Kompletne wzory wniosków o urlop macierzyński oraz o urlop macierzyński i rodzicielski łącznie

booties-2047596_1920Słowo się rzekło, kobyłka u płotu 🙂 Oto wzory wniosków o urlop macierzyński oraz wzór o urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

……………………………………….. …………………………………

(imię, nazwisko, adres i numer telefonu pracownika) (miejscowość i data)

…………………………………………………………

(nazwa pracodawcy (firma), adres siedziby firmy)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego od dnia ………………………. przed przewidywaną datą porodu, która przypada na dzień……………………………

Ponadto wnoszę o udzielenie urlopu macierzyńskiego w okresie od dnia porodu aż do wyczerpania tego urlopu w łącznym wymiarze ……………………… tygodni.

W załączeniu przedkładam zaświadczenie lekarskie wskazujące przewidywany termin porodu.

………………………………………..

(podpis pracownika)

W załączeniu:

– zaświadczenie lekarskie.

Przypominam, że urlop macierzyński przed porodem można wykorzystać w wymiarze maksymalnie 6 tygodni, a więc jeżeli przewidywana data porodu to np. 25.04, urlop można wziąć od 14.03, a także, że wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od ilości dzieci urodzonych w czasie 1 porodu 🙂

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

……………………………………….. …………………………………

(imię, nazwisko, adres i numer telefonu pracownika) (miejscowość i data)

…………………………………………………………

(nazwa pracodawcy (firma), adres siedziby firmy)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze …………… tygodni ( zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy) w okresie od dnia …………….. do dnia …………….. w związku z urodzeniem w dniu …………………….. dziecka ……………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

……………………………………

(podpis pracownika)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, a zaraz po nim urlopu rodzicielskiego

……………………………………….. …………………………………

(imię, nazwisko, adres i numer telefonu pracownika) (miejscowość i data)

…………………………………………………………

(nazwa pracodawcy (firma), adres siedziby firmy)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze …………… tygodni ( zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy) w okresie od dnia …………….. do dnia …………….. w związku z urodzeniem w dniu …………………….. dziecka ……………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

Wnoszę również o udzielenie mi bezpośrednio po urlopie macierzyńskim na podstawie art. 182[1a] Kodeksu Pracy urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze tj. ………… tygodni w dniach od ………….. do …………………………

Oświadczam, że w okresie objętym wnioskiem ojciec dziecka …………………………

(imię i nazwisko ojca dziecka)

( PESEL: ………………………) nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego, na dowód czego załączam stosowne oświadczenie drugiego rodzica dziecka.

Ponadto wnoszę o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

……………………………………

(podpis pracownika)

W załączeniu:

  • akt urodzenia dziecka,

  • zaświadczenie ze szpitala o urlopie macierzyńskim,

  • oświadczenie ojca dziecka.

Urlop rodzicielski od stycznia 2016 roku będzie trwał 32 tygodnie w przypadku urodzenia 1 dziecka, zaś 34 tygodnie w przypadku urodzenia 2 lub więcej dzieci.

We wzorach nie ujęłam dodatkowego urlopu macierzyńskiego, gdyż od stycznia zwyczajnie już go nie będzie.

Mam nadzieję, że zamieszczone wzory Wam pomogą 🙂

A dla tych, którzy nie śledzą bloga na bieżąco – tutaj znajdziecie informacje na temat urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego: link 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: Terri Cnudde