Najważniejsze pytania i odpowiedzi o 500+

family-time-1-1312790-1279x1904Stało się. Ruszył nabór wniosków o 500 zł na dziecko. Media trąbią jeszcze głośniej niż do tej pory 😛

A ja dostaję od Was bardzo dużo pytań związanych z Waszą sytuacją rodzinną i finansową. Odpowiadam na wszystkie za pośrednictwem wszystkich możliwych kanałów, ale… Wasze pytania skłoniły mnie do spisania jeszcze kilku ważnych informacji.

Jakie dochody bierzemy pod uwagę starając się o 500 zł? Kiedy mówimy o utracie, a kiedy o uzyskaniu dochodu? Jak wyliczyć dochód mając tylko formularz PIT?

Jak udokumentować zmiany, jakie zaszły od 2014 roku do teraz?

W jaki sposób złożyć wniosek?

O tym wszystkim … poniżej 🙂

Skąd wiedzieć czy spełniamy kryterium dochodowe do otrzymania 500 zł na pierwsze dziecko? Jakie dochody są brane pod uwagę?

500 zł na pierwsze dziecko przysługuje, gdy dochód rodziny nie przekracza miesięcznie 800 zł na osobę lub 1200 zł, jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

Do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ wliczamy:

 • wynagrodzenie za pracę, pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne i podatek,

 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjnej,

 • wynagrodzenie ze stosunku służbowego,

 • wynagrodzenie z umowy o pracę nakładczą,

 • wynagrodzenie otrzymywane w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych,

 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • zasiłek dla bezrobotnych,

 • stypendium dla bezrobotnych,

 • zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,

 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjnego,

 • emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyńskie, przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • świadczenie rodzicielskie (inaczej zwane „kosiniakowym” lub „nowym becikowym”),

 • zasiłek macierzyński rolników,

 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • stypendium doktoranckie,

 • alimenty.

Co nie wlicza się do dochodu?

Do dochodu nie wliczają się świadczenia rodzinne, takie jak zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny ani świadczenia z pomocy społecznej.

Uwaga! Zwrot podatku powoduje także powstanie dochodu.

Urząd skarbowy i ZUS będą przesyłać informacje o dochodach, odprowadzonych składkach i podatkach za rok 2014 bezpośrednio do organu wypłacającego 500 zł na dziecko.

Jak wyliczyć dochód netto na podstawie formularza PIT?

Jeżeli jedyne dochody, jakie macie, to te, które wykazujecie w formularzu PIT 36 lub PIT 37, można wyliczyć średni dochód miesięczny netto na ich podstawie jednego z wzorów:

PIT-36

Rozliczenie pojedynczej osoby:

(pozycja 88 – pozycja 145 – pozycja 182 – pozycja 192) / 12 = dochody 1 osobyna miesiąc netto

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem:

(pozycja 88 + pozycja 135 – pozycja 145 – pozycja 146 – pozycja pozycja 182 – 183 – 192) / 12 = łączne miesięczne dochody małżonków netto

PIT-37

Rozliczenie pojedynczej osoby:

(pozycja 66 – pozycja 99 – pozycja 116 – pozycja 126) / 12 = dochody 1 osoby na miesiąc netto

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem:

(pozycja 66 + pozycja 97 – pozycja 99 – pozycja 100 – pozycja 116 – pozycja 117 – pozycja 126) / 12 = łączne miesięczne dochody małżonków netto.

Należy także wskazać czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny:

 • płacił alimenty na osoby spoza rodziny i w jakiej łącznej kwocie,

 • uzyskał tzw. dochód nieopodatkowany (np. alimenty czy stypendium doktoranckie),

 • osiągnął dochód, który rozliczył ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej,

 • osiągnął dochód z gospodarstwa rolnego.

Jak wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Tu spieszę z podpowiedzią jak liczyć dochód osiągnięty z gospodarstwa rolnego. Ustawa wprowadzająca świadczenie 500+ ma zapis odnośnie rolników: „W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ”. W 2014 roku z 1 ha przeliczeniowego wynosił on 2506 zł.

Oczywiście, wiadomo, u dużej części z nas od 2014 roku do teraz nastąpiły liczne zmiany, ktoś podjął nową pracę, ktoś ją stracił. Dlatego licząc dochód na osobę bierzemy pod uwagę sytuację obecną. Organ wypłacający 500 zł też to zrobi, jeżeli przedstawimy mu jakie zmiany nastąpiły w naszej sytuacji.

Wszystkie zmiany należy wskazać we wniosku, zaznaczając odpowiedni kwadracik na stronie 6:

 • nastąpiła utrata dochodu

lub

 • nie nastąpiła utrata dochodu

oraz

 • nastąpiło uzyskanie dochodu

lub

 • nie nastąpiło uzyskanie dochodu.

Co to jest utrata dochodu?

Utrata dochodu może być spowodowana jedną z 10 sytuacji:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j) utratą stypendium doktoranckiego.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku przy utracie dochodu?

 • świadectwo pracy oraz PIT – 11 w przypadku utraty zatrudnienia,

 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 w przypadku utraty zatrudnienia z umowy zlecenia,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy w przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,

 • decyzja o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych i PIT z Urzędu Pracy w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

 • zaświadczenie z ZUS i PIT wystawiony przez ZUS w przypadku utraty zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej,

 • decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przypadku zamknięcia firmy oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 z potwierdzeniem wpływu do urzędu skarbowego,

 • świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia i PIT w przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia,

 • akt zgonu osoby, która płaciła alimenty na jednego z członków rodziny w przypadku utraty zasądzonych alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku przy uzyskaniu dochodu?

W przypadku uzyskania dochodu, do wniosku trzeba będzie dołączyć: umowę o pracę/ umowę zlecenie/umowę agencyjna/ decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy/ decyzję ZUS/ oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy działalność gospodarczą.

Jeżeli zmian było kilka – musicie udokumentować każdą z nich 🙂

Gdzie można złożyć wniosek o 500+?

Przypominam też, że wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w centrum do realizacji świadczeń socjalnych, w wielu szkołach i domach kultury,

 • poprzez wysłanie go pocztą,

 • za pośrednictwem:

 • portalu dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych Empatia,

 • platformy usług elektronicznych ZUS,

 • e-PUAP,

 • banków, które udostępniają swoją infrastrukturę:

  PKO BP, Getin Noble Bank, Bank Pocztowy, Mbank, Bank PolskiejSpółdzielczości, Bank Handlowy w Warszawie, ING Bank Śląski,  FM Bank, PbP Smart, Deutsche Bank Polska, Alior Bank, Credit Agricole, Bank Millenium, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, Raiffeisen Bank Polska, Pekao SA, BPH SA.

Więcej o tym, jak wypełnić wniosek znajdziecie tutaj: link

Powodzenia 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: Sarah Brucker