Jak zatrudnić nianię – umowa uaktywniająca – omówienie i wzór

Goran AnicicChoć jestem mamą dwu i pół latki wciąż nie znam odpowiedzi na wiele pytań związanych z dziećmi. Część zdarzeń jeszcze przede mną, część za mną, a część być może zrealizowanych w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, bo w tej zabrakło na nie miejsca 😉

Gdybyś zapytał/ zapytała mnie czy nie znam przypadkiem miłej kreatywnej osoby, która byłaby zainteresowana zatrudnieniem w charakterze niani, odpowiem przecząco. Po prostu nie miałam okazji zatrudnić niani.

Wiem jednak w jaki sposób zatrudnić nianię, by zatrudnienie to było zgodne z prawem i zadowalające (przynajmniej od strony formalnej) dla obu stron i tą właśnie wiedzą dzielę się dziś z Wami 🙂

Jeszcze całkiem niedawno nikt nie głowił się nad legalnością zatrudnienia niani, nad spisywaniem z nią jakiejkolwiek umowy, nikogo nie interesował też fakt, że pracując bez umowy nie będzie miała zaliczanych później do emerytury lat pracy (a przede wszystkim składek na ubezpieczenie).

Dostęp do legalnego zatrudnienia zapewniła nianiom dopiero w 2011 roku ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (zwanej potocznie „ustawą żłobkową”).

Dlaczego? Ano dlatego, że większość rodziców zawierających z nianią tzw. umowę uaktywniającą nie musi martwić się odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki te opłaci za nich ZUS, jeżeli:

 1. wynagrodzenie niani nie przekracza kwoty tzw. najniższej krajowej (obecnie 2000 zł brutto),

 2. rodzice dziecka, którzy zatrudniają nianię:

  a) są zatrudnieni na umowę o pracę

  lub

  b) są zatrudnieni na umowę zlecenie, umowę agencyjną, umowę o świadczenie usług

  lub

  prowadzą działalność gospodarczą,

 3. dziecko, którym będzie opiekować się niania nie chodzi do żłobka lub klubu dziecięcego ani nie opiekuje się nim opiekun dzienny.

Jak powinna wyglądać umowa uaktywniająca? Jakie informacje trzeba w niej obowiązkowo zamieścić?

Poniżej historyjka i wzór wypełnienia umowy. Przy każdym paragrafie wskazanie jakie informacje muszą zostać w nim zamieszczone.

Ona, On i Ono. Ona po pierwszym roku życia synka (po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim) chce wrócić do pracy. On także pracuje i nie ma możliwości dopasowania swojego grafiku tak, by opiekować się dzieckiem w czasie, gdy Ona jest w pracy. Oboje nie wyobrażają sobie swojego synka w żłobku, zaczynają więc zastanawiać się nad nianią. Ale znów w Ich głowach pojawiają się liczne wątpliwości, wyobraźnia podsuwa obrazy obcej kobiety, która przez cały dzień nie zmieniła dziecku ani razu pampersa, nie reagowała na jego płacz itp. Bogata fantazja powoduje, że zaczynają zastanawiać się czy lepszym rozwiązaniem nie byłaby prośba o pomoc skierowana do jednej z babć lub jednego z dziadków chłopczyka. Tylko czy w dzisiejszych czasach to wypada tak prosić o bezinteresowną pomoc, o opiekę nad maluchem po 8 – 10 godzin dziennie?

Ta pomoc nie musi być bezinteresowna. Babcia lub dziadek mogą w świetle prawa zostać także… nianią dziecka. Nie ma tu znaczenia, że są z dzieckiem spokrewnieni. Wystarczy, że podpiszą z rodzicami umowę uaktywniającą.

Umowa uaktywniająca – wzór z omówieniem

Umowa uaktywniająca

zawarta w dniu………………….………….. (np. 4.02.2017 roku) w……………………………………(np. w Krakowie)

pomiędzy

……………………………………….( np. Emilią Luty), zam.…………………………………………… (np. w Krakowie, ul. Aleksandry 15/1), legitymującą się dowodem osobistym o numerze i serii: ………………….… (np. AVX 319822) wydanym przez ………………………… (np. Prezydenta Miasta Krakowa), PESEL…………………………… (np. 75090700221),

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

a

…………………………………(np. Anielą Kwiatek), zam. …………………………………………. (np. w Krakowie, ul. Teligi 11), legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze ……………………….. (np. AIX 112233) wydanym przez ………………… (np. Prezydenta Miasta Krakowa), PESEL………………………… (np. 85020111871)

oraz

………………………………… (np. Janem Kwiatek), zam. …………………………………………. (np. w Krakowie, ul. Teligi 11), legitymującym się dowodem osobistym o serii i numerze …………………………. (np. CVC 115522), wydanym przez ………………… (np. Prezydenta Miasta Krakowa), PESEL ………………………… (np. 84051919192)

zwanymi w dalszej części umowy Zleceniodawcą.

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie opieki  przez Zleceniobiorcę nad dzieckiem/dziećmi w wieku ……………………… (np. od roku do 3 roku życia) w wyznaczonym w niniejszej umowie miejscu i czasie.

§ 2.

Dzieci objęte opieką Zleceniobiorcy

Zleceniodawca zleca zleceniobiorcy opiekę nad dzieckiem/dziećmi:

1. …………………………………………… (np. Andrzejem Kwiatek), urodzonym dnia …………… (np. 1.01.2016 roku)

2 ……………………………………… (np. Amelia Kwiatek), urodzoną dnia ……………………….. (np. 10.02.2015 roku)

§ 3.

Miejsce i czas sprawowania opieki

Opieka nad dzieckiem/dziećmi sprawowana będzie przez Zleceniobiorcę przez ………… (np. 5)

dni w tygodniu w dniach: ………………………………………. (np. poniedziałek – piątek) w godzinach: od ……… do ………. (np. od 8 do 16) w miejscu zamieszkania ………………………… Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy, a to w …………………………………… (np. Krakowie, przy ul. Teligi 11).

§ 4.

Obowiązki Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi według wskazówek Zleceniodawcy.

 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka/dzieci oraz organizowania zajęć wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do wieku i rozwoju dziecka/dzieci.

 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do podawania dziecku/dzieciom posiłków zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

§ 5.

Wynagrodzenie

 1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w §4 niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do comiesięcznej wypłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, w kwocie …………………………….. zł (np. 2000 zł)

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie każdorazowo przelewem na rachunek Zleceniobiorcy.

3. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie będzie mógł sprawować opieki nad dzieckiem/dziećmi w ustalonych w danym miesiącu terminach, ustalone niniejszą umową wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie.

§ 6.

Koszty dodatkowe

Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zleceniobiorcy dodatkowych kosztów z tytułu uczestnictwa w przedstawieniach, zajęciach oraz wycieczkach z dzieckiem/dziećmi,konieczność ich poniesienia musi być każdorazowo uprzednio uzgadniana ze Zleceniodawcą.

§ 7

Zgłoszenie do ubezpieczenia

1.Zleceniodawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zleceniobiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że przystępuje/ nie przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

§ 8

Zleceniodawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 51 ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 z dnia 4 lutego 2011:

1. oboje rodzice pozostają w zatrudnieniu/świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych/prowadzą działalność gospodarczą;

2. dzieci, o których mowa w umowie, nie zostały umieszczone w żłobku ani klubie dziecięcym, ani nie zostały objęte opieką dziennego opiekuna,

3. nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

4. nie korzysta z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art. 61c ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., zawartej z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym.

§9

Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od………………….. do ………………….. .(np. od 6.02.2017 roku do 31.12.2017 roku).

§ 10

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem na piśmie.

2. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych treścią niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane przez Strony na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenie.

§ 14

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………..…………                                                 ………….…………………………………………..

Podpis Zleceniobiorcy (niani)                                                                 Podpis Zleceniodawcy (obojga rodziców)

 

Co obowiązkowo musi znajdować się w treści umowy uaktywniającej?

1. Określenie daty i miejsca zawarcia umowy (we wzorze jest to zawarte we wstępie do umowy)

2. Określenie stron umowy (we wzorze jest to zawarte we wstępie do umowy):

 • Zleceniodawcą są rodzice dziecka lub rodzic, który sam wychowuje dziecko
 • Zleceniobiorcą jest niania – może to być nie tylko osoba obca, ale także członek rodzinny inny niż rodzic (babcia, dziadek, ciocia, wujek itd.)

Nianią może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia – to nie amerykański film, więc nie możemy zatrudnić nastoletniej córki sąsiadów do pilnowania dziecka 😉

Należy podać dane obu Stron takie, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, PESEL

 1. Określenie przedmiotu umowy – jest to sprawowanie opieki nad dzieckiem lub dziećmi w wieku od 20 – ego tygodnia życia do 3 lat (we wzorze jest to zawarte w § 1)
 2. Określenie czasu i miejsca wykonywania umowy – czyli gdzie w praktyce sprawowana ma być umowa, najczęściej jest to miejsce zamieszkania rodziców i dziecka/dzieci (we wzorze jest to zawarte w §3)
 3. Określenie nad iloma dziećmi ma być sprawowana opieka (we wzorze jest to zawarte w §2)
 4. Określenie zakresu obowiązków niani (we wzorze jest to zawarte w §4)
 5. Określenie wysokości wynagrodzenia oraz terminu i sposobu jego zapłaty (we wzorze jest to zawarte w §5)
 6. Określenie na jaki okres umowa zostaje zawarta (we wzorze jest to zawarte w §9)
 7. Określenie w jaki sposób umowa może zostać rozwiązana (we wzorze jest to zawarte w §10)

Warto wskazać także, że niania zostaje objęta ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym i podkreślić, że rodzice dziecka/dzieci spełniają warunki pozwalające na to, by składki z tytułu umowy opłacał ZUS.

W tym miejscu 2 ważne informacje:

Jeżeli niania będzie otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż najniższa krajowa np. 2200 zł brutto, rodzice zapłacą składki od kwoty nadwyżki ponad kwotę najniższego wynagrodzenia (a więc w podanym przykładzie od kwoty 200 zł).

Aby niania mogła w razie choroby otrzymywać zasiłek chorobowy, może sama płacić składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – jednak pieniądze te wpłaca do ZUS-u zatrudniający ją rodzic.

Zgłoszenie niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz problematyka podatku od umowy uaktywniającej to już jednak inny temat – omówiony przeze mnie tutaj.

 

Prawa do zdjęcia należą do: Goran Anicic