Jak uzyskać odpis wyroku lub postanowienia?

wyrokOdpis orzeczenia sądu (wyroku lub postanowienia) może być nam potrzebny z dwóch przyczyn:

  1. gdy chcemy odwołać się od tego orzeczenia przed jego uprawomocnieniem się

lub

       2. gdy chcemy móc się na nie powołać i dzięki temu realizować swoje prawa.

W pierwszym przypadku, a więc gdy zostanie ogłoszony wyrok lub postanowienie sądu w I instancji, strony mają tydzień od dnia jego ogłoszenia, by wystąpić do sądu o odpis tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem wygląda tak:

Kalisz, dnia 11.04.2016 r.

Maria Kaliszanka

zam. ul. Kaliska 5

Kalisz

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wydział I Cywilny
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz

 dot. sygn. akt I C 577/16

        Wniosek o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem 

Proszę o wydanie odpisu wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w dniu 7.04.2016 roku w sprawie sygn. akt I C 577/16 wraz z uzasadnieniem.

……………………………………

Maria Kaliszanka

Po uzyskaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem strona ma możliwość złożenia do sądu II instancji apelacji od tego wyroku (ma na to 14 dni).

Jeżeli uzyskamy odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem, możemy złożyć zażalenie do sądu II instancji (w ciągu 7 dni).

W drugim przypadku, gdy wyrok lub postanowienie jest już prawomocne, a strona chce uzyskać odpis orzeczenia, by móc realizować swoje prawa, do sądu można wystąpić w dowolnym momencie o odpis orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności. Należy pamiętać, że za każdą stronę orzeczenia trzeba uiścić opłatę w kwocie 6 zł. Można zrobić to przelewem na konto sądu.

Wniosek o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności wygląda tak:

Kalisz, dnia 11.04.2016 r.

Maria Kaliszanka

zam. ul. Kaliska 5

Kalisz

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wydział I Cywilny
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz

 dot. sygn. akt I C 577/16

        Wniosek o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności

Proszę o wydanie odpisu wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w dniu 7.04.2016 roku w sprawie sygn. akt I C 577/16 wraz z klauzulą prawomocności.

……………………………………

Maria Kaliszanka

W załączeniu:

  • dowód opłaty sądowej w kwocie 12 zł.

 

Oba wnioski są bardzo podobnie skonstruowane – zawierają takie dane i informacje, jak:

  • miejsce i data sporządzenia wniosku (w prawym górnym rogu),
  • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby wnoszącej wniosek (w lewym górnym rogu),
  • wskazanie właściwego sądu (czyli tego, przed którym toczyło się postępowanie),
  • wskazanie sygnatury sprawy,
  • treść wniosku :„Zwracam się prośbą o wydanie odpisu postanowienia /wyroku……………………………” itd.,
  • własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wniosek trzeba wydrukować w 2 egzemplarzach – na jednym z nich w biurze podawczym sądu zostanie przybita prezentata (pieczęć sądu z datą przyjęcia wniosku) – to potwierdzenie dla wnioskodawcy, że pismo zostało złożone.Wniosek o odpis orzeczenia może być również wniesiony za pośrednictwem poczty (wysyłka listem poleconym na adres sądu).

Odpis orzeczenia zostanie wnioskodawcy wysłany pocztą na adres wskazany we wniosku. Jeżeli jednak wnioskodawca chciałby osobiście odebrać wyrok/postanowienie, może dopisać w treści wniosku „Powyższe orzeczenie odbiorę osobiście po konsultacji z sekretariatem wydziału w celu ustalenia daty odbioru”.

Zdjęcie wyroku dostępne jest na tej stronie.