Komu przysługuje becikowe?

happy-feet-1434269Dawno, dawno temu, a może i nie tak dawno, ale w czasach, których ja nie pamiętam i nie znam, noworodki i niemowlęta zawijano ciasno w beciki i trzymano w nich przez większość dnia (i przypuszczam, że także nocy). Po becikach ślad już prawie zaginął, ale hasło „becikowe” jest nadal bardzo istotne dla świeżo upieczonych rodziców.

Gdy pojawił się pomysł wypłaty jednorazowej ustawowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, potocznie nazywanej „becikowym”, ustalona kwota 1000 zł przysługiwała każdej mamie lub ojcu, którzy zgłosili się do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy.

Od 1-ego stycznia 2013 roku warunki otrzymania „becikowego” nagle uległy zaostrzeniu.


Najważniejszym kryterium (jak to w życiu bywa) okazały się dochody rodziny. Aby uzyskać tzw. „ustawowe becikowe”, dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto na osobę miesięcznie. Co to dokładnie oznacza? Ile możemy zarabiać, by otrzymać ten dodatkowy 1000 zł do budżetu?

Przykładowo w sytuacji, gdy parze rodzi się pierwsze dziecko – łączny dochód miesięczny w tej rodzinie nie może przekroczyć kwoty 5766 zł miesięcznie (to kwota 1922 zł pomnożona razy 3). Jest to kwota, jaką Ona i On otrzymali netto, a więc po odjęciu od kwoty brutto podatku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; inaczej mówiąc kwota otrzymywana „na rękę”.

Gdy Ona i On mają już starsze dziecko, a na świat przychodzi ich kolejna pociecha – łączny dochód miesięczny w tej rodzinie nie może przekroczyć kwoty 7688 zł miesięcznie (to kwota 1922 zł pomnożona razy 4).

I tak, im większa rodzina, tym wyższy może być jej dochód miesięczny, aby rodzic mógł otrzymać „becikowe”.

Tutaj ważna informacja – jeżeli o „becikowe” staramy się przed 1.11.2015, pod uwagę będą brane nasze dochody za rok 2013. Ale… ale… tak, musi być jakieś „ale” :), jeżeli w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny uzyskał nowe źródła dochodu, a więc:

 • podjął nową pracę,

 • założył własną firmę,

 • zawarł umowę zlecenie lub umowę agencyjną,

 • uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych

 • uzyskał prawo do zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty lub renty socjalnej,

  należy zgłosić to jako uzyskanie dochodu i przedstawić dokument potwierdzający datę uzyskania dochodu (np. umowa o pracę, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, decyzja ZUS) lub jeżeli prowadzimy własną firmę oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy działalność.

  Jeżeli dochody rodziny starającej się o uzyskanie „becikowego” będą w roku 2014 przekraczać kwotę 1922 zł miesięcznie na osobę, niestety „becikowe” nie zostanie przyznane 🙁

  Jeżeli zamiast uzyskania dochodu, w roku 2014 nastąpiłaby utrata dochodu (np. z powodu utraty pracy przez jednego z członków rodziny), również należy to zgłosić i dostarczyć do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy:

 •  świadectwo pracy oraz PIT – 11 za rok 2013 w przypadku utraty zatrudnienia,

 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 za 2013 rok w przypadku utraty zatrudnienia z umowy zlecenia,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok w przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,

 • oświadczenie i PIT za 2013 z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

 • zaświadczenie z ZUS i PIT za 2013 rok wystawiony przez ZUS w przypadku utraty zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej,

 • decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przypadku zamknięcia firmy oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem wpływu do urzędu skarbowego,

 • świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia i PIT za 2012 rok w przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia,

 • akt zgonu osoby, która płaciła alimenty na jednego z członków rodziny w przypadku utraty zasądzonych alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Bardzo istotny dla prawidłowego obliczenia dochodu rodziny jest także fakt płacenia alimentów przez jednego z członków rodziny, która wnosi o otrzymanie „becikowego” płaci alimenty na rzecz dziecka lub dzieci. Comiesięczna wpłata alimentów zmniejsza bowiem dochód tej rodziny. W takiej sytuacji należy dostarczyć:

 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty lub odpis ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,

 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2013 lub potwierdzenia przelewów wykonanych w roku 2013.

Kolejnym kryterium otrzymania „becikowego” jest fakt pozostawania matki dziecka pod opieką lekarską najpóźniej od 10-ego tygodnia ciąży. Potwierdza to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną.

Warunek ten nie dotyczy osób, które są prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko i występują z wnioskiem o przyznanie „becikowego”.

Kryterium czasu to jeszcze jeden ważny czynnik w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o „becikowe”.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów musi zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o otrzymanie „becikowego”.

O komplecie dokumentów, które należy złożyć, aby otrzymać „becikowe” będzie w kolejnym poście 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: Nevit Dilmen