameldowaniu. Mieszkamy teraz na śląsku, a meldunek mąż ma na pomorzu a ja w mazowieckim. Żadne z nas nie jest tutaj zameldowane, ale tu mieszkamy. To do którego mopsu mamy składać wniosek o becikowe? Tutaj gdzie mieszkamy czy gdzie jesteśmy meldowani (i które z nas?). Dodatkowo oboje za rok 2015 (dziecko się urodziło teraz w listopadzie) rozliczaliśmy się w Gdańsku. Czy US w Sosnowcu wyda nam zaświadczenie, czy musimy wysyłać pismo do US w Gdańsku? Każde z nas osobno musi mieć swoje zaświadczenie (nie rozliczaliśmy się razem). Podobnie o zaświadczenie z ZUS. Mnie obsługuje ZUS w Warszawie, w 2015 męża obsługiwał ZUS z Gdańska, a teraz ZUS stąd (ale w sumie nie wiem który) to do którego ZUSu się zgłosić o zaświadczenie?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 15 listopada 2016 o 8:23 pm
   Permalink

   Witam,
   Wniosek o becikowe powinien być złożony w miejscu zamieszkania. Trzeba jednak w jakiś sposób to zamieszkanie w określonym miejscu udowodnić. Oczywiście – w dzisiejszym świecie można być zameldowanym w jednym miejscu, a mieszkać zupełnie gdzie indziej, dlatego nie zawsze zaświadczenie o zameldowaniu będzie dobrym dowodem na wykazanie zamieszkiwania w danej gminie. U Was wręcz przeciwnie 😉 Ale może macie np.umowę najmu mieszkania? To by wystarczyło.
   Co do zaświadczeń z US i ZUS, od tego roku wszystkie dane z US i ZUS mają być pobierane bezpośrednio przez same MOPS-y, jutro lub pojutrze sprawdzę czy faktycznie tak jest, ok?

   Odpowiedz
   • 21 listopada 2016 o 9:17 pm
    Permalink

    Potwierdzam – nie musisz składać zaświadczeń z US i ZUS, a ja muszę zrobić poprawkę w poście, żeby go uaktualnić 🙂

    Odpowiedz
    • 24 listopada 2016 o 6:14 pm
     Permalink

     A no to tyle dobrego. To może nawet złożymy wniosek, bo jak czytałam o ilości dokumentacji to stwierdziliśmy, ze odpuszczamy.
     PS. Wlasnie wysyłam wniosek o urlop macierzyński. Trzeba akt urodzenia dziecka (oryginal/kopia?) czy wystarczy zaświadczenie ze szpitala?

     Odpowiedz
     • 24 listopada 2016 o 10:14 pm
      Permalink

      Dokumentacji jest sporo, ale da się ją zorganizować 🙂
      Co do wniosku o urlop macierzyński, załączasz zarówno zaświadczenie ze szpitala, jak i akt urodzenia dziecka – możesz spróbować załączyć kopię, najwyżej pracodawca poprosi Cię o oryginał do wglądu.

 • 24 listopada 2016 o 10:54 pm
  Permalink

  Aha, poprzednio (rok temu) nie dostałam żadnego zaświadczenia, myślałam, że to cos nowego. Szefowej wole wyslac ksero, rok temu nie odzyskalam oryginału

  Odpowiedz
 • 22 września 2017 o 9:45 pm
  Permalink

  Witam
  Czy dobrze obliczyli dochód do becikowego?
  Umowy o pracę na czas nieokreślony za 2015 podzielili przez 12 miesięcy i wyszło powiedzmy 5000 zł do tego mąż 3 miesiące miał umowę zlecenie i dochód za nią to 6000zl i to podzieli na 3 więc wyszło że miesięcznie mamy 7000zl. Dlaczego zlecenie jest przez 3 a nie przez 12

  Odpowiedz
  • 24 września 2017 o 9:20 am
   Permalink

   Witam,
   Czy organ na pewno wziął pod uwagę dochód za 2015 rok? W mojej ocenie właściwe byłoby przyjęcie dochodu za rok 2016.
   Dochód z umowy zlecenie został podzielony przez 3, bo tylko przez 3 miesiące w roku Twój mąż ją wykonywał. Jest to prawidłowe obliczenie, zgodne z zasadami wskazanymi treścią ustawy.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *