Gdy organ postanawia o pozostawieniu wniosku o 500+ bez rozpatrzenia

smutek1 kwietnia 2016 roku miał być datą magiczną, dniem, od którego państwo miało zacząć efektywnie pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci. Dniem, w którym ruszył program 500+.

Choć telewizja dumnie głosi, że wiele decyzji zostało już wydanych, a pieniądze trafiły do rąk milionów Polaków, gdy czytam komentarze i maile przestaję być tego taka pewna.

Post Nie odpuszczaj 500+. Odwołaj się wywołał lawinę pytań i jak przypuszczam przyczynił się do tego, że Samorządowe Kolegia Odwoławcze w całej Polsce analizują krok po kroku sposób wyliczeń dochodu na 1 osobę w rodzinie dokonany przez MOPS-y, GOPS-y i inne urzędy. Prywatnie mam nadzieję, że jak najwięcej odwołań zostanie załatwionych poprzez wydanie decyzji pozytywnych 😉

Nie zawsze jednak pismo, które otrzymasz będzie decyzją przyznającą 500+ lub decyzją odmawiającą przyznania tego świadczenia. W niektórych pismach pojawi się sformułowanie: „organ postanawia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia”. Oznacza to ni mniej, ni więcej, a zawieszenie w próżni.

Jeszcze inną sytuacją patową będzie taka, w której mimo upływu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku nadal nie masz ani decyzji, ani pieniędzy na koncie.

Co wówczas zrobić? Jak walczyć?

W takiej sytuacji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia należy złożyć zażalenie na bezczynność organu.

To możliwość, jaką daje stronie postępowania kodeks postępowania administracyjnego. Jego przepisy (art. 37 k.p.a.) wskazują, że na niezałatwienie sprawy w wymaganym przepisami ustawy terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Jeżeli organ wyższego stopnia uzna zażalenie za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Zażalenie składa się do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Kraków, 7 lipca 2016 r.

Joanna Lipiec

ul. Azaliowa 7

31 – 336 Kraków

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

ul. Lea 10

30 – 048 Kraków

za pośrednictwem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14

30-529 Kraków

Zażalenie na bezczynność organu administracji

Na podstawie art. 37 k.p.a. wnoszę o:

  1. wyznaczenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającemu z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dodatkowego terminu załatwienia sprawy z mojego wniosku z dnia 15.04.2016 roku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na moją córkę Marię Lipiec.
  2. zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 15.04.2016 roku wniosłam o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na moją córkę Marię Lipiec. W dniu 27.06.2016 roku działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał postanowienie o pozostawieniu mojego wniosku bez rozpatrzenia (znak sprawy: XC-1567-12-ŚR/04/2016). Postanowienie powyższe doręczono mi w dniu 5.07.2016 roku.

Uzasadnieniem dla pozostawienia mojego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na moją córkę Marię Lipiec był brak dostarczenia przeze mnie dokumentów wskazujących wysokość dochodu osiąganego przez mojego męża, a ojca mojej córki, Marii Lipiec. Organ nie wziął jednakże pod uwagę faktu, iż dokumentacji tej nie jestem w stanie uzyskać bez jakiejkolwiek winy własnej, co wskazałam w oświadczeniu złożonym dnia 10 maja 2016 roku.

Mój mąż nie został przeze mnie uwzględniony w treści wniosku przy wskazywaniu składu rodziny, gdyż jesteśmy w trakcie rozwodu i nie mieszkamy wspólnie, a także nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa od 16 lipca 2014 roku. Z uwagi na zaistniałą sytuację, do wniosku z dnia 11.04.2016 roku dołączyłam stosowne oświadczenie o stanie faktycznym rodziny. Wskazałam w nim, że mąż nie powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu miesięcznego netto na 1 członka rodziny, gdyż wychowuję córkę sama bez jego udziału.

W oświadczeniu złożonym wraz z wnioskiem wskazałam także, że w dniu 30.08.2014 roku złożyłam w Sądzie Okręgowym w Krakowie pozew o rozwód, zaś postępowanie w tej sprawie toczy się pod sygn. akt II C 578/14. Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich toczy się również postępowanie w sprawie o alimenty na moją małoletnią córkę Marię Lipiec pod sygn. akt III RC 1795/14.

Na czas postępowania sądowego zostało mi przyznane zabezpieczenie alimentacyjne na małoletnią córkę Marię Lipiec w kwocie 400 zł miesięcznie.

W związku z utratą przeze mnie zatrudnienia w miesiącu marcu 2016 roku otrzymuję obecnie zasiłek dla bezrobotnych, który wraz z przyznaną kwotą zabezpieczenia alimentacyjnego są jedynymi dochodami mojej rodziny.

W zaistniałej sytuacji zasadnym jest wyznaczenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającemu z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dodatkowego terminu załatwienia sprawy z mojego wniosku z dnia 15.04.2016 roku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na moją córkę Marię Lipiec.

Z tego względu wnoszę jak na wstępie.

Joanna Lipiec

W załączeniu:

  • odpis pisma.

Pamiętaj, że podany wzór to tylko przykład. Każda sytuacja jest inna i to Ty wiesz najlepiej jak wygląda właśnie Twoja. To ją musisz opisać.

W zażaleniu musisz:

  1. wskazać stronę postępowania, która wnosi pismo i jej adres (w podanym wzorze jest to Joanna Lipiec),

  2. trzeba wskazać organ, do którego zażalenie jest kierowane i jego adres (we wzorze jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie) oraz za czyim pośrednictwem zostaje ono złożone (we wzorze jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, bo to on wydał postanowienie, od którego zażalenie wnosi Joanna Lipiec),

  3. należy wymienić organ, którego postanowienie jest kwestionowane,

  4. trzeba opisać kwestionowane postanowienie i podać argumenty, które powodują, że chcemy, żeby nakazano organowi wyznaczenie terminu dla załatwienia naszej sprawy,

  5. koniecznie trzeba podpisać pismo stanowiące zażalenie.

Zażalenie na bezczynność organu zawsze wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał kwestionowane postanowienie. Przygotuj 3 egzemplarze wraz z załącznikami. 2 z nich składasz, a 1 zostaje dla Ciebie.

Trzeba je wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. I trzeba to zrobić na piśmie.

Nie podlega ono opłacie. Jedyne, czego Ci będzie trzeba to trochę czasu i cierpliwości, by na spokojnie opisać sytuację, w której się znalazłaś/ znalazłeś. Powodzenia 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: yarranz