Korekta PIT za 2014 rok po złożeniu odwołania od decyzji odmawiającej prawa do 500+

precious-baby-1430703CO MAJĄ WSPÓLNEGO KOREKTA PIT I PRAWO DO 500+?

Każdy podatnik ma prawo do dokonania korekty złożonej przez siebie deklaracji podatkowej (m.in. PIT – 36 i PIT – 37) w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym składana jest deklaracja. Coraz częściej z możliwości dokonania takiej korekty PIT za 2014 rok korzystają rodzice, którym odmówiono przyznania prawa do 500+ na pierwsze dziecko.

GDY DOCHÓD JEST NIEWIELE WYŻSZY NIŻ KRYTERIUM USTAWOWE

Gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza nieznacznie 800 zł miesięcznie (lub 1200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), korekta PIT i zwrot części (lub nawet całej) ulgi na dziecko (wraz z odsetkami od tej kwoty) może sprawić, że rodzina zmieści się w kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

JAK POWIADOMIĆ ORGAN O DOKONANEJ KOREKCIE PIT?

Co zrobić, gdy już zostało złożone odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do 500+? Korekta deklaracji podatkowej ma znaczny wpływ na prawo do świadczenia, warto więc, by Samorządowe Kolegium Odwoławcze miało szansę dowiedzieć się o zmianach w wysokości dochodów rodziny.

Art. 136 k.p.a. daje możliwość złożenia (już bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego) wniosku o przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie i z tej możliwości można śmiało skorzystać.

WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE DODATKOWEGO POSTĘPOWANIA W CELU UZUPEŁNIENIA DOWODÓW I MATERIAŁÓW W SPRAWIE

Gdańsk, 30.09.2016 r.

Maria Kasztanek

ul. Chłopska 22/1

80 – 375 Gdańsk

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

Wniosek o przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie z odwołania od decyzji nr SW/9999/2016 wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańsk przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku w dniu 31.08.2016 roku

Na podstawie art. 136 k.p.a. wnoszę o przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie z odwołania od decyzji nr SW/9999/2016 wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańsk przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku w dniu 31.08.2016 roku z uwagi na złożenie przeze mnie korekty deklaracji podatkowej za rok 2014 i zwrotu kwoty 460 zł na rzecz Urzędu Skarbowego, a tym samym zmiany stanu faktycznego już po złożeniu przeze mnie przedmiotowego odwołania.

Uzasadnienie

W dniu 15.09.2016 roku złożyłam odwołanie od decyzji nr SW/9999/2016 wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańsk przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku w dniu 31.08.2016 roku, doręczonej mi w dniu 13.09.2016 roku, a odmawiającej mi przyznania świadczenia wychowawczego na moją córkę Zofię Kasztanek.

Treścią złożonego odwołania wskazałam na niewłaściwe wyjaśnienie stanu faktycznego w sprawie przez organ I instancji.

Nadto, wobec złożenia przeze mnie korekty deklaracji podatkowej za rok 2014 i zwrotu kwoty 460 zł na rzecz Urzędu Skarbowego, podnieść należy, iż jest to okoliczność również mająca wpływ na analizę sytuacji dochodowej mojej rodziny, tym samym winna zostać wzięta pod uwagę przez organy obu instancji, a materiał dowodowy zebrany w sprawie winien zostać uzupełniony o w/w korektę deklaracji podatkowej.

Dokonanie przeze mnie korekty deklaracji podatkowej za rok 2014 spowodowało, iż dochód na jedną osobę miesięcznie w mojej rodzinie nie przekroczył kwoty 800 zł na osobę, a więc kryterium dochodowe wskazane treścią ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zostało przeze mnie spełnione, a prawo do świadczenia wychowawczego na moją córkę, Zofię Kasztanek winno zostać przyznane.

W związku z powyższym do poniższego pisma załączam korektę deklaracji podatkowej za rok 2014, wskazując, iż podtrzymuję w całości żądanie zgłoszone treścią odwołania złożonego w dniu 15.09.2016 roku.

Maria Kasztanek

W załączeniu:

– korekta deklaracji podatkowej.

Pamiętaj, by uzyskać potwierdzenie złożenia pisma na swoim egzemplarzu lub zachować potwierdzenie nadania listu poleconego.

Prawa do zdjęcia należą do: Simona Balint