Najważniejsze pytania i odpowiedzi o 500+

family-time-1-1312790-1279x1904Stało się. Ruszył nabór wniosków o 500 zł na dziecko. Media trąbią jeszcze głośniej niż do tej pory 😛

A ja dostaję od Was bardzo dużo pytań związanych z Waszą sytuacją rodzinną i finansową. Odpowiadam na wszystkie za pośrednictwem wszystkich możliwych kanałów, ale… Wasze pytania skłoniły mnie do spisania jeszcze kilku ważnych informacji.

Jakie dochody bierzemy pod uwagę starając się o 500 zł? Kiedy mówimy o utracie, a kiedy o uzyskaniu dochodu? Jak wyliczyć dochód mając tylko formularz PIT?

Jak udokumentować zmiany, jakie zaszły od 2014 roku do teraz?

W jaki sposób złożyć wniosek?

O tym wszystkim … poniżej 🙂

Skąd wiedzieć czy spełniamy kryterium dochodowe do otrzymania 500 zł na pierwsze dziecko? Jakie dochody są brane pod uwagę?

500 zł na pierwsze dziecko przysługuje, gdy dochód rodziny nie przekracza miesięcznie 800 zł na osobę lub 1200 zł, jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

Do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ wliczamy:

 • wynagrodzenie za pracę, pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne i podatek,

 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjnej,

 • wynagrodzenie ze stosunku służbowego,

 • wynagrodzenie z umowy o pracę nakładczą,

 • wynagrodzenie otrzymywane w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych,

 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • zasiłek dla bezrobotnych,

 • stypendium dla bezrobotnych,

 • zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,

 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjnego,

 • emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyńskie, przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • świadczenie rodzicielskie (inaczej zwane „kosiniakowym” lub „nowym becikowym”),

 • zasiłek macierzyński rolników,

 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • stypendium doktoranckie,

 • alimenty.

Co nie wlicza się do dochodu?

Do dochodu nie wliczają się świadczenia rodzinne, takie jak zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny ani świadczenia z pomocy społecznej.

Uwaga! Zwrot podatku powoduje także powstanie dochodu.

Urząd skarbowy i ZUS będą przesyłać informacje o dochodach, odprowadzonych składkach i podatkach za rok 2014 bezpośrednio do organu wypłacającego 500 zł na dziecko.

Jak wyliczyć dochód netto na podstawie formularza PIT?

Jeżeli jedyne dochody, jakie macie, to te, które wykazujecie w formularzu PIT 36 lub PIT 37, można wyliczyć średni dochód miesięczny netto na ich podstawie jednego z wzorów:

PIT-36

Rozliczenie pojedynczej osoby:

(pozycja 88 – pozycja 145 – pozycja 182 – pozycja 192) / 12 = dochody 1 osobyna miesiąc netto

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem:

(pozycja 88 + pozycja 135 – pozycja 145 – pozycja 146 – pozycja pozycja 182 – 183 – 192) / 12 = łączne miesięczne dochody małżonków netto

PIT-37

Rozliczenie pojedynczej osoby:

(pozycja 66 – pozycja 99 – pozycja 116 – pozycja 126) / 12 = dochody 1 osoby na miesiąc netto

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem:

(pozycja 66 + pozycja 97 – pozycja 99 – pozycja 100 – pozycja 116 – pozycja 117 – pozycja 126) / 12 = łączne miesięczne dochody małżonków netto.

Należy także wskazać czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny:

 • płacił alimenty na osoby spoza rodziny i w jakiej łącznej kwocie,

 • uzyskał tzw. dochód nieopodatkowany (np. alimenty czy stypendium doktoranckie),

 • osiągnął dochód, który rozliczył ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej,

 • osiągnął dochód z gospodarstwa rolnego.

Jak wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Tu spieszę z podpowiedzią jak liczyć dochód osiągnięty z gospodarstwa rolnego. Ustawa wprowadzająca świadczenie 500+ ma zapis odnośnie rolników: „W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ”. W 2014 roku z 1 ha przeliczeniowego wynosił on 2506 zł.

Oczywiście, wiadomo, u dużej części z nas od 2014 roku do teraz nastąpiły liczne zmiany, ktoś podjął nową pracę, ktoś ją stracił. Dlatego licząc dochód na osobę bierzemy pod uwagę sytuację obecną. Organ wypłacający 500 zł też to zrobi, jeżeli przedstawimy mu jakie zmiany nastąpiły w naszej sytuacji.

Wszystkie zmiany należy wskazać we wniosku, zaznaczając odpowiedni kwadracik na stronie 6:

 • nastąpiła utrata dochodu

lub

 • nie nastąpiła utrata dochodu

oraz

 • nastąpiło uzyskanie dochodu

lub

 • nie nastąpiło uzyskanie dochodu.

Co to jest utrata dochodu?

Utrata dochodu może być spowodowana jedną z 10 sytuacji:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j) utratą stypendium doktoranckiego.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku przy utracie dochodu?

 • świadectwo pracy oraz PIT – 11 w przypadku utraty zatrudnienia,

 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 w przypadku utraty zatrudnienia z umowy zlecenia,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy w przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,

 • decyzja o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych i PIT z Urzędu Pracy w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

 • zaświadczenie z ZUS i PIT wystawiony przez ZUS w przypadku utraty zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej,

 • decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przypadku zamknięcia firmy oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 z potwierdzeniem wpływu do urzędu skarbowego,

 • świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia i PIT w przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia,

 • akt zgonu osoby, która płaciła alimenty na jednego z członków rodziny w przypadku utraty zasądzonych alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku przy uzyskaniu dochodu?

W przypadku uzyskania dochodu, do wniosku trzeba będzie dołączyć: umowę o pracę/ umowę zlecenie/umowę agencyjna/ decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy/ decyzję ZUS/ oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy działalność gospodarczą.

Jeżeli zmian było kilka – musicie udokumentować każdą z nich 🙂

Gdzie można złożyć wniosek o 500+?

Przypominam też, że wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w centrum do realizacji świadczeń socjalnych, w wielu szkołach i domach kultury,

 • poprzez wysłanie go pocztą,

 • za pośrednictwem:

 • portalu dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych Empatia,

 • platformy usług elektronicznych ZUS,

 • e-PUAP,

 • banków, które udostępniają swoją infrastrukturę:

  PKO BP, Getin Noble Bank, Bank Pocztowy, Mbank, Bank PolskiejSpółdzielczości, Bank Handlowy w Warszawie, ING Bank Śląski,  FM Bank, PbP Smart, Deutsche Bank Polska, Alior Bank, Credit Agricole, Bank Millenium, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, Raiffeisen Bank Polska, Pekao SA, BPH SA.

Więcej o tym, jak wypełnić wniosek znajdziecie tutaj: link

Powodzenia 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: Sarah Brucker

702 thoughts on “Najważniejsze pytania i odpowiedzi o 500+

 • 11 kwietnia 2016 o 8:33 am
  Permalink

  pojęcie „utrata dochodu” jest powszechnie mało znane, dobrze więc, że prosto naświetliłaś problem

  Odpowiedz
 • 18 kwietnia 2016 o 12:31 pm
  Permalink

  No dobrze. A jeżeli wraz z partnerem mieliśmy dochód w 2014 ale w 2015 utraciliśmy dochód. Ja mam etat, partner własną działalność gospodarczą i była strata. Czyli skoro jest to działalność gosp jednoosobowa to składam jego rozliczony pit za 2015 i swój (byłam na rodzicielskim).

  Odpowiedz
  • 18 kwietnia 2016 o 5:54 pm
   Permalink

   Dochód z działalności dokumentuje się oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy działalność gospodarczą. Jeżeli u Twojego partnera była strata, to musisz to udokumentować. Przypuszczam, że PIT będzie wystarczającym dowodem, ale być może będzie musiał dodatkowo napisać oświadczenie o zmniejszeniu dochodów.
   Jeżeli Twój zasiłek macierzyński w trakcie urlopu rodzicielskiego wynikał z zatrudnienia na etacie, które miałaś już w 2014 roku, nie musisz tego dokumentować.

   Odpowiedz
   • 27 czerwca 2016 o 2:17 pm
    Permalink

    Witam u mnie to wygląda tak działalność gospodarczą rozpocząłem 01.02.2016 w lutym poniosłem stratę 20 000zł a w marcu czyli drugi miesiąc działalności wystawiłem faktur na 13 000zł koszty miałem 3000zł jak przedstawię tylko za marzec to mi wyjdzie że zarobiłem 10 000zł a tak naprawdę nadal jestem na stracie. Proszę o informację co mam dostarczyć do Urzędu czy wyrywkowo marzec i dochód w marcu uzyskany czy raczej zsumować całość uzyskanego dochodu od daty rozpoczęcia działalność?

    Odpowiedz
    • 28 czerwca 2016 o 2:54 pm
     Permalink

     Witam,
     organ ustalający prawo do 500+ zgodnie z ustawą żąda przedstawienia dochodów z drugiego miesiąca działalności gospodarczej i niestety tylko je bierze pod uwagę. Jeżeli jednak poza tym jednym miesiącem marcem ponosisz stratę z działalności, otrzymując decyzję odmowną w sprawie przyznania 500+ na pierwsze dziecko, możesz się od niej odwołać wskazując, że dochód jednorazowo był wysoki, a następnie uległ obniżeniu, które jest stałe.

     Odpowiedz
 • 28 kwietnia 2016 o 9:18 am
  Permalink

  No dobrze, a co z osobami, które przyjmują wysoką rentę? Czy jak taka osoba będzie chciała złożyć na 500 zł to wtedy zabiorą jej rentę?

  Odpowiedz
  • 28 kwietnia 2016 o 10:50 am
   Permalink

   Ustawa wprowadzająca świadczenie wychowawcze (500+) wskazuje, że renta, renta rodzinna i renta socjalna są dochodem wliczanym do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Tym samym jeżeli wnioskodawca (lub członek rodziny) otrzymuje rentę tak wysoką, że dochód rodziny będzie przekraczał kryterium 800 zł (lub 1200 zł przy dziecku niepełnosprawnym w rodzinie), nie otrzyma 500 zł na pierwsze dziecko.
   Wysoka renta może więc być podstawą odmowy przyznania 500 zł na pierwsze dziecko, nie wyobrażam sobie więc sytuacji, w której ktoś miałby otrzymać to 500 zł w zamian tracąc prawo do renty.

   Odpowiedz
 • 1 maja 2016 o 8:16 pm
  Permalink

  A jeżeli w kwietniu 2015 roku nie przedłużyli mi umowy, i wzięłam l4 łapiąc ostatnie dni kwietnia a zwolnienie trwało do końca września 2015r, to jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku 500+? Dodam, że od października 2015 r jestem zatrudniona.
  Proszę o odpowiedź
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 1 maja 2016 o 8:45 pm
   Permalink

   Świadectwo pracy i PIT 11 od pracodawcy za 2015 rok, zaświadczenie z ZUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia i PIT z ZUS za 2015 rok oraz nową umowę o pracę (tą od października 2015).
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
   • 1 maja 2016 o 9:23 pm
    Permalink

    Czyli ten zasiłek w dochód mi sie będzie wliczać? Jak mogę sobie to policzyć sama?

    Odpowiedz
 • 2 maja 2016 o 8:09 am
  Permalink

  Byłam w Urzędzie już, złożyłam wniosek. Panie nie chcą z ZUSu zaświadczenia ani PIT-11. Powiedziały, że to dopiero będzie je intersowało w przyszłym roku kiedy będziemy składać wnioski.

  Odpowiedz
  • 2 maja 2016 o 12:28 pm
   Permalink

   Dobrze, że złożyłaś wniosek. Każda gmina trochę inaczej podchodzi do kwestii dokumentów dołączanych do wniosku, część urzędów chce udokumentowania tylko roku 2014, część sytuacji od 2014 do teraz.

   Odpowiedz
 • 2 maja 2016 o 6:37 pm
  Permalink

  Dobrze, dobrze uspokoiłam się 🙂
  Bardzo dziękuję za poświęcony czas na odpowiedzi 🙂
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 2 maja 2016 o 8:56 pm
  Permalink

  Witam, Planuję złożyć wniosek o 500+. Mam problem z wyliczeniem dochodu. Moja sytuacja przedstawia się następująco : w 2014 roku otrzymywałam na uczelni stypendium socjalne w wysokości 320 zl/ m-c oraz stypendium rektora w wys. 500zl/m-c. Obecnie nie studiuję. Czy te świadczenia będą liczone do dochodu ? i czy to będzie traktowane jako dochód utracony ? Dodatkowo pracowałam w 4 różnych zakładach pracy: od stycznia do lipca 2014 r. w jednym, od sierpnia do października w kolejnej firmie, między czasie umowa zlecienie w 3 a od listopada 2014 do dnia dzisiejszego w 3 zakładzie pracy. Czy z tych obu zakłądów pracy muszę przedstawić świadectwo pracy ? Jak będzie liczony dochód za 2014 w moim przypadku? proszę o pomoc

  Odpowiedz
  • 2 maja 2016 o 9:02 pm
   Permalink

   Witam. Do dochodu wlicza się tylko stypendium socjalne, stypendium rektora nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do 500+. Jeżeli już nie studiujesz, będzie to dochód utracony, nie wiem czy skończyłaś, czy przerwałaś studia?
   Co do Twojej sytuacji związanej z pracą – tak, z obu zakładów pracy, w których już nie pracujesz musisz przedstawić świadectwa pracy i PIT 11 od pracodawców. Podobnie musisz przedstawić zaświadczenie od zleceniodawcy o okresie zatrudnienia na zlecenie (coś typu świadectwa pracy) i PIT 11 od tego zleceniodawcy za 2014 rok.
   Musisz także przedstawić umowę o pracę, którą masz od listopada 2014.
   Dochód ze stypendium socjalnego, 2 zakładów pracy i umowy zlecenia będzie traktowany jako utracony. Tym samym najważniejszy będzie dochód, jaki uzyskujesz od listopada 2014. I to od niego będzie zależeć czy będziesz miała prawo do 500+ (oczywiście także od dochodów Twojego partnera/męża, jeżeli razem wychowujecie dziecko).

   Odpowiedz
   • 19 czerwca 2016 o 11:14 am
    Permalink

    witam – mam podobną sytuacje. Do gminy załączyłam zaswiadczenie o stypendium socjalnym za 2014 – jest to kwota 3000. PANI w gminie upiera się, ze to jest dochod uzyskany i jest wliczany. Nadmienie, ze maż w 2014 w lutym załozył firme , która zawiesił 2015 – i jego dochod wlicza sie jako utracony. Od maja 2015 aż, po dzis jest zatrudniony i otrzymuje wynagrodzenie w wys. najnizszej krajowej – 1286,16
    Natomiast ja od stycznia 2016 jestem na stażu dla bezrobotnych z urzedu pracy – dostaje 997,40.
    Jest nas trójka.
    Czy nasz dochód do programu 500+ bedzie liczony nastepująco :
    1. 3000 ze stypendium
    2.pensja meza
    3. pensja moja
    PROSIŁABYM O JAK NAJSZYBSZA ODPOWIEDZIEC

    Odpowiedz
    • 19 czerwca 2016 o 2:49 pm
     Permalink

     Witam,
     Jeżeli nie otrzymujesz już stypendium socjalnego, udaj się do dziekanatu swojej uczelni/szkoły i poproś o wystawienie zaświadczenia o okresie pobierania stypendium ze wskazaniem, że w chwili obecnej już tego stypendium nie pobierasz.
     W przeciwnym razie Pani z gminy nie będzie mogła policzyć tego dochodu jako utraconego i faktycznie policzy Wasz dochód do programu 500+ na zasadzie:
     1. Twoja pensja,
     2. Twoje stypendium socjalne,
     3. Pensja męża.

     Odpowiedz
     • 19 czerwca 2016 o 6:14 pm
      Permalink

      Dziekuję, za bardzo dobrą wiadomość – jest to dla nas światełko. Pani z gminy nie podsunęła nam tego rozwiązania – może nie wie, że tak można. Jednak podkreślałam wyraźnie przy składaniu papierów, że już nie studiuje ( studia ukończyłam w czerwcu 2014r.) r. Jutro z samego rana udam się do gminy w celu poinformowania, o zaistniałej sytuacji i od razu ade się na uczelnie po potrzebne dokumenty. Szczęście, że mam jutro urlop jednodniowy.
      Napisze jutro jak sprawa wygląda.
      Jeszcze raz BARDZO DZIĘKUJE 🙂 jest Pani wspaniała.

     • 19 czerwca 2016 o 7:39 pm
      Permalink

      Proszę bardzo 🙂
      Trzymam kciuki, żeby się udało i oczywiście czekam na wieści 😉

     • 20 czerwca 2016 o 10:37 am
      Permalink

      Rodzina 500+ należy się nam – choć decyzji jeszcze nie mamy. Jednak wszystko od początku:
      1. STYPENDIUM SOCJALNE za 2014 – jak najbardziej się wlicza pomimo iż dalej go nie dostaję – dlaczego? Do dochodu utraconego wlicza się stypendium doktoranckie, a nie socjalne. Dochód z tego stypendium wylicza się tak : KWOTA UZYSKA ze stypendium za 2014 podzielona przez 12. Trochę byłam tym rozczarowana dlatego pozwoliłam sobie zadz. na nr infolinii ministerstwa 22 5290668 (trochę trwało zanim Pani o spokojnym głośnie zdecydowała się w końcu odebrać połączenie). Potwierdziła powyższą informację.
      Korzystając z tego, że nareszcie mogę porozmawiać z osobą, która chyba wie wszystko o programie – bo przecież to pani z ministerstwa (dodam, że nie przedstawiła się) zapytałam o :
      2.STAŻ Z PUP-u, który jak się okazuje jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I WŁAŚNIE TA OTO POZYCJA pozwali nam korzystać z programu RODZINA 500 +. Ten staż nie wlicza się jako dochód :)( chyba, że byłby z Funduszu Pracy- ale na szczęście nie jest)

      Gdy tylko skończyłyśmy rozmowę od razu zadzwoniłam do gminy. Pani, która zajmuje się naszą sprawa powiedziała, że tak myślała – że ten staż się nie wlicza, jednak czeka na podstawę prawną.

      Więc u nas wyliczają to tak:
      1. STYPENDIUM ZA 2014
      2. DOCHÓD MĘŻA najniższa krajowa.

      Oto nasza historia z RODZINĄ 500+ . Czekamy na decyzje 🙂

     • 22 czerwca 2016 o 10:28 am
      Permalink

      Super, że Pani z ministerstwa i Pani z gminy są tak zgodne i mówią, że dostaniesz 500+. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie 😉
      Jest tylko jedno drobne „ale”… W ustawie o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w art. 3 pkt 1 c wymienione są dwa rodzaje dochodów, które są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń: jednym z nich jest stypendium doktoranckie, którego nie otrzymywałaś ani nie otrzymujesz, drugim jest tzw. pomoc materialna o charakterze socjalnym określona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 173 ust.1 pkt 1,2 i 8, art. 173 a, art. 199 ust. 1 pkt 1,2 i 4 i art. 199a. I tutaj wymienione jest właśnie stypendium socjalne.
      Zobaczymy, co będzie napisane w decyzji, którą otrzymasz. Na wszelki wypadek, gdy będziesz miała wolną chwilę, weź może jednak to zaświadczenie z dziekanatu? 😉

 • 10 maja 2016 o 11:06 am
  Permalink

  Witam, mamy 2 dzieci, pracujemy z mężem na etatach, ale jeszcze gdy studiowałam mój tato kupił na mnie 1,35 ha pola. Teraz obliczając dochód z naszych etatów mieścilibyśmy się, aby dostać także 500 na 1 dziecko. Jednak po doliczeniu dochodu z pola przekraczamy 800 zł. Proszę powiedzieć czy jest jakaś możliwość aby ten dochód z pola nie był nam wliczany? Muszę jeszcze dodać, że to pole to tylko formalnie na mnie jest zapisane a uprawia go nadal mój tato.

  Odpowiedz
  • 10 maja 2016 o 4:48 pm
   Permalink

   Witam, niestety jeżeli w świetle prawa to Ty jesteś właścicielką pola, to nie ma znaczenia, że uprawia je nadal Twój tata :/
   Dla organu wypłacającego 500+ Ty jesteś właścicielką, więc to Ty czerpiesz zyski 🙁
   Jedyną opcją, którą widzę, byłaby darowizna pola na rzecz innej osoby (może na rzecz Twojego taty właśnie). Wtedy ten dochód mógłby zostać potraktowany jako dochód utracony. Ale to z kolei wiązałoby się z utratą przez Ciebie własności, więc nie wiem czy chciałabyś się na taki krok zdecydować?

   Odpowiedz
   • 19 maja 2016 o 2:27 pm
    Permalink

    Podłączę się do tego wątku – bo czy na pewno przepisanie komuś pola byłoby dochodem utraconym? Mam podobną sytuację – rok temu przepisaliśmy bratu 20ha ziemi. W gminie właśnie dostałam informację że mimo wszystko będą nam liczyć ten dochód bo w ustawie nie wspomina się takiej sytuacji..jak mogę walczyć?bo przecież od roku nie czerpię żadnych zysków i nie jestem właścicielem ziemi?

    Odpowiedz
    • 19 maja 2016 o 3:38 pm
     Permalink

     Rozumiem, że za 2014 rok policzono Wam dochód z gospodarstwa rolnego. W jaki sposób przepisałaś bratu pole? Darowizna czy sprzedaż?

     Odpowiedz
     • 19 maja 2016 o 3:44 pm
      Permalink

      Wniosku jeszcze nie złożyłam ale takie informacje otrzymałam. Brat otrzymał ziemię przez umowę darowizny.

     • 19 maja 2016 o 4:01 pm
      Permalink

      Jeszcze raz spojrzałam do ustawy. Faktycznie wśród sytuacji powodujących utratę dochodu nie została wymieniona ta, w której przestajesz być właścicielem pola. Znalazłam natomiast taką decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 20.12.2005 roku (SKO 4315/447/05) :”Choć ani sprzedaż, ani przejęcie części gospodarstwa rolnego nie stanowi zdarzenia powodującego utratę dochodu w myśl art. 3 pkt 23 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.), nie oznacza to jednak, że zdarzenie można pominąć, ustalając dochód rodziny utrzymującej się z gospodarstwa rolnego (§ 15 ust. 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2.6.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.).”
      Wynikałoby z tego, że mimo iż nie jest to dochód utracony, organ musi wziąć pod uwagę fakt, że wnioskodawca (czyli Ty) przestał być właścicielem pola.
      jeżeli chcesz, spróbuję znaleźć coś więcej w orzecznictwie, ale dopiero po weekendzie.

     • 20 maja 2016 o 8:34 am
      Permalink

      Dziękuję za pomoc, sama w życiu nie znalazłabym takiego orzecznictwa. Czyli w razie co mogę próbować walczyć. Jeśli po weekendzie coś znajdziesz – chętnie sie zapoznam, baaardzo dziękuję! (i przepraszam ze tu jest odpowiedź ale na dole nie było linka do odpisania). Pozdrawiam i życzę miłego weekendu 🙂

     • 20 maja 2016 o 5:00 pm
      Permalink

      Proszę bardzo. Zawsze warto spróbować walczyć 🙂
      Po weekendzie będę miała więcej czasu, sprawdzę – a nuż coś się znajdzie.
      Również pozdrawiam i życzę miłego weekendu 🙂

     • 6 września 2016 o 1:56 pm
      Permalink

      Droga Przepisowa Mamo, wracam do tego wątku ponieważ dostałam dzis odmowną decyzję z mopru. Będę pisac odwołanie do sko, mam 3 wątki – sprzedaż i wynajem mieszkania – o tym sporo pisałaś, skorzystam z artykułu o mieszkaniach, oraz kwestia darowania pól o którym pisałyśmy w tym wątku. Czy mogę podesłać Ci moje odwołanie jak je przygotuję, może cos jeszcze udałoby sie znaleźć a propo darowizny ziemi? Czy myślisz ze to jedno postanowienie sko które przytoczyłaś wystarczy? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc!

     • 6 września 2016 o 8:05 pm
      Permalink

      Prześlij do mnie już napisane odwołanie, spojrzę i w razie potrzeby coś dodam od siebie 🙂
      Pozdrawiam serdecznie.

     • 12 września 2016 o 2:09 pm
      Permalink

      Przepisowa Mamo, czy moje odwołanie do Ciebie dotarło? Czy będziesz miała okazje rzucić na nie okiem w tym tygodniu? (wyslalam maila w zeszłą środę ale wolę sie upewnić ze dotarł). Pozdrawiam serdecznie!

     • 12 września 2016 o 10:00 pm
      Permalink

      Witam, dotarło 😉 Odpisałam już kilka godzin temu 🙂 Pozdrawiam serdecznie!

 • 11 maja 2016 o 2:03 pm
  Permalink

  A czy umowa dzierżawy też wchodzi w rachubę? Jeśli tak, to czy trzeba taką umowę spisać notarialnie czy w jakiś inny sposób?

  Odpowiedz
  • 11 maja 2016 o 5:19 pm
   Permalink

   Umowa dzierżawy nie przenosi własności nieruchomości, więc możesz ją spisać nawet odręcznie 😉 I tak – spowodowałaby utratę dochodu z gospodarstwa rolnego, ale dopiero od momentu jej podpisania. Czyli za 2014 rok i tak musiałabyś podać dochód z pola. Jeżeli zdecydowałabyś się na spisanie umowy dzierżawy, nastąpiłaby utrata dochodu z pola, ale równocześnie nastąpiłoby uzyskanie dochodu z dzierżawy. Umowę dzierżawy należy też zarejestrować w urzędzie skarbowym i płacić od niej podatek – albo 8,5% w skali roku na zasadzie ryczałtu, albo 18% w ramach rozliczeń ogólnych.
   Rozumiem, że polem dalej będzie zajmował się Twój tata? Jeżeli tak, to może zróbcie umowę użyczenia? W ten sposób możesz oddać pole do korzystania tacie nieodpłatnie, więc nie będziesz miała uzyskanego dochodu 🙂
   Bonus dodatkowy – takiej umowy nieodpłatnego użyczenia nie musisz rejestrować.

   Odpowiedz
   • 13 maja 2016 o 7:36 am
    Permalink

    Dzień dobry, czy ta umowa użyczenia musi mieć jakieś wymogi prawne? czy może być tylko podpisana pomiędzy mną a tatą w domu? I czy można ją podpisać z datą wcześniejszą?

    Tak pole nadal będzie uprawiał mój tato, który jest na rencie z KRUS-u, ale za jakiś czas będzie chciał przepisać na mnie resztę swojego pola, po to aby dostać 100 % świadczeń. Ale póki co nie nastąpi to jeszcze w tym roku.

    Jeszcze jedno, czy dotacja dla rolników z Unii Europejskiej jest wliczana do dochodu?

    Odpowiedz
    • 13 maja 2016 o 12:13 pm
     Permalink

     Dzień dobry, widzę, że czytasz mi w myślach 🙂 Co do daty podpisania umowy – odpowiem Ci tak: nikt nie sprawdzi kiedy podpisałaś umowę, której nie rejestrujesz w urzędzie skarbowym. Umowa może być podpisana przez Ciebie i tatę w domu.
     Możecie sporządzić ją według takiego wzoru:

     Umowa użyczenia nieruchomości rolnej

     zawarta w …………. dnia ……………………. pomiędzy:
     …………………, zam. w ………………………., nr PESEL .…………………………….., legitymujący się dowodem osobistym (seria/nr)……………………………………., zwanym dalej Użyczającym,
     a …………………., zam. w ………………….., nr PESEL ………………., legitymującym się dowodem osobistym seria/nr …………………………, zwanym dalej Biorącym do używania,
     o następującej treści:
     § 1
     Użyczający poświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości rolnej położonej w ……………….. o łącznej powierzchni…………………………m2.
     § 2
     Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu, a Biorący przyjmuje do używania przedmiot użyczenia określony w §1, zwany dalej polem z przeznaczeniem na czas oznaczony od dnia …………………… roku (lub na czas nieoznaczony) nieodpłatnie.
     § 3
     Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem faktycznym i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
     § 4
     Biorący do używania zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie. Biorącemu do używania nie wolno oddawać pola do korzystania innym osobom.
     § 5

     Biorący do używania zobowiązuje się płacić jedynie podatek od nieruchomości.
     § 6
     Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując 1 miesięczny okres wypowiedzenia.
     § 7
     Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do użytkowania używa pola niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia niniejszej umowy.
     § 8
     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
     § 9
     Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
     § 10
     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     ……………………………………….. .. ………………………………………
     Użyczający Biorący do używania

     Użyczający to Ty, biorący do używania to Twój tata.

     Dotacja dla rolników z Unii podpadają w mojej ocenie pod punkt „środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc”, a więc taka dotacja będzie wliczana do dochodu.

     Odpowiedz
     • 13 maja 2016 o 2:31 pm
      Permalink

      Niestety, ale dziś dzwoniłam do GOPS-u i umowa użyczenia ich nie interesuje, tylko umowy dzierżawy. A co do dotacji z Unii, też takową wzięłam (1200zł). Także znów nasz dochód się zwiększył.

     • 13 maja 2016 o 5:27 pm
      Permalink

      Być może GOPS uznaje, że w sytuacji, gdy masz pole musisz mieć z niego dochód 🙁 To w sumie w miarę logiczne jest, bo raczej nie zdarza się, by ktoś dobrowolnie rezygnował z uzyskiwanego dochodu :/
      Zaproponowałam umowę użyczenia, bo umowę dzierżawy musisz zarejestrować w urzędzie skarbowym i odprowadzić od niej podatek. Możesz spisać z tatą umowę dzierżawy, wpisać niewielką kwotę czynszu najmu i zgłosić to do urzędu skarbowego (polecam zdecydować się na rozliczenie ryczałtem) i spróbować złożyć wniosek o 500+ – gops powinien wtedy potraktować dochód z gospodarstwa jako utracony, a ten z dzierżawy jako uzyskany.
      Może policz jak kształtowałby się Wasz dochód, jeżeli nie miałabyś dochodu z pola, a miałabyś taki z dzierżawy?
      Jeżeli mieścilibyście się w kryterium dochodowym zamieszczę wzór umowy dzierżawy i podam jaki druk złożyć w urzędzie skarbowym.

 • 12 maja 2016 o 6:10 pm
  Permalink

  Witam i proszę o pomoc.
  W 2014 r. pobierałam zasiłek dla bezrobotnych i miałam umowę zlecenie, wszystko trwało tylko w tym 2014 r.
  Mąż umowa o pracę i umowa zlecenie kontynuowane do 2015 r.
  W listopadzie 2015 r. mąż podjął drugą pracę, przez miesiąc miał 2 etaty i umowę zlecenie. Od grudnia 2015 r. już tylko jedna umowa o pracę i umowa zlecenie.
  Jakie zaświadczenie/oświadczenia musimy złożyć do 500+ na pierwsze dziecko?
  Czy te zmiany z 2015 r. trzeba wykazywać?

  Odpowiedz
  • 12 maja 2016 o 8:52 pm
   Permalink

   Witam,
   Za 2014 rok musisz przedstawić decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, umowę zlecenie oraz zaświadczenie od zleceniodawcy o okresie trwania umowy.
   Kiedy mąż rozpoczął pierwszą pracę i umowę zlecenie? Jeżeli przed 2014, nie musisz ich dostarczać, jeżeli od 2014 – tak.
   Za 2015 rok nową umowę o pracę męża i świadectwo pracy z tej firmy, w której przestał pracować.
   Zmiany trzeba wykazać jako uzyskanie i utratę dochodu.
   Uzyskaniem dochodu było m.in. zarówno otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, jak i podjęcie nowej pracy przez Twojego męża. Utratą – utrata dochodu z zasiłku i utrata dochodu z jednej z umów o pracę męża.
   W razie dalszych pytań – pisz 🙂

   Odpowiedz
 • 12 maja 2016 o 9:42 pm
  Permalink

  Dzięki za odpowiedź.
  Jeszcze jedno, czy zarobki z pierwszej pracy męża będą liczone jako utracone, a jako jedyny dochód tylko te z drugiej umowy, (pomijam już te umowy zlecenia, bo tam były drobne sumy)?
  Bo w 2015 z tej nowej pracy miał tylko dochód za 2 miesiące- listopad i grudzień to z tego by liczyli dochód na osobę w rodzinie?
  Dzielone na 2 miesiące czy 12 i na członka rodziny?

  Odpowiedz
  • 12 maja 2016 o 10:41 pm
   Permalink

   Proszę bardzo.
   Zarobki z pierwszej pracy męża będą dochodem utraconym. Dochodem uzyskanym będą te z nowej umowy.
   Jeżeli Twój mąż ma stałe wynagrodzenie, to jego miesięczny dochód netto będzie po prostu zaliczony do ustalenia jaki macie dochód w tej chwili. Dzielone na 2 i na ilość członków rodziny po ewentualnym dodaniu Twoich dochodów, jeżeli je masz 🙂
   Organ wypłacający 500+ musi bowiem brać pod uwagę wszystkie zmiany, jakie nastąpiły od 2014 roku.

   Odpowiedz
 • 12 maja 2016 o 10:47 pm
  Permalink

  Dzięki.
  Teraz się zastanawiam czy jest sens składać wniosek na pierwsze dziecko, bo chyba przekroczymy próg dochodowy.
  Niby liczą dochody tylko za 2014, a tak na prawdę to za 2014 i 2015 :/

  Odpowiedz
  • 12 maja 2016 o 11:00 pm
   Permalink

   Spróbuj, nic nie tracisz na złożeniu wniosku (no, troszkę czasu, ale myślę, że mimo wszystko warto ;)). Zawsze jest szansa, że organ wypłacający 500+ weźmie pod uwagę tylko 2014 rok (z taką sytuacją też już się spotkałam).

   Odpowiedz
 • 12 maja 2016 o 11:03 pm
  Permalink

  Ale to nie może być czyjeś „widzimisię”, że bierze pod uwagę tylko 2014 czy 2014 i 2015?

  Odpowiedz
  • 12 maja 2016 o 11:07 pm
   Permalink

   Nie powinno być. Ustawa mówi wyraźnie o tym, że trzeba wskazać wszystkie zmiany (i utratę, i uzyskanie dochodu) w 2014 roku i później. Ale w urzędach też pracują tylko ludzie.

   Odpowiedz
 • 13 maja 2016 o 7:22 pm
  Permalink

  Piszesz, że organ wypłacający może wziąć pod uwagę tylko 2014, to tez pisała powyżej jedna z czytelniczek …. Czy w takiej sytuacji nikt się później nie doczepi, że powinien być tez 2015?
  Chciałabym uniknąć sytuacji zwrotu nienależnie pobranego świadczenia + ustawowe odsetki jak się ktoś dopatrzy po 10 latach, bo nie będzie winny urzędnik tylko ja :/

  Odpowiedz
  • 13 maja 2016 o 9:02 pm
   Permalink

   To jest tak: rokiem bazowym dla ustalenia dochodu na osobę przy staraniu o 500+ na pierwsze dziecko jest rok 2014. Tłumaczono to tym, że w momencie, gdy program ruszał, nie wszyscy podatnicy mieli już rozliczony 2015 rok. Tym samym logiczne byłoby, gdyby brano pod uwagę tylko dochody z 2014 roku, ale …strona 6 wniosku dotyczy zmian w sytuacji materialnych w rodzinie od roku 2014 do chwili składania wniosku, a więc należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik i wskazać czy nastąpiła utrata dochodu lub nie nastąpiła utrata dochodu oraz czy nastąpiło uzyskanie dochodu lub nie nastąpiło uzyskanie dochodu.
   Ja na Twoim miejscu zaznaczyłabym – tak, jak pisałam już wcześniej – że u Was nastąpiło zarówno uzyskanie dochodu, jak i jego utrata i dołączyła dokumenty do wniosku, które wykazują te zmiany aż do chwili obecnej.
   Odnośnie nienależnie pobranych świadczeń, art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych brzmi tak:
   „1.Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.
   2.Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:
   1)świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
   2)świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
   3)świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
   4)świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego.
   3.Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.
   6.Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych.
   8.Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.
   9.Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.”
   Jeżeli podasz wszystko prawidłowo, to w mojej ocenie w razie, gdyby – tfu tfu – ktoś później stwierdził, że masz zwrócić świadczenie jako nienależnie pobrane, możesz odwołać się od takiej decyzji, ewentualnie później złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego z dużą szansą wygranej. Ale wybór oczywiście jest Twój co zrobisz 🙂

   Odpowiedz
 • 14 maja 2016 o 6:46 pm
  Permalink

  Bardzo dziękuję za wszystkie wyczerpujące wyjaśnienia.

  Jesli dobrze rozumiem art 5 ust.4a ustawy o świadczeniach rodzinnych:
  „W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą
  się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku
  kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka
  rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
  prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy,
  w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany
  w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń
  rodzinnych.”
  Wychodzi, że tak na prawdę nie ważny jest dochód za 2014 czy 2015 tylko stan obecny.
  A w chwili obecnej przekraczamy dochód 800 zł na osobę.

  P.S. Świetny blog 🙂
  Z przyjemnością przeczytałam kilka artykułów i będę czytać nadal.
  Wpisuję do ulubionych 🙂

  Odpowiedz
  • 15 maja 2016 o 5:29 pm
   Permalink

   Proszę bardzo 🙂 Żałuję, że nie mam takiej mocy, by znaleźć przepis, który umożliwiłby Ci uzyskanie 500+.
   Miło mi bardzo, że blog przypadł Ci do gustu 🙂 Zapraszam jak najczęściej 😉

   Odpowiedz
 • 16 maja 2016 o 12:19 am
  Permalink

  Witam,
  Proszę o poradę gdyż moja sytuacja jest skomplikowana. Otóż mam 2 dzieci. W 2014 roku nasz dochód nie przekraczał 800 zł netto. W 2015 roku mąż rozpoczął działalność gosp. (na zasadach ogólnych) od połowy lutego więc Mops potrzebuje zaświadczenia o dochodzie za marzec. Cały problem w tym, iż właśnie w marcu jako jedynym miesiącu w całym roku 2015 dochód nieznacznie przekroczył wyznaczony limit (w sumie o jakieś 160zł). Jeżeli wziąć pod uwagę cały rok 2015 mieścimy się w podanym kryterium 800 zł natomiast jeśli wziąć ten jeden miesiąc to już nie. W tym roku również nie przekraczamy kryterium dochodowego. W urzędzie twierdzą iż nie należny nam się na 2 dzieci. Uważam iż jest to niesprawiedliwe – dlaczego nie ważny jest dochód za 2015 rok tylko za ten jeden miesiąc?

  Odpowiedz
  • 16 maja 2016 o 10:23 pm
   Permalink

   Witam,
   Dla mopsu liczą się trzy kwestie: dochód, jego uzyskanie i jego utrata. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie można mówić o utracie dochodu tak długo, jak działalność nie zostanie zamknięta lub zawieszona. Można natomiast spróbować mimo wszystko złożyć wniosek na oboje dzieci i dołączyć do niego oświadczenie, że dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej Twojego męża po miesiącu marcu 2014 roku uległ obniżeniu, które jest stałe, a Wasze dochody nie przekraczają obecnie kwoty 800 zł na osobę miesięcznie.
   Jeżeli mops wyda decyzję odmowną, można spróbować się od niej odwołać. Więcej o takim odwołaniu znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/nie-odpuszczaj-500-odwolaj-sie/

   Odpowiedz
 • 16 maja 2016 o 6:43 pm
  Permalink

  Witam,

  Moja sytuacja przedstawia się następująco:
  Mąż w grudniu 2014r utracił pracę (zatrudniony był na etacie), od 2015r zarejestrowany był w Urzędzie pracy i przez pół roku pobierał zasiłek dla bezrobotnych, od stycznia 2016r prowadzi działalność gospodarczą, która niestety nie przynosi zysków, raczej staty. Proszę o informację jakie dokumenty będzie musiał przedstawić? Jeżeli chodzi o moją sytuację to mam do dnia dzisiejszego etat, więc jeżeli chodzi o moją osobę to dochody za 2014r?

  Odpowiedz
  • 17 maja 2016 o 1:09 pm
   Permalink

   Witam,
   Twoje dochody za 2014 rok organ wypłacający 500+ pobierze sam z urzędu skarbowego, więc nie musisz ich dokumentować.
   Co do sytuacji męża, musisz przedstawić: świadectwo pracy, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, oświadczenie o dochodzie osiągniętym przez męża z działalności w miesiącu lutym 2016.

   Odpowiedz
   • 17 maja 2016 o 1:59 pm
    Permalink

    Dziękuję za wyjaśnienie:) a jeżeli ja wraz z siostrą jestesmy współwłaścicielkami pola (oczywiście nie mamy z niego żadnych dochodów, ale jest) o powierzchni 0.73a, mąż natomiast posiada ponad 1.33 h to czy one będą zsumowane i wliczane do dochodów? Słyszałam, że pole o powierzchni poniżej hektara jest na zero, więc może tylko męża będzie brane pod uwagę?

    Odpowiedz
    • 17 maja 2016 o 3:44 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 Co do Twojego pytania o dochód z pola – w ustawie o pomocy społecznej (w art. 8 pkt 4) jest taki zapis: „Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: (…)6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego”. Możesz spróbować powołać się na ten zapis, choć nie mam pewności czy organ ustalający prawo do 500+ uwzględni postanowienia tej ustawy :/

     Odpowiedz
   • 8 czerwca 2016 o 12:55 pm
    Permalink

    Czyli PIT-11 mojego męża za 2014r nie będzie potrzebny tylko świadectwo pracy? pytam bo nie mogę go znaleźć w dokumentach, mam tylko pit-37 🙁

    Odpowiedz
    • 8 czerwca 2016 o 10:20 pm
     Permalink

     PIT-11 również bym polecała dostarczyć. Jeżeli nie możesz go znaleźć, zawsze można poprosić byłego pracodawcę o jego duplikat.

     Odpowiedz
 • 17 maja 2016 o 11:53 am
  Permalink

  Dzięki za odpowiedź.
  W mojej sytuacji nastąpiła utrata dochodu zaraz po rozpoczęciu działalności bez zmiany zatrudnienia – chodzi mi o to czy dla mopsu nie jest ważna obecna sytuacja materialna? Gdyby ktoś w 2014 miał niskie dochody a teraz ma duże to kwalifikuje się do zasiłku na 2 dzieci? Nie rozumiem po co w ogóle jest tu brany pod uwagę rok 2015? Skoro rokiem bazowym jest 2014 teraz mamy 2016 czyli obecna sytuacja to co ma do tego rok 2015? Strasznie poplątane to jest.

  Odpowiedz
  • 17 maja 2016 o 1:10 pm
   Permalink

   Niestety jest. Teoretycznie bierze się pod uwagę 2014 rok, ale jak były jakiekolwiek zmiany na zbyt duży plus, to już świadczenie nie przysługuje. Wiem, nie jest to sprawiedliwe 🙁

   Odpowiedz
 • 17 maja 2016 o 2:26 pm
  Permalink

  Dzień dobry. mam takie pytanie. do tej pory nie przekraczałam progu 800 zł na pierwsze dziecko. Złożyłam wniosek i mi przyznali 500 zł( na szczęście jeszcze nie wypłacili). Dzisiaj się dowiedziałam, że mąż dostał umowę o dzieło z datą 1. 04. Czy w takim wypadku dostanę to 500 zł za kwiecień? Bo za maj mi chyba już nie będzie przysługiwac.

  Odpowiedz
  • 17 maja 2016 o 3:46 pm
   Permalink

   Dzień dobry, Twój mąż pierwszą wypłatę z tytułu umowy o dzieło otrzyma dopiero w maju, więc w mojej ocenie 500+ za kwiecień jak najbardziej Ci się należy. Musisz jednak zgłosić jak najszybciej do urzędu (mopsu), że nastąpiła zmiana w Waszej sytuacji finansowej, żeby nie doszło do ewentualnej sytuacji, że zostanie Ci zarzucone pobranie nienależnego świadczenia.

   Odpowiedz
   • 17 maja 2016 o 4:12 pm
    Permalink

    Dziękuje bardzo.Właśnie jutro mam iść zanieść umowę do GOPS-u. bardzo pomocna strona.

    Odpowiedz
 • 17 maja 2016 o 5:26 pm
  Permalink

  Witam,mam pewien problem jeśli chodzi o program 500 plus..Mój maż w lutym 2016 roku zmienił prace i zarabia więcej. Z tego powodu uchylili mi prawo do pobierania zasiłku rodzinnego i alimentów z FA. Czy teraz mogę się ubiegać o wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko? Czy tego nie uwzględnia się jako dochód utracony tylko doliczają do dochodu? Dostałam decyzje odmowy co do rodzinnego i alimentów i szczerze mówiąc nic z tego nie rozumiem.Pani w opiece mi tłumaczyła ze dochód z 2014 będzie traktowany jako utracony a zaświadczenie o zarobkach za miesiąc marzec 2016 jako dochód uzyskany a z tej decyzji wynika ze oba te dochody wzięli pod uwagę .Prosze o pomoc.

  Odpowiedz
 • 19 maja 2016 o 12:06 pm
  Permalink

  Dzień dobry, złożyłam dziś wniosek na 500 plus na pierwsze i jedyne dziecko. Moja sytuacja finansowa jest dość zawiła. Ja od 2014 roku pracuję w tej samej firmie na tym samym stanowisku. Ojciec dziecka w 2014 utracił dochód, w 2015 roku od stycznia do września nie był ani zarejestrowany jako bezrobotny ani ubezpieczony, we wrześniu zarejestrował się w urzędzie pracy, wziął dotację na otwarcie działalności gospodarczej i w listopadzie 2015 jego firma zaczęła funkcjonować (ryczałt). Pani w urzędzie aby ustalić faktyczny dochód poprosiła o oświadczenie o uzyskanym dochodzie z działalności gospodarczej z grudnia 2015. Z dokumentów wynika że przekraczany 800 zł na jedną osobę. Problem w tym, ze w roku 2016 firma przynosi minimalne dochody, znacznie niższe niż zdeklarowane w grudniu 2015 (grudzień 2015 to najwyższy deklarowany dotychczas dochód) i gdyby wzięto aktualny dochód to nie przekroczylibyśmy 800zl na jedną osobę. Czy mogę coś zrobić aby uzyskać świadczenie?

  Odpowiedz
  • 19 maja 2016 o 3:33 pm
   Permalink

   Dzień dobry, proponowałabym złożyć oświadczenie, że dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej przez męża uległ znacznemu obniżeniu i w związku z tym w chwili obecnej (od miesiąca stycznia 2016) wynosi ….. (wpisać kwotę).
   Jeżeli organ nie uzna obniżenia dochodu i odmówi Ci przyznania prawa do 500+ na pierwsze dziecko, odwołuj się. Zawsze zwiększa to szansę, że jednak otrzymasz to świadczenie 🙂

   Odpowiedz
   • 19 maja 2016 o 6:00 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedz. Składam wniosek w niewielkiej miejscowości i próbowałam Paniom w urzędzie wytłumaczyć że deklaracja dochodów z działalności gospodarczej za grudzień 2015 jest niekorzystna i nieaktualna ale Panie nie przyjmowały tego do wiadomości. Dodam takie oświadczenie do wniosku i zobaczymy co dalej. W razie potrzeby zwrócę się do Pani o poradę 🙂

    Odpowiedz
    • 19 maja 2016 o 6:01 pm
     Permalink

     Chciałabym dodać, że w dzisiejszych czasach gdzie nic nie ma za darmo Pani blog jest unikatowy. To niezwykłe że jeszcze są ludzie którzy potrafią bezinteresownie pomagać.

     Odpowiedz
     • 20 maja 2016 o 4:59 pm
      Permalink

      Z doświadczenia wiem, że dobro wraca do ludzi 🙂 Miło, że to doceniasz 😉 Pozdrawiam i zapraszam częściej 😉

    • 20 maja 2016 o 4:58 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 Tu nie ma znaczenia czy to mała miejscowość, czy duże miasto, po prostu gdy pewne kwestie nie są precyzyjnie uregulowane, urzędnicy wolą zachowywać się asekuracyjnie. Ale w razie, gdyby oświadczenie nie pomogło, pomogę z odwołaniem 🙂

     Odpowiedz
 • 27 maja 2016 o 5:07 pm
  Permalink

  Witam, prosiłabym również o małą pomoc. Będę składała teraz wniosek 500+ i nie wiem do końca jakie dokumenty dołączyć. Moja sytuacja jest łatwa – w 2014 byłam na macierzyńskim i mam umowę o prace, komplikacje pojawiają się przy mężu. Mąż w czerwcu 2014 zawiesił firmę i do dnia dzisiejszego jest zawieszona. Była prowadzona 3 lata na pełnej księgowości- nie ryczałcie. Jakie dodatkowe dokumenty mąż musi dołożyć do wniosku, żeby dostać 500zł na pierwsze dziecko? Bardzo proszę o pomoc.

  Odpowiedz
  • 28 maja 2016 o 9:45 am
   Permalink

   Witam, skoro Twój mąż prowadził działalność na zasadach ogólnych, to rozliczał się za pomocą formularza PIT-36. W mojej ocenie będzie musiał przedstawić właśnie PIT-36 za 2014 rok oraz decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej.

   Odpowiedz
 • 27 maja 2016 o 8:13 pm
  Permalink

  Witaj proszę o pomoc.

  W 2014r pracowałam na umowę zlecenie w dwóch firmach
  * 2 miesiące w firmie x – posiadam pit11, umowy zlecenia nigdy na oczy nie widziałam i nigdy jej nie otrzymałam, pracowałam na drugim końcu polski i nie mam szans teraz szans jechac i sie o nią klocic, po wielu telefonach obiecali ze wyślą ja z pit jednak tego nie zrobili
  * 3,5 miesiąca w firmie y – posiadam umowy zlecenia z datami od kiedy do kiedy pracowałam na tych umowach.
  Oba te dochody utracilam.
  Pozniej nie pracowałam i nie pracuje nadal, posiadam jedynie rentę rodzinna po zmarłym tacie.

  Mąż:
  W 2014r nie pracowal, nie miał dochodu ani żadnych skladek.
  W roku 2015 i 2016 pracowal na umowę o prace
  * firma 1 – od lutego do czerwca 2015r
  * 2 – od czerwca 2015 do konca maja 2016.
  1 czerwca bedzie juz bezrobotny z prawem do zasilku.

  Po wyjaśnieniu sytuacji moje pytania
  1) czy będą robic mi problemy z powodu braku umowy zlecenia w firmie x? Nie otrzymałam jej przez 2 lata mimo moich wcześniejszych interwencji w tej sprawie zarówno osobistych jak i telefonicznych po zakończeniu pracy, wiec juz jej nie uzyskam..
  2) czy dla mnie potrzebne będą jeszcze jakies dokumenty oprócz tych które posiadam czyli:
  Pit 11 z firmy x i y oraz umowy zlecenia z firmy y, przykładowo ostatni odcinek renty dla udowodnienia dochodu jaki teraz posiadam, składki z zus i pit za 2014r z us
  3) czy dla męża potrzebne bedzie cos jeszcze oprócz:
  Skladek za 2014r z zus i pit 2014 oraz świadectwa pracy od pracodawców z 2015 i 2016r, zaświadczenia z up ze jest zarejestrowany z prawem do zasilku
  4) czy 500plus należeć sie bedzie nam od czerwca czy wyrownaja od kwietnia? Mi sie wydaje ze od czerwca a znajoma twierdzi ze nam wyrównają.

  Odpowiedz
  • 28 maja 2016 o 9:53 am
   Permalink

   Witaj, odpowiadając kolejno na Twoje pytania:
   1. Do firmy x wysłałabym pisemne wezwanie do wydania umowy zlecenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Treść pisma typu: „Wzywam do wydania 1 egzemplarza umowy zlecenie z dnia takiego i takiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. Brak przesłania pisma w wyznaczonym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową.”
   Do dokumentów, które musisz złożyć do wniosku o 500+ nie potrzebujesz samej umowy zlecenie, potrzebujesz zaświadczenia o okresie zatrudnienia na zlecenie (taki odpowiednik świadectwa pracy) zarówno z firmy x, jak i z firmy y oraz PIT -11 od firmy x i firmy y. Nie wiem czy posiadasz takie zaświadczenia?
   2. Potrzebujesz zaświadczeń, o których pisałam wyżej, ewentualnie w ich braku umów zlecenia oraz decyzji o przyznaniu renty rodzinnej. Składki z zus i pit za 2014 rok organ wypłacający 500+ pobierze sam z US i ZUS.
   3. Dla męża potrzeba świadectw pracy i PIT-11 wystawionych przez jego pracodawców oraz decyzji o uznaniu za bezrobotnego + decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
   4. Jeżeli złożysz wniosek o 500+ do 30.06, otrzymasz wyrównanie od kwietnia.
   Nawet jeżeli brakuje Ci jakiegoś dokumentu, złóż wniosek już teraz, organ najwyżej wezwie Cię do uzupełnienia braków w terminie 14 dni. A co ważne – do otrzymania wyrównania liczy się data złożenia wniosku, a nie załączenia wszystkich dokumentów.

   Odpowiedz
 • 28 maja 2016 o 9:00 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. W 2014r moj partner sprzedał wspólnie z rodzeństwem nieruchomość, którą odziedziczył w spadku. Za pieniądze z tej transakcji kupił mieszkanie. Czy dochód ze sprzedazy tej nieruchomosci jest liczony do dochodu w programie 500+?

  Odpowiedz
  • 28 maja 2016 o 9:50 pm
   Permalink

   Witam, okazuje się, że organy przyznające prawo do świadczeń socjalnych (czyli można założyć, że tak samo będzie przy 500+) z reguły wliczają dochód ze sprzedaży nieruchomości do dochodów rodziny. Ale zgodnie z interpretacją sądów jest to błąd. Podaję Ci fragment wyroku z 5.03.2015 roku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny w Kielcach w sprawie II SA/Ke 107/15:
   ” (…)do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby skarżąca uzyskała dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i nie przeznaczyła go na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dochód taki powinien być wliczony do dochodu rodziny, gdyż w myśl art. 3 ust. 1 lit. a podlega opodatkowaniu. Skoro jednak dochód ten w przedmiotowym przypadku nie podlega opodatkowaniu (bo jest zwolniony), to ten przychód nie powinien być wliczany do dochodu rodziny skarżącej(…)”.
   Wynika z tego, że jeżeli organ odmówi Ci prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, będziesz mogła się odwołać powołując się m.in. na podane powyżej orzeczenie sądu 🙂

   Odpowiedz
   • 1 czerwca 2016 o 1:28 pm
    Permalink

    Dziękuję bardzo za odpowiedź 🙂 w najbliższym czasie będę składać wniosek i zastanawiam się, czy powinnam do wniosku dodać jakieś oświadczenie odnośnie tej sprzedaży nieruchomości?

    Odpowiedz
    • 1 czerwca 2016 o 10:18 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 😉 Na pewno była składana deklaracja podatkowa, z której będzie wynikało, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe, ale dobrze byłoby złożyć też osobne oświadczenie. Nie słyszałam, by istniał odrębny druk dla takiego oświadczenia, zapytałabym o to w urzędzie, w którym będziesz składać wniosek. Tak będzie najbezpieczniej, bo co gmina, to trochę inna „papierologia” 😉

     Odpowiedz
 • 28 maja 2016 o 11:21 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. W kwietniu złożyłam wniosek na 500+ na pierwsze dziecko i dostałam odmowę przekroczyłam 40zł. Chciałabym sie dowiedzieć czy mogę sie odwołać. W 2014 roku byłam na zwolnieniu lekarskim (ciąża), w trakcie ciąży mąż mnie zostawił i od tamtej pory jestem sama z dwójką dzieci. Na zwolnieniu miałam płatne 100% i możliwe jest, że przekroczyłam dochód. Dziecko urodziłam 01.11.2014 i od tamtej pory do 19.01.2016 byłam na urlopie macierzyńskim połączonym z rodzicielskim czyli 80% płatne. Jak obliczyłam dochód za 2015 to wychodzi 730zł na osobe. Alimenty mam wypłacane od 04.03.2016 roku. Moje pytanie jest takie czy mogę sie odwoływać od tej decyzji? Czy urzad może na moja prośbę wziąć dochody z 2015 roku? Kiedy będą brane alimenty, do którego roku będą doliczane? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 29 maja 2016 o 2:31 pm
   Permalink

   Witam, pytanie brzmi w którym momencie przekroczyłaś dochód według organu wypłacającego 500+. Jeżeli nawet w 2015 roku dochód był niższy niż 800 zł na osobę, a teraz przekracza tą kwotę, 500+ na pierwsze dziecko nie będzie przysługiwało 🙁
   Organ bada całą historię dochodową od 2014 roku aż do teraz (czyli 2015 rok także przeanalizował). Jeżeli od marca tego roku otrzymujesz alimenty na dzieci, jest to traktowane jako dochód uzyskany.
   Musiałabym zobaczyć decyzję, którą otrzymałaś (a właściwie uzasadnienie tej decyzji), żeby stwierdzić czy w Twoim przypadku odwołanie ma szansę przynieść decyzję pozytywną.Jeżeli chcesz, prześlij ją do mnie na maila: przepisowamama@gmail.com
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
  • 19 lipca 2016 o 3:42 pm
   Permalink

   w katalogu dochodów uzyskanych nie ma uzyskania prawa do alimentów

   Odpowiedz
   • 19 lipca 2016 o 6:21 pm
    Permalink

    Ale jeżeli pojawi się sytuacja, w której dany członek rodziny zacznie otrzymywać alimenty, trzeba zgłosić to organowi ustalającemu prawo do 500+.

    Odpowiedz
 • 30 maja 2016 o 4:18 pm
  Permalink

  Witam i kieruję od razu jedno pytanie.Staraliśmy się o świadczenie na dwójkę dzieci.Po obliczeniach wyszło że nam się należy gdyż tylko ja pracowałem a konkubina nie.Niestety kiedy przyszło pismo okazało się że nie dostaniemy kasy na pierwsze dziecko bo doliczono dochód za luty 2016!Konkubina zaczeła pracę pod koniec stycznia.Co dziwniejsze to mój dochód podzielono przez 12 miesięcy i 4 osoby i dodano do tego dochód konkubiny za luty.A chyba powinny być dodane obie kwoty i dopiero dzielone?Moje pytanie brzmi dlaczego dochód został powiększony jak konkubina nie pracowała w poprzednich latach i nie zsumowano dochodów?Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 30 maja 2016 o 10:10 pm
   Permalink

   Witam, niestety sposób obliczania dochodu przez organ ustalający prawo do 500+ jest taki, że bierze się pod uwagę dochód z roku 2014, a także wszystkie sytuacje, w których nastąpiła utrata dochodu lub jego uzyskanie od 2014 roku aż do teraz. Dlatego doliczono dochód Twojej konkubiny za luty tego roku.
   Natomiast dziwne jest dla mnie to, że Twój dochód podzielono, a jej tylko dodano. Tak nie powinno być. Jej dochód powinien zostać dodany do Twojego, a suma Waszych dochodów podzielona na 4.
   Jeżeli chcesz, możesz przesłać do mnie na maila: przepisowamama@gmail.com uzasadnienie tej decyzji (scan), może będę mogła powiedzieć coś więcej, jak już to zobaczę.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 30 maja 2016 o 11:44 pm
  Permalink

  Ja mam takie pytanie:
  Mam decyzję o przyznaniu świadczenia na pierwsze i drugie dziecko. Z dniem jutrzejszym otrzymuję trzymiesięczne wypowiedzenie bez obowiązku pracy i odprawę trzymiesięczną + odszkodowanie. Kiedy mam to zgłosić jako utratę dochodu? Drugie pytanie: Czy jezeli podejmę jakakolwiek prace zarobkową np o umowę zlecenie podczas trwania wypowiedzenia to kiedy mam zgłosić uzyskanie dochodu. A jesli nastąpi dzień w którym będę bez pracy i zarejestruję sie jako bezrobotna z zasilkiem to znowu mam zgłaszać uzyskanie dochodu? I tak będą rozpatrywać wnioski i zabierać mi to świadczenie a potem dawać co miesiąc. ? A może oplaca mi się siedzieć w domu przez czas wypowiedzenia i nic nie zarabiać żeby tylko mi nie zabrali? W jakim terminu muszę zgłaszać wszelkie zmiany?

  Odpowiedz
  • 31 maja 2016 o 6:50 pm
   Permalink

   Utrata dochodu nastąpi z dniem, w którym wygaśnie Ci stosunek pracy. Natomiast w sytuacji, w której otrzymasz odprawę i odszkodowanie, najpierw nastąpi uzyskanie dochodu, a dopiero później jego utrata. To też musisz zgłosić, gdy już otrzymasz pieniądze. Natomiast utratę dochodu zgłaszasz po otrzymaniu świadectwa pracy, bo to ono ją dokumentuje.
   Podjęcie innej pracy zarobkowej zgłaszasz po podpisaniu nowej umowy (czy to zlecenie, czy umowa o pracę), przedstawiasz nową umowę jako dowód na uzyskanie dochodu.
   Podobnie jeżeli zarejestrujesz się jako bezrobotna i otrzymasz prawo do zasiłku, to również od razu zgłaszasz po otrzymaniu decyzji.
   Co do terminu – jeżeli uzyskasz nowy dochód (z jakiegokolwiek źródła), zgłaszasz to w miesiącu następnym po tym, w którym dochód został uzyskany. Czyli jeżeli np. podejmiesz pracę we wrześniu, zgłaszasz to w październiku.
   Faktycznie, może zdarzyć się tak, że będziesz miała odbierane prawo do świadczenia, potem znów ustalane i tak w kółko :/ Niestety, takie są procedury 🙁
   Co do tego, czy opłaca Ci się siedzieć w domu… nie wiem, bo nie wiem ile zarabiasz. Musisz to przekalkulować sama. Jak będzie najbardziej opłacalnie finansowo dla Ciebie i Twojej rodziny.

   Odpowiedz
 • 31 maja 2016 o 10:20 am
  Permalink

  Witam.W 2011r. kupiłem z żona mieszkanie za 140000 tys,w 2016r. ,sprzedaliśmy za 150000 tys., (przed upływem 5 lat podatkowych)miesiąc pózniej kupiliśmy nowe mieszkanie za 185000tys.Jaki będzie dochód brany pod uwagę z tej sprzedaży do 500+, jeżeli przeznaczyliśmy całą kwotę na nowe mieszkanie.Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 31 maja 2016 o 12:04 pm
   Permalink

   Witam,
   okazuje się, że organy przyznające prawo do świadczeń socjalnych (czyli można założyć, że tak samo będzie przy 500+) z reguły wliczają dochód ze sprzedaży nieruchomości do dochodów rodziny. Ale zgodnie z interpretacją sądów jest to błąd. Podaję Ci fragment wyroku z 5.03.2015 roku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny w Kielcach w sprawie II SA/Ke 107/15:
   ” (…)do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby skarżąca uzyskała dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i nie przeznaczyła go na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dochód taki powinien być wliczony do dochodu rodziny, gdyż w myśl art. 3 ust. 1 lit. a podlega opodatkowaniu. Skoro jednak dochód ten w przedmiotowym przypadku nie podlega opodatkowaniu (bo jest zwolniony), to ten przychód nie powinien być wliczany do dochodu rodziny skarżącej(…)”.
   Wynika z tego, że jeżeli organ odmówi Ci prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, będziesz mógł się odwołać powołując się m.in. na podane powyżej orzeczenie sądu. Tym bardziej, że nowe mieszkanie kupiliście za kwotę wyższą niż uzyskaną ze sprzedaży pierwszego mieszkania.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 31 maja 2016 o 4:24 pm
  Permalink

  Witam .Dziękuje za odpowiedz ,a jaka kwota w razie czego z tej transakcji będzie wliczana do dochodu rodziny ,czy suma wszystkich pieniędzy ze sprzedaży ,czy ta róznica pomiędzy kupnem a sprzedażą(10000 tys.).Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 31 maja 2016 o 6:39 pm
   Permalink

   Obawiam się, że organ ustalający prawo do 500+ zaliczy do dochodu rodziny całą kwotę, jaką uzyskaliście ze sprzedaży. Ale w tym wypadku koniecznie się odwołujcie. Takie zaliczenie to olbrzymi błąd. Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 31 maja 2016 o 8:16 pm
  Permalink

  Witam.Organ który wylicza mój dochód bierze pod uwagę dochód czy przychód ze sprzedaży mieszkania.Czy jest pani pewna ze biorą pod uwagę całą kwotę czy tylko dochód jaki my uzyskali że sprzedaży mieszkania. Mieszkanie które sprzedaliśmy nie było darowizną tylko było kupione przez nas. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 31 maja 2016 o 9:12 pm
   Permalink

   Witam, tutaj nie ma znaczenia czy mieszkanie było darowizną, czy było kupione przez Was ze środków własnych. Organ może zaliczyć bądź przychód, bądź dochód – nie jestem księgową i tutaj ciężko mi napisać na 100%. Natomiast najprawdopodobniej błędnie zaliczy to jako Wasz dochód.
   Jeżeli tak będzie, odwołujcie się.

   Odpowiedz
 • 2 czerwca 2016 o 8:34 pm
  Permalink

  Witam
  mam pytanie odnośnie świadczenia integracyjnego pobieranego z Centrum Integracji Społecznej było pobierane do końca 2014 roku. Niestety podobno nie można tego ująć jako dochod utracony bo nie ma tego w koszyku dochodów utraconych. Także teoretycznie mam dochód ktorego od 1,5 roku nie ma co dyskwalifikuje mnie ze swiadczenia na 1 dziecko.
  To chyba nie na moją logikę, help !!!

  Odpowiedz
  • 2 czerwca 2016 o 9:48 pm
   Permalink

   Witam, na Twoim miejscu złożyłabym wniosek niezależnie od tego, co znajduje się w koszyku dochodów utraconych. A jeżeli decyzja o przyznaniu 500+ będzie odmowna, odwoływałabym się. W koszyku dochodów utraconych znajduje się utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, a skoro to Urząd Pracy przeznacza środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a w dodatku świadczenie integracyjne wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych, powinno być traktowane tak, jak ten zasiłek i jego utrata.

   Odpowiedz
   • 3 czerwca 2016 o 5:25 am
    Permalink

    Dziękuję 😉 bardzo bardzo
    Ja już wiem że decyzja bedzie odmowna właśnie z tego powodu.

    Odpowiedz
    • 3 czerwca 2016 o 2:33 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂

     Masz rację – będzie decyzja odmowna. Ale to nie jest Twoja wina, że ustawodawca zapomniał o niektórych formach pomocy finansowej, gdy ustalał koszyk dochodów utraconych. I odwołanie będzie w pełni zasadne.
     Jeżeli organ II instancji utrzyma decyzję organu I instancji, zawsze jest jeszcze możliwość skierowania sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
     W mojej ocenie nie wolno odpuszczać w takich sytuacjach 🙂

     Odpowiedz
 • 2 czerwca 2016 o 11:04 pm
  Permalink

  Dobry wieczór, czytam ten wątek i uświadamiam sobie że moja sytuacja jest bardziej skomplikowana niż myślałam (kwestia darowizny ziemi o której pisałam kilka dni temu). Otóż proszę o podpowiedź czy potrzebuję składać jakieś dokumenty w związku z założeniem w maju formy przez mojego męża? Nie przewidujemy żadnych zysków w tym roku bo na początku są duże koszty. Działalność jest na zasadach ogólnych, pit będzie na koniec roku. W maju wyszła póki co strata. Czy urząd mimo wszystko może nam coś doliczyć? Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie informacje, także te powyżej bo wiele się dowiedziałam.

  Odpowiedz
  • 3 czerwca 2016 o 2:27 pm
   Permalink

   Dzień dobry, proszę bardzo 🙂
   Twój mąż uzyskał decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej i to ją bym dołączyła do wniosku. Dodatkowo złożyłabym oświadczenie, że mąż wybrał rozliczanie działalności na zasadach ogólnych (ewentualnie kserokopia deklaracji o wyborze formy opodatkowania, którą Twój mąż składał w urzędzie skarbowym – o ile ją składał 🙂 ) oraz, że działalność na chwilę obecną przynosi stratę. Przy takim oświadczeniu nie ma możliwości, by organ coś Wam doliczył, bo musiałby „wziąć dochód z powietrza” 😉

   Odpowiedz
 • 7 czerwca 2016 o 7:49 pm
  Permalink

  Witam Panią,nasza sytuacja przedstawia się następująco: mój mąż ma umowę o pracę od bardzo dawna w jednym zakładzie pracy, ja natomiast w roku 2014 pobierałam rentę do pażdziernika 2014 r.. Od grudnia 2014 r. do maja 2015 r.pobierałam zasiłek dla bezrobotnych, od września do listopada 2015r.byłam na stażu z Urzędu Pracy a od grudnia 2015 r. jestem zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze 1/8.Troszkę tego dużo, wniosek złożyliśmy 2 miesiące temu i żadnej odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy(staramy się o pieniądze dla pierwszego dziecka).We wcześniejszej korespondencji podawała Pani jak należy obliczyć dochód z PIT-37 i niestety za rok 2014 (pominęliśmy moje dochody bo przypuszczamy, że należy je traktować jako utracone) wyszło nam, że przekroczyliśmy o 6,90. W związku z tym mam pytanie,czy będzie brany pod uwagę jeszcze rok 2015( tu już nie przekraczamy) i bieżący też mamy poniżej 800 zł. Jeśli to możliwe bardzo proszę o pomoc, dziękuję. Beata

  Odpowiedz
  • 7 czerwca 2016 o 9:06 pm
   Permalink

   Witam serdecznie, będą brane pod uwagę wszystkie zmiany, jakie nastąpiły od 2014 roku aż do teraz. Jeżeli Wasza sytuacja zmieniała się tak, jak opisałaś, organ musi uwzględnić każdorazową utratę dochodu i każde jego uzyskanie. Na chwilę obecną na Wasz dochód składają się wynagrodzenie za pracę Twojego męża i Twoje wynagrodzenie za pracę (umowa na 1/8 etatu). Jeżeli łącznie te dochody dzielone na ilość członków rodziny nie przekraczają 800 zł, jak najbardziej będzie się Wam należało 500+ 🙂
   Rozumiem, że niepokoisz się tym, że złożyłaś wniosek 2 miesiące temu, a tu nadal cisza, ale niestety czas, jaki ma organ to 3 miesiące, więc musisz uzbroić się w cierpliwość. Daj znać, gdy już otrzymasz decyzję. Jeżeli organ nie uwzględni zmian, jakie u Was zaszły, pisz odwołanie.

   Odpowiedz
 • 7 czerwca 2016 o 11:08 pm
  Permalink

  Dzień dobry
  czy jeśli mąż w 2013 założył firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza) i prowadzi ja do dzisiaj, ale w 2015 przez jeden pełny miesiąc miał ją zawieszoną z powodu wyjazdu zagranicznego, to czy ma to jakieś znaczenie z którego roku bierzemy dochód do obliczenia limitu? Czy bierzemy z 2014?

  Odpowiedz
  • 8 czerwca 2016 o 3:54 pm
   Permalink

   Witam,
   W takim przypadku znaczenie będzie miał dochód uzyskany w roku 2014. Do wniosku o 500+ będziesz musiała załączyć oświadczenie męża o dochodzie uzyskanym z działalności za 2014 rok (jest to załącznik nr 3 do rozporządzenia), jeżeli mąż rozlicza się ryczałtem lub na zasadach karty podatkowej.
   Wówczas wypełnia pola według takiego wzoru:
   Oświadczam, że w roku kalendarzowym** ……….. uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności
   opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)
   □ ryczałtu ewidencjonowanego,
   □ karty podatkowej.
   1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2−4 wyniósł ………………………………………….. zł …….. gr.
   2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ……………………………………. zł …….. gr.
   3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły …………………………………… zł …….. gr.
   4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ……………………………………… zł …….. gr.

   Jeżeli mąż rozlicza się natomiast na zasadach ogólnych, nie musi wypełniać tego oświadczenia, gdyż informacje o jego dochodzie z działalności za 2014 rok prześle organowi urząd skarbowy.

   Odpowiedz
 • 8 czerwca 2016 o 9:04 am
  Permalink

  Bardzo dziękuję, napiszę po otrzymaniu decyzji- mamy nadzieję że pozytywną. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 9 czerwca 2016 o 10:19 am
  Permalink

  J mam pytanie staramy się o 500 plus N nasza córkę ja i mój konkurent nie przekraczalismy dochodu w 2014 zarówno Ja jak i on mieliśmy utraty dochodów oboje pracowaliśmy na umowe zlecenie potem ja w październiku 2014 dostałam pracę na etat za najnizsza krajowa i pracuje do teraz a konkubent lapal jakieś dorywcze prace i teraz od 1 czerwca dostal umowę na 3 miesiące czy w związku związku tym nie dostaniemy 500 na córkę?jaką mamy pewnosc czy będzie miał pracę itd

  Odpowiedz
  • 11 czerwca 2016 o 2:59 pm
   Permalink

   Jeżeli na chwilę obecną dochód przekracza Wam 800 zł/ osobę miesięcznie, to niestety mimo, że w 2014 roku mieściliście się w limicie, 500+ nie będzie Wam przysługiwać. Natomiast jeżeli Twój konkubent utraci pracę po 3 miesiącach, możesz ponownie złożyć wniosek, bo wówczas Wasz dochód się zmniejszy. Pewności co do stałości zatrudnienia niestety mieć nie można (wiadomo jak jest w dzisiejszych czasach), ale wniosek możesz złożyć w każdej chwili. Czyli jeżeli konkubent nie będzie miał przedłużonej umowy od września, już we wrześniu możesz złożyć wniosek po raz kolejny.

   Odpowiedz
 • 9 czerwca 2016 o 8:45 pm
  Permalink

  Mam jeszcze jedno pytanie:
  W 2014 miałam pracę, której teraz już nie mam. Mam za to inną i rozumiem, że przy obliczaniu limitu dochodu bierze się tę nową. A z jakiego okresu bierze się składki na społeczne i zdrowotne: z 2014, czy te które są potrącane obecnie?

  Przykładowo:
  2014 praca A: 2000 (dochód) – 500 (społeczne) – 200 (zdrowotne) – 100 (podatek) = 1200 (netto)
  2016 praca B: 3000 (dochód) – 700 (społeczne) – 400 (zdrowotne) – 200 (podatek) = 1700 (netto)

  Czy do limitu biorę 1700 zł (obecne netto), czy 2200 zł (3000-500-200-100)?

  Odpowiedz
  • 11 czerwca 2016 o 3:57 pm
   Permalink

   Dochody z 2014 roku są w Twoim przypadku dochodem utraconym, a dochody z pracy z 2016 roku są dochodem uzyskanym. Do obliczenia czy mieścisz się w limicie będzie brany pod uwagę dochód aktualny i aktualnie odprowadzane składki i zaliczka na podatek dochodowy. Czyli w Twoim przypadku pod uwagę powinna zostać wzięta kwota 1700 zł netto.

   Odpowiedz
 • 10 czerwca 2016 o 10:58 am
  Permalink

  Jeśli mąż był w roku 2014 na stażu musimy to jakos udokumentowac? W oswiadczeniu o dochodzie nieopodatkowanym w wypisanych sytuacjach nie ma stażu więc jak to jest? Nie chce zeby bylo ze cos zatailiśmy. Dziękuję za odpowiedź 😉

  Odpowiedz
  • 11 czerwca 2016 o 9:47 pm
   Permalink

   Ze stażem z urzędu pracy jest tak, że nawet, jeżeli urząd pracy nie wystawił PIT-11, mogło zdarzyć się, że dochód ten jednak nie był zwolniony z opodatkowania. W pierwszej kolejności Twój mąż powinien zwrócić się do urzędu pracy z prośbą o pisemne wyjaśnienie jakiego rodzaju dochodem było wynagrodzenie wypłacone w czasie stażu. Takie zaświadczenie pisemne z urzędu pracy dołączyłabym do wniosku o 500+. Wówczas nie będzie obawy, że czegoś nie wskazaliście lub nie udokumentowaliście 🙂

   Odpowiedz
 • 10 czerwca 2016 o 9:00 pm
  Permalink

  Witam. Ja mam pytanie ponieważ MOPS moim zdaniem źle obliczyl dochód mojej rodziny za 2014rok. Dzisiaj otrzymałam decyzję o zasiłku rodzinnym i okazuje sie, że z ich wyliczeń przekraczam kryterium dochodowe na osobę ma być nie więcej niż 674zł, a po ich wyliczeniach wynika że u mnie na osobę jest 695.69zł jak bym nie liczyła tak mi nie wychodzi. W 2014 roku byłam do marca na zasiłku macierzyńskim, później na bezpłatnym wychowawczym. Mój dochód wyniósł 1917.60zł, zaliczka pobrana przez płatnika 346zł na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 0zł. Dochód męża 36373,38zł, zaliczka pobrana przez płatnika 2539zł, ubezpieczenie społeczne 5169,84zł, ubezpieczenie zdrowotne 2521,76. Z moich wyliczeń wychodzi że nasz wspólny roczny dochód wynosi 27714,38 :12miesięcy=2309,53:4(tyle osób w rodzinie)=577,38. Więc nie przekraczam dochodu przynajmniej tak wynika z moich wyliczeń. MOPS wyliczył że na osobę 695,69. Czekam teraz na decyzję w sprawie 500plus żeby sprawdzić jak tam wylicza mi moje zarobki. Ale na odwołanie mam tylko 2tyg, a w tym czasie pewnie decyzja odnośnie 500plus nie dotrze. Teraz nie wiem co robić może to ja coś źle liczę. Oczywiście otrzymam zasiłek rodzinny pomniejszony o przekroczona kwotę. Dodam że w 2015roku do 18.10 byłam na wychowawczym od 19.10 wróciłam do pracy , pracowałam do grudnia. Od stycznia 2016 poszłam na zwolnienie lekarskie a od kwietnia jestem na macierzyńskim. Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co robić. Z góry dziękuję. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 11 czerwca 2016 o 10:07 pm
   Permalink

   Witam, bardzo możliwe, że MOPS ustalając Wasz dochód nie wziął pod uwagę rzeczywistej kwoty zasiłku macierzyńskiego, lecz uznał, że skoro jego wypłata wynika ze stosunku pracy, w którym byłaś, należy policzyć całą kwotę wynagrodzenia.
   Jeżeli chcesz, wyślij mi na maila tą decyzję, zobaczę jak dokładnie uzasadniają swoje wyliczenia i wtedy będę mogła powiedzieć czy odwołanie da Ci szansę na otrzymanie całej kwoty zasiłku rodzinnego. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
   • 13 czerwca 2016 o 11:02 am
    Permalink

    Witam. Proszę w takim razie adres mail. Wyśle swoja decyzję. A czy jeżeli faktycznie policzyli mi źle macierzyńskie to czy mieli do tego prawo skoro dostali PIT 11 i tam było wszystko. Pozdrawiam

    Odpowiedz
 • 10 czerwca 2016 o 9:20 pm
  Permalink

  otrzymałam nadpłatę z zus, po wygranej sprawie sądowej. decyzje na 500 plus juz otrzymałam i miałam wyplacone w kwietniu i w maju. Mam pytanie, czy w czerwcu mogą wstrzymac mi wypłatę 500 plus z powodu nadpłaconej renty w czerwcu?

  Odpowiedz
  • 12 czerwca 2016 o 10:00 am
   Permalink

   Rozumiem, że nadpłata jest jednorazowa? Czy możesz napisać coś więcej o co był spór w sądzie, który wygrałaś? Czy wcześniej wypłacano Ci za mało i nadpłata była wyrównaniem za konkretne miesiące?

   Odpowiedz
 • 10 czerwca 2016 o 10:36 pm
  Permalink

  Witam,

  mam pytanie następujące w 2014 roku ma pierwszą utratę pracy, w 2015 kilka miesięcy pracował na zlecenie i znów bezrobotny . W 2014 roku poprzez mój dochód przekroczone jest 800 zł na osobę ( jedno dziecko w rodzinie). W 2015 roku sytuacja się zmienia bo zgodnie z moim dochodem za 2015 – pit 37 nie osiągamy 800 zł na osobę. Mam pracę stałą jednak w 2014 roku miałam możliwość nadgodzin w pracy – stąd wyższy dochód w 2015 już nie i w tym też nie. Dostałam informację z MOPS ,że będzie odmowa. Chcę się odwołam ale nie wiem czy to ma sens.Decyzji jeszcze nie dostałam w formie pisemnej

  Odpowiedz
  • 12 czerwca 2016 o 9:58 am
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli Twój dochód uległ obniżeniu i jest to obniżenie stałe, jak najbardziej jest sens się odwoływać. Oczywiście musisz poczekać na decyzję w formie pisemnej. Może zdarzyć się tak, że również odwołanie nie pomoże, wówczas proponuję skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sądy stoją na stanowisku, że utrata jakiejkolwiek części dochodu (a w Twoim przypadku taką częścią jest wynagrodzenie za nadgodziny) jest również podstawą do przyznania świadczeń (przykładem jest choćby orzeczenie przywołane przeze mnie w przykładzie odwołania w poście: http://przepisowamama.pl/nie-odpuszczaj-500-odwolaj-sie/)

   Odpowiedz
   • 16 czerwca 2016 o 9:13 pm
    Permalink

    Witam,

    otrzymałam wreszcie odmowę i chciałam doprecyzować, że mój dochód na umowie o prace na stałe – niezmienny od 2013 roku to taki, który nie przekracza 800 zł na osobę, potwierdza to PIT 11 za 2015 roku. Wzrost dochodu w 2014 roku był przez nadgodziny.

    Odpowiedz
    • 18 czerwca 2016 o 2:44 pm
     Permalink

     Witam,
     W takim razie zaznacz w uzasadnieniu odwołania, że spełniasz kryterium dochodowe 800 zł/ osobę, co potwierdza także złożone przez Ciebie zeznanie podatkowe za rok 2015. Dołącz PIT 11 za 2015 rok (ksero). Może się uda 🙂

     Odpowiedz
 • 12 czerwca 2016 o 8:01 pm
  Permalink

  Witam, a co mam zrobić w momencie gdy przyznano mi 500 również na 1 dziecko, a parę dni później podjęłam Pracę? Mam umowę zlecenie i na umowie tylko 200 zł brutto, więc dochód formalnie nie przekracza jednak w rzeczywistości zarabiam trochę więcej i rzeczywiście dochód jest za wysoki. Nie wiem co mam zrobić, szkoda mi tracić te 500 zł a jak dam umowę na której jest 200 zł raczej nie uwierza. Bardzo proszę o odp

  Odpowiedz
  • 12 czerwca 2016 o 9:09 pm
   Permalink

   Witam, nie widzę powodu, dla którego mieliby nie uwierzyć. To umowa zlecenie, a nie umowa o pracę – masz prawo zarabiać z jej tytułu 200 zł brutto i nikomu nic do tego. Oczywiście, donieś umowę zlecenie do organu, który wydał Ci decyzję pozytywną i przyznał 500+ na pierwsze dziecko, bo masz obowiązek zawiadamiać ich o każdej zmianie dotyczącej dochodu, a umowa zlecenie taką zmianą jest.

   Odpowiedz
 • 13 czerwca 2016 o 10:55 am
  Permalink

  Witam. Proszę w takim razie adres mail. Wyśle swoja decyzję. A czy jeżeli faktycznie policzyli mi źle macierzyńskie to czy mieli do tego prawo skoro dostali PIT 11 i tam było wszystko. Pozdrawiam

  Odpowiedz
   • 13 czerwca 2016 o 7:23 pm
    Permalink

    Witam.za miesiac rozpoczynam urlop wychowawczy bezplatny.Mam dwojke dzieci.czy w zwiazku z tym moge ubiegac sie o 500+ na pierwsze dziecko?jak bedzie liczony dochod? Prosze o porade.

    Odpowiedz
    • 13 czerwca 2016 o 9:59 pm
     Permalink

     Witam, rozpoczęcie urlopu wychowawczego oznacza utratę dochodu i tak powinno zostać zakwalifikowane przez organ ustalający prawo do 500+. Jeżeli Wasze dochody w związku z rozpoczęciem przez Ciebie urlopu wychowawczego będą niższe niż 800 zł/osobę, jak najbardziej możesz starać się o 500 zł na pierwsze dziecko.

     Odpowiedz
 • 13 czerwca 2016 o 12:32 pm
  Permalink

  Witam! chcialabym sie dowiedziec jak mam obliczyc dochod bedac na ryczalcie?

  Odpowiedz
  • 13 czerwca 2016 o 9:17 pm
   Permalink

   Witam, musisz skorzystać z formularza PIT jaki składałaś. W oświadczeniu, które stanowi załącznik do wniosku o świadczenie wychowawcze, musisz wskazać dochód z działalności opodatkowanej pomniejszając go o:
   – należny zryczałtowany podatek dochodowy,
   – składki na ubezpieczenia społeczne
   i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
   Podajesz również w oświadczeniu wysokość podatku, składek na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

   Odpowiedz
   • 14 czerwca 2016 o 9:25 am
    Permalink

    Witam! bardzo dziekuje za odpowiedz i mam jeszcze pytanie czy od tego moge sobie jeszcze odjac koszty z dzialanosci firmy bo przeciez mam wydatki a one nie sa ujete w zeznaniu podatkowym

    Odpowiedz
    • 14 czerwca 2016 o 9:43 pm
     Permalink

     Witam, proszę bardzo. Niestety kosztów prowadzenia działalności nie można odpisać 🙁

     Odpowiedz
 • 13 czerwca 2016 o 12:56 pm
  Permalink

  Witam,
  mam dochody z tytułu macierzyńskiego, które przekraczają limit 800 zł na osobę w rodzinie. Natomiast mąż prowadzi działalność gospodarczą i ma stratę przekraczającą moje dochody. Czy te stratę z dzialalnosci biorę pod uwagę. Jeżeli tak to gdzie ja umieścić we wniosku. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 13 czerwca 2016 o 9:19 pm
   Permalink

   Witam,
   Straty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej niestety nie bierze się pod uwagę ustalając prawo do 500+. Pod uwagę brany jest dochód z drugiego miesiąca działalności. Sprawdź, być może biorąc pod uwagę tamten moment i Twoje aktualne dochody, będziecie spełniać kryterium 800 zł/osobę?

   Odpowiedz
 • 13 czerwca 2016 o 2:08 pm
  Permalink

  Witam
  Mam pytanie a właściwie kilka 🙂
  W 2014 razem z mężem mieliśmy dochód przekraczający 800zł na osobę. W październiku 2014 straciłam macierzyński i nie wróciłam do pracy więc tu jest dochód utracony, zaświadczenie z zusu już mam, świadectwo pracy też. Mąż w lipcu 2015 również stracił pracę, świadectwo pracy jest. Potem był na zasiłku z bezrobocia do lutego 2016 roku. Tu dokumenty również mam. Ja natomiast rozpoczęłam pracę na 1/2 etatu w październiku 2015. Posiadam zaświadczenie o zarobkach za drugi miesiąc pracy tj. listopad. Od kwietnia mąż rozpoczął płatny staż z Urzędu pracy, zaświadczenie za drugi miesiąc pracy jest. Wg obecnych dochodów kwalifikujemy sie do 500+. A teraz pytanie: Czy potrzebuję zaświadczenie o zarobkach z US za 2014 czy gmina sama to pobierze czy przy utraconych dochodach 2014 rok gminy to nie interesuje. Drugie pytanie: czy potrzebujemy oprócz świadectwa pracy pitów-11, jeśli tak to za 2014 czy 2015 rok. Trzecie pytanie: Czy umowy o pracę/ straż również musimy przedstawić

  Odpowiedz
  • 14 czerwca 2016 o 10:20 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpowiadając kolejno:
   1. US przedstawi Wasze dochody za 2014 rok organowi ustalającemu prawo do 500+, ale to na Was ciąży obowiązek udowodnienia zmian, jakie w zakresie tego dochodu zaszły (a więc super, że masz dokumenty już przygotowane 😉 ).
   2. Potrzebujecie też PIT-11, które otrzymaliście z miejsc, w których już nie pracujecie/ mąż nie pobiera zasiłku.
   3. Umowy o pracę i staż także należy przedstawić 🙂

   Odpowiedz
 • 13 czerwca 2016 o 5:31 pm
  Permalink

  Witam 🙂 mam takie pytanie do 500 + dochody sa brane za 2014 rok a jezeli w 2015 roku uzyskalam dochod z zagranicy to nie nalezy mi sie 500 + ?

  Odpowiedz
  • 13 czerwca 2016 o 9:28 pm
   Permalink

   Witam, pod uwagę brane są dochody od 2014 roku do teraz. Jeżeli uzyskałaś dochód z zagranicy w 2015 roku, ale już go nie uzyskujesz, powinien on zostać zakwalifikowany jako utracony. Wszystko zależy od tego jakie są Wasze dochody teraz. Czy mieścisz się w limicie ustawowym?

   Odpowiedz
 • 14 czerwca 2016 o 1:46 pm
  Permalink

  witam czy dochod ze sprzedazy nieruchomosci wlicza sie d 500+ nawet jesli cala kwota zostala przeznaczona na kupno mieszkania

  Odpowiedz
  • 14 czerwca 2016 o 9:42 pm
   Permalink

   Witam, urzędnicy z reguły wliczają ten dochód do dochodu rodziny, ale jest to błąd. Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną, możesz odwołać się z bardzo dużą szansą na pozytywną decyzję organu II instancji,

   Odpowiedz
   • 14 czerwca 2016 o 9:57 pm
    Permalink

    wlasnie dostalam decyzje odmowna nawet jak im tez dostarczylam dokumety z banku ze cala ta kwota zostala juz splacona ale twierdza ze w urzedzie skarbowym widnieje jako dochod ale wydaje mi sie ze ten dochod bedzie caly czas u nich widoczny mam ten sam problem ze swiadczeniem rodzinnym dostalam decyzje wstrzymujaca bo nie podalam im dochodu ze sprzedazy dzialki czy tez mam szanse jak sie odwolam do SKO bo wydaje mi sie ze nie powinni liczyc tego dochodu jak bym przeznaczony na kupno mieszkania

    Odpowiedz
    • 16 czerwca 2016 o 2:00 pm
     Permalink

     i pytanie jeszcze czy musze w odwolaniu napisac o tej soprawie sadowej w kielcach czy cos to da

     Odpowiedz
     • 18 czerwca 2016 o 2:18 pm
      Permalink

      Możesz również powołać się na wojewódzki sąd administracyjny w Krakowie, który w wyroku z dnia 3.07.2014 roku – sygn. III SA/Kr 350/14 stwierdził, że: „(…)do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.”
      Odwołuj się koniecznie. Wskaż w odwołaniu, że na rozliczenie z US masz czas do końca roku, przedstawiasz natomiast faktury dokumentujące poniesione przez Ciebie wydatki na cele mieszkaniowe, które opłaciłaś z kwoty uzyskanej za sprzedane mieszkanie.

    • 18 czerwca 2016 o 2:50 pm
     Permalink

     Masz szansę, gdy się odwołasz. Tak, jak pisałam już wcześniej w odpowiedzi na Twoje komentarze – powołaj się na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i przedstaw faktury, jakie posiadasz.

     Odpowiedz
 • 14 czerwca 2016 o 4:51 pm
  Permalink

  Witam, może i ja mogę liczyć na pomoc?
  Moja sytuacja przedstawia się następująco:
  jesteśmy małżeństwem z dwójka dzieci: 3 latka oraz 2 miesiące
  -we wrześniu podjęłam pracę na cały etat z wynagrodzeniem minimalnym, mój mąż również pracuje na cały etat. Wcześniej przebywałam na zasiłku wychowawczym
  w związku z tym MOPS wstrzymał wypłatę zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie dochodu.
  W kwietniu urodziłam drugie dziecko, w związku z tym ponownie złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny. MOPS ponownie mi odmówił ze względu na uzyskiwane dochody.
  I tak:
  – MOPS kazał dostarczyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu za pierwszy pełny przepracowany miesiąc po podjęciu zatrudnienia, w tym przypadku za październik 2015, ale kazał dostarczyć wpływ wynagrodzenia na konto bankowe. Dostarczyłam, ale to wynagrodzenie nie jest dochodem netto ,trzeba je jeszcze pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. MOPS tego nie zrobił
  W przypadku wynagrodzenia mojego męża, sytuacja wygląda następująco:
  -umowa została zawarta na czas określony od 18.01.2015 do 18.12.2015 i następna od 19.12.2015 na czas nieokreślony( cały czas z jednym pracodawcą). MOPS uznał, że do obliczenia dochodu należy uwzględnić dochód za styczeń 2016, czyli poprzednia umowa jako dochód utracony a obecna umowa jako dochód uzyskany. I w tym przypadku również zażyczył sobie dokument potwierdzający wpływ wynagrodzenia na rachunek bankowy i nie uwzględnił kosztów uzyskania przychodów
  1.czy słuszne jest stanowisko MOPS , które zamiast dochodu netto bierze pod uwagę wynagrodzenie netto
  2. czy MOPS prawidłowo przyjął, że w zawarcie kolejnej umowy z tym samym pracodawcą, bez jednego dnia przerwy, skutkuje utratą oraz uzyskaniem dochodu , oraz przyjęciem wyższej kwoty wynagrodzenia do obliczenia zasiłku, choćby z uwagi na wzrost płacy minimalnej, a co za tym idzie, nierówne traktowanie osób składających wniosek( dochody za 2014 są znacznie niższe niż dochody za 2016)
  Jeśli można coś podpowiedzieć w mojej sprawie to bardzo proszę zostało mi już niewiele czasu na złożenie odwołania

  Odpowiedz
  • 16 czerwca 2016 o 9:12 am
   Permalink

   Witam,
   MOPS bierze pod uwagę wynagrodzenie netto i w mojej ocenie jest to prawidłowe. Koszty uzyskania przychodu są wskazywane przez pracodawcę w PIT-11 za konkretny rok podatkowy – w Twoim przypadku za rok 2015 i przez MOPS zostaną wzięte pod uwagę dopiero przy ustalaniu prawa do świadczenia na kolejny okres (czyli przy ustalaniu prawa do 500+ od października 2017 roku).
   Co do tego, że został wzięty pod uwagę wyższy niż w 2014 roku dochód Twojego męża jest to prawidłowe. Organ ustalający prawo do 500+ analizuje sytuację dochodową rodziny od 2014 roku aż do chwili złożenia wniosku. Wyższe wynagrodzenie męża wynika z przepisów prawa i nowej umowy. MOPS musiał poprzednio otrzymywane wynagrodzenie uznać za utracone, a to od stycznia jako uzyskane.
   Nie są to podstawy do odwołania. Piszesz jednak, że masz malutkie dziecko – rozumiem, że pobierasz zasiłek macierzyński – w jakiej wysokości? Może tu byłaby szansa na znalezienie podstawy do odwołania?

   Odpowiedz
 • 14 czerwca 2016 o 5:35 pm
  Permalink

  Mam następujący problem. Złożyłem wniosek na 500+ na pierwsze dziecko, 2014 roku nie przekraczałem 800 zł na osobę. W 2015 natomiast przekraczałem, mam prace premiowaną – do 50 % zarobku zasadniczego. 500 zł dostałem, ale pytanie czy za rok mops , przy ponownym składaniu wniosku nie sprawdzi pit za 2015 i 2016 i nie zażąda ode mnie zwrotu pieniędzy?? mops sprawdził w chwili obecnie tylko zarobek za 2014. Dodam, że 2015 dostałem także podwyżkę a żona nie pracuje. Nie chciałbym zwracać tych pieniędzy jeśli to urzędnicy popełnili błąd.

  Odpowiedz
  • 16 czerwca 2016 o 9:23 am
   Permalink

   Witam, mops nie mógł na chwilę obecną policzyć Twojego wyższego dochodu jako dochodu uzyskanego, bo zarówno dochód za 2014, jak i 2015 osiągnąłeś u tego samego pracodawcy. Jeżeli jednak chcesz mieć spokojne sumienie, donieś do mopsu PIT-11 za 2015 rok, aby nie można było Ci zarzucić, że celowo czy świadomie wprowadziłeś mops w błąd.
   To niestety nie jest tak, że w przypadku winy/błędu urzędnika, nie zabiorą świadczenia. Zabiorą – urzędnikowi premię, a rodzicowi świadczenie.

   Odpowiedz
 • 15 czerwca 2016 o 1:15 pm
  Permalink

  Witam. Prosze o pomoc.Nigdzie nie moge znaleźć odpowiedzi, przeszukałam cały Internet chyba
  Składałam wniosek o 500 plus gdyż bylam przekonana ze mój dochód nie przekroczy 800 zl na osobę. Jestem osoba samotnie wychowującą syna . Liczyłam mój dochód z pit 11 za 2014r bo taki tylko miałam wychodziło że się załapie .
  Przychód 26152,93
  Koszty uzyskania 1335
  Zaliczka pobrana1550
  Składki na ub społeczne 3538,92
  Składki na ub zdrowotne 1726,25
  Wszystko odjęłam nawet obliczyłam zdrowotne9%.
  Wychodzi ze sie łapie. Z tym ze rozliczyłam się z dzieckiem i dostałam zwrot podatku w 2014 1550 +119,93 niewykorzystaną ulgę. Łącznie 1669,93.
  Dostalam z mopsu pismo o odmowie 500 plus napisali ze mój dochód 24817,93 pomniejszony o składki na ub spol i zdrow i podatek dochodowy wyniósł 1606,20 w przeliczeniu na dwie osoby 803,10 . Myślałam ze zaliczkę odlicza bo podobno zwrotu podatku nie liczą do dochodu, a wychodzi ze obliczyli wszystko oprócz tej zaliczki. Co moge zrobić w tym przypadku. Czy można jeszcze złożyć korektę pit i oddać ulgę przez co mój dochód sie zwiększy? Jesli tak to czy drugi raz moge złożyć wniosek do mops? Bardzo prosze o pomoc bo niewie co mam robic a czasu coraz mniej Gdybym wiedziała wcześnie ze będzie taka ustawa nie korzystałabym ze zwrotu. Odwołać sie nie moge bo czas minol. Bylam akurat chora i miałam l4 . Prosze doradzić.

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2016 o 2:46 pm
   Permalink

   Witam,
   Przepraszam, że musiałaś tak długo czekać, byłam na wyjeździe służbowym, a mój sprzęt postanowił odmówić współpracy.
   Fakt, że doliczono Ci do dochodu ulgę na dziecko jest niestety naturalny i prawidłowy 🙁
   Możesz złożyć korektę PIT do urzędu skarbowego (jest na to termin 5 lat od momentu złożenia deklaracji podatkowej). Proponuję, byś zaznaczyła w korekcie formularza okres 6 miesięcy opieki nad dzieckiem. Wówczas będziesz musiała zwrócić tylko część zwrotu podatku, jaki otrzymałaś. Zaś zmniejszenie dochodu o kwotę 556 zł w skali roku dzielone na 12 miesięcy i dzielone na 2 – trzymając się wyliczeń MOPS-u – powinno spowodować, że dochód na jedną osobę miesięcznie wyniesie ok. 780 zł, a więc mniej niż wynosi limit 800 zł.
   Pytanie tylko czy MOPS nie uzna, że nie może wydać drugiej decyzji w tej samej sprawie.
   Kiedy dokładnie otrzymałaś decyzję?
   Jeżeli miałaś L4, mogłabyś spróbować odwołać się i równocześnie złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania z uwagi na chorobę, która uniemożliwiła Ci jego napisanie w terminie.

   Odpowiedz
 • 15 czerwca 2016 o 1:45 pm
  Permalink

  Dzien dobry.Mam zapytanie odnosnie 500 +.Moja sytuacja jest skomplikowana,iz mam 2 dzieci.W maju rozeszlam sie z ojcem dzieci,aby nie tracic czasu oraz z powodu problemow finansowych udalam sie do ops i zlozylam wniosek o 500+ i o rodzinne.Rodzinne przyznali do pazdzierbika tego roku a na decyzje z 500+ czekam,lecz z tego co wiem zrobia dochod utracony i dostane w lipcu za 3 miesiace.Sytuacja wyglada tak,ze ” probuje” sie dogadac” z ojcem dzieci,empocjep ucichly i moze uda sie zejsc.Czas pokaze.Otoz jezeli sie zejdziemy oczywiscie zamierzam niezwlocznie poinformowac ops,jezeli to nastapi czy za ten czas gdzie skladalam wniosek wstecz za ost 3 miesiace gdzie bylam sama bede musiala zwracac pieniazki badz moga mi za ten okres wstrzymac wyplate pomimo ze bylam sama? Czy wszystko bedzie sprostowane od miesiaca kiedy zglosilam.Niewuem jak sue wszystko potoczy ale jezeli dobrze jak to wyglada.Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 15 czerwca 2016 o 6:59 pm
   Permalink

   Witam, jeżeli wrócicie do siebie z ojcem dzieci, to zgłoś to jako zmianę stanu rodziny – wówczas zmiany obejmujące także dochód ojca dzieci będą liczone dopiero od momentu zgłoszenia i nic nie będziesz musiała zwracać Cieszę się, że już wiesz, że decyzja jest pozytywna

   Odpowiedz
 • 15 czerwca 2016 o 4:37 pm
  Permalink

  Witam.Dzwonili do mnie.dzisiaj ze jest juz decyzja w sprawie 500+, pozytywna.Dlatego juz wiem,co.dalej jezeli w przyszlosci cos sie zmieni.Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 16 czerwca 2016 o 5:04 pm
  Permalink

  Witam.Mieszkam wraz z partnerem i córką.Partner płaci alimenty na swoją pierwszą córkę .Pytanie brzmi: czy te alimenty liczy się jako dochód utracony???

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2016 o 2:40 pm
   Permalink

   Witam, alimenty płacone przez Twojego partnera na córkę nie są dochodem utraconym, ale są odliczane od dochodu Waszej rodziny. Czyli np. gdyby Wasze dochody wynosiły łącznie 2.500 zł, a partner płaciłby 500 zł alimentów, organ odjąłby te 500 zł i uznał, że Wasz łączny dochód wynosi 2000 zł.

   Odpowiedz
 • 16 czerwca 2016 o 10:34 pm
  Permalink

  Witam. Otrzymalem niedawno negatywna decyzje 500+.. Moje zarobki za 2014 rok wynosilo najnizsza krajowa i do tej pory zmienily sie minimalnie. Natomiast zona w 2014 byla na wychowawczym i jej zarobki byly utracone. Wrocila do pracy w polowie listopada 2015 roku. Wyliczono ze nasz dochod na osobe wynosi 906 zl. Posiadam jeszcze ziemi z ktorej dochod wyliczono na kwote 3054zl.. Nie rozumiem skad oni naliczyli mi 906 zl skoro rok bazowy to 2014. Potrzebuje pomocy czy jest sens pisac odwolanie od tej decyzji. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2016 o 2:48 pm
   Permalink

   Witam,
   Z ustaleniem prawa do 500+ jest niestety tak, że mimo, że bazowym jest rok 2014, organ ustalający prawo do świadczenia bierze pod uwagę każdorazową zmianę (a więc utratę i uzyskanie dochodu) od 2014 do teraz. Jeżeli Twoja żona podjęła ponownie pracę w listopadzie 2015 roku, organ doliczył jej dochód za miesiąc grudzień 2015 roku jako uzyskany.
   Pytanie jakie są Wasze dochody w chwili obecnej? Czy mieścicie się w limicie 800 zł/ osobę? Jeżeli tak, napisz odwołanie. Jeżeli nie – niestety, 500+ na pierwsze dziecko nie będzie Wam przysługiwać.

   Odpowiedz
 • 17 czerwca 2016 o 7:00 pm
  Permalink

  Witam. Chodzi mi o świadczenia rodzinne oraz 500+ . Do dochodu został wliczony dochód ze sprzedaży mieszkania nieopodatkowany który został przeznaczony na cele mieszkaniowe. Czy mops powinien wliczać to do dochodu czy też nie? Czy gdy Urząd Skarbowy wystawi zaświadczenie o nieopodatkowanym dochodzie przeznaczonym na cele budowlano-mieszkaniowe Mops powinie nie wliczać tego dochodu do świadczenia?

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2016 o 2:46 pm
   Permalink

   Witam,
   Zgodnie z orzecznictwem sądów kwoty uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości, które następnie są przeznaczone na cele mieszkaniowe, nie powinny być wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń. W tej sprawie wypowiedział się m.in. wojewódzki sąd administracyjny w Krakowie, który w wyroku z dnia 3.07.2014 roku – sygn. III SA/Kr 350/14 stwierdził, że: „(…)do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.”
   Odwołuj się koniecznie. Powołaj się również na podane powyżej orzeczenie sądu 🙂 i oczywiście załącz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. MOPS nie ma prawa podważać wykładni sądów administracyjnych, choć często próbuje.

   Odpowiedz
 • 19 czerwca 2016 o 2:09 pm
  Permalink

  Witam. Czy mogłaby pani pomóc? Pisałam wcześniej ale niema żadnej odpowiedzi Wiem że wiele osób pyta o różne sprawy, no i oczywiście pani czas jest ograniczony, ale naprawde niewiem co robić. Bardzo proszę o rade.

  Odpowiedz
 • 19 czerwca 2016 o 8:11 pm
  Permalink

  Dziękuję za szybką odpowiedź Decyzje odebrałam 23.05 natomiast zwolnienie lekarskie mam od 03.06 do 26.06. Jezeli chodzi o korektę pit to musze się chyba udać do jakiegoś biura podatkowego lub cos żeby mi to porządnie wyliczyli. Nie wiedziałam że można odliczyć niepełny rok Juz nawet nie chce żeby zapłacili mi od kwietnia, bo tak czy siak wyjdzie korzystniej jak oddam nawet cala ulgę.
  To jest niedprawiedliwe ze nie można skorzystać z programu tylko dlatego ze w 2014 dostalo sie zwrot.Logiczne jest ze ludzie którzy wiedzieli by ze wejdzie takie 500 plus zrezygnowali by z ulgi.Tak nie powinno byc!
  Cieszę się że istnieje pani blog bo bardzo dużo rzeczy można sie dowiedzieć, no i odpowiada pani na wiadomosci
  Przeszukując internet nikt nie potrafił nic konkretnego doradzić .
  Super sprawa , ze ma pani czas i chęci pomagać ludziom bezinteresownie
  DZIĘKUJĘ jeszcze raz

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2016 o 9:27 pm
   Permalink

   Bardzo proszę 🙂 Staram się, choć z tym czasem to chwilami baaardzo ciężko. Jak u wszystkich 🙂
   Do korekty PIT będziesz musiała dołączyć oświadczenie, w którym wskażesz na czym polegał Twój błąd. Biuro rachunkowe na pewno sobie z tym poradzi 🙂
   To prawda, że program 500+ nie jest sprawiedliwy, dlatego trzeba z nim walczyć.
   Myślę, że skoro masz L4 do 26 czerwca, próbuj napisać odwołanie. I koniecznie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Trzeba go wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna, dla której nie dotrzymałaś terminu.
   Art. 58 kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, że:” § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
   § 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.”
   To znaczy, że wniosek i odwołanie muszą być złożone razem.
   Tu masz wzór takiego wniosku:
   ……………………….
   /Miejscowość i data/

   Do:
   Samorządowe Kolegium Odwoławcze
   ………….……………………………..

   za pośrednictwem:
   /wpisać organ, który wydał decyzję/

   np. Prezydent Miasta ………….…………

   Strona: ……./imię i nazwisko/……….
   zam. ………….…………….…
   ………….…………….………

   WNIOSEK STRONY
   o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji

   Działając na podstawie art. 58 k.p.a., wnoszę o przywrócenie mi terminu do wniesienia odwołania od decyzji ………….……………….……, z dnia ………….……………….……, doręczonej w dniu ………….……………….……, (sygn. sprawy ………….….……….., w przedmiocie ………….……………….…………………

   UZASADNIENIE

   Termin do złożenia odwołania od decyzji ………….……………….……, z dnia ………….……………….……, sygn. sprawy ………….….……….., wydanej w przedmiocie ………….……………….…………………, upłynął w dniu ………………………….

   W okresie od …………….. do …………………… r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, co uniemożliwiło mi dochowanie terminu. Na dowód mej niedyspozycji przedkładam zwolnienie lekarskie obejmujące okres, w jaki upłynął termin wniesienia odwołania.

   Terminowi uchybiłam zatem bez swojej winy. W tym stanie rzeczy wniosek jest uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

   Jednocześnie w załączeniu przedkładam odwołanie od decyzji ………….……………….……, z dnia ………….……………….……, sygn. sprawy ………….….……….., wydanej w przedmiocie ………….……………….…………………, dla której termin wniesienia odwołania upłynął w dniu ………………………….

   …………………..
   /czytelny podpis/

   Załączniki:
   1) dowody;
   2) odwołanie;

   Odpowiedz
 • 19 czerwca 2016 o 10:06 pm
  Permalink

  O matko ale się pani napisała Dziekuje napewno skorzystam ze wzoru.
  Jeszcze kilka wątpliwości mam nie znam sie na takich rzeczach dlatego tak dopytuje.
  *czyli od zakończenia zwolnienia mam te 7 dni tak?
  *Czytałam gdzieś że teraz juz nie trzeba pisać oświadczenia ?(tak bym nawet wolała )
  *czy jesli złoże korektę to bedzie odrazu widniało gdzies w systemie ze to zwróciłam ?
  *czy odrazu trzeba wpłacić pieniądze wraz z korektą?
  Tak sie zastanawiam jeśli zrobię korektę, wpłacę pieniądze US, to czy gdy sie odwołam z wnioskiem o 500 plus to czy sprawdzając moje dochody juz będzie uwzględniona moja korekta.
  Wiem ze nie na wszystko zna pani odpowiedź, bo tak się nie da, ale może gdzies coś się obiło o uszy
  Pozdrawiam. Spokojnej nocy życzę

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2016 o 10:36 pm
   Permalink

   Odpowiadając kolejno:
   1. od zakończenia zwolnienia masz termin 7 dni,
   2. według mojej koleżanki księgowej oświadczenie trzeba nadal napisać (pytałam ok. miesiąca temu),
   3. pieniądze trzeba zwrócić razem z korektą i ewentualnymi odsetkami – o to musisz już dopytać w biurze rachunkowym,
   4. niestety nie wiem w jakim momencie system urzędów skarbowych wykaże, że złożyłaś korektę.

   Tyle z mojej wiedzy 🙂
   Pozdrawiam i również życzę spokojnej nocy 🙂

   Odpowiedz
 • 19 czerwca 2016 o 10:36 pm
  Permalink

  P.s zapomniałam spytać skąd mam wziąć te zwolnienie lekarskie jako dowód , jesli oddalam je pracodawcy

  Odpowiedz
 • 20 czerwca 2016 o 10:17 pm
  Permalink

  Witam.Mamy zagwostke z mezem 😉 Otoz w 2014 maz nie pracowal ja pobieram alimenty 900zl.W 2015 wrzesnia wlacznie maz nie pracowal.W pazdzierniku otworzyl dzialalnpsc.W listopadzie wykazal 6450 zl przychodu po odliczeniu skladek na ubezpieczenie.W okresie od pazdziernika do grudnia 2015 laczny dochod 20 000 zl plus moje alimenty 2 700zl.Podzielilam to przez 12 in 5 bo mamy 3 dzieci.Wychodzi nam 378 zl na osobe a mamy niepelnosprawne dziecko.Na niepelnosprawne wzielismy jako pierwsze i dpstalismy odmowe.Nie wiemy czemu.
  Prosze o jakies madre slowo bo sie zastanawiamy czy pisac odwolanie.
  Podaje email : jadrianna24@wp.pl
  Bede baaaardzo wdzieczna
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 22 czerwca 2016 o 2:29 pm
   Permalink

   Witam,
   Organ przyznający prawo do 500 + bierze pod uwagę dochód z drugiego miesiąca działalności gospodarczej. W Waszym przypadku była to kwota 6450 zł. Do tego trzeba doliczyć 900 zł alimentów, które otrzymujesz i podzielić to na 5. Kwota 7350 zł dzielona na 5 wskazuje na dochód miesięczny na osobę w kwocie 1470 zł, a więc w kwocie wyższej niż kryterium 1200 zł, jakie w Waszym przypadku obowiązuje przy staraniu się o 500 zł na pierwsze dziecko.
   Z tego, co piszesz wynika, że Wasz łączny dochód w 2015 wyniósł 900 zł x 12 miesięcy z tytułu alimentów + 20000 zł z tytułu działalności gospodarczej Twojego męża. Daje to łącznie kwotę 10800 zł z tytułu alimentów i 20000 z tytułu działalności, a więc 30800 zł. Dzielone na 12 i na 5, daje to dochód na osobę 513,33 zł.
   Pytanie brzmi jakie dochody uzyskuje Twój mąż z tytułu działalności od stycznia 2016 roku? Jeżeli w tej chwili Wasze dochody nie przekraczają 1200 zł/osobę miesięcznie, spróbuj napisać odwołanie i wskazać w nim, że nastąpiło obniżenie dochodów uzyskiwanych przez Twojego męża z działalności gospodarczej, a co za tym idzie także obniżenie dochodu na jednego członka rodziny.
   Wysyłam odpowiedź także na maila.

   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 21 czerwca 2016 o 3:47 pm
  Permalink

  Witam,

  Mam takie pytanie: a co jeśli dziś otrzymałam decyzję negatywną na pierwsze dziecko a w międzyczasie po złożeniu wniosku utraciłam dochód w postaci wynajmu?? Czy powinnam wnioskować jeszcze raz jeśli tak to po jakim czasie. Odwołanie odpada bo w tym przypadku zmieniała się sytuacja finansowa?? 🙂 Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 22 czerwca 2016 o 2:46 pm
   Permalink

   Witam,
   Radziłabym mimo wszystko spróbować napisać odwołanie. Możesz wskazać w nim, że w okresie od złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko a dniem otrzymania decyzji negatywnej utraciłaś dochód w postaci czynszu najmu, jednakże liczyłaś na to, że ponownie ten dochód uzyskasz, co niestety nie miało i nie będzie mieć miejsca, gdyż potrzebujesz tego mieszkania dla siebie i swojej rodziny.
   Jeżeli wolisz złożyć nowy wniosek, musisz odczekać 14 dni od otrzymania decyzji, wtedy stanie się ona prawomocna. Może jednak zdarzyć się, że organ odmówi ponownego rozpatrzenia Twojego wniosku wskazując, że sprawa została zakończona decyzją ostateczną.
   Choćby z tego względu proponowałabym jednak zdecydować się na napisanie odwołania.

   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 21 czerwca 2016 o 9:02 pm
  Permalink

  Witam, jestem samotnym ojcem który wychowuje syna alimenty 600 zł. W lutym 2016 straciłem pracę . Od połowy lutego do 19 .06.2016 roku przebywałem na zasiłku chorobowym. W miesiącu marcu zostało mi wypłacone wynagrodzenie za luty i zasiłek chorobowy za część lutego i część marca z ZUS w kwocie 1700,00 w miesiącu kwietniu wypłacony zasiłek wynosił 800,00 a w maju 200 zł. Czy do ustalenia dochodu będzie tylko marzec czy mogę ubiegać się o 500+ tylko za m-c 04,05 gdzie dochód z zasiłku był niski?

  Odpowiedz
  • 22 czerwca 2016 o 10:07 pm
   Permalink

   Witam,
   Organ ustalający prawo do 500+ bierze pod uwagę dochód za drugi miesiąc pobierania zasiłku, czyli w Twoim przypadku za marzec. Rozumiem, że w marcu otrzymałeś wyrównanie zasiłku za luty i cały zasiłek za marzec. Ważne jest to ile ZUS wyliczył za cały marzec. Piszesz jednak, że na chorobowym byłeś do 19.06.2016, nie wiem czy nadal masz zwolnienie, czy już się skończyło? Jeżeli się skończyło, dochód w postaci zasiłku chorobowego będzie traktowany jako dochód utracony.

   Odpowiedz
   • 14 lipca 2016 o 10:31 pm
    Permalink

    Witam, dziękuje za odpowiedź. Zwolnienie zakończyłem na 19.06.2016 a od 20.06.2016 jestem zatrudniony. Dostałem decyzję odmowną. (przekroczony dochód w marcu) W MOPS mnie poinformowano że będą brane dochodu z pełnego miesiąca zatrudnienia (lipiec) a to będzie kwota przekraczająca. Więc z tego wynika że nie mam szans za otrzymanie 500 + bo marzec był za wysoki i lipiec też będzie za wysoki. A miałem nadzieję że chociaż za kwiecień i maj będzie mi przysługiwało.

    Odpowiedz
    • 19 lipca 2016 o 3:33 pm
     Permalink

     Spróbuj mimo tego odwołać się, wskaż, że właściwe jest uznanie przez organ, iż w miesiącach kwiecień – maj Twoja sytuacja dochodowa była gorsza niż obecnie, a kryterium dochodowe w tamtym momencie nie było przekroczone. A nuż się uda 🙂

     Odpowiedz
     • 19 lipca 2016 o 7:39 pm
      Permalink

      Taki też mam zamiar. Dziękuję bardzo 🙂

 • 22 czerwca 2016 o 10:41 pm
  Permalink

  Witam,
  W roku 2014 miałem taką sytuację, że jedyny dochód, który będzie brany pod uwagę przy obliczeniu dochodu na członka rodziny, jest dochód z „uzyskania dochodu”. Tzn. podjąłem pracę 15.05.2014 na umowę próbną 3 miesięcy do 14.08.2014, następnie ten sam pracodawca przedłużył mi umowę i dał nową umowę od 15.08.2014 na czas nieokreślony.
  I teraz pytanie w jaki sposób obliczyć dochód na członka rodziny za 2014 rok?

  Odpowiedz
  • 23 czerwca 2016 o 4:30 pm
   Permalink

   Witam,
   W przypadku dochodów za 2014 rok, organ ustalający prawo do 500+ uzyskuje informację z urzędu skarbowego i ZUS o uzyskanym dochodzie, odprowadzonych składkach i podatku. Możesz więc dochód wyliczyć z PIT-37, jaki składałeś.
   Pytanie brzmi czy w momencie, gdy pracodawca dał Ci nową umowę dostałeś także wyższe wynagrodzenie? Jeżeli tak, ten nowo uzyskany dochód będzie podstawą wyliczenia dochodu na członka rodziny za 2014 rok.

   Odpowiedz
   • 23 czerwca 2016 o 5:05 pm
    Permalink

    Witam,

    Tak, przy nowej umowie wynagrodzenie na umowie nieznacznie się podniosło, czyli w związku z tym, nie bierze się pod uwagę tego dochodu z okresu umowy próbnej?
    Jeśli nie bierzemy jego pod uwagę, to wówczas powinienem wziąć pod uwagę tylko dochód od 15.08 do 31.12?
    I jeszcze pytanie, dochód ten na ile miesięcy powinienem podzielić? Na 12 czy na 4 czyli okres w jakim był ten dochód uzyskiwany?

    Odpowiedz
    • 23 czerwca 2016 o 9:07 pm
     Permalink

     Musisz wziąć pod uwagę wszystkie zmiany, jakie zaszły w dochodzie Twojej rodziny od 2014 roku do teraz. Jeżeli Twoje wynagrodzenie od 15.08.2014 roku wzrosło i nadal je otrzymujesz, to jako Twój dochód miesięczny zostanie uznane po prostu Twoje miesięczne wynagrodzenie – za pierwszy pełny przepracowany miesiąc czyli za wrzesień 2014. Jeżeli były jakieś dalsze zmiany, także musisz je udokumentować.
     Nie wiem czy jesteś jedyną osobą uzyskującą dochód w rodzinie, czy nie. Jeżeli tak, to swoje wynagrodzenie netto miesięczne podziel przez ilość osób w rodzinie, wówczas otrzymasz dochód na 1 osobę 🙂

     Odpowiedz
 • 23 czerwca 2016 o 10:01 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. Właśnie odebrałam odmowną decyzję. Mam dwoje dzieci. Starszy syn z powodu czynów karalnych zostal umieszczony w MOWie. Pokrywam częściowo jego pobyt oraz wpłacam na jego konto 500 zł na jego bieżące potrzeby. Syn posiada kutatora do zarządzania majątkiem. Czy z tego powodu ze starszy syn przebywa w MOW mogłam otrzymać decyzję odmowną na drugie dziecko? Czy z tego powodu młodszy syn może zostać pokrzywdzony? Czy mam podstawę do odwołania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 24 czerwca 2016 o 5:04 pm
   Permalink

   Witam, ustalając dochód na osobę do programu 500+ organy zasadniczo nie uwzględniają członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (a za taki jest m.in. uznawane przebywanie w MOW-ie, choć praktyka odbiega tu od teorii i częściowo pokrywasz koszty utrzymania syna).
   Jednakże sądy wskazują, że może być to błędem. Wojewódzki sąd administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 7.05.2015 roku sygn. IV SA/Po 202/15 wskazał, że
   „Analiza definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazuje, że ustawodawca do kategorii instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie, w rozumieniu tego przepisu zaliczył niektóre rodzaje instytucji z uwagi na ich przedmiot działalności i charakter, jednakże istotnym jest, że tylko w sytuacji gdy zostanie ustalone, że instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. W niniejszej sprawie organy zaniechały ustalenia okoliczności faktycznych sprawy w stopniu pozwalającym na dokonanie prawidłowej subsumcji zastosowanej normy prawnej, z naruszeniem podstawowych zasad postępowania administracyjnego nie dokonując analizy treści przedłożonego przez stronę zaświadczenia pod kątem wystąpienia przesłanki uzasadniającej zawieszenie postępowania. Poza zakresem rozważań organu pozostał nie tylko charakter przedmiotowej placówki, jak również to w jakim rzeczywiście zakresie zapewnia ona K.W. nieodpłatnie utrzymanie tj. czy placówka ta zapewnia dziecku utrzymanie „pełne”. Podkreślić należy, że określenie „pełne” ma nader istotne znaczenie dla wykładni tejże normy prawnej i nie może pozostawać zwrotem pustym, jak zdają się uważać organy orzekające w niniejszej sprawie.”
   Myślę, że powinnaś napisać odwołanie i powołać się na to orzeczenie, bo częściowo pokrywasz pobyt syna w placówce i wpłacasz pieniądze na jego bieżące potrzeby. Dołącz do odwołania potwierdzenia przelewów, jakie wykonywałaś.

   Odpowiedz
   • 24 czerwca 2016 o 10:10 pm
    Permalink

    Dziekuje za odpowiedz. Analizujac odmowe narzuca sie jeszcze jedno pytanie. Moj wniosek byl na kolejne dziecko. Odmowili mi argumentujac ze starszy syn nie mieszka ze mna a w MOW. Moze zamiast odwolania lepiej zlozyc wniosek na pierwsze dziecko ale to starsze wliczyc w sklad rodziny i dochod podzielic na 4 osoby. Podpowiedz mi prosze wlasciwe rozwiazanie.
    Dziekuje

    Odpowiedz
    • 24 czerwca 2016 o 10:48 pm
     Permalink

     Proszę bardzo. Co do tego, czy składać odwołanie, czy nowy wniosek, to:
     1. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania uzyskujesz świadczenie począwszy od kwietnia, a więc dostajesz wyrównanie. Oczywiście, jest ryzyko, że odwołanie nie przyniesie decyzji pozytywnej.
     2. jeżeli zdecydujesz się na nowy wniosek, musisz odczekać 14 dni od otrzymania poprzedniej decyzji, aby była ona prawomocna. Wówczas faktycznie starsze wliczasz do składu rodziny i dzielisz dochód na 4. Tu pytanie kiedy decyzja nr 1 stanie się ostateczna i czy będziesz miała prawo do wyrównania za okres od kwietnia, czy nie. Drugie pytanie – czy organ ustalający prawo do 500+ nie dopatrzy się gdzieś informacji, że starsze dziecko mieszka w MOW i czy znów nie będą piętrzyć problemów.
     Nie mogę podjąć decyzji za Ciebie. Dlatego powyżej te dwa warianty i ich plusy i minusy 🙂

     Odpowiedz
     • 24 czerwca 2016 o 10:53 pm
      Permalink

      Dziekuje ci bardzo za pomoc. Odmowa zostala doreczona 23 czerwca wiec skladam odwolanie. Licze ze dostane na kolejne dziecko mimo ze pierwsze ze mna nie mieszka. W razie czego pozostaje wariant 2.
      Pozdrawiam

 • 26 czerwca 2016 o 10:53 pm
  Permalink

  Jeżeli już było i sie powtarzam, ale nie widziałam takiego pytania. Mój facet pracuje w fimie na wyjazdach. Normalnie zarabia najniższą krajową i za każdy dzień za granicą otrzymuje dietę 49 euro. Miesięcznie z diet jest ok. 3500 tys złotych (już w przeliczeniu na złotówki). Pytanie czy to też się wlicza w dochód (nie jesteśmy pewni, ponieważ w tej firmie pracuje od marca tego roku). I rzy okazji druga sprawa. W styczniu 2016 skończyło mu się wypowiedzenie umowy z pracy i w marcu 2016 podjął nową, dużo niższą płatną pracę. Mamy zaznaczyć opcję dochód utracony, czy też utracony i uzyskany, bo uzyskał nową pracę?
  Aha i ja od lipca 2015 pobieram macierzyński 80% – czy to też się kwalifikuje jako utracony dochód? Bo jakby nie patrzeć dostaje mniej pieniędzy.

  Odpowiedz
  • 27 czerwca 2016 o 10:23 pm
   Permalink

   Ponieważ Twój facet zmienił pracę, musisz zaznaczyć zarówno utratę, jak i uzyskanie dochodu.
   Do obliczenia Waszych dochodów najprawdopodobniej będzie wzięty dochód osiągnięty w drugim miesiącu jego nowej pracy (a więc w kwietniu 2016). Przypuszczalnie organ ustalający prawo do 500+ będzie chciał byś poza nową umową o pracę partnera przedstawiła też wydruk z konta z zaksięgowanym wynagrodzeniem. A tu pojawią się także diety.
   Twój macierzyński niestety nie jest podstawą do uznania, że dochód został utracony. To jedynie obniżenie dochodu, które ewentualnie można podnosić dopiero przy odwołaniu od decyzji odmawiającej przyznania 500+.

   Odpowiedz
 • 28 czerwca 2016 o 6:45 pm
  Permalink

  Witam,
  jak jest obliczany dochód na osobę przy wniosku o 500+ dla osoby, która pracuje na umowę o dzieło? W PIT, jest on zawsze pomniejszany o koszty uzyskania przychodu (50%). Teraz dostaliśmy decyzję odmowną na pierwsze dziecko, a więc nie wzięli pod uwagę dochodu z PIT, tylko obliczali na podstawie deklaracji zarobków i umowy z ostatniego miesiąca przed składaniem wniosku. Pracuje tylko mąż. Czy jest podstawa, żeby się odwoływać? Czy nie jest tak, że powinni pomniejszyć kwotę z umowy o 50%?

  Odpowiedz
  • 30 czerwca 2016 o 9:42 am
   Permalink

   Witam,
   Niestety obliczenia organu ustalającego prawo do 500+ są w tym wypadku prawidłowe. Koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% to nie jest kwota, o którą pomniejszany jest Twój dochód. To kwota, o którą pomniejszana jest podstawa opodatkowania.
   Pytasz czy jest sens się odwoływać, a ja zapytam tak: jakie są Wasze aktualne dochody? Czy mieścicie się w kryterium 800 zł/osobę miesięcznie? Jeżeli tak, odwołuj się.

   Odpowiedz
   • 4 lipca 2016 o 4:42 pm
    Permalink

    Dochód męża to 5500 zł netto na umowę o dzieło. Sądziliśmy, że będą odejmować koszty uzyskania przychodu od tej kwoty. Tak zresztą robi się przy przyznawaniu wszelkich zasiłków, np rodzinnego – zawsze wymagają zaświadczenia z urzędu o dochodach, na którym to zaświadczeniu widnieje kwota pomniejszona. Nie wiem, czemu w tym przypadku nie biorą pod uwagę zaświadczenia z urzędu tylko umowę….

    Odpowiedz
    • 6 lipca 2016 o 4:54 pm
     Permalink

     Jeżeli w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego przyjęto inną metodę ustalenia Waszych dochodów (w szczególności męża), spróbuj się odwołać. Nie daję dużych szans, ale zawsze można to zrobić – zwłaszcza, że nic to nie kosztuje 🙂

     Odpowiedz
 • 28 czerwca 2016 o 11:00 pm
  Permalink

  Witam, być może przeoczyłam ale mam pytanie. Jesteśmy małżeństwem z dwójką dzieci.
  W 2014 roku byłam na stażu z PUP , mąż pracował na umowie o pracę – najniższa krajowa więc nie przekracza. Sytuacja się zmieniala od stycznia 2015 pracuję w jednej firmie, mąż pracuje od kwietnia 2016 w jednej z firm. Dołączyłam oświadczenie za luty 2015 – 1450 zł , męża oświadczenie za maj 2016 1450 zł. W związku z tym że pracuję w tej samej firmie od 1,5 roku to otrzymuje teraz wynagrodzenie 2400 zł. Co w takiej sytuacji? należy się? (2014 rok nie przekracza, na wymaganych oświadczeniach nie przekracza, ale moje zarobki na umowie?

  Odpowiedz
  • 30 czerwca 2016 o 9:47 am
   Permalink

   Witam,
   Dochód ze stażu i dochód męża z umowy o pracę na najniższą krajową będzie traktowany jako dochód utracony. Liczyć będą się dochody, jakie uzyskałaś rozpoczynając pracę (a więc u Ciebie za luty 2015) i męża za maj 2016, skoro zmienił pracę. Zmiany w wysokości wynagrodzenia w ramach tej samej umowy o pracę (czyli Twoja podwyżka) nie powinny być brane pod uwagę przy aktualnym ustalaniu prawa do 500+. Będą one jednak widoczne w PIT za 2015 i 2016 rok i po prostu świadczenie (jeżeli teraz zostanie przyznane) na następny okres nie będzie Wam przysługiwać.
   Nie wiem jaki jest Wasz dochód na osobę/miesiąc. Jeżeli Twoje wynagrodzenie za luty 2015 + Twojego męża za maj 2016 dzielone na liczbę osób w rodzinie nie przekroczy 800 zł, 500+ jak najbardziej Wam się należy.

   Odpowiedz
 • 29 czerwca 2016 o 9:56 am
  Permalink

  Witam,na temat darowizn nie znalazłam żadnej wzmianki , czy zatem dochod nieopodatkowany jakim jest darowizna otrzymana od rodzica jest dochodem wliczanym do 500 + ? Bardzo prosze o odpowiedz

  Odpowiedz
  • 30 czerwca 2016 o 10:16 am
   Permalink

   Witam, przejrzałam jeszcze raz katalog dochodów wymieniony w ustawie o świadczeniach rodzinnych, do którego odsyła ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (a więc ta, która wprowadza 500+) i darowizna nie jest wymieniona jako źródło dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do 500+.

   Odpowiedz
 • 29 czerwca 2016 o 4:59 pm
  Permalink

  Czy dostanę 500 plus na jedyne dziecko jeśli w 2014 r miałam bardzo niski dochód pracowałam przez miesiąc na pól etatu pracę ta straciłam pózniej przez cały czas byłam bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku od czerwca 2015 r prowadziłam działalnośc gospodarczaą, ktorą zamknełam pierwszego czerwca 2016 r. i tu pani z mops chce dochód za lipiec 2015 r który na pewno będzie przekroczony czego mogę się spodziewac

  Odpowiedz
  • 30 czerwca 2016 o 10:45 am
   Permalink

   Dostarcz pani z MOPS dochód za lipiec 2015 roku oraz decyzję o wykreśleniu działalności z CEIDG, wówczas ten dochód z lipca 2015 roku będzie traktowany jako utracony.

   Odpowiedz
 • 30 czerwca 2016 o 2:24 pm
  Permalink

  Witam. W 2014 roku mąż pracował na najniższej krajowej, ja nie pracowałam. W 2015 roku w listopadzie podjęłam pracę na umowę zlecenie, którą mam do dnia dzisiejszego. W lutym 2016 podjęłam prace na umowę o pracę na najniższą krajową, która będzie trwała do końca września 2016 roku. Pani z MOPS prosiła mnie o dostarczenie dochodów netto :mój- za grudzień 2015 (umowa zlecenie), męża za luty 2016, oraz mój za marzec 2016 umowa o pracę. Moje pytanie to ; jak będzie wyglądało obliczenie dochodu? czy dzielone przez miesiące?, czy tylko zsumowanie wszystkich wynagrodzeń i podzielone tylko przez członków rodziny? Dodam, że staram się o 500+ na dwoje dzieci. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZ

  Odpowiedz
  • 2 lipca 2016 o 2:53 pm
   Permalink

   Witam,
   Dochód za miesiąc marzec z Twojej umowy o pracę + dochód za grudzień 2015 z Twojej umowy zlecenie + dochód męża za luty 2016 roku zostaną dodane do siebie. Następnie zostaną podzielone na 4, bo jest Was wraz z dziećmi 4 🙂

   Odpowiedz
 • 30 czerwca 2016 o 7:15 pm
  Permalink

  Witam.I ja mam pytanie w związku z 500+.Mąz od kilku lat prowadzi działalność rozliczając się na zadadach ogólnych.W 2014 mial stratę.MOPS oczekuje oświadczenia o dochodzie za 2 miesiąc po pierwszym miesiącu w ktorym osiągną dochód w 2015r.Nie znajduję na to uzadadnienia poniewaz mąz nie przerwal dzialalności ani jej nie zawiesił dotychczas więc czy to tez jest rozumiane jako uzyskanie dochodu?.Czy mogę prosic o pomoc w wykladni.

  Odpowiedz
  • 2 lipca 2016 o 6:52 pm
   Permalink

   Witam,
   Prawo do świadczenia 500+ ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli Twój mąż w roku 2014 wykazał stratę, organ chce sprawdzić czy w 2015 roku nie nastąpiło uzyskanie dochodu. Dlatego MOPS oczekuje oświadczenia za 2 miesiąc po pierwszym miesiącu, w którym Twój mąż osiągnął dochód w 2015 roku.

   Odpowiedz
 • 1 lipca 2016 o 6:11 am
  Permalink

  Witam 🙂 I ja mam pytanie, a raczej dwa.
  1. Mąż pracował do końca kwietnia 2016 r. w jednej firmie, a od maja 2016 r. zaczął pracę w drugiej. Oczywiście przy składaniu wniosku dostarczył świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy i wymagane zaświadczenie o dochodach u nowego pracodawcy za czerwiec 2016 – celem uwzględnienia utraty i uzyskania dochodu. ALE umowa zawarta w maju jest umową zawartą na czas określony na okres trzech miesięcy, po tych trzech miesiącach (bez dnia przerwy rzecz jasna) zostanie ona przedłużona, prawdopodobnie na czas nieokreślony. Czy należy traktować to znów jako utratę i uzyskanie przychodu i poinformować o tym urząd? Czy raczej z racji tego, że jest ciągłość i że jest to dalej praca na tym samym stanowisku, u tego samego pracodawcy – nie traktować tego jako uzyskania przychodu?

  2. Jestem w ciąży. Kiedy przejdę na urlop macierzyński i moje wynagrodzenie na ten czas zmniejszy się – czy to też jest utrata dochodu, którą mogę uwzględnić?

  Dziękuję i pozdrawiam! 🙂

  Odpowiedz
  • 2 lipca 2016 o 7:00 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpowiadając na Twoje pytania:
   1. Jeżeli Twój mąż wraz z nową umową uzyska też nowe wynagrodzenie, to może to zostać potraktowane jako uzyskanie dochodu i z tego względu nowa umowa powinna zostać (na tzw. wszelki wypadek) zgłoszona.
   2. Otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego zamiast wynagrodzenia za pracę nie jest niestety utratą dochodu, można wyłącznie podnosić, że jest to faktyczne obniżenie dochodu, które wpływa na wysokość dochodu na 1 członka rodziny miesięcznie.
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 1 lipca 2016 o 5:29 pm
  Permalink

  Witam,
  Mam pytanie o taką sytuację, w momencie kiedy złożyłam dokumenty na 500 plus w połowie czerwca, to czy otrzymam wyrównanie od kwietnia w sytuacji, gdzie w kwietniu 2016 i maju 2016 miałam dochód przekraczający 800 zł na osobę? Czy tylko od momentu utraty pracy, czyli utraty dochodu? Rok 2014 mam również utratę dochodu- świadectwo pracy.

  Odpowiedz
  • 7 lipca 2016 o 10:38 pm
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie nabywasz prawo do świadczenia dopiero od momentu, gdy Twój dochód uległ obniżeniu do kwoty 800 zł na osobę miesięcznie. W ustawie jest taki zapis: „W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.”

   Odpowiedz
 • 2 lipca 2016 o 10:14 pm
  Permalink

  Witam,

  Jestem samotną matką wychowującą 1 dziecko. W 2014roku zarobiłam nie całe 12tys złotych. W lutym 2015 roku dostałam nową pracę (na umowę o pracę) . W lutym zarobiłam 885zł. W marcu 2015 i w Kwietniu 2015 zarobiłam 1604,80zł. Od Listopada 2015roku jestem na macierzyńskim. W kwietniu dostałam ostatnie macierzyńskie w wysokości 100% (1556,80zł), od Maja 2016 roku dostaje już tylko 1tysiąc złotych (60% macierzyńskiego które jest wyrównywane do równego tysiaka jeżeli jest niższe) . W listopadzie dostanę wypowiedzenie. Czy mam szanse na 500+? Jestem załamana jak mam wychować malutkie dziecko.

  Odpowiedz
  • 3 lipca 2016 o 12:08 am
   Permalink

   Witam,
   Przypuszczam, że w pierwszej kolejności dostaniesz decyzję odmowną z uzasadnieniem, że Twój dochód przekracza kryterium wyznaczone przez ustawę o 2,40 zł.
   Proponuję jednak wówczas nie załamywać się tylko napisać odwołanie według wzoru dostępnego na blogu – o tutaj: http://przepisowamama.pl/nie-odpuszczaj-500-odwolaj-sie/
   W Twojej sytuacji nie będzie mowy o utracie dochodu, ale o jego znacznym faktycznym i stałym obniżeniu. Warto będzie ewentualnie spróbować – właśnie dla Twojego maleństwa 🙂

   Odpowiedz
 • 4 lipca 2016 o 5:49 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie .Na jakiej podstawie strata z działalności gospodarczej jest liczona jako 0. Powinno chyba działać w dwie strony. Jeżeli bym zarobił to z otwartymi reękami podnoszą kwotę dochodu na członka rodziny. Jeżeli jest strata to liczą to jako 0. Czy jest sens odwoływania się od decyzji?

  Odpowiedz
  • 6 lipca 2016 o 4:56 pm
   Permalink

   Nie wiem jakie jeszcze dochody poza tymi z działalności uzyskujecie. Jeżeli chciałbyś odwoływać się tylko dlatego, że organ przyjął, że dochód z działalności gospodarczej wyniósł 0, a nie kwotę na minusie, to obawiam się, że szanse są niewielkie 🙁
   Prywatnie rozumiem, że nie jest to sprawiedliwe, ale niestety prawo jest, jakie jest 🙁

   Odpowiedz
 • 5 lipca 2016 o 5:00 pm
  Permalink

  Witam ją już głupieje z tym 500.. + w czerwcu 2014 przeszlam na chorobowe 2015 luty na macierzyński po ustaniu zatrudnienie i luty 2016 zasiłek dla bezrobotnych mąż zarabia najniższa krajowa więc należy się czy nie ja już sama niewiem; )

  Odpowiedz
  • 6 lipca 2016 o 5:57 pm
   Permalink

   Witam,
   Jest Was jak rozumiem troje. Mąż zarabia najniższą krajową, Ty otrzymujesz zasiłek (nie wiem w jakiej wysokości). Dodaj wynagrodzenie męża i swój zasiłek i podziel na 3. Jeżeli wyjdzie kwota niższa niż 800 zł na osobę – 500+ się należy 🙂

   Odpowiedz
   • 6 lipca 2016 o 10:26 pm
    Permalink

    Dziekuje przepisowa mamo. Fajnie że jest taki blog dla Nas mam to ważne :)Pozdrawiam

    Odpowiedz
    • 6 lipca 2016 o 10:33 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 Cieszę się, że mam takie fajne mamy jako Czytelniczki 🙂 Pozdrawiam 🙂

     Odpowiedz
 • 6 lipca 2016 o 2:22 pm
  Permalink

  Witam, jak będzie liczony mój dochód: Mąż nie pracuję, ja w 2014r. miałam umowę zlecenie-zakończona w 2014 i umowę o pracę od 2007 do nadal. Rozumiem, że będzie brany tylko mój dochód z umowy o prace. I drugie pytanie; rozliczaliśmy się wspólnie z mężem, jaki podatek będzie mi odjęty, czy z roliczenia -nalezny, czy z pitu -pobrana zaliczka. Czy jeśli ten należny to w wielkości 1/2 wyliczonego?

  Odpowiedz
  • 6 lipca 2016 o 11:24 pm
   Permalink

   Witam,
   Masz rację, będzie brany pod uwagę tylko Twój dochód z tytułu umowy o pracę. Ważny będzie podatek należny. Nie umiem odpowiedzieć niestety na pytanie czy w wysokości 1/2 obliczonego podatku – tu odsyłam do księgowych 🙂

   Odpowiedz
 • 6 lipca 2016 o 5:36 pm
  Permalink

  witam – ja również mam pytanie w sprawie 500+ :). w roku 2014 nie byłam żoną swojego męża – pracowałam na etacie i otrzymywałam alimenty na siebie z racji studiowania – 700zł alimentów i dochód z pracy 241zł/msc (2900zł na rok) – jest to dochód utracony, bo pracę tą zakończyłam w maju 2014. w tym czasie mój mąż otrzymywał stypednium rektora w wysokości 480zł, więc jak nie liczyć – czy na 2 czy na 3 osoby – powinno być dobrze. sprawa się komplikuje – w lutym 2015 mój mąż podjął pracę za 1360 zł miesięcznie i jest tam zatrudniony do dziś. ja natomiast pracowałam przez 3 miesiące 2015 roku i dochód uzyskany i utracony wyniósł 3000zł. zawarliśmy związek małżeński w czerwcu 2015 roku, ja utraciłam wówczas alimenty, a mąż uzyskał nowy dochód – przepisano na niego 5,32 ha przeliczeniowego. ale w ustawie nie ma nic o dochodzie uzyskanym z racji prowadzenia gospodarstwa rolnego. na ten moment utrzymujemy się z pensji męża – nadal 1360zł i wciąż posiadamy gospodarstwo rolne – 5,32ha czyli 1106zł+1360 = 2466 czyli po 822 zł na osobę – w tym momencie przekraczamy. jak to jest z tym przekazaniem gospodarstwa? skoro w ustawie nie ma o tym mowy, to czy mogę tylko wskazać uzyskanie i utratę dochodu jako stratę mojej pracy i uzyskanie pracy męża? pozdrawiam serdecznie 🙂

  Odpowiedz
  • 6 lipca 2016 o 11:11 pm
   Permalink

   Witam,
   Organ ustalający prawo do 500+ bierze pod uwagę dochody uzyskiwane od 2014 roku aż do teraz. Jeżeli Twój mąż otrzymał gospodarstwo rolne, to niestety nie ma znaczenia, że nie posiadał go w 2014 roku, organ weźmie pod uwagę także ten dochód ustalając Wasze prawo do 500+. I niestety musisz ten dochód zgłosić, inaczej w przyszłości możesz otrzymać decyzję nakazującą zwrot nienależnie pobranego świadczenia 🙁
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz
 • 6 lipca 2016 o 6:03 pm
  Permalink

  Własnie chodzi oto, ze pracuję na etacie i prowadzę działalność gospodarczą. jezeli liczymy tylko wynagrodzenie no to przekraczam kryteria, jeżeli wzielibyśmy pod uwagę strate z działalności to się mieścimy. Mam pytanie na jakiej podstawie tak wyliczają, gdzie to jest zapisane, że każdy minus jest liczony jako 0. Czy jest na to jakiś przepis mówiący o tym. Dziękuje i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 6 lipca 2016 o 11:18 pm
   Permalink

   Rozumiem Twoją sytuację zwyczajnie po ludzku, ale nie znam żadnego przepisu ani orzeczenia sądu, na którym mógłbyś się oprzeć. Zasady rachunkowe są po prostu takie, że stratę oznacza się jako 0 :/ I organy ustalające prawo do świadczeń liczą to w ten sposób niezależnie od tego czy chodzi o 500+, czy o zasiłek rodzinny.

   Odpowiedz
 • 6 lipca 2016 o 6:44 pm
  Permalink

  Witam.Wraz z partnerem posiadamy wspólne dziecko.Oprócz tego partner posiada jeszcze jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa.Partner składał wniosek na drugie dziecko.Wg wypowiedzi jaką udzielił wiceminister Marczuk jako rodzina patchorkowa w skład naszej rodziny wchodzą wszystkie dzieci bo posiadamy jedno wspolne.OPS odmówił przyznania świadczenia bo pierwsze dziecko nie mieszka z nami. Ale ….ponieważ była żona utrudniała kontakty z dzieckiem partner wystąpił z wnioskiem do sądu. I wywalczyl; wszystko naprzemiennie tzn. cały miesiąc wakacji, cały tydzień ferii, całe święta wielkanocne i bożego narodzenia , 1i 3 weekend każdego miesiąca, weekend majowy , parę godzin w dniu dziecka i dniu ojca .Wszystko bez udziału byłej żony poza miejscem jej zamieszkania. Ponadto nie ma odebranych praw ani ograniczonych, decyduje też o jej szkolnictwie, lekarzu itd.Bardzo prose o radę jak się odwołać.

  Odpowiedz
  • 6 lipca 2016 o 11:05 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli Twój partner posiada wyrok sądu, w którym wskazane jest, że opieka nad dzieckiem z jego poprzedniego małżeństwa ma być sprawowana naprzemiennie, to właśnie to powinniście wskazać w treści odwołania. Podnieś, że w związku z brzmieniem wyroku sądu właściwym jest wskazanie w składzie rodziny także pierwszego dziecka Twojego partnera, bo spędza ono część czasu z ojcem, a część z matką. Wyszczególnij w treści odwołania dokładnie ile dni w roku pierwsze dziecko spędza z ojcem w Waszym domu. Załącz kserokopię wyroku.

   Odpowiedz
 • 13 lipca 2016 o 3:12 pm
  Permalink

  Witam. Moja sytuacja wygląda następująco. Wraz z żoną posiadamy jedno dziecko. w 2014r. roku dochody przekraczały 800 pln. Ja pracowałem na etacie, żona do marca była na etacie, od marca do sierpnia pobierała zasiłek chorobowy, a od sierpnia była na urlopie macierzyńskim do 25 lipca 2015 roku.
  Po zasiłku macierzyńskim nastapiła likwidacja zakładu pracy żony, i poszła na L4 do października 2015r. Nasepnie była zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, od lutego do lipca 2016r odbywała staż z PUP, po skończonym stażu jest zatrudniona na umowę zlecenie na kwotę 50 PLN ( nie bede tego komentował). Ja pracuję cały czas na etacie w tej samej firmie.
  Czy jest szansa na otrzymanie 500 plus na pierwsze dziecko?
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 13 lipca 2016 o 8:42 pm
   Permalink

   Witam, widzę, że mieliście sporo zawirowań od 2014 roku. Pozwolisz, że i ja nie skomentuję dochodu Twojej żony. Rozumiem natomiast, że w chwili obecnej Wasza sytuacja wygląda tak: Ty – umowa o pracę, pełen etat, żona – umowa zlecenie i dziecko. Jeżeli Wasze łączne aktualne dochody nie przekraczają kwoty 800 zł/osobę miesięcznie jak najbardziej należy Wam się 500+ na pierwsze dziecko 🙂
   Jedyne co – musisz przedstawić organowi ustalającemu prawo do 500+ wszystkie dokumenty świadczące o tych wszystkich zmianach, jakie zaszły u Twojej żony od 2014 roku do teraz.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 • 14 lipca 2016 o 12:13 pm
  Permalink

  Witam! Witam mam pytanie odnośnie utraty dochodu. Mój mąż pracuje na umowie o prace w 2014 r . oprócz umowy o pracę miał również dwie umowy zlecenia! Tylko dwie na cały rok czy te umowy liczą się jako dochód utracony? umowy nie były miesiąc po miesiącu jedna był w lipcu druga była we wrześniu. Nie były to umowy miesięczne tylko lipiec od 06-30-07 wrzesień od 15-26-09. Złożyłam wniosek na 500+ i Pani w Urzędzie wstępnie przeliczyła dochód męża i stwierdziła dochód przekroczy 800 zł wytłumaczyła mi jak liczy i że umowa zlecenia męża jest wliczana! ale skoro tego dochodu nie mam to można go wliczać??? Dziękuję za odpowiedz!

  Odpowiedz
  • 14 lipca 2016 o 7:28 pm
   Permalink

   Witam,
   Dochód z tych umów zlecenie powinien zostać potraktowany jako tzw. dochód utracony. Ale aby pani w urzędzie mogła tak go zaliczyć, musisz dostarczyć PIT-11 od zleceniodawców męża oraz zaświadczenia o okresie, na jaki zawarte były umowy zlecenie (coś na kształt świadectwa pracy przy umowie o pracę). Czy załączyłaś takie dokumenty do wniosku?

   Odpowiedz
 • 15 lipca 2016 o 1:11 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. moja sytuacja wygląda tak: decyzja 500+ jest pozytywna . Dostaliśmy świadczenie za 3 miesiące. W chwili obecnej pracuje na najniższa krajową ( od maja 2016) zaświadczenie do Świadczeń Rodzinnych za czerwiec 2016 już dostarczyłam. Mąż pracowała do 9 kwietnia 2016 i miał przerwę miesięczną. Nowa umowa od 11 maja 2016. Również zaświadczenie do Świadczeń Rodzinnych zostało dostarczona. Nie wiem co będzie dalej. Czy świadczenie zostanie nam zabrane? pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 19 lipca 2016 o 3:44 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy w związku z nową umową męża zmieniły się Wasze dochody? Tylko przekroczenie kryterium dochodowego może sprawić, że świadczenie zostanie zabrane na pierwsze dziecko.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • 19 lipca 2016 o 7:45 pm
    Permalink

    Mąż ma umowę na najniższą krajową. Przeliczając to wg mnie przekraczamy dochód 800 zl na osobe, ale chciałam się upewnić . Dziekuje i pozdrawiam

    Odpowiedz
 • 19 lipca 2016 o 12:50 am
  Permalink

  Witam
  Pytanie moje dotyczy wniosku,który będę składać w roku 2017 (za rok 2016)co jest dla mnie szalenie istotne na ta chwilę.
  Jestem samotna matką jednego dzieciątka,moje dochody w tym momenie to 800zl na osobe.Taką sytuacje mam od stycznia (2016r.)i bede miec do wrzesnia(2016)Jezeli od pazdziernika 2016 pojde do pracy ,a moje zarobki przekroczą 800zł na osobę to czy bedzie mi sie nalezalo 500+?(za rok 2016)Jesli tak ,to tylko za okres od stycznia do wrzesnia?Bo juz sie gubie.
  Bardzo serdecznie z gory dziekuje Pani za odpowiedz.
  Pozdrawiam najmoniej:)

  Odpowiedz
  • 19 lipca 2016 o 4:31 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Jeżeli od października pójdziesz do pracy, to będziesz musiała zgłosić fakt zatrudnienia w miejscu, w którym składałaś wniosek o 500+. Jeżeli podjęcie pracy spraw, że Twoje dochody będą przekraczać łącznie kwotę 1600 zł (bo jest Was dwoje – Ty i dzieciątko), 500+ przestanie Ci niestety przysługiwać jeszcze w tym roku.
   Podobnie, jeżeli podejmiesz pracę i kwota na umowie + Twoje aktualne dochody będą przekraczać 800 zł na osobę miesięcznie, w 2017 roku najprawdopodobniej nie otrzymasz 500+ (chyba, że przepisy się zmienią).

   Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz
 • 19 lipca 2016 o 12:53 am
  Permalink

  Moje dochody to 800 zł na dwie osoby ,a nie na jedną.
  Przepraszam za bład wyzej.

  Odpowiedz
 • 19 lipca 2016 o 4:43 pm
  Permalink

  Witam serdecznie.
  Chciał bym dopytać o moją sytuację.
  Zaliczyliśmy się do programu 500+ lecz w październiku sprzedaję dom w pazdzierniku podpisuje umowę przedwstępną oraz dostaję część kwoty ze sprzedaży domu reszta w maju 2017r wraz z podpisaniem umowy końcowej i oddaniem nieruchomości . Kwota ze sprzedaży zostanie przekazana na kupnobinnej nieruchomości bądź nad budowy domu.
  Czy w takiej sytuacji kwota ze sprzedaży domu jest wliczona do dochodu rodziny.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 23 lipca 2016 o 7:11 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe (czyli zakup mieszkania, domu czy budowę), nie powinny zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych być wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i 500+.
   Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule: http://przepisowamama.pl/500-a-dochod-ze-sprzedazy-mieszkania/
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 • 21 lipca 2016 o 5:28 pm
  Permalink

  Witam,
  proszę o pomoc w sprawie interpretacji Ustawy 500 plus. W 2015 roku utraciłam pracę i z dniem 24.12.2015 po zarejestrowaniu się w UP nabyłam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Mój mąż podobnie jak ja stracił pracę, 31 stycznia 2016 minął termin wypowiedzenia i z dniem 1 lutego zarejestrował się jako bezrobotny i nabył prawo do zasiłku. Jednak w 2014 roku – w trakcie trwania stosunku pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim – od kwietnia 2014 przez 182 dni. DO MOPS złożyliśmy PIT 11 – mój za 2014, PIT 11 męża za 2014 i PIT 11A z ZUS męża dotyczący zasiłku zasiłku chorobowego męża z 2014 a także pozostałe dokumenty m.in. świadectwa pracy potwierdzające utratę dochodów. Czy MOPS licząc dochód powinien wziąć pod uwagę dochód z zasiłku chorobowego męża z 2014 roku jako nieutracony, czy też podobnie jak dochody z pracy za 2014 jako utracony? Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 23 lipca 2016 o 11:17 pm
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie zwolnienie lekarskie Twojego męża było związane z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy, co powoduje, że dochód z zasiłku chorobowego (który był otrzymywany w trakcie pozostawania w stosunku pracy, który już wygasł) nie powinien być wliczany do dochodu Waszej rodziny przy ustalaniu prawa do 500+.

   Odpowiedz
 • 22 lipca 2016 o 11:38 am
  Permalink

  Witam serdecznie .
  Pobieram zasiłek rodzinny na 2 dzieci w 2014 r także je otrzymywałam. 500+ na 2 dzieci także mi przysługuje .Natomiast w 2015 roku mój mąż sprzedał nieruchomość którą odziedziczył po rodzicach złożył tez pit 39 do US w którym sprecyzował się ze dochód będzie przeznaczony na inne cele mieszkaniowe .A więc moje pytanie brzmi czy ten dochód w roku 2016 wliczy się do dochodu rodziny czy też będzie dochodem utraconym .
  Bardzo proszę o odpowiedż i z góry dziękuję .
  pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz
 • 26 lipca 2016 o 6:51 am
  Permalink

  witam! Kolezanka do 8 lipca miala macierzynski, przeszła na wychowawczy. Po uzyskaniu urlopu wychowawczego nie przekracza 800 zł. Złozyła wniosek przed koncem czerwca i dostałą teraz pozytywną decyzje z wrónaniem za kwiecien,maj,czerwiec,lispiec i sierpien. Mam watpliwosci co do tej decyzji urzedniczek i wolalabym aby kolezanka pozniej nieoddawala z procentami tej kwoty. Czy słusznie dostałą to swiadczenine skoro do lipca nie bylo utraty dochodu? Czy mozna prosic o jakis lind do usta, artykulu gdyby jej sien ie nalezało oraz przemówic jej ,,do rozumu?”

  Odpowiedz
  • 29 lipca 2016 o 7:49 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie wiem jaka była sytuacja dochodowa Twojej koleżanki przed przejściem na urlop wychowawczy, być może uzyskiwała zasiłek macierzyński w wysokości 60% i dzięki temu mieściła się w kryterium dochodowym 800 zł/osobę miesięcznie?
   Jeżeli jej dochód był wyższy niż przewidują to przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, możesz odesłać ją do art. 18 pkt 5: „W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku”.

   Odpowiedz
 • 26 lipca 2016 o 6:53 am
  Permalink

  Witam.
  Złożyłam wniosek o 500+ i przekroczyło nam do chód 800 zł. na członka rodziny. Ja mam pracę stałą na umowę o pracę, a mąż dostał wypowiedzenie i będzie pracował do końca lipca 2016 r. Czy po utracie jego dochodu GOPS na nowo przeliczy dochód i czy będzie brany pod uwagę ten uzyskany od stycznia do lipca 2016? czy jego dochód za 2016 r. nie będzie uwzględniany i będzie wynosił 0,00 zł. a tylko mój dochód będzie przeliczany na członka rodziny?

  Odpowiedz
  • 29 lipca 2016 o 12:01 am
   Permalink

   Witam,
   Gdy Twój mąż zakończy stosunek pracy, a Ty złożysz nowy wniosek, to jeżeli dołączysz do niego świadectwo pracy męża i zaświadczenie o jego dochodach za miesiące styczeń -lipiec GOPS do 500+ zaliczy jego dochody jako utracone. Wówczas będzie się liczyć tylko Twój dochód.

   Odpowiedz
 • 28 lipca 2016 o 1:51 pm
  Permalink

  Co w sytuacji, gdy w roku 2014 nie rozliczaliśmy się z żoną w kraju, tz. nie mamy pit’u.
  W urzędzie powieli nam, że w takim razie powinniśmy przedstawić odcinki z wypłaty za trzeci miesiąc, po podjęciu pracy w roku 2015. W moim przypadku czerwiec, w żony maj.
  Problem jest taki, że w czerwcu miałem okazję przepracować kilka dodatkowych dni na zlecenie, bo mieliśmy więcej zamówień w pracy i nasze dochody za ten miesiąc przekraczają 800zł netto na osobę. Średnia z roku 2015 jednak nie przekracza tych dochodów.
  Czy jest jakaś metoda odwołania się od wyliczenia świadczenia na pierwsze dziecko, na podstawie tylko jednego miesiąca?

  Odpowiedz
  • 29 lipca 2016 o 8:52 pm
   Permalink

   Witam,
   Bardzo dziwne to żądanie przedstawienia odcinków wypłaty za trzeci miesiąc, standardowo przyjmuje się wypłatę otrzymaną w drugim miesiącu pracy/zlecenia.
   Czy już złożyliście te odcinki? Jeżeli tak, proponuję donieść również te, które wskazują na wysokość wypłaty w drugim miesiącu.
   Jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna, proponuję złożyć odwołanie i wskazać w nim, że Wasze dochody nie są takie same każdorazowo, a średnia dochodu pozwala na spełnienie przez Was kryterium dochodowego wyznaczonego w ustawie.

   Odpowiedz
 • 29 lipca 2016 o 1:12 am
  Permalink

  Witam,
  Proszę o pomoc pracuję na umowę zlecenie od sierpnia 2015 na czas nieokreślony. Firma zawarła jednak ze mną kilka umów zlecenie (wszystkie na czas nieokreślony), dwie umowy są od sierpnia kolejna od września a następna od stycznia 2016. Oczywiście wypłata jest tylko jedna jednak po zawarciu nowej umowy wypłacana jest kwota z nowej umowy. Pani w MOPS zażądała zaświadczenia o zarobkach z każdej umowy osobno za miesiąc następny po rozpoczęciu każdej z umów i dodała te dochody chociaż w rzeczywistości w danym miesiącu jest tylko jeden dochód a nie 3 jak zostało policzone. Ponadto dochód jest bardzo różny w poszczególnych miesiącach – w niektórych pracuję 100 godzin a w niektórych ponad 200, jak w takiej sytuacji powinien zostać policzony dochód. Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 30 lipca 2016 o 9:26 pm
   Permalink

   Witam,
   Pani z MOPS-u dokonała obliczeń zgodnie z przepisami. By można było policzyć Ci dochód tylko z ostatniej umowy zlecenie, musiałoby nastąpić rozwiązanie poprzednich. Nie wiem w jaki sposób są skonstruowane Twoje umowy, czy mógłbyś przesłać mi je na maila: przepisowamama@gmail.com?
   Dopiero, gdy nastąpi rozwiązanie poprzednich umów, pani z MOPS-u będzie mogła dochód z nich potraktować jako utracony i brać pod uwagę dochód tylko z drugiego miesiąca po podpisaniu ostatniej umowy.
   Co do problemu wysokości dochodu – tutaj trudniej będzie wnosić o uśrednienie tego dochodu, ale zawsze w razie decyzji odmownej, można spróbować o to wnosić.

   Odpowiedz
 • 30 lipca 2016 o 10:45 am
  Permalink

  Proszę o informacje jak wyliczana jest kwota dochodu z umowy zlecenia. Mąż ma zawarte z firmą 3 umowy zlecenia na czas nieokreślony jedną od sierpnia 2015 drugą od września 2015 a trzecią od stycznia 2016 jednak wypłatę otrzymuje tylko z jednej umowy. Pani w MOPS policzyła jednak dochody z wszystkich 3 umów gdyż zażądała zaświadczenia o dochodach z miesiąca następnego po rozpoczęciu każdej z umów. nie pomogło zaświadczenie o łącznych dochodach z firmy za 2015 rok ani tłumaczenia, że wypłata jest tylko z jednej umowy, stwierdziła, że skoro umowy są na czas nieokreślony to musi liczyć wszystkie 3. Dodatkowo dochód z umowy jest bardzo różny w niektórych miesiącach mąż pracuje 200 godzin a w niektórych tylko 100 – jak w tej sytuacji powinien być wyliczony dochód. Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 30 lipca 2016 o 9:27 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpisałam już na komentarz Twojego męża, ale wklejam i tutaj odpowiedź:
   Pani z MOPS-u dokonała obliczeń zgodnie z przepisami. By można było policzyć dochód tylko z ostatniej umowy zlecenie, musiałoby nastąpić rozwiązanie poprzednich. Nie wiem w jaki sposób są skonstruowane te umowy, czy możecie przesłać mi je na maila: przepisowamama@gmail.com?
   Dopiero, gdy nastąpi rozwiązanie poprzednich umów, pani z MOPS-u będzie mogła dochód z nich potraktować jako utracony i brać pod uwagę dochód tylko z drugiego miesiąca po podpisaniu ostatniej umowy.
   Co do problemu wysokości dochodu – tutaj trudniej będzie wnosić o uśrednienie tego dochodu, ale zawsze w razie decyzji odmownej, można spróbować o to wnosić.

   Odpowiedz
 • 31 lipca 2016 o 5:20 pm
  Permalink

  Witam,
  Razem z mężem prowadzimy działalność gosp. Jako że działalność przynosi straty przyznano nam zasiłek również na pierwsze dziecko (mamy dwójkę). Teraz mąż planuje przyjąć się na etat (oszczędności nam się kończą) gdzie zarobiłby ok 4000 brutto. Pytanie jest takie, czy dochód ten będzie pomniejszony o stratę z naszej działalności, inaczej mówiąc czy nie stracimy zasiłku na pierwsze dziecko? z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 1 sierpnia 2016 o 5:15 pm
   Permalink

   Witam,
   Dochód z etatu Twojego męża zostanie zaliczony jako tzw. dochód uzyskany i podzielony przez ilość osób w Waszej rodzinie. Niestety jeżeli przekroczycie w ten sposób kryterium dochodowe, 500+ na pierwsze dziecko przestanie Wam przysługiwać.
   Strata z działalności jest traktowana jako dochód 0, nie może więc zostać odjęta od uzyskanego dochodu.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 • 1 sierpnia 2016 o 9:55 am
  Permalink

  Witam czy mogę liczyć na pomoc w uzyskaniu informacji co w sytuacji jeśli mój mąż ma umowę dzierżawy działki rolnej o powierzchni jakoś około 2 ha a przeliczeniowe niecały hektar. Umowa została spisana w urzędzie gminy pomiędzy moim mężem a moim tatą w celu aby mój tata mógł uzyskać rentę. Dopłaty uzyskuje tata a z działki uzyskane plony są przeznaczone na użytek własny żadnego dochodu z tego nie ma. Mój mąż nie jest rolnikiem jest płatnikiem ZUS czy taką umowę należy zgłosić do świadczenia 500 plus jeśli nie ma z tego jak wcześniej wspomniałam żadnego dochodu. Będę wdzięczna za odpowiedź

  Odpowiedz
 • 1 sierpnia 2016 o 12:12 pm
  Permalink

  Moje pytanie dotyczy ziemi, której jestem właścicielką, ale nie rolnikiem. Pracuję zawodowo i odprowadzam wszystkie składki. Ponieważ są to blisko 2 ha do mojego dochodu rocznego zostaje mi doliczona kwota ponad 4 tyś zł. Ziemia jest wydzierżawiona, ktoś inny ją uprawia, ktoś inny bierze na nią dopłaty jako rolnik i dla kogoś innego stanowi ona źródło dochodu. Podpisałam umowę dzierżawy, w której jest jasno zapisane, że nie mam żadnych korzyści finansowych z tej ziemi. Gdyby nie fakt posiadania tej ziemi wysokość moich dochodów pozwoliłaby mi otrzymywać 500+ na dziecko. Urzędnik przyjmujący wniosek poinformował mnie, że będzie decyzja odmowna, bo jestem właścicielką ziemi i takie są dochody z ziemi i koniec. Czy tak rzeczywiście jest i nie da się tego w żaden sposób obejść?

  Odpowiedz
  • 1 sierpnia 2016 o 5:20 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy w umowie dzierżawy, jaką podpisałaś jest wskazana wysokość miesięcznego/rocznego czynszu dzierżawy? Jeżeli nie, jest to traktowane jak umowa użyczenia, bo dzierżawa zawsze musi być odpłatna.
   Proszę o informację, wtedy będę mogła napisać więcej 🙂

   Odpowiedz
   • 2 sierpnia 2016 o 7:48 am
    Permalink

    Witam nie ma w umowie mowy o żadnej kwocie czynszu mój tata spisał taką umowę z moim mężem żeby otrzymać świadczenie rentowe. Mój mąż ogarnia działkę a to co zbierze idzie na użytek własny wspólny dla zwierzątek, dopłaty bierze mój tata stąd moje zastanowienie odnośnie dochodu.

    Odpowiedz
    • 2 sierpnia 2016 o 11:43 am
     Permalink

     W takim razie organ ustalający prawo do 500+ mógł uznać, że ta umowa to w rzeczywistości umowa użyczenia. Spróbujcie uzupełnić ją aneksem, dopisując np., że „strony zgodnie postanawiają, że czynsz dzierżawy wynosić będzie 100 zł miesięcznie, co w skali roku będzie powiększone o wysokość podatku rolnego ustalanego przez Burmistrza za dany rok podatkowy”.
     Z umowy dzierżawy wynika jasno, że powinniście uzyskiwać z niej dochód. W przeciwnym wypadku, gdy nie ma odpowiedniego zapisu, można podejrzewać, że została ona zawarta dla pozoru. I dlatego organ uznał, że uzyskujecie dochód z gospodarstwa rolnego.

     Odpowiedz
 • 1 sierpnia 2016 o 11:25 pm
  Permalink

  Cyt. „Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy w wysokości podatku rolnego ustalonego przez Burmistrza… za dany rok podatkowy.” I tak rzeczywiście jest…. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc….

  Odpowiedz
  • 2 sierpnia 2016 o 11:42 am
   Permalink

   W takim razie organ ustalający prawo do 500+ mógł uznać, że ta umowa to w rzeczywistości umowa użyczenia. Spróbujcie uzupełnić ją aneksem, dopisując np., że strony zgodnie postanawiają, że czynsz dzierżawy wynosić będzie 100 zł miesięcznie, co w skali roku będzie powiększone o wysokość podatku rolnego ustalanego przez Burmistrza za dany rok podatkowy”.
   Z umowy dzierżawy wynika jasno, że powinniście uzyskiwać z niej dochód. W przeciwnym wypadku, gdy nie ma odpowiedniego zapisu, można podejrzewać, że została ona zawarta dla pozoru. I dlatego organ uznał, że uzyskujecie dochód z gospodarstwa rolnego.

   Odpowiedz
 • 2 sierpnia 2016 o 7:50 am
  Permalink

  Przeczytałam komentarz wyżej to jak to jest właściciel ziemi ma liczony z niej dochód a nie dzierżawca a naszym przypadku dzierżawca jakaś niespójność

  Odpowiedz
  • 2 sierpnia 2016 o 11:44 am
   Permalink

   Odpisałam na wcześniejszy Twój komentarz. Musi być zachowana forma umowy dzierżawy, by można było uznać, że to z niej, a nie z ziemi uzyskujecie dochód.

   Odpowiedz
   • 2 sierpnia 2016 o 2:00 pm
    Permalink

    Nie bardzo jest to dla mnie zrozumiałe, bo w umowie nie ma zapisu o żadnym czynszu więc po co wpisywał kwotę 100 złotych skoro takiej kwoty mój mąż jako dzierżawca nie płaci wydzierżawiającemu, czyli rozumiem że naliczenie dochodu według stawki GUS jest zgodne

    Odpowiedz
    • 4 sierpnia 2016 o 3:44 pm
     Permalink

     W umowie musi być zapis o wysokości czynszu.
     Gdy nie ma takiego zapisu, stwierdza się, że umowa to nic innego jak umowa użyczenia i wówczas liczy się dochód przeliczając wysokość dochodu uzyskaną z 1 ha.

     Odpowiedz
 • 2 sierpnia 2016 o 12:25 pm
  Permalink

  Witam serdecznie ja mam pytanie odnosnie dochodow za rok 2014 w tym czasie nie pracowalam, oplacalam krus, natomiast maz pracowal na 1/4 etatu dopiero w pazdzierniku 2015 roku podjelam prace a maz w styczniu 2016 roku dostal etat czy w takim przypadku nalezy nam sie 500 na pierwsze dziecko. Natomist drugie pytanie dotyczy tego iz w tym miesiacu dostalam wypowiedzenie z pracy i czy w takim wypadku moge skladac wniosek o 500 na pierwsze dziecko, jesli wczesniej nie nalezalo mi sie?

  Odpowiedz
  • 4 sierpnia 2016 o 3:43 pm
   Permalink

   Witam,
   Podstawowe pytanie brzmi jakie są w chwili obecnej Wasze dochody. Jeżeli dobrze rozumiem, Ty w chwili obecnej otrzymałaś wypowiedzenie z pracy, więc nie będziesz uzyskiwać dochodu. Tym samym do ustalenia prawa do 500+ ważne będzie jakie dochody ma Twój mąż. Jeżeli podzielone na 3 dadzą kwotę niższą niż 800 zł netto (i faktycznie będą to Wasze jedyne dochody – nie mam pewności, bo pisałaś coś o opłacaniu KRUS w 2014 roku), 500+ będzie Wam przysługiwać.

   Odpowiedz
 • 2 sierpnia 2016 o 5:31 pm
  Permalink

  Ja chyba wiem na czym polega problem…pytania do specjalistki Karoliny zadają dwie Anie i wszystko się pogmatwało… 😉

  Ja przedstawię całą swoją sytuację jeszcze raz i bardzo proszę o wyjaśnienie.

  Nie mogę otrzymać 500 + na moje dziecko, ponieważ posiadam ziemię 2 ha. Pani w urzędzie, która przyjmowała wniosek przeliczyła nasze dochody i stwierdziła, że ziemia którą posiadamy zgodnie z wytycznymi przynosi nam dodatkowy dochód w wysokości ponad 4 tyś. rocznie. Ta kwota uniemożliwia nam otrzymanie 500+. Cały problem polega na tym, że ziemię wydzierżawił od nas sąsiad, który ją uprawia. W umowie dzierżawy zaś istnieje zapis, że Cyt. „Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy w wysokości podatku rolnego ustalonego przez Burmistrza… za dany rok podatkowy.” I tak rzeczywiście jest…
  Ziemia jest wydzierżawiona, ktoś inny ją uprawia, ktoś inny bierze na nią dopłaty jako rolnik i dla kogoś innego stanowi ona źródło dochodu. Gdyby nie fakt posiadania tej ziemi wysokość moich dochodów pozwoliłaby mi otrzymywać 500+ na dziecko. Urzędnik przyjmujący wniosek poinformował mnie, że będzie decyzja odmowna, bo jestem właścicielką ziemi i takie są dochody z ziemi i koniec. Czy tak rzeczywiście jest, że sam fakt posiadania ziemi to taki dochód i koniec? Proszę o odpowiedź…ania83c

  Odpowiedz
  • 4 sierpnia 2016 o 5:12 pm
   Permalink

   Aniu 83c 🙂 Chyba faktycznie zbieżność imion sprawiła, że komentarze się poplątały.
   Już odnoszę się do Twojej sytuacji: dla organu administracji (a więc Pani w urzędzie) niezrozumiały jest fakt, że ktoś może zrezygnować z możliwości uzyskiwania dochodu z ziemi, którą posiada. Ustawa nic nie mówi o takich sytuacjach, więc Pani w urzędzie stosuje ogólne wytyczne czyli wlicza Wam do dochodu dochód z ziemi, którego de facto nie macie.
   Obawiam się, że decyzja faktycznie będzie odmowna, ale w mojej ocenie warto będzie spróbować się od niej odwołać.
   Jest tylko jedno „ale”. Musicie troszkę przeredagować umowę dzierżawy, jaką zawarłaś z sąsiadem. Od strony prawnej patrząc to po prostu jest tak, że podatek rolny zawsze musi zostać zapłacony i wskazanie jako wysokości czynszu tylko tej kwoty podatku powoduje powstanie sytuacji, w której w świetle prawa nie uzyskujesz żadnego dochodu z tej ziemi, bo podatek musisz odprowadzić. Musisz wprowadzić do treści umowy dzierżawy zawartej z sąsiadem trochę inny zapis, wskazać konkretną kwotę, jaką ma Ci przynieść oddanie ziemi w dzierżawę. Tylko w ten sposób możesz udowodnić organowi, że to nie Ty czerpiesz zyski z posiadanej ziemi.
   Oczywiście pomocne byłyby także dokumenty sąsiada, wskazujące na to, że to on uzyskuje z niej dochód (a więc np. decyzja o przyznaniu dopłaty dla sąsiada).

   Odpowiedz
 • 3 sierpnia 2016 o 7:43 am
  Permalink

  Czytając komentarz Ani83c już całkowicie zgłupiałam skoro Ani83c jest doliczany dochód jako właścicielowi który nie uprawia nie korzysta to dlaczego w naszym przypadku jest dochód naliczany dzierżawcy? czy dochód może być naliczony zarówno wydzierżawiającemu czyli właścicielowi i dzierżawcy jednocześnie? ania82

  Odpowiedz
  • 4 sierpnia 2016 o 5:16 pm
   Permalink

   Aniu 82, prawidłowo powinien być zaliczony ten dochód, który faktycznie uzyskujesz. Rozumiem, że dzierżawisz ziemię? W takim wypadku dochód, jaki uzyskujesz z tego tytułu powinien zostać zaliczony do dochodu Twojej rodziny, a nie do dochodu właściciela tej ziemi.

   Odpowiedz
 • 5 sierpnia 2016 o 10:13 pm
  Permalink

  Droga „Przepisowa mamo”,czy alimenty podpisane u notariusza (dobrowolnie)w formie aktu notarialnego są wliczone do dochodu(aby uzyskać 500+),czy tylko te ustalone na drodze sądowej?
  Dziękuje serdecznie za odpowiedz.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 6 sierpnia 2016 o 10:07 am
   Permalink

   W mojej ocenie alimenty ustalone w drodze ugody notarialnej też wliczają się do dochodu.
   Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz
 • 10 sierpnia 2016 o 6:12 pm
  Permalink

  Witam, chciałabym się dowiedzieć czy spadek otrzymany po zmarłym tacie jest traktowany jako dochód nie podlegający opodatkowaniu i czy należy go zgłaszać przy składaniu wniosku 500+. Tat zmarł w kwietniu br. Dokumenty złożyłam 2,5 miesiąca temu i wówczas pani przyjmująca wniosek powiedziała, że rok 2016 w tym momencie ich nie interesuje, dopiero przy składaniu wniosku w 2017 r. będą brane pod uwagę dochody za rok 2016. Dziś miałam tel. z MOPS-u, że nie przedstawiłam informacji o aktualnej sytuacji materialnej. Staram się o świadczenie na 2 dzieci i obowiązuje mnie kryterium dochodowe 800 zł. Mąż ma umowę o pracę za najniższą krajową a ja jestem na wychowawczym do 30.09. 2017 r., tytułem spadku otrzymałam 3.000 zł. Proszę o podpowiedź, ponieważ nie wiem na jak kompetentną urzędniczkę trafię tym razem.

  Odpowiedz
  • 11 sierpnia 2016 o 8:55 pm
   Permalink

   Witam,
   Art. 2 ust. 20 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci brzmi następująco:
   „20) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
   a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
   b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
   c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
   e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia (…)
   f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysług
   ujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
   h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego (…)”.
   Bazowym dla przyznania 500+ jest rok 2014 i dochody wówczas uzyskane, a organ może jedynie na podstawie ustawy dodać określony dochód uzyskany znajdując go w powyżej wskazanych źródłach. Organ nie może samodzielnie decydować, że dochód pochodzący z innego źródła winien zostać wliczony do dochodu Twojej rodziny. A skoro w ustawie w katalogu dochodów uzyskanych nie ma mowy o dochodzie ze spadku, w mojej ocenie nie powinien on zostać wliczany do Twojego dochodu przy ustalaniu prawa do świadczenia na okres od kwietnia 2016 do września 2017.

   Odpowiedz
   • 12 sierpnia 2016 o 2:57 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź. Byłam wczoraj w MOPS-ie i pani powiedziała mi, że spadki ich nie interesują, tylko dochody wynikające ze stosunku pracy. Jednak gdybym była dodatkowo ubezpieczona i dostała odszkodowanie z tytułu śmierci ojca to już dla urzędu byłby to dochód. Pozdrawiam

    Odpowiedz
    • 12 sierpnia 2016 o 8:54 pm
     Permalink

     Proszę bardzo. W takim razie pani z MOPS-u stwierdziła to, co i ja, a więc, że spadek nie jest wskazany w kategorii dochodów uzyskanych. To dobrze dla Ciebie 🙂
     Pozdrawiam

     Odpowiedz
 • 11 sierpnia 2016 o 11:34 am
  Permalink

  Droga „Przepisowa mamo” na wstępie chylę czoła przed tym jakie ogromne dobro robisz, pomagając ludziom bezinteresownie w zmaganiach z zawiłościami prawnymi naszego polskiego ustawodawstwa w kwestii świadczeń rodzinnych. Twój blog to chyba jedyne miejsce w sieci, w którym można w sposób przystępny dla zwykłego człowieka zasięgnąć informacji dotyczących świadczenia 500+.
  Czy byłabyś tak dobra i odniosła się do mojej sytuacji: otóż na początku roku rodzina nasza poniosła koszty związane z zakupem aparatów słuchowych dla dziecka (część kosztów pokrył NFZ, pozostałą kwotę musieliśmy zebrać i dopłacić we własnym zakresie). Ponieważ spełnialiśmy kryterium dochodowe, złożyliśmy wniosek do PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine) o dofinansowanie tego zakupu ze środków PFRON (w przypadku aparatów słuchowych jako przedmiotów ortopedycznych, dopuszczone jest ubieganie się o dofinansowanie już po dokonanym zakupie, należy tylko przedstawić fakturę zakupu, na której wyszczególniona jest kwota udziału NFZ i udziału własnego nabywcy w kosztach zakupu) . Posiadamy dwoje niepełnoletnich dzieci. W międzyczasie, w lipcu w związku z posiadaniem przez jedno dziecko orzeczenia o niepełnosprawności i spełnianiem kryterium dochodowego, otrzymaliśmy decyzję przyznającą nam świadczenie 500+ na dwoje dzieci. Teraz w sierpniu otrzymaliśmy na konto z PCPR kwotę pieniężną z tytułu przyznanego dofinansowania na pokrycie kosztów poniesionych na zakup aparatów słuchowych. Czy te pieniądze są dochodem uzyskanym w świetle przepisów o świadczeniach 500+ /nie widzę nic w katalogu dochodów, co by pasowało do tej sytuacji/ i czy w związku z tym powinnam je zgłaszać do urzędu w celu ponownego ustalenia prawa do świadczenia 500+ na oboje dzieci?
  Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam gorąco

  Odpowiedz
  • 11 sierpnia 2016 o 5:10 pm
   Permalink

   Witam,
   Dziękuję Ci bardzo za miłe słowa 🙂 Staram się, jak mogę, by było przystępnie i by jak najwięcej rodziców otrzymało 500 + 😉
   Odnosząc się do Twojego pytania:
   Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w art. 2 ma takie zapisy:
   „Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   1) dochodzie – oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (…)
   20)uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
   a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
   b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
   c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczeni
   a kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
   e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia (..)
   f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysług
   ujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
   h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego (…)”
   W katalogu dochodu, jaki może być uznany za dochód uzyskany nie ma więc mowy o środkach pochodzących z PFRON.
   Nadto ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tak, jak wynika z art. 2 ust. 1 odsyła przy określaniu co jest dochodem do ustawy o świadczeniach rodzinnych i tutaj znów w mojej ocenie potwierdzenie, iż środki finansowe pochodzące z PFRON nie powinny być wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 500+: „w zamkniętym katalogu innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wskazał dofinansowania ze środków PFRON, a zatem środki te nie podlegają wliczeniu do dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się stanowiącego podstawę do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku.” (Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia ministra -na interpelację nr 14652 w sprawie wyłączenia z dochodu osób korzystających z pomocy społecznej dofinansowań ze środków PFRON, instytucjonalnych darowizn i pomocy rzeczowej świadczonych przez fundacje i stowarzyszenia, czyli świadczeń jednorazowych z 21.03.2013 roku).
   Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Odpowiedz
 • 11 sierpnia 2016 o 12:16 pm
  Permalink

  Dzień dobry. Mam ogromna prośbę czy mogłaby mi Pani pomóc co mam zrobić. Przedstawie po kolei moja sytuację. Od początku programu 500+ ( kwiecień – lipiec 2016) pobierałam należny mi zasiłek ponieważ spełniałam wszystkie kryteria dochodowe ( wniosek złożony na pierwsze dziecko). Dochody brane były z 2014r. w którym to pracowaliśmy razem z mężem, w 2015r mąż utracił pracę ( dochód utracony) ale uzyskał zasiłek dla bezrobotnych przysługujący od czerwca 2016r. do lutego 2017r z tym ,że 3 m-ce jest inna kwota zasiłku a przez 6 m-cy inna kwota. Panie z Gopsu wydały decyzje odmowną ponieważ dochód został przekroczony o 7 zł . Nadmieniam , że do ponownego przeliczenia dochodu brana była średnia dochodów jakie mąż ma pobierać z Urzędu Pracy i zaświadczenie za pierwszy miesiąc. Moje pytanie brzmi tak – Czy we wrześniu nie powinno się jeszcze raz przeliczyć dochodu bo będzie już niższy i nie przekroczyłabym wtedy progu dochodowego 800 zł ? Czy mam prawo odwołać się od decyzji ? Bardzo proszę o pomoc.

  Odpowiedz
  • 11 sierpnia 2016 o 10:57 pm
   Permalink

   Rozumiem, że po okresie pobierania 500+ od kwietnia do lipca dostarczyłaś do GOPS decyzję o przyznaniu mężowi zasiłku dla bezrobotnych, a GOPS w związku z tym cofnął decyzję o przyznaniu 500+?
   Jeżeli od września Wasz dochód będzie znów niższy najwłaściwsze będzie złożenie nowego wniosku o 500+ we wrześniu. Wówczas prawo do 500+ może zostać ustalone od września lub października.
   Odwołanie w chwili obecnej nie bardzo ma sens, bo na razie przez pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez Twojego męża Wasz dochód jest – o ile dobrze rozumiem – wyższy niż 800 zł na osobę.

   Odpowiedz
 • 11 sierpnia 2016 o 8:44 pm
  Permalink

  Dobry wieczór 🙂 mam pytanie.
  Przyznali nam 500 + od kwietnia dostaliśmy 2000 dochodu. Od 24 czerwca mam umowę na pół etatu i nie wiem czy mam to zgłosić czy nie a przecież patrzą na 2014 rok niewiem co robić umowę mam do końca sierpnia

  Odpowiedz
  • 11 sierpnia 2016 o 11:02 pm
   Permalink

   Dobry wieczór 🙂
   Jest obowiązek zgłaszania wszystkich zmian dotyczących dochodu rodziny, a więc odpowiedź brzmi: tak. Musisz zgłosić nową umowę.

   Odpowiedz
 • 15 sierpnia 2016 o 1:18 pm
  Permalink

  Witam. A jak to jest z taką sytuacją. Mąż ma działalność gospodarczą od 2012 i sciągamy jego dochody z US. Zona od 2011 w Krus urodziła dziecko 1-ego sierpnia. Chcą zlożyc wniosek. W podatkach podaja informacje iż posiada 1/4 udzialow z działki nr 1 o wielkości 2,2200 hap, 2 działka 1/8 wielkość 2hap i 3 działka 0,4000hap całosc na żonę. Jak liczyc dochod ? nie wliczać3-ciej działki ?

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2016 o 1:21 pm
   Permalink

   Witam,
   Rozumiem, że żona pobiera zasiłek macierzyński z KRUS i stąd Twoje pytanie?
   W mojej ocenie działka należąca w całości do żony pomimo, że żona otrzymuje zasiłek macierzyński nadal przynosi zysk w postaci dochodu z gospodarstwa rolnego, przynosiła też taki zysk w 2014 roku.
   Nie jestem jednak specjalistką od KRUS. Czy próbowałaś uzyskać odpowiedź na swoje pytane na infolinii 500+?

   Odpowiedz
 • 17 sierpnia 2016 o 12:41 pm
  Permalink

  Witam serdecznie, na wstępie chciałabym serdecznie podziękować za to co Pani robi dla nas, wszystkich mam, kobiet,i nie tylko :-), bo to jest coś niesamowitego!, mało kto
  w obecnych czasach jest bezinteresowny i robi cos tak od siebie dla innych, dziękuję!!!
  Ja sama wczoraj dzięki Pani radom odwołałam się od negatywnej decyzji 500+, teraz czekam. Mam nadzieję ze się uda.
  Pozdrawiam
  Basia,

  Odpowiedz
  • 20 sierpnia 2016 o 8:19 am
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Bardzo dziękuję za miłe słowa, cieszę się, że mogę pomóc 😉
   Trzymam kciuki, by się udało!
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2016 o 5:15 pm
  Permalink

  Witam dostałam odmowę na zasiłek 500 plus ponieważ stwierdzili że w roku 2016 przekroczyła kwotę o 750 zł ale wydaje mi się że nie powinni mi tego liczyć tylko rok 2014 czy powinnam się odwoływać

  Odpowiedz
  • 23 sierpnia 2016 o 10:11 am
   Permalink

   Witam,
   Pytanie brzmi jak wygląda Twoja historia dochodowa od 2014 roku do teraz.
   Do obliczenia dochodu rodziny bazowym jest rok 2014, ale organ bierze pod uwagę wszystkie zmiany, jakie zaszły aż do teraz (czyli każde uzyskanie dochodu lub jego utratę). Czy możesz napisać coś więcej, bym mogła przeanalizować Twoją sytuację?

   Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2016 o 6:57 pm
  Permalink

  Mam pytanie właśnie otrzymałam odmowną decyzję o 500+ . Mąż otrzymuje rentę w kwocie 800,16 gr i jest w chwili obecnej na zasiłku chorobowym. Jednak umowę o prace ma 1464 netto. Ja w chwili obecnej nie pracuje. Niestety doliczyli nam do dochodu ulgę z 2014r z umorzenia z odsetek i to spowodowało że przekroczyliśmy dochód o 21 zł. Mam pytanie czy moge się odwoływać od decyzji jezeli mąz jest na zwolnieniu lekarskim już 60 dzień i bedzie jeszcze 120 dni kwota zasiłku to 1170 zł.
  Dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 23 sierpnia 2016 o 1:45 pm
   Permalink

   Odwołać zawsze się możesz 🙂
   Rozumiem, że mąż wcześniej otrzymywał rentę oraz wynagrodzenie za pracę, a w chwili obecnej otrzymuje rentę i zasiłek chorobowy, natomiast organ ustalający prawo do 500+ policzył dochód z renty i umowy o pracę?
   Zasiłek chorobowy jest wypłacany Twojemu mężowi ze względu na to, że jest on nadal zatrudniony, dlatego organ nie mógł przy obliczaniu dochodu Twojej rodziny uznać dochodu z tytułu umowy o pracę za dochód utracony, a dochodu z zasiłku chorobowego za dochód uzyskany. Możesz jednak w treści odwołania wskazać, że dochód Twojej rodziny uległ znacznemu obniżeniu, gdyż mąż uzyskuje w miejsce wynagrodzenia za pracę zasiłek chorobowy wynoszący 80% podstawy zasiłku.
   Szanse powodzenia są w Twoim wypadku pół na pół, ale jak nie spróbujesz, to nie będzie nawet tych 50%.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 • 21 sierpnia 2016 o 11:10 pm
  Permalink

  Witam serdecznie.
  W kwietniu złożyłam wniosek 500+ na drugie i pierwsze dziecko. Nasze dochody ani w 2014 ani 2015 nie przekraczały 800zł na osobę. Otrzymaliśmy świadczenie na dwójkę dzieci.
  Od 6 marca 2015 roku do 3 marca 2016 roku byłam na Macierzyńskim (tzn. podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim).
  Od 4 marca 2016 do 28 kwietnia 2016 byłam na uzupełniającym urlopie wypoczynkowym.
  Od 29 kwietnia do 24 czerwca byłam na urlopie wychowawczym.
  Od 25 czerwca jestem na bieżącym urlopie wypoczynkowym.
  Rozumiem, że zakończenie urlopu wychowawczego jest równoznaczne z uzyskaniem dochodów. Co jeśli powrót do pracy nie zmienia sytuacji rodziny tzn. dalej dochód nie przekracza 800zł na osobę? Kiedy i w jaki sposób należy zgłosić zakończenie urlopu wychowawczego? Czy powinnam była zaznaczyć to we wniosku? Jak rozmawiałam z Paniami w Urzędzie to mi powiedziano, że obecna sytuacja nie jest ważna, a teraz czytam, że jest…
  Proszę o pomoc i jednocześnie dziękuję, za taką super stronę!

  Odpowiedz
  • 23 sierpnia 2016 o 3:28 pm
   Permalink

   Witam,
   Bardzo się cieszę, że stronka Ci się podoba 🙂
   Co do Twojego pytania: teoretycznie obecna sytuacja nie jest ważna, ale zapisy w ustawie wprowadzającej 500+ wskazują wyraźnie, że za każdym razem, gdy zmieni się sytuacja finansowa w Twojej rodzinie, musisz taką zmianę zgłosić. Czasem organ nie będzie jej brał pod uwagę, a czasem niestety weźmie.
   Oczywiście, jeżeli dochód rodziny nadal nie będzie przekraczał 800 zł/osobę w miesiącu 500+ nadal będzie Ci wypłacane na oboje dzieci 🙂

   Odpowiedz
 • 23 sierpnia 2016 o 2:55 pm
  Permalink

  Witam, składałam wniosek na poczatku maja i zostalo mi przyzane świadczenie na pierwsze i drugie dziecko. Utraciłam wszystkie dochody z 2014 roku więc były wliczone tylko mężą ale od lipca tego roku podjęłam pracę a więc wedlug ustawy o swiadczeniach uzyskałam dochod i bedzie on liczony do swiadczenia i wg Pani urzednik dochod przekracza a wiec swiadczenie mi zostanie odebrane. Jednak w lipcu mój mąż dostał aneks do umowy o prace i znacznie obnizono mu dochod w obecnej sytuacji dochody nie przekraczaja nam 800 zl na osobe ale Pani urzednik upiera sie, ze aneks do umowy nie jest dla niej wazny bo nie jest to utrata dochodu. Chore przepisy

  Odpowiedz
  • 28 sierpnia 2016 o 7:50 pm
   Permalink

   Witam,
   Przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadza 500+ faktycznie nie przewidują, że może nastąpić taka sytuacja, w której dochód nie ulegnie utracie, lecz obniżeniu. Sądy administracyjne uważają, że brak indywidualnego rozpatrzenia każdej sprawy, w tym brak uznania obniżenia dochodu za przesłankę uzasadniającą uzyskanie świadczenia to błąd. Dlatego od decyzji odmawiających przyznania świadczenia na pierwsze dziecko zawsze warto spróbować się odwołać.
   Czy zaglądałaś do artykułu: http://przepisowamama.pl/nie-odpuszczaj-500-odwolaj-sie?

   Odpowiedz
 • 25 sierpnia 2016 o 3:25 pm
  Permalink

  Witam serdecznie Pani Karolino. Proszę o pomoc, gdyż nie wiem czy jest sens abym składała wniosek na pierwsze dziecko. Od 2009 r. pracuję na etacie nieprzerwanie u jednego pracodawcy. Oprócz tego w 2014 r. podpisałam 4 umowy o dzieło z terminem ich realizacji od lutego do sierpnia 2014 r. Były to umowy jednorazowe, które w 2015 i 2016 r. już się nie powtórzyły. Czy można te umowy o dzieło potraktować jako dochód utracony i wyciągnąć dochód tylko z umowy na etat w 2014 r.?

  Odpowiedz
  • 29 sierpnia 2016 o 9:16 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Jeżeli umowy o dzieło, które podpisałaś w 2014 roku były umowami terminowymi, w mojej ocenie dochód, jaki z nich uzyskałaś powinien zostać uznany za utracony, bo umowy te wygasły wraz z datą w nich przewidzianą.
   Art. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wskazuje także, że: Ilekroć w ustawie mowa jest o:
   „19) utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: (…)
   c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”.
   W ramach pojęcia „innej pracy zarobkowej” dopatrywałabym się „umowy zlecenia” i „umowy o dzieło”.
   Aby organ mógł ten dochód uznać za utracony, będziesz musiała załączyć te umowy (ich kserokopie) do wniosku.
   Rozumiem, że dochód z tytułu umowy o pracę za 2014 rok dzielony przez liczbę osób w rodzinie pozwoliłby Ci na zmieszczenie się w kryterium dochodowym przewidzianym przez ustawodawcę?

   Odpowiedz
   • 23 listopada 2016 o 8:11 pm
    Permalink

    Witam Pani Karolino. Otrzymałam odmowną decyzję z mops gdyż umowy o dzieło były wraz z przeniesieniem praw autorskich i ich zdaniem to już nie jest utrata dochodu. Czy jest sens abym składała odwołanie do SKO?

    Odpowiedz
    • 23 listopada 2016 o 9:16 pm
     Permalink

     Witam,
     Czy możesz przesłać mi na maila dokładne uzasadnienie odmowy? W mojej ocenie nie ma znaczenia czy była to umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, czy bez takiego przeniesienia, ale chciałabym zobaczyć treść decyzji, by móc podpowiedzieć Ci co napisać w ewentualnym odwołaniu do SKO.

     Odpowiedz
 • 25 sierpnia 2016 o 3:56 pm
  Permalink

  Witam mam problem,mamy jedno dziecko otrzymałam 500+ od 1kwietnia 2016 maż pracuje i dochód nie przekroczył, 2016 r 5 maja podjełam pracę na czas określony do końca listopada i teraz dochód przekracza zaniosłam w opiece zaświadczenie z pracy i panie powiedziały ze teraz nienależy mi sie 500 plus i bede musiała zwracac za 2 miesiace 500 plus chore to wszystko dochód rodziny brany jest za 2014 r to z jakiej okazji liczony jest moj dochod z tego roku ??

  Odpowiedz
  • 29 sierpnia 2016 o 9:22 pm
   Permalink

   Witam,
   To jest niestety tak, że mimo, że bazowym dla ustalenia prawa do 500+ jest rok 2014, to organ dolicza każdy dochód uzyskany po tym okresie i jeżeli dochód zacznie przekraczać 800 zł/osobę (lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie), świadczenie przestanie przysługiwać 🙁
   Jeżeli Twoja umowa jest umową terminową do listopada 2016 roku, po jej wygaśnięciu będziesz mogła kolejny raz ubiegać się o świadczenie na pierwsze dziecko. Dochód, który masz od maja zostanie wówczas uznany za utracony.

   Odpowiedz
 • 30 sierpnia 2016 o 3:27 pm
  Permalink

  Witam. Moja sytuacja wygląda następująco:
  W kwietniu tego roku urodziłam synka. Jest to moje pierwsze dziecko, natomiast mojego partnera trzecie (2 córki z poprzedniego związku małżeńskiego). Dostaliśmy decyzję o przyznaniu świadczenia. W 2014 r. dochód nie przekroczył 800 zł, natomiast w 2015 partner stracił pracę, a ja co prawdę zyskałam dochód (umowa o pracę), ale suma sumarum też nie przekraczamy.
  Dzisiaj pojawił się pewien problem, a mianowicie dostaliśmy telefon od byłej żony, że nie przyznano jej świadczenia na pierwsze dziecko, ponieważ jak się okazało w 2014 r. bank umorzył im (mojemu partnerowi i byłej żonie) część należności z tyt. umowy kredytowej. Bank uwzględnił to w pozostałych przychodach w PIT 8c, jednak przychodów tych partner nie ujął w zeznaniu rocznym.
  Teraz pozostało wyjaśnić sprawę w US, złożyć korektę i zapłacić podatek :/ Stąd moje pytanie, czy zmienia to naszą sytuację? Biorąc teraz nasze dochody razem z tym umorzeniem przekraczamy 800 zł. Ale z drugiej strony, my jeszcze wtedy nie byliśmy rodziną, nie znaliśmy się, a partner dostał rozwód w listopadzie 2014 r. Czy można więc sumować nasze dochody z tego okresu? Czy powinnam wyjaśniać sprawę w gminie?

  Odpowiedz
  • 31 sierpnia 2016 o 2:26 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety fakt, że w 2014 roku nie byliście jeszcze rodziną nie ma znaczenia dla organu ustalającego prawo do 500+ (choć wiem, że to nielogiczne :/). Twój partner koniecznie musi zrobić korektę zeznania podatkowego, na szczęście jest na to 5 lat od złożenia deklaracji, więc nie grożą mu żadne kary ze strony fiskusa. Nie wiem jak dużą kwotę bank umorzył Twojemu partnerowi i jego byłej żonie, czy korekta deklaracji podatkowej z równoczesnym zrzeczeniem się ulgi na dzieci nie pomogłaby Wam utrzymać się w kryterium 800 zł wyznaczonym ustawą o 500+?
   Myślę, że w pierwszej kolejności powinniście to wszystko przeliczyć, zgłosić się do urzędu skarbowego, a dopiero później w urzędzie, w którym załatwialiście 500+.

   Odpowiedz
   • 3 września 2016 o 9:58 pm
    Permalink

    Były to umorzone odsetki od niespłacanego kredytu z powodu kiepskiej syt. finansowej – w sumie ok. 80 tys. zł

    Odpowiedz
 • 31 sierpnia 2016 o 9:51 am
  Permalink

  Czy staż ze środków unijnych jest wliczany normalnie jako dochód? Jest on nieopodatkowany, nie dostanę z niego w ogóle PIT-u. Dostałam decyzję odmowną co do 500+. Zastanawiam się czy jest sens odwoływać się do SKO (razem z moim stażem przekroczyło nam dochód o 40zł).

  Odpowiedz
  • 2 września 2016 o 3:53 pm
   Permalink

   W jaki sposób jest nazwane uzyskiwane przez Ciebie wynagrodzenie ze stażu? Czy jest to stypendium stażowe, czy może jeszcze coś innego?

   Odpowiedz
   • 5 września 2016 o 9:30 am
    Permalink

    Nie jestem w 100% pewna, ale raczej stypendium stażowe.

    Odpowiedz
    • 5 września 2016 o 4:26 pm
     Permalink

     Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wskazując na to, co jest dochodem odsyła do ustawy o świadczeniach rodzinnych (art.3).
     W związku z tym, że wydaje Ci się, że pobierasz stypendium stażowe, mogę napisać Ci tak:
     Stypendium stażowe, gdy jest finansowane ze środków Funduszu Pracy podlega zaliczeniu jako „przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych” i wlicza się do dochodu rodziny.
     Jeżeli jednak stypendium stażowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej nie powinno w mojej ocenie wliczać się do dochodu rodziny.

     Odpowiedz
     • 6 września 2016 o 8:27 am
      Permalink

      A może Pani rozwinąć, dlaczego uważa Pani, że nie powinien wliczać się do dochodu rodziny? Jestem tego samego zdania, ale nie potrafię wskazać podstawy prawnej, na której mogłabym się oprzeć w odwołaniu do SKO. Mam tylko argumenty, iż stypendium to nie jest opodatkowane, Urząd Skarbowy w ogóle nie odnotowuje tego dochodu. Obawiam się, że będzie to zbyt słaby argument dla organu odwoławczego.

     • 8 września 2016 o 11:11 am
      Permalink

      Powołałabym się na art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do którego odsyła ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określając co jest dochodem. Brak tam wskazania jako dochodu stypendium stażowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 • 31 sierpnia 2016 o 1:38 pm
  Permalink

  Witam
  Mąż ma zajęcie komornicze 25% na rencie inwalidzkiej, po odciągnięciu komornika mąż dostaje 1445zł, ja pracuję na 1/4 etatu i dostaję niecałe 400 zł/mc. Mamy jedno dziecko, czy w związku z powyższym mamy szanse na 500+

  Odpowiedz
  • 31 sierpnia 2016 o 5:57 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy powodem zajęcia komorniczego są zobowiązania alimentacyjne? Tylko one podlegają odliczeniu od dochodu przy ustalaniu dochodu rodziny do 500+.
   Najlepiej byłoby, gdybyś policzyła dochód męża z renty bez zajęcia komorniczego i dodała do niego swój dochód oraz podzieliła tą kwotę przez 3. Jeżeli wynik będzie do 800 złotych, 500+ będzie Wam przysługiwało.

   Odpowiedz
 • 2 września 2016 o 11:06 am
  Permalink

  witam mam przyznane 500+ na dwójkę dzieci ja nie pracuje obecnie tylko mąż jestem na etapie poszukiwania pracy co bedzie w momencie gdy ja dostane czy musze to zgłosić i czy zostanie mi wtedy odebrane 500+

  Odpowiedz
  • 2 września 2016 o 1:48 pm
   Permalink

   Witam,
   Gdy Twój mąż znajdzie pracę, musisz to zgłosić, ale świadczenie będzie Ci nadal przysługiwać, jeżeli tylko Wasz dochód będzie mieścił się w kryterium dochodowym 800 zł na osobę miesięcznie.

   Odpowiedz
   • 5 września 2016 o 11:05 am
    Permalink

    Jeżeli dochód przekroczy 800 zł na osobę, to świadczenie zostanie wstrzymane na pierwsze dziecko. Na drugie, bez względu na to czy dostanie mąż pracę, czy nie, świadczenie będzie się należało.

    Odpowiedz
    • 5 września 2016 o 4:34 pm
     Permalink

     Tak, oczywiście, na drugie dziecko świadczenie będzie przysługiwać niezależnie od tego, jaki jest dochód rodziny 🙂

     Odpowiedz
 • 6 września 2016 o 12:02 am
  Permalink

  Serdecznie Witam Panią i Was,
  Dostaliśmy odpowiedź odmowną na Wniosek 500+ na jedną naszą córeczkę.
  Ja, a także żona od 2014 pracujemy w dwóch różnych zakładach, na umowy przez Agencje Pracy Tymczasowej..W 2015 u żony nastepuje zmiana Agencji tylko z nazwy (adres, ludzie w niej pracujący, a także bank pozostają bez zmian),warunki pracy i płacy bez zmian. U mnie następuje zmiana Agencji na inną, ale warunki pracy i płacy bez zmian(mam trochę wiecej pracy).W dochodach za drugi miesiąc przekraczamy 800 zl. o 23zl. Dalej tam pracujemy.
  Mam pytanie do Pani. Czy w obu przypadkach (żony i moim) mamy doczynienia (co podaje MOPS) z utratą dochodu za 2014r. Dochód na osobę wynosił 752zl.
  Bardzo Dziękuję za każdą odpowiedź…

  Odpowiedz
  • 7 września 2016 o 10:27 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Rozumiem, że od strony praktycznej dla Twojej żony jako pracownika wszystko wygląda tak samo – adres, współpracownicy, warunki pracy i płacy, jednak od strony prawnej wygląda to tak, że najprościej mówiąc zmiana nazwy Agencji następuje ze względu na zamknięcie przez nią pewnej działalności i otwarcie nowej. Wyrazem tego jest uzyskiwanie przez pracowników świadectw pracy od Agencji pod starą nazwą i nowej umowy o pracę z Agencją pod nową nazwą.
   Dlatego MOPS uznaje dochód Twojej żony za 2014 rok za utracony, a dochód za drugi miesiąc pracy w roku 2015 w Agencji pod nową nazwą jako uzyskany :/
   Niestety od strony formalno – prawnej takie postępowanie MOPS-u jest jak najbardziej prawidłowe.

   Odpowiedz
 • 6 września 2016 o 12:11 am
  Permalink

  witam.Mam pytanie otrzymalismy 500 plus na pierwsze dziecko.Jeżeli zmieniłem prace i obecne zarobki sa wieksze czy ma to wplyw żeby zabrano Nam 500 plus?Czy brane sa tylko dochody z 2014 czy rowniez maja wplyw na to dochody biezące?

  Odpowiedz
  • 7 września 2016 o 10:29 pm
   Permalink

   Witam,
   Przepisy wskazują, że o każdej zmianie związanej z utratą lub uzyskaniem dochodu musisz powiadomić organ, który przyznał Ci 500+. Jeżeli zmieniłeś pracę, powinieneś dostarczyć do tego organu świadectwo pracy oraz nową umowę o pracę. Jeżeli Wasz dochód na osobę przekroczy miesięczne kryterium wyznaczone ustawą, niestety świadczenie przestanie Wam przysługiwać na pierwsze dziecko.

   Odpowiedz
 • 9 września 2016 o 2:52 pm
  Permalink

  witam, ja też mam pytanie i jeśli można będę wdzieczna za odpowiedź W 2014 wspólnie rozliczałam się z mężem pit-37, nasz dochód przekroczył 800(2+1 dziecko) zł w maju br roku mój mąż utracił zarobek i wg pitu 37 za 2014 odejmując docgód męża na osobę nie przekraczamy 800 zł. Pani z GOPS wezwała mnie w celu wyjaśnień, bo w lutym 2015 zmieniłam zakład pracy i zmieniło mi sie wynagrodzenie. W zwązku z tym faktem musiałam dostarczyć zaswiadczenie o zarobkach za rok 2015 i wg tych kryteriów przyznano nam 500+. na 1 dziecko. Właśnie dziś otrzymałam z wyrównaniem 1500 za lipiec sierpień i wrzesień. Jak teraz powinnam postąpić mąż w październiku otrzyma zasiłek dla bezrobotnych( przez 3 mce) i nasz dochód przekroczy 800 zł a w grudniu mąż będzie dalej bez prawa do zasiłku. Jakie dane wówczas będą brane pod uwagę Jakie dochody i za jaki rok, .(bo moje dochody w tym roku rownież się zmieniły)? Kiedy powinnam zglosić że mąż otrzymał zasiłek ? Będę wdzieczna za pomoc i z góry dziękuję

  Odpowiedz
  • 10 września 2016 o 10:39 pm
   Permalink

   Witam,
   Gdy Twój mąż uzyska prawo do zasiłku dla bezrobotnych, będziesz musiała zgłosić to w GOPS-ie, a jeżeli Wasz dochód przekroczy wówczas 800 zł, to 500+ zostanie zabrane od kolejnego miesiąca (czyli listopada). Gdy Twój mąż utraci prawo do zasiłku, będziesz mogła ponownie złożyć wniosek o przyznanie 500+ – będzie znów przysługiwać Wam od kolejnego miesiąca po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • 15 września 2016 o 3:30 pm
    Permalink

    dziękuję za informcje a jak to wygląda prawnie, tzn mąż otrzyma w pażdzierniku zasiłek przyznany od 31-08-2016 (fizycznie wpływ na konto) czy w związku z tym faktem będę musiała zwrócić kwotę za wrzesień ? i jakie dane za jaki okres będą brane pod uwagę po tych 3 miesiącach czy na nowo będą przeliczane dochody i z jakiego okresu ?? tzn moje, bo mąż będzie bez prawa do zasiłku, chyba ze uda mu się znaleźć pracę to sprawa była by nieaktualna.

    Odpowiedz
    • 15 września 2016 o 8:33 pm
     Permalink

     Proszę bardzo. Musisz podejść do urzędu, który wydawał decyzję w Twojej sprawie i zanieść im decyzję o przyznaniu mężowi prawa do zasiłku dla bezrobotnych (ksero + oryginał do wglądu). Panie powiedzą wówczas za który miesiąc mąż ma pobrać zaświadczenie o dochodzie. W Waszym przypadku drugi pełny miesiąc zasiłku to październik, więc przypuszczam, że będzie brane pod uwagę wynagrodzenie za październik. Nie sądzę też, byś musiała zwrócić świadczenie za wrzesień, bo tu znów prawo do świadczenia ustaje w drugim miesiącu po uzyskaniu dochodu, który powoduje przekroczenie kryterium dochodowego.
     Po tych 3 miesiącach, gdy znów będziesz składać wniosek o 500+ będą brane te same dochody, co wcześniej + dochód męża z zasiłku dla bezrobotnych, który zostanie uznany za utracony.

     Odpowiedz
 • 12 września 2016 o 3:47 pm
  Permalink

  Witam, mam następujący problem: mops przy przeliczeniu dochodów za rok 2014 wziął pod uwagę całość „należnych” alimentów, tj kwotę 6300 zł (500zł na miesiąc wypłacane przez 12 mies przez fundusz alimentacyjny plus 300 zł wynikiem podwyższenia alimentów o 100zł od 10.2013 tzw wyrównanie). Ok, wszystko by się zgadzało ale w 2014 również zwracalam alimenty – potrącili mi je z bieżących wypłat, w sumie należności głównej potrącili 1600zl (należność za niezależnie pobrane świadczenia za rok 2013). W wyniku przeliczen, na decyzji widnieje kwota dochodu zbyt wysoka o 57zł na miesiąc na osobę abym otrzymała wyrównanie za 3 miesiące świadczenia 500+, tj kwiecień, maj i czerwiec. Ok wszystko spoko- z tym, że w rodzinnym jak skladalam wniosek o świadczenie rodzinne to te kwotę zwrócona odjeto od całości. Połączyli mi faktycznie pobrane świadczenia alimentacyjne na kwotę 4700zł. Skąd ta różnica? Pani z rodzinnego zarzeka się zw tak powinno być, a pani kierownik z 500+ nie bierze takiej opcji pod uwagę, nie podając przy tym podstawy prawnej… Kto ma rację? Gdzie mogę złożyć skargę na czynności urzędnika z 500+? Dla mnie 1500 zł to bardzo wysoka kwota… I chciałabym zawalczyć o to abym była potraktowana fair… Jestem samotna matka i naprawdę jest nam ciężko… Jak dostałam wyrównanie za 2013 to liczyli w 2014 jako dochód… A już w kwestii zwrotu alimentów nie stosują tej zasady 🙁 bardzo proszę o pomoc… Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  • 13 września 2016 o 9:30 am
   Permalink

   Witam serdecznie,
   W Twojej sytuacji proponowałabym złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wszystko na ten temat znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/nie-odpuszczaj-500-odwolaj-sie/ – także wzór odwołania.
   Jedna z Czytelniczek miała bardzo podobną sytuację do Twojej i odwołanie zostało rozpoznane pozytywnie 🙂 Wskazała w nim, że realnie nie otrzymała takiej kwoty alimentów, a kwota została potrącona.
   Pytanie tylko kiedy otrzymałaś decyzję odmowną?

   Odpowiedz
   • 28 września 2016 o 1:08 pm
    Permalink

    No właśnie… Termin czternastodniowy na odwołanie już minął… Ale dowiedziałam się o fakcie złego przeliczenia dochodu już pp terminie na odwołanie… Gdzieś czytałam że nawet decyzję prawomocna można uchylić… Wiadomo wam coś na ten temat? Dziękuję za zainteresowanie. 🙂

    Odpowiedz
    • 28 września 2016 o 10:23 pm
     Permalink

     Możesz spróbować złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 k.p.a. i podnosić, że wydanie decyzji nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. Ewentualnie jeżeli możesz udokumentować powód spóźnienia z terminem do złożenia odwołania, możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania wraz z odwołaniem.

     Odpowiedz
     • 6 października 2016 o 3:58 pm
      Permalink

      Droga Przepisowa Mamo!
      Na wstępie dziękuję serdecznie za pomoc.
      Pozwoliłam sobie odesłać skany moich decyzji wraz z opisem sytuacji na Twój adres e-mailowy. Zupełnie nie wiem jak złożyć ten wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji 🙁
      Gorąco pozdrawiam.

     • 8 października 2016 o 9:18 pm
      Permalink

      Witaj Grażyno,
      Przed chwilką przesłałam Ci maila, zajrzyj na swoją skrzynkę – pomogę z wnioskiem 🙂
      Pozdrawiam serdecznie!

     • 14 października 2016 o 8:32 am
      Permalink

      Witam ponownie 🙂

      Odesłałam już moje wypociny na mail 🙂 mam nadzieję że będą się nadawać 🙂 Baaardzo prosiłabym o sprawdzenie treści i o dalsze wskazówki.

      Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam!

     • 14 października 2016 o 9:40 pm
      Permalink

      Witam ponownie,

      Moje poprawki i odpowiedź już u Ciebie na mailu 🙂

      Proszę bardzo, również pozdrawiam 🙂

 • 15 września 2016 o 10:53 am
  Permalink

  Witam.
  Złożyłam wiosek na 500 + na dwoje dzieci, ponieważ biorąc pod uwagę dochody z 2014 roku nie przekraczaliśmy z mężem progu 800 zł. W międzyczasie mąż zmienił pracę i dostarczaliśmy wszystkie po9trzebne dokumenty za rok 2015 oraz co dziwne 2016. W czerwcu 2016 roku mąż ponownie zmienił pracę, pani w Mops prosiła o przyniesienie nowej umowy oraz zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za sierpień 2016 roku. Czy w takim wypadku jeśli zarobki męża są wyższe a tym samym dochód naszej rodziny wzrośnie, Mops może cofnąć decyzję o przyznaniu 500 + na pierwsze dziecko?? Decyzja jest przyznana do końca września 2017.

  Odpowiedz
  • 15 września 2016 o 3:27 pm
   Permalink

   Witam,
   Tak, jeżeli Wasz dochód przekroczy 800 zł na osobę netto, to mimo tego, że w roku 2014 tego progu nie przekraczaliście, MOPS zabierze Wam prawo do dalszego otrzymywania 500+.

   Odpowiedz
 • 16 września 2016 o 10:59 am
  Permalink

  witam u mnie sytuacja dostalismy 500 na 1 dziecko w chwili obecnej maz dostal aneks do umowy z innym stanowiskiem i podwyzke przekraczamy teraz dochod czy to trzeba zglaszac ?

  Odpowiedz
  • 16 września 2016 o 2:47 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli jest to aneks do umowy, to w mojej ocenie nie powinno to spowodować uchylenia decyzji o przyznaniu 500+ na pierwsze dziecko.
   Będąc na Twoim miejscu podeszłabym jednak do organu, który wydał decyzję i doniosła im aneks, żeby nikt nie mógł Ci zarzucić, że zataiłaś zmiany, jakie u Ciebie zaszły.

   Odpowiedz
 • 19 września 2016 o 9:53 am
  Permalink

  Ja powoli zabieram się do złożenia wniosku i dobija mnie przy tym to samo co przy becikowym – niby nam się to należy, ale wymagają od nas tylu formalności, że po prostu mi słabo. Człowiek na głowie ma dzieci, dom, męża, który ciągle pracuje, a w międzyczasie ma znaleźć jeszcze czas na odszukanie miliona dokumentów…

  Odpowiedz
  • 19 września 2016 o 11:33 am
   Permalink

   Jeżeli od 2014 roku sytuacja w Twojej rodzinie nie uległa zmianie (nie zmienialiście pracy, nie podejmowaliście nowych zleceń itd.), nie musisz do wniosku dołączać dodatkowych dokumentów. Są one wymagane tylko wówczas, gdy po 2014 roku nastąpiły zmiany w sytuacji dochodowej rodziny.

   Odpowiedz
 • 21 września 2016 o 1:43 am
  Permalink

  Mam pytanie. Otrzymuje świadczenie na dwoje dzieci 500+ Nasze dochody za 2014 pozwoliły na to. Ale zacznę od początku. Pracuje tylko ja. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Mąż nie pracuje i nie ma żadnego źródła dochodu. W 2015 roku urodziłam drugie dziecko i złożyłam wtedy wniosek o zasiłek rodzinny kryterium dochodowe za 2013 rok. Nie zostało przekroczone i otrzymałam rodzinne na dwoje dzieci. Po urodzeniu dziecka przebywałam na rocznym macierzyńskim tym wysokim bo skorzystałam z takiej możliwości podreperowania sytuacji materialnej. Moja działalność w tym czasie nie była zawieszona. Jako osoba prowadząca działalność mogłam też w niej pracować będąc na macierzyńskim. Prowadzę ja nadal łącznie 9 lat. Teraz okazało się że mój dochód za 2015 rok jest bardzo wysoki ale nie z tytułu zarobionych w tym okresie pieniędzy a z zasiłku macierzyńskiego. Proszę mi powiedzieć jak traktowany jest macierzyński w moim przypadku. Jako dochód? Dochód utracony? Czy mogę starać się o rodzinny ? I czy pobierane przeze mnie do tej pory świadczenie 500+ i rodzinny od dnia urodzenia dziecka jest zgodne z prawem. Czy powinnam zgłosić się w celu wyjaśnienia tej kwestii i ewentualnego oddania pobranych świadczeń. Boję się że po pewnym czasie będę musiała oddać to co pobrałam wraz z odsetkami. Proszę o odp.

  Odpowiedz
  • 21 września 2016 o 4:20 pm
   Permalink

   Witam,
   Myślę, że powinnaś udać się do urzędu, który wydał decyzję przyznającą Ci 500+ i wyjaśnić wszystko na spokojnie.
   Skoro pobierając zasiłek macierzyński równocześnie nadal prowadziłaś działalność gospodarczą, to w mojej ocenie zasiłek nie powinien mieć znaczenia, ważny powinien być tylko dochód z działalności. Ale każdy MOPS, GOPS itd. trochę inaczej do tych kwestii podchodzi.

   Odpowiedz
 • 27 września 2016 o 1:06 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. . Mam pytanie w sprawie 500 +…. Wychowujemy razem syna 14 lat… nie mamy ślubu. Partnerka nie pracuje i nie pracowala.. u mnie dochód przekraczał w roku 2014 i 2015, i dlatego nie skladalem papierów o 500+ … dochody mialem nawet wysokie. .. obecnie stracilem prace…ale szybko znalazłem. Ale teraz mam najniższą krajową. .. cz mogę sie starac o 500+.. ??

  Odpowiedz
  • 27 września 2016 o 4:37 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Jeżeli Twoje dochody uległy zmianie ze względu na utratę pracy i znalezienie innej, organ będzie musiał przyjąć utratę dochodu, jaki miałeś w 2014 roku i wziąć pod uwagę dochód aktualny. Z tego, co piszesz jak najbardziej powinieneś złożyć wniosek o 500+ 🙂

   Odpowiedz
 • 27 września 2016 o 7:36 pm
  Permalink

  Witam serdecznie
  Mam gospodarstwo rolne i tylko z niego czerpię dochody. W kwietniu złożyłem wniosek na 500+ tylko na drugie dziecko, ponieważ dochód z pracy w gospodarstwach rolnych za 2014 r. wg. obwieszczenia prezesa GUS wyniósł 2506 zł. z hektara przeliczeniowego, a po przeliczeniu ponad 800zł na członka rodziny.
  23 09.2016 w drodze corocznego obwieszczenia prezes GUS ustalił przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego za rok 2015 na 1975 zł z hektara przeliczeniowego. Po przeliczeniu mój dochód na członka rodziny wynosiłby niecałe 700zł. Czy w tej sytuacji przysługuje mi prawo do świadczenia również na pierwsze dziecko ?
  Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 28 września 2016 o 9:26 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Obawiam się, że niestety ponieważ do ustalenia prawa do 500+ brane są pod uwagę dochody za rok 2014, zmiana dokonana poprzez obwieszczenie prezesa GUS nie zostanie wzięta pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia 🙁
   Natomiast jeżeli będziesz składać wniosek w przyszłym roku, to będą brane pod uwagę dochody za rok 2015 i wówczas dzięki tej zmianie wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha, będziesz mógł uzyskać świadczenie.
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
   • 28 września 2016 o 9:39 pm
    Permalink

    Cóż – tego właśnie się obawiałem. Pięknie dziękuję za odpowiedź i poświęcony mi czas. Pozdrawiam serdecznie 🙂

    Odpowiedz
    • 28 września 2016 o 10:27 pm
     Permalink

     Proszę bardzo, żałuję, że nie miałam lepszych wiadomości. Pozdrawiam równie serdecznie 🙂

     Odpowiedz
   • 29 września 2016 o 9:33 am
    Permalink

    Kolejna decyzja będzie wydawana w 2017 r. i wtedy będzie brany pod uwagę dochód z 2016 r.

    Odpowiedz
    • 29 września 2016 o 10:56 am
     Permalink

     Tak, przepraszam, mój błąd. Dziękuję za poprawkę 🙂 Wczoraj chyba za mocno bujałam w obłokach.

     Odpowiedz
     • 29 września 2016 o 11:45 am
      Permalink

      Kolejne wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 września 2017. Jestem ciekaw jak GOPS-y i MOPS-y te wnioski od rolników przyjmą i rozpatrzą skoro przeciętny dochód z ha. przeliczeniowego na 2016r będzie obwieszczony przez prezesa GUS dopiero 23 września 2017r. (powinien do 23 września, ale wystarczy popatrzeć na daty wydania obwieszczeń w ostatnich latach). Czyżby rolnik miał tylko pięć dni na złożenie wniosku?

     • 1 października 2016 o 9:52 am
      Permalink

      Nie sądzę, by miało być tak, że rolnicy będą mogli składać wnioski tylko w ciągu 5 dni. To byłaby zwyczajna dyskryminacja.
      Zobaczymy jak będzie wyglądało ustalanie prawa do 500+ w przyszłym roku, sporo mówi się o tym, że mają być zmiany w ustawie od stycznia. Jakie dokładnie ciężko mi na razie powiedzieć.

 • 28 września 2016 o 2:53 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie. W jaki sposob zostaje doliczona do dochodu ulga podatkowa. Czy wyliczaja dochod za rok + ulga / 12 ( dochod miesieczny) czy dochod z drugiego miesiaca pracy + 1/12 czesc ulgi?

  Odpowiedz
  • 28 września 2016 o 10:17 pm
   Permalink

   Witam,
   Sposób obliczenia dochodu jest uzależniony od tego, czy od 2014 roku nastąpiły w Twojej rodzinie zmiany dotyczące dochodu.
   Jeżeli nie było zmian, to brany jest dochód z 2014 roku i dzielony przez tyle miesięcy przez ile uzyskiwałaś dochód + ulga na dziecko/12.
   Jeżeli były zmiany i np. w lutym 2015 roku uzyskałaś nową pracę, organ bierze pod uwagę dochód uzyskany z miesiąca marca jako drugiego miesiąca uzyskiwania dochodu = ulga z 2014/12.

   Odpowiedz
   • 29 września 2016 o 4:20 pm
    Permalink

    Witam. Ulga jest na mnie, a ja w 2015 roku utracilam dochod i przeszlam na wychowawczy. A moj maz w grudniu podjal inna prace, wiec jak to bedzie liczone? Bedzie utracone wraz z moim dochodem czy dodane do pensji meza za drugi miesiac pracy

    Odpowiedz
    • 30 września 2016 o 8:03 pm
     Permalink

     W mojej ocenie cały Twój dochód powinien zostać uznany za utracony w związku z przejściem na urlop wychowawczy. Liczone powinny być wyłącznie dochody Twojego męża za drugi miesiąc pracy.

     Odpowiedz
     • 30 września 2016 o 8:17 pm
      Permalink

      Wlasnie obliczylam, ze przekroczylo by mi dochod o 40 zl na osobe. Wiem, ze jest teraz opcja ” zlotowka za zlotowke” ale czy nie wymysla sobie bym oddawala za caly rok tej kwoty 40 zl od miesiaca?

 • 30 września 2016 o 6:49 pm
  Permalink

  Witam
  Mam pytanie chyba jak każdy tu i będę wdzięczna za odpowiedz.
  Starałam się o 500 plus jak ruszył program niestety mój dochód z 2014 roku i alimenty przekroczyły kryterium. Dziś mamy 2016 rok od lutego tego roku do lipca byłam na zwolnieniu płatnym 80% po operacji. Wróciłam do pracy sierpień wrzesień i musiałam z niej zrezygnować mimo iż pracowałam w firmie 14 lat bo dostałam propozycje pracy na miejscu na 3/4 etatu. Wcześniej pracowałam na pełny etat.
  Moje pytanie brzmi….. Jak widać moje dochody zmniejszyły się czy mogę się teraz starać o 500 plus na moje jedyne dziecko??? Jeśli tak to co musze złożyć??? Czy jest jakaś marna szansa dla mnie???
  Będę wdzięczna za pomoc

  Odpowiedz
  • 30 września 2016 o 8:40 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy dobrze rozumiem, że zmieniłaś nie tylko wymiar czasu pracy, ale także pracodawcę?
   Jeżeli rozwiązałaś poprzednią umowę i zawarłaś nową, a Twój dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, jak najbardziej możesz starać się o 500+ na swoje jedyne dziecko.
   Jeżeli zmieniłaś pracodawcę, musisz do wniosku dołączyć świadectwo pracy, które otrzymałaś i nową umowę o pracę.

   Odpowiedz
 • 3 października 2016 o 12:53 pm
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie,składałam wniosek o 500 + pod koniec czerwca ,jestem samotną wychowującą syna. Dostałam pozytywną odpowiedz pod koniec września ,przelewu jeszcze nie otrzymałam. Jednak do końca sierpnia miałam umowę o pracę.Pracuje nadal a nową umowę otrzymam dopiero prawdopodobnie w tym tygodniu( z miesięcznym opóżnieniem )jednak będzie ona z podwyżką kwota nie będzie wysoka(prawdopodobnie będę przekraczała dochód za miesiąc pażdziernik )od 2014 aż do teraz nie przekraczałam progu 800zł na osobę miałam tak ok 1350 na 2 os..Rozumiem ,ze jak otrzymam tę nową umowę będę musiała to zgłosić .Czy 500+ zostanie mi zabrane? i czy będę musiała zwracać im pieniądze jeśli dostanę wyrównanie? Czy będę miała jakieś problemy że miesiąc czekam na nową umowę. Dziękuje za odpowiedż. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 4 października 2016 o 7:10 pm
   Permalink

   Witam,
   Nową umowę o pracę jak najbardziej będziesz musiała zgłosić. Jeżeli organ ustali, że Twój dochód na osobę w rodzinie przekracza 800 zł/osobę netto z uwagi na nowe źródło dochodu, od kolejnego miesiąca po uzyskaniu tego dochodu, prawo do 500+ przestanie Ci przysługiwać. Zdarzały się już jednak sytuacje, w których sądy administracyjne wskazywały, że gdy pracownik zawiera nową umowę z tym samym pracodawcą i nie ma ani jednego dnia przerwy między umowami, nie powinno się traktować nowej umowy jako uzyskania lub utraty dochodu.
   Nie wiem jak to jest z Twoją nową umową. Czemu jeszcze jej nie otrzymałaś? Czy rozmawiałaś o tym z pracodawcą?
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 4 października 2016 o 11:05 pm
  Permalink

  Witam
  Dziś otrzymałam tę umowę.Dostarczę ją jak najszybciej.Dziękuję.

  Odpowiedz
 • 7 października 2016 o 11:27 pm
  Permalink

  Kurcze mam pewien problem, dzwoniłam dzisiaj do urzędu aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania ale niestety tam są chyba ciągłe godziny na kawkę, może Pani będzie potrafiła mi pomóc bo trochę się denerwuje. Otóż mąż od trzech lat pracuje w tej samej firmie i otrzymuje najnizsza krajową na tej podstawie mamy rodzinne oraz 500+, natomiast od sierpnia załapał się na weekendy do innej firmy na umowę o dzieło i dopiero teraz dotarło do mnie ze możemy przekraczać próg 800zł (Wcześniej na osobę mieliśmy około 420zl, mamy jedno dziecko). I tutaj moje pytania czy jeżeli od sierpnia przekraczamy próg będziemy musieli oddać otrzymane 500+? Ta dodatkowa praca jest tylko do końca roku i czy od stycznia kiedy nastąpi utrata tego dodatkowego dochodu będziemy mogli na nowo otrzymywać 500+? Boję się też co będzie w tym przypadku z rodzinnym i na jakiej podstawie obliczą dochód na osobę, skoro za chwilę stracimy ten dodatkowy zarobek. Trochę zaczęłam się denerwować że będę musiała zwrócić niewiadomo jaką kwotę , do urzędu pójdę w poniedziałek i niestety przez weekend będę się zadręczała tymi pytaniami. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 9 października 2016 o 4:06 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie zadręczaj się, już odpowiadam na Twoje pytania.
   Jeżeli Twój mąż od sierpnia uzyskał nowe źródło dochodu (umowa o dzieło) i z tego względu Wasz dochód przekracza 800 zł/ osobę miesięcznie, 500+ przestanie Wam przysługiwać od września 2016 (jako od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu). Tym samym do zwrotu miałabyś kwotę za wrzesień, bo przypuszczam, że nie otrzymałaś jeszcze świadczenia za październik.
   W momencie, gdy Wasz dochód znów nie będzie przekraczał kryterium dochodowego 800 zł/osobę, jak najbardziej będziesz mogła na nowo złożyć wniosek o 500+ i otrzymywać to świadczenie.
   To takie ogólne spojrzenie na sprawę, może zdarzyć się, że umowa o dzieło Twojego męża jest tak skonstruowana, że organ w ogóle nie będzie jej brał pod uwagę ani do 500+, ani do zasiłku rodzinnego (z takimi sytuacjami też już się spotkałam).

   Odpowiedz
   • 9 października 2016 o 4:42 pm
    Permalink

    Bardzo dziękuję za odpowiedź, ja już zaczęłam liczyć ze będę musiała oddac od sierpnia. Czuje ulgę 🙂 naprawdę bardzo Pani dziękuję.

    Odpowiedz
    • 9 października 2016 o 5:05 pm
     Permalink

     Od sierpnia na pewno nie, bo wynagrodzenie za sierpień mąż uzyskał dopiero we wrześniu 🙂
     Nie ma za co dziękować, cieszę się, że mogłam Cię uspokoić 🙂 Oczywiście, podejdź jutro do urzędu z kserokopią umowy o dzieło męża – im szybciej, tym lepiej 😉

     Odpowiedz
 • 12 października 2016 o 11:17 am
  Permalink

  Witam bardzo serdecznie.
  Ja tez mam problem z dochodem 😉
  Sprawa wygląda następująco:
  W kwietniu skladalam wniosek o 500 plus dochód przekroczył mi niecałe 4 zł wiec była odmowa.Zaznaczam ze od 10 lat pracowałam bez przerwy był to cały etat.
  W sierpniu zwolnilam się z pracy z powodów zdrowotnych.Bez prawa do zasilku.Pracowalam do końca miesiąca i dostałam świadectwo pracy. 4 września zlozylam wniosek o 500 plus oraz rodzinne. Pani powiedziała ze będzie utrata dochodu i Narew mi przyznają pieniążki. I tak jest! Decyzje dostałam pozytywna od września.Z tym ze od 5 września zaczęłam prace na pól etatu u tego samego pracodawcy. ( potrzebują ludzi i szef prosił aby chociaż na 4 h przychodziła a gdy nie dam rady to rozwiazemy umowę). I teraz jak to będzie liczone? Za jaki miesiąc zaświadczenie? Pieniądze są już. Na koncie.Moja pensja teraz na pól etatu wyniosła 1050 zł.Jestem tylko z synem jako samotna matka. Jak to policzyć co i kiedy donieść? I czy rodzinne przyznane już także na nowy okres zasilkowy będzie odnowa sprawdzane? Jeśli pani wie jak to będą liczyć to bardzo proszę o wyjaśnienie. Z górę dziękuję za fatyge. Jest to jedyny blog gdzie ktoś interesuje się ludzkimi problemami. Odpisuje pani w ludzkim jexyku: -) pozdrawiam i czekam na odpowiedz.

  Odpowiedz
  • 13 października 2016 o 10:45 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Primo – bardzo dziękuję za miłe słowa pod adresem moim i bloga 🙂
   Secundo – Cieszę się, że otrzymałaś 500+ i że starasz się dopełnić wszystkich obowiązków związanych z formalnościami. Rozumiem, że nową umowę o pracę (na 1/2 etatu) podpisałaś we wrześniu. Możesz już teraz zanieść ją do urzędu, panie najprawdopodobniej zażądają byś przyniosła im w listopadzie zaświadczenie o dochodzie za październik (tzn. za drugi miesiąc pracy). Jeżeli jest to jedyny dochód, jaki posiadasz (dochód z poprzedniej umowy o pracę to tzw.dochód utracony), to 500+ nadal będzie Ci przysługiwać.
   Podobnie jest z zasiłkiem rodzinnym. Jeżeli w chwili składania wniosku o zasiłek rodzinny nie miałaś żadnego dochodu, a teraz doniesiesz kserokopię umowy o pracę, przy dochodzie w wysokości 1050 zł/miesiąc nadal mieścisz się w kryterium dochodowym 674 zł/osobę miesięcznie, więc będzie Ci on nadal przysługiwać 🙂

   Sytuacja może się skomplikować jeżeli masz jeszcze inne źródła dochodu (typu alimenty na dziecko), ale nic o tym nie pisałaś, więc nie mogę się do tego na razie odnieść.

   Pozdrawiam 😉

   Odpowiedz
 • 14 października 2016 o 1:48 pm
  Permalink

  Dziękuję za odpowiedz
  Moim dochodem jest tylko wynagrodzenie ok 1000 zl+ rodzinne +dodatek dla samotniej matki.Alimentów niemam. Ojciec dziecka nie żyje.
  Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienie tego wszystkiego, jest pani dobra duszyczką i mam nadzieje ze gdy będzie pani kiedyś w potrzebie to także uzyskać pani bezinteresowna pomoc od ludzi
  Jest mało osób na tym świecie które rak postępują ale niezmiernie się cieszę ze trafiłam na tego bloga. Trzymam kciuki aby starczyło pani sil i chęci do dalszej nie ma co ukrywać ciężkiej pracy. Życzę pani spokojnego i miłego weekend w gronie rodzinnym

  Odpowiedz
  • 14 października 2016 o 10:29 pm
   Permalink

   Proszę bardzo 🙂

   Dziękuję też za wszystko, co napisałaś 🙂 Zapraszam częściej na bloga – ze względu na bardzo dużą ilość pytań i niestety mój ograniczony czas myślę, że nie będę w stanie pisać więcej niż 4 – 5 nowych postów miesięcznie, ale mimo wszystko chcę dalej pisać póki sił mi starczy, a dziecko pozwoli 😉

   Pozdrawiam serdecznie i również życzę Ci miłego, pogodnego weekendu 🙂

   Odpowiedz
 • 15 października 2016 o 12:04 pm
  Permalink

  Przez podatek dochod przekracza mi prog na zasilki o 40 zl.wiem,ze przy rodzinnym i wychowawczym jest zasada zlotowka za zlotowke. Tylko pytanie czy jak zloze wniosek to bede musiala oddawac od stycznia 2016 do pazdziernika 2016 te 40 zl swiadczenia z odsetkami? Czy skoro ten pit jest potrzebny do przyznania swiadczen na rok 16/17 to obniza mi tylko swiadczenie na nowy okres?

  Odpowiedz
  • 16 października 2016 o 12:52 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli przekroczenie progu dochodowego o 40 zł wynika z rozliczenia podatku i ulgi, jaką otrzymałaś na dziecko, nie widzę powodu, dla którego miałabyś zwracać świadczenie od I do X 2016. PIT za 2016 rok jest potrzebny wyłącznie do przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego na rok 2016/2017.
   Nienależnie pobranym świadczeniem w tym okresie byłby jednak zasiłek, który był pobierany mimo zmian w dochodzie rodziny, które nie zostały zgłoszone (np. nowa praca).

   Odpowiedz
 • 18 października 2016 o 11:10 pm
  Permalink

  Witam, u mnie sytuacja wygląda następująco:
  Od maja 2016 roku pobieram 500zł (dostałam decyzję, w której przyznano mi to świadczenie do 30.09.2017r.) W 2014 roku straciłam pracę z winy pracodawcy i zaczęłam pobierać zasiłek dla bezrobotnych. 1.02.2015 roku otworzyłam działalność gospodarczą z tym że do czerwca miałam tylko straty. Kolejne miesiące przynosiły przychody, ale w końcowym efekcie w 2015 roku wystąpiła strata. Dodam, że od października 2015 roku zaczęłam pobierać także zasiłek macierzyński. Wyliczając dochód za rok 2015 nie przekraczam progu 800zł.
  Moje pytanie, czy z racji uzyskanego dochodu (działalność gospodarcza i zasiłek macierzyński) w 2015 roku należy mi się 500zł ?
  Dodam, że wszystkie informacje były przekazane do US i przy składaniu wniosków również informowałam o zaistniałych sytuacjach. Chcę się upewnić, ponieważ dochodzą do mnie informacje o błędnych wyliczeniach pracowników MOPS, przez które kobiety muszą zwracać pieniążki.
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 21 października 2016 o 5:29 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Dochód, jaki uzyskiwałaś z tytułu umowy o pracę i zasiłku dla bezrobotnych zostały na pewno przez MOPS uznane za utracone (i tak powinno być 🙂 ).
   W dalszej kolejności MOPS powinien był wziąć pod uwagę, jako dochód tzw. uzyskany dochód z drugiego miesiąca działalności, w którym uzyskałaś dochód (np. jeżeli pierwszym miesiącem „na plus” był wrzesień, MOPS powinien był przyjąć do obliczeń dochód uzyskany w październiku), a następnie dochód z zasiłku macierzyńskiego (także za drugi miesiąc jego pobierania).
   Nie wiem w jakiej wysokości dochód uzyskałaś w drugim „plusowym” miesiącu działalności ani jaki dochód uzyskałaś w drugim miesiącu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Chcąc jednak sprawdzić poprawność wyliczeń MOPS-u powinnaś te dwie kwoty dodać do siebie (+ ewentualnie dochody partnera z 2014 roku dzielone na 12 lub jeżeli były u niego zmiany – kwotę dochodu uzyskanego za drugi miesiąc tego uzysku) i podzielić przez liczbę osób w Twojej rodzinie.
   Jeżeli wyjdzie Ci mniej niż 800 zł, świadczenie 500+ zostało Ci prawidłowo przyznane i nie musisz się niczym martwić 🙂

   Odpowiedz
 • 20 października 2016 o 4:18 pm
  Permalink

  Witam ,mam pytania odnośnie mojego przyszłego pobierania 500+ na pierwsze dziecko(posiadam 2).Aktualnie pobieram na drugie tylko ,lecz w lutym 2017 przejde na bezpłatny urlop wychowawczy,co oznacza utrate mojego dochodu z macierzynskiego.
  a)Powiedz prosze przy składaniu w dniu utraty dochodu czyli w lutym 2017 z którego roku wezma dochód?
  b)I z którego roku będa pobierac przy ponownym składaniu od 1 paź 2017.
  c)Mam jeszcze pyt.czy odliczenie ulgi na dzieci z pitu (1112,04 zł od dziecka) jest liczony do dochodu?
  d)mąz posiada działkę rolną która mu ojciec przepisał 3000m2,jest ona w innym województwie,czy nas tez obowiazuje jakis dod.dochód z tego czy cos?

  Odpowiedz
  • 22 października 2016 o 7:54 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpowiadając kolejno na Twoje pytania:
   a) w lutym 2017 nadal będzie brany pod uwagę dochód za rok 2014 (oczywiście z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych aż do lutego 2017),
   b) dla ustalenia prawa do świadczenia 500+ na okres od 1.10.2017 do 30.09.2018 będzie brany pod uwagę dochód za rok 2016,
   c) tak, ulga na dzieci jest wliczana do dochodu rodziny,
   d) nie ma znaczenia miejsce położenia nieruchomości (w tym działki rolnej). Jeżeli mąż jest jej właścicielem organ ustalający prawo do 500+ obliczy dochód uzyskiwany z nieruchomości rolnej, chyba, że mąż wykaże, że np. zawarł umowę dzierżawy tej działki i nie ma z niej innego dochodu niż ten dochód z dzierżawy.

   Odpowiedz
   • 22 października 2016 o 8:08 pm
    Permalink

    Być może się mylę ale wydaje mi się, że dla ustalenia prawa do świadczenia 500+ na okres od 1.10.2017 do 30.09.2018 będzie brany pod uwagę dochód za rok 2016 a nie 2015

    Odpowiedz
    • 22 października 2016 o 10:12 pm
     Permalink

     Nie mylisz się i słusznie mnie poprawiasz, literówka oczywiście. Przy ustalaniu prawa do świadczenia od 1.10.2017 roku do 30.09.2018 roku będzie brany pod uwagę dochód za 2016 rok. Już edytuję poprzedni komentarz i … Dziękuję 🙂

     Odpowiedz
 • 24 października 2016 o 10:49 pm
  Permalink

  Mam prośbę, odwołałem się od decyzji do SKO, który uznał moje racje i polecił ponowne rozpatrzenie sprawy. W ponownej decyzji zostało przyznane świadczenie na 1 dziecko od 01.04 ale wypłacono je dopiero teraz w październiku. Czy mam prawo domagać się wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie świadczenia?

  Odpowiedz
  • 25 października 2016 o 5:04 pm
   Permalink

   Bardzo miło słyszeć, że Twoje odwołanie przyniosło skutek 🙂
   Decyzja przyznająca Ci prawo do 500+ na pierwsze dziecko została jak rozumiem wydana we wrześniu lub w październiku i dopiero z chwilą, gdy stała się ostateczna (14 dni od dnia otrzymania), roszczenie o wypłatę 500+ za okres od 1 kwietnia stało się wymagalne. W tej sytuacji nie możesz domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie świadczenia, bo obowiązek wypłaty tego świadczenia powstał dopiero w dniu, w którym decyzja stała się ostateczna.

   Odpowiedz
 • 27 października 2016 o 11:57 am
  Permalink

  Witaj wielki pomocniku! 🙂

  Mam pytanie odnośnie swojej sytuacji:

  w styczniu rodzi się nasz pierwszy dzidziuś, czysto teoretycznie myślę czy kwalifikujemy się z mężem do 500 plus. Ja mam umowę o pracę od maja 2016, tak więc krótko… a mąż w sierpniu 2016 otrzymał dotację unijną na rozpoczęcie działalności z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 22 tyś plus 1700 zł przez pół roku pomostówki. Od sierpnia dochód męża był niewielki. Pytanie czy dotacja UE wlicza się do dochodu, gdzie wszystkie środki przekazane są na rozwój firmy?

  Odpowiedz
  • 27 października 2016 o 11:24 pm
   Permalink

   Witaj Aniu,
   Niestety nie mam dobrych wieści – art. 2. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wskazuje, że „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) dochodzie – oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych”, a w ustawie o świadczeniach rodzinnych w art. 3 c wskazane są ” środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych
   na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc”. Niestety tutaj zalicza się także dotacja z UE na podjęcie działalności gospodarczej, choć wiem, że to całkowicie nielogiczne, bo te 22.000 muszą być wykorzystane na „rozkręcenie firmy” i tak naprawdę nie są dochodem, który odczuliście 🙁

   Odpowiedz
 • 28 października 2016 o 5:37 pm
  Permalink

  Witam,
  tylu osobom Pani pomogła, że pomyślałam u Pani znaleźć pomoc w rozwiązaniu naszego problemu. W 2014 roku mój mąż prowadził własną działalność gospodarczą w wyniku której nasz dochód roczny wyniósł około 60 tys. Ja w roku tym byłam w ciąży, a wcześniej nie pracowałam. W 2016 mąż zawiesił działalność i przeszedł na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Przyznano nam 500+. Moje pytanie brzmi czy jak mąż wznowi działalność jeszcze w tym roku to stracimy 500+? Kiedy musimy zgłosić, że firma jest wznowiona? A jeśli w związku z wznowieniem działalności stracimy 500 + to czy fakt, że nasz dochód w 2015 był niższy niż 800 zł to będziemy mogli od stycznia ponownie złożyć wniosek? Proszę o wyjaśnienie nam tego, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. Z góry bardzo dziękuję.

  Odpowiedz
  • 29 października 2016 o 5:41 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli Twój mąż zdecyduje się na wznowienie działalności gospodarczej, powinnaś zgłosić ten fakt w tym samym miesiącu, w którym to nastąpi. Zostaniesz poproszona o dostarczenie oświadczenia męża o dochodzie uzyskanym w drugim miesiącu po wznowieniu działalności. Jeżeli ten dochód dodany do dochodów, jakie macie teraz i podzielony przez ilość osób w Waszej rodzinie nie spowoduje przekroczenia 800 zł, 500+ nadal będzie Wam przysługiwać.
   (Np. Ty masz umowę o pracę i zarabiasz 1355,69 zł netto miesięcznie. Mąż wznawia działalność od grudnia 2016. Jest Was 3. W grudniu zgłaszasz, że mąż ponownie prowadzi działalność gospodarczą, zostaniesz poproszona o oświadczenie o dochodzie za styczeń. Dochód za styczeń wynosi 1000 zł netto. Wasz łączny dochód to 2355,69 zł miesięcznie, co dzielone na 3 daje kwotę niższą niż 800 zł.)
   Jeżeli dochody z działalności męża byłyby na tyle wysokie, że dochód na osobę byłby wyższy niż 800 zł, 500+ przestanie Wam przysługiwać na pierwsze dziecko.
   Ponownie będziesz mogła złożyć wniosek w jednym z 2 przypadków:
   1. jeżeli nastąpi utrata dochodu powodująca, że Wasz dochód będzie mieścił się w kryterium ustawowym 800 zł/osobę
   lub
   2. we wrześniu 2017 roku na okres od 1.10.2017 do 30.09.2018 roku (wówczas będą miały znaczenie dochody za rok 2016 i ewentualne zmiany, jakie nastąpią od 1.01.2017 roku do dnia składania wniosku).

   Odpowiedz
 • 30 października 2016 o 9:00 pm
  Permalink

  Dziękuję za wyjaśnienie nam całej sytuacji. Jestem bardzo wdzięczna za podany przez Panią przykład i odpisanie o tak wczesnej porze.

  Odpowiedz
 • 4 listopada 2016 o 10:39 am
  Permalink

  Witam mam jedno krotkie pytanie mianowicie zaczelam prace 30 grudnia 2014 r i przepracowalam w tym okresie dwa dni czyli 30 i 31 grudnia. Zarobilam netto 138 zl jednak pieniazki te otrzymalam w styczniu 2015 gdyz otrzymuje wyplate do 10 nastepnego miesiaca i rozliczenie pit rowniez bylo za styczen. Czy te pieniadze za grudzien licza sie do moich miesiacznych dochodow za 2014 r?

  Odpowiedz
   • 9 listopada 2016 o 4:32 pm
    Permalink

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja też tak uważam jednak SKO twierdzi że mimo że te pieniądze otrzymałam w styczniu to i tak trzeba je doliczyć gdyż było to moje wynagrodzenie zarobione jeszcze w grudniu. Teraz pozostaje mi się już tylko odwołać do sądu administracyjnego, nie wiem czy mam szansę ale po Pani odpowiedzi chyba spróbuję. Od tych 2 dni przepracowanych w grudniu zależy czy dostaniemy 500 plus na pierwsze dziecko. Czy mogę otrzymać jakąś pomoc jak mogę to odwołanie napisać?

    Odpowiedz
    • 10 listopada 2016 o 3:22 pm
     Permalink

     Proszę bardzo.
     W mojej ocenie skoro były to pieniążki, które otrzymałaś w styczniu 2015, a nie w grudniu + rozliczyłaś dopiero w PIT za rok 2015, to właściwe jest uznanie tego dochodu za dochód za rok 2015, a nie 2014.
     Złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego nic nie kosztuje, a zawsze jest szansa, że się uda 🙂
     Wzór skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/odmowna-decyzja-sko-w-sprawie-o-500-co-dalej/

     Odpowiedz
 • 4 listopada 2016 o 1:45 pm
  Permalink

  Moglabym rowniez poprosic o pomoc? jestem po SKO, sprawa do ponownego rozpatrzenia i I istancja ponownie wymaga 🙁

  Odpowiedz
  • 4 listopada 2016 o 1:51 pm
   Permalink

   za rok 2014 moje dochody uwzgledniajace utraty wyniosly 798 zl. w lutym 2016 podpisalam umowe zlecenie, z ktorej wynika, ze wynagrodzenie za marzec kwiecien maj czerwiec otrzymam do 20 sierpnia. 27.06 umowa zlecenie zostala rozwiazana, wiec nie skladalam zaświadczenia o dochodzie za pelny miesiac, czyli w tym przypadku marzec. teraz chca, abym doniosla takie zaswiadczenie. w marcu zarobilam 280 zl, ktore otrzymalam w sierpniu. w jaki sposob bedzie liczony ten dochod?

   Odpowiedz
   • 10 listopada 2016 o 4:16 pm
    Permalink

    Piszesz, że złożyłaś odwołanie i SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Nie wiem jakie błędy SKO wskazało organowi I instancji.
    Piszesz również, że podpisałaś umowę zlecenie, która wygasła 27.06, a z której wynagrodzenie otrzymałaś w sierpniu. Nie wiem w jaki sposób umowa określała wysokość Twojego wynagrodzenia. Czy wskazywała ile pieniędzy otrzymasz konkretnie za dany miesiąc? Czy też wskazywała łączną wysokość dochodu za miesiące marzec, kwiecień, maj i czerwiec?
    Jak dokładnie brzmi fragment umowy mówiący o wynagrodzeniu? Czy mogłabyś mi go zacytować?
    Kolejna kwestia – dochód z tej umowy powinien zostać uznany za dochód utracony, gdyż umowa wygasła w dniu 27.06.2016 roku. Nie wiem jednak czy powinno było przysługiwać Ci 500+ na pierwsze dziecko za miesiące kwiecień – czerwiec, bo nie wiem czy kwota Twojego dochodu za 2014 rok to w całości 798 zł, czy też dochód miesięczny, a jeżeli dochód miesięczny, to czy liczony na 1 osobę w rodzinie czy na całą Twoją rodzinę łącznie.

    Odpowiedz
    • 1 grudnia 2016 o 11:07 pm
     Permalink

     Przepisowa Mamo
     dziękuje za odpowiedź, którą w nerwach i długim oczekiwaniu przeoczyłam. Decyzja rozpatrzona pozytywnie, choć nadal w to nie wierzę 🙂 czytając na spokojnie moją wypowiedź sama się dziwnie, że napisałam ją tak chaotycznie (to po telefonie I Instancji).
     Moja rodzina ja+ córka. Mój dochód miesięczny na osobę wyniósł 798 zł bez tej umowy zlecenie, która była kluczowa. Jestem nauczycielem i w umowie miałam zapisane kwotę brutto/ h pracy. Dodatkowo w umowie widniał zapis „wynagrodzenie za marzec, kwiecień, maj, czerwiec nastąpi po wypełnieniu zlecenia do 20 sierpnia”. Liczba godzin jest różna 0- 11 h/mc, a wynagrodzenie otrzymuje po całym semestrze. Moja księgowa wystawiając mi zaświadczenie za pełny przepracowany miesiąc wskazała, że moje wynagrodzenie w marcu wynosiło 0,00 zł (Całość wynagrodzenia otrzymałam o sierpniu). Pozdrawiam

     Odpowiedz
     • 1 grudnia 2016 o 11:25 pm
      Permalink

      Bardzo proszę 🙂
      Nie dziwię się chaosowi w wypowiedzi, jeżeli pisałaś w nerwach. To całkiem normalne.
      Super, że dostałaś 500+ na córkę 🙂 Raz jeszcze gratuluję 🙂
      Pozdrawiam!

  • 10 listopada 2016 o 4:02 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Przepraszam za późną odpowiedź, ale oczywiście jeżeli jeszcze jest czas na moją pomoc, chętnie pomogę 🙂

   Odpowiedz
 • 8 listopada 2016 o 12:22 pm
  Permalink

  Witam, ja również proszę o pomoc. Chciałabym złożyć wniosek o 500+ na 1 dziecko. Ja jestem na etacie, mąż ma zasiłek dla bezrobotnych. Ja do września byłam na urlopie macierzyńskim i pobierałam zasiłek. W zeszłym roku mąż stracił pracę i dlatego jest na zasiłku. I teraz moje pytanie czy dane o dochodzie muszę przedstawić za rok 2015 i 2016 ???

  Odpowiedz
  • 10 listopada 2016 o 5:13 pm
   Permalink

   Witam,
   Musisz do wniosku o 500+ dołączyć dokumenty obrazujące historię dochodów Twoich i Twojego męża od 2014 roku do chwili obecnej, bo jak piszesz, następowały u Was zmiany. Czyli za 2015 i 2016 rok również.
   Nie wiem od kiedy jesteś zatrudniona na umowę o pracę – jeżeli nawiązałaś stosunek pracy w 2014 roku lub wcześniej nie musisz tego dokumentować, jeżeli później – musisz do wniosku dołączyć umowę o pracę i ewentualnie świadectwo pracy z miejsca, w którym pracowałaś w roku 2014.
   Nie musisz natomiast dokumentować pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli było to świadczenie wynikające z faktu zatrudnienia, ściśle związane ze stosunkiem pracy, w którym teraz jesteś.
   Na pewno musisz dołączyć świadectwo pracy męża oraz decyzję o przyznaniu mężowi prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

   Odpowiedz
 • 8 listopada 2016 o 6:03 pm
  Permalink

  Mam takie pytanie.Mam troje dzieci- trzecie urodziłam w październiku 2016. Dotąd dostawałam 500 plus tylko na jedno dziecko. W związku z urodzeniem trzeciego dziecka wniosłam o przyznanie zasiłku na trzecie, ale i tez na pierwsze dziecko. Mam problem ze zrozumieniem pojęcia utraty i uzyskania dochodów. Otóz oprócz standartowej umowy o pracę na czas nieokreślony, mam od 10 lat umowe zlecenie z tym, że jest ona podpisywana jedynie na czas roku szkolnego, więc od 1 września do ok 25 czerwca każdego roku. I tak- licząc dochody za rok 2014 pani w GOPS uwzględniła mi utratę dochodów , ponieważ umowa skończyła sie 26 czerwca 2014, ale kolejna umowa została podpisana 1 września 2014 i – tak co roku. W roku 2016 także miałam umowe zlecenie do 25 czerwca i tu pani w GOPS nie uwzględniła mi utraty dochodu, ale doliczyła mi uzyskanie dochodów , ponieważ kolejną umowę podpisałam 1 wrzesnia 2016. Mam wątpliwości czy to jest uzyskanie dochodu, ponieważ tak naprawde ja cały czas ( z dwumiesięcznymi przerwami w roku) od 10 lat mam tą umowę. Czy powinnam sie odwoływać od decyzji odmowy przyznania zasiłku na 1 dziecko, ponieważ mam wątpliwości czy pani w GOPS dobrze liczyła tą stratę dochodu w 2014 i uzyskanie dochodu w 2016. Teraz żałuje ze będąc w ciązy pracowałam, ponieważ dochód rodziny przekroczył mi o 5 zł na osobę, by uzyskać zasiłek na 1 dziecko

  Odpowiedz
  • 10 listopada 2016 o 5:50 pm
   Permalink

   Aby ustalić prawo do 500+ na pierwsze dziecko na okres do 30.09.2017 roku brane są pod uwagę dochody za rok 2014 jako dochody bazowe. Ponieważ jednak wiele osób w tym czasie zmieniło pracę, utraciło ją, zyskało nowe źródła dochodu itd., organ (np. GOPS) musi te wszystkie zmiany jakoś uwzględnić. Dlatego w ustawie pojawiły się pojęcia „utraty” i „uzyskania” dochodu.
   W Twoim przypadku stałym źródłem dochodu jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo zawierasz umowy zlecenia, które kolejno stają się dochodem uzyskanym, a następnie utraconym.
   W Twoim przypadku:
   1. dochody z tytułu umowy podpisanej do 26.06.2014 powinny zostać uznane za utracone,
   2. dochody z tytułu umowy od 1.09.2014 do ok.25.06.2015 powinny zostać uznane za uzyskane, ale następnie utracone,
   3. dochody z tytułu umowy od 1.09.2015 do 25.06.2016 roku powinny zostać uznane za uzyskane, ale następnie utracone,
   4. dochody z tytułu umowy od 1.09.2016 powinny zostać uznane za uzyskane.
   Pani z GOPS, o ile dobrze rozumiem, dokonała podobnej analizy Twojej sytuacji i dochód z umowy, którą podpisałaś 1.09.2016 roku uznała za uzyskany. Jest to w mojej ocenie poprawna analiza Twojej sytuacji dochodowej, jeżeli jednak wolałabyś, by organ wyższej instancji także przyjrzał się sprawie, zawsze możesz złożyć odwołanie, wskazując, iż jesteś niezadowolona z wydanej decyzji.

   Odpowiedz
 • 9 listopada 2016 o 10:08 am
  Permalink

  Dzień dobry,
  Otrzymałam świadczenie 500+ za okres 04-10/2016 lecz od września prowadzę działalność gospodarczą i w miesiącu październiku przekroczyłam dochód, tzn. zarobiło mi się więcej. Co w związku z tym mam zrobić? Jak informować urząd o dochodach wyższych, czyli wówczas kiedy zarabiam więcej niż 800zł/osobę? Czy w każdym miesiącu mam sporządzać jakieś oświadczenie czy jak to działa? Będę wdzięczna za pomoc. Jestem freelancerem i moje zarobki to wielka niewiadoma. Raz jest dobrze a raz nie ma nic.

  Odpowiedz
  • 11 listopada 2016 o 5:34 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Zasada jest taka, że każdy, komu zostaje przyznane świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, ma obowiązek informować organ, który przyznał prawo do tego świadczenia o każdej zmianie w sytuacji dochodowej w rodzinie. W Twoim przypadku taką zmianą jest rozpoczęcie działalności gospodarczej – ten fakt powinnaś przede wszystkim zgłosić składając pisemne oświadczenie.
   W oświadczeniu tym wskazujesz również wysokość dochodu osiągniętego w drugim miesiącu prowadzenia działalności i tu zazgrzytałam zębami czytając, że akurat wówczas uzyskałaś wyższy dochód. Organ administracji bierze bowiem pod uwagę dochód właśnie osiągnięty w drugim miesiącu (niezależnie z jakiego źródła dochód ten pochodzi).
   Jest to oświadczenie jednorazowe.
   Zastanawiam się co możesz zrobić, by jednak móc nadal otrzymywać 500+ na pierwsze dziecko i właściwie jedynym wyjściem byłoby zawieszenie działalności gospodarczej z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, a następnie jej wznowienie – wówczas dochód z działalności za miesiąc październik zostałyby uznane za dochód utracony, a dochód z drugiego miesiąca po wznowieniu działalności uznany za uzyskany. Nie wiem tylko czy miałabyś taką możliwość.

   Odpowiedz
 • 10 listopada 2016 o 2:21 pm
  Permalink

  Nie wiem czy mój poprzedni komentarz gdzies sie nie zapodział , bo nie dostałam żadnej odpowiedzi. Napisze, wiec jeszcze raz- w pażdzerniku 2016 urodziłam trzecie dziecko i wtedy też złożyłam wniosek o 500 plus na trzecie , ale też i na pierwsze dziecko. Niestety dostałam odmowną odpowiedź dot pierwszego dziecka- dochód przekroczył mi o 8 zł na osobę:(. Oprócz stałej pracy na umowe o pracę co roku od 10 lat podpisuje umowe zlecenie od wrzesnia do czerwca. Pani policzyła mi wiec stratę dochodu w 2014 , gdyż wtedy w czerwcu umowa zlecenie wygasła, ale tez we wrześniu 2014 została podpisana nowa, i tako kolejno w następnych latach. We wrzesniu 2016 znów podpisałam kolejna umowę zlecenie, pracowałam cały wrzesien i kilka dni w październiku, pani z GOPS doliczyła mi do dochodu pieniądze zarobione na umowe zlecenie w październiku, co wpłynęło na te 8 zł nadwyżki. Moje pytanie jest takie- czy podpisując kolejne umowy zlecenia z tym samym pracodawcą choć z dwumiesiecznymi przerwami, jest stratą/uzyskaniem dochodu? I drugie pytanie- przeczytałam, ze mogę zwrócic część ulgi na dziecko za rok pisząc koretkte PIT-37- czy dobrze to zrozumiałam? Szkoda mi, że dochody pzrekroczyły o 8 zł, by uzyskać 500 plus na pierwsze dziecko, prosze o poradę , co mogę w takiej sytaucji zrobic?

  Odpowiedz
  • 10 listopada 2016 o 6:05 pm
   Permalink

   Twoje komentarze nie zapodziały się, tylko czekały na zaakceptowanie. Staram się akceptować i odpowiadać na komentarze i maile w miarę swoich możliwości, nie zawsze niestety jest to ten sam dzień, w którym pytanie zostaje zadane.
   Zbierając tutaj odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania:
   Aby ustalić prawo do 500+ na pierwsze dziecko na okres do 30.09.2017 roku brane są pod uwagę dochody za rok 2014 jako dochody bazowe. Ponieważ jednak wiele osób w tym czasie zmieniło pracę, utraciło ją, zyskało nowe źródła dochodu itd., organ (np. GOPS) musi te wszystkie zmiany jakoś uwzględnić. Dlatego w ustawie pojawiły się pojęcia „utraty” i „uzyskania” dochodu.
   W Twoim przypadku stałym źródłem dochodu jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo zawierasz umowy zlecenia, które kolejno stają się dochodem uzyskanym, a następnie utraconym.
   W Twoim przypadku:
   1. dochody z tytułu umowy podpisanej do 26.06.2014 powinny zostać uznane za utracone,
   2. dochody z tytułu umowy od 1.09.2014 do ok.25.06.2015 powinny zostać uznane za uzyskane, ale następnie utracone,
   3. dochody z tytułu umowy od 1.09.2015 do 25.06.2016 roku powinny zostać uznane za uzyskane, ale następnie utracone,
   4. dochody z tytułu umowy od 1.09.2016 powinny zostać uznane za uzyskane.
   Pani z GOPS, o ile dobrze rozumiem, dokonała podobnej analizy Twojej sytuacji i dochód z umowy, którą podpisałaś 1.09.2016 roku uznała za uzyskany. Jest to w mojej ocenie poprawna analiza Twojej sytuacji dochodowej, jeżeli jednak wolałabyś, by organ wyższej instancji także przyjrzał się sprawie, zawsze możesz złożyć odwołanie, wskazując, iż jesteś niezadowolona z wydanej decyzji.
   Możesz zwrócić część lub całą ulgę na dzieci za rok 2014 do urzędu skarbowego. Dokonanie takiego zwrotu (po zrobieniu korekty PIT) powoduje zmianę m.in. w pozycji 126 formularza PIT, a więc w wysokości podatku należnego.
   Najlepiej podejść do urzędu skarbowego i poprosić panie urzędniczki o pomoc w takim dokonaniu korekty, by spełniać wymagania dochodowe wskazane w ustawie (a więc 800 zł na osobę miesięcznie).
   Pamiętaj, że u Ciebie trzeba brać pod uwagę także ten dochód uzyskany, więc licząc jaką ewentualnie kwotę z ulgi (a właściwie z nadpłaty podatku, jaką otrzymałaś dzięki uldze na dzieci) miałabyś zwrócić w urzędzie skarbowym musisz wspomnieć o tym paniom urzędniczkom. Musi to być korekta formularza PIT za rok 2014, a więc tego, który składałaś w 2015 roku za rok 2014.

   Odpowiedz
   • 10 listopada 2016 o 6:21 pm
    Permalink

    Serdecznie dziękuje za odpowiedź, dodam tylko że pani w GOPS, wzięła pod uwagę tylko utratę dochodów w 2014 i nowy dochód w 2016 pomijając te umowy pomiędzy nimi. Udam sie więc do US i dowiem sie dokałdnie jak to zrobić i będę skałdać odwołanie, Jeszcze tylko pytanie- jakbym złożyła odwołanie najpierw , a dopiero potem ewentualnie zwrócia podatek? Mówiąc wprost- czy od decyzji Kolegium jest kolejne odwołanie?

    Odpowiedz
    • 10 listopada 2016 o 6:33 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂
     Pani z GOPS zastosowała metodę „skrótową”, ja to bardziej rozpisałam po to, by Tobie było łatwiej zrozumieć o co dokładnie chodzi z tymi dochodami „utraconymi” i „uzyskanymi”.
     Myślę, że w Twojej sytuacji najlepiej byłoby najpierw dokonać korekty PIT, a później złożyć odwołanie do SKO.
     Jeżeli jednak zdecydowałabyś się najpierw napisać odwołanie, a później dokonać korekty, to możesz także złożyć dodatkowe pismo do SKO, w którym opiszesz swoją sytuację i wskażesz, że dokonałaś korekty PIT (więcej o tym przeczytasz tutaj: http://przepisowamama.pl/korekta-pit-za-2014-rok-po-zlozeniu-odwolania-od-decyzji-odmawiajacej-prawa-do-500/)
     Co do Twojego pytania o ewentualne odwołanie od decyzji Kolegium – zasadniczo decyzja SKO kończy postępowanie administracyjne. Można jednak zaskarżyć tą decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego (więcej o tym tutaj: http://przepisowamama.pl/odmowna-decyzja-sko-w-sprawie-o-500-co-dalej/)

     Odpowiedz
     • 10 listopada 2016 o 8:46 pm
      Permalink

      Jestem niesmowicie wdzięczna za tego bloga, bo jest to jedyne rozwiązanie, jakie znalazłam w internecie. Po weekendzie udaje sie do US , bo tak po parwdzie nie umiem sobie obliczyć ile tej ulgi powinnam zwrócić:). Mam nadzieje, że sie uda, bo przekroczyć próg o 8 zł, to boli….

     • 11 listopada 2016 o 3:43 pm
      Permalink

      Miło mi w takim razie bardzo, że trafiłaś do mnie na bloga 🙂
      Trzymam kciuki, by panie w US pomogły i by się udało. 8 zł to naprawdę nieduża kwota, więc rozumiem, że decyzja odmowna boli.

     • 14 listopada 2016 o 8:55 pm
      Permalink

      Witaj. To jeszcze raz ja. Byłam dziś w urzedzie skarbowym pytalam jak to jest z tym zwrotem ulgi na dzieci, pani wystawiła oczy bo nie słyszłała o tym:(. Myśle czy jest to tak mało popularne, czy już sama nie wiem co….:( To chyba musze zaryzykować i oddać część ulgi, tylko nie wiem jak to policzyć. Mam nadzieje , że wybrnę z tego jakoś, szkoda, że nie mam takiej wiedzy jak TY:(

     • 14 listopada 2016 o 9:14 pm
      Permalink

      Witaj, jestem bardzo zdziwiona, że pani z urzędu nie wiedziała o czym mówisz 🙁
      Mogę spróbować Ci pomóc w obliczeniach, ale musiałabym mieć przed oczami Wasze PIT-y za 2014 rok oraz informację o wszystkich dochodach osiągniętych później (ich wysokości), ewentualnie o dochodach, które utraciliście. Jeżeli chcesz, prześlij je do mnie na: przepisowamama@gmail.com

 • 12 listopada 2016 o 7:08 pm
  Permalink

  witam, szukajac odpowiedzi na nurtujące mnie pytania trafilam na tego bloga
  przedstawię moja skomplikowaną sytuację:

  od kwietnia do września otrzymywałam świadczenia na pierwsze dziecko-jestem samotną matka-alimentów nie mam, prowadzę jednoosobową DG-ze stratą więc świadczenie po licznych oswiadczniach i zaswiadczeniach mi przyznano.W polowie września podjęłam pracę na pełen etat obecnie na okres próbny do 16 grudnia-z wynagrodzeniem 2050 brutto+premia regulaminowa 100 pln.Zawiozłam umowę o pracę do urzędu,kazano mi przyjść z zaświadczeniem o wynagrodzeniu za październik.Odebralam takie wczoraj w kadrach i okazało się, ze oprócz pensji jak powyżej otrzymałam także premię uznaniową w wysokości 150 pln brutto, której się kompletnie nie spodziewałam-nie mam jej zapisanej w umowie, została mi ona przyznana nie wiem z jakiego powodu, pewnie na zachętę.
  Tym samym na zaświadczeniu za pierwszy pełny przepracowany miesiac mam wynagrodzenie 2300 brutto netto otrzymalam 1628,05 pln.Rozumiem, ze jak pojawie się z taki zaświadczeniem w urzędzie świadczenie zostanie mi cofnięte jeszcze w tym miesiącu?Mimo ze premia jest tylko i wyłącznie dobrowolnym gestem pracodawcy i może mi ją przyznać albo nie?jak to wygląda formalnie?
  przyznam, ze jestem wsciekla bo z trudnościa utrzymuje sie na powierzchni ledwo zyjac od pierwszego do pierwszego i za kilka złotych premii jednorazowo wypłaconej stracę 500 zl i będę zyć na granicy ubóstwa z córką.A jesli w listopadzie np. lub w innym miesiącu nie otrzymam premii, będę część miesiaca na L4 et czy będę mogłą ponownie występować o świadczenie?
  szukam w tym logiki,bo rozumiem ze jeśli ktoś podejmując pracę w pierwszym miesiącu przyniesie zaświadczenie w którym miesci się w widełkach dochodowych a premię przykłądowo taką jak ja dostałby w kolejnym miesiącu to jemu swiadcznie nie zostanie odebrane a mnie tak?

  nasuwa mi sie jeszcze kwestia DG-działalnośc przynosi mi stratę ale mam ją nadal aktywną i musze płacic ubezpieczenie zdrowotne w wysokosci 288 zl.Czy ta kwota powinna zostać uwzględniona przez MOPS i odliczona od dochodu?prosze serdecznie o jakies wskazówki

  Odpowiedz
  • 13 listopada 2016 o 8:39 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Rozumiem Twoją złość i rozgoryczenie, jednak od strony formalnoprawnej sytuacja wygląda tak, że dla organu ustalającego prawo do 500+ na pierwsze dziecko (MOPS-u) znaczenie ma wyłącznie wysokość dochodu osiągniętego w drugim miesiącu uzyskiwania dochodu z danego źródła. Czyli w Twoim przypadku dochodu za miesiąc październik z tytułu umowy o pracę. Dochód ten zostaje dodany do uprzednio ustalonego dochodu rodziny jako tzw. dochód uzyskany.
   Niestety obniżenie wynagrodzenia w kolejnym miesiącu (bo będzie np. jak u Ciebie bez premii), nie da Ci możliwości złożenia po raz kolejny wniosku o 500+. Wynika to z braku uregulowania w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci problematyki obniżenia dochodu.
   Taką możliwość dałaby Ci wyłącznie utrata zatrudnienia.
   Zdarzają się też takie sytuacje, w których pracodawca decyduje się na zwolnienie pracownika, a po paru dniach znów go zatrudnia, wówczas organy muszą przyjąć dochód z pierwszej umowy za dochód utracony, a z drugiej za uzyskany, nie wiem jak to jest u Ciebie w miejscu pracy?
   Co do pytania o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w związku z działalnością gospodarczą – nie jestem księgową, ale nie sądzę, by przy stracie z działalności była możliwość odliczenia kwoty, którą wskazujesz. Organ policzył Ci już bowiem kwotę 0 zł jako dochód z działalności, nie może policzyć kwoty ujemnej.

   Odpowiedz
 • 14 listopada 2016 o 8:59 am
  Permalink

  Dziękuję serdecznie za odpowiedź mimo ze na duchu mnie ona nie podniosła niestety
  co do skladki za ubezpieczenie zdrowotne w działaności gospodarczej-strata z DG byla policzona za rok 2014, bo ten byl rokiem bazowym dla MOPSU.Do wrzesnia 2016 bylo to dla mnie jedyne żródło dochodu.Logicznym byloby dla mnie(tylko ciekawe czy dla urzędu tez?)przeliczając mi dochod w sytuacji obecniej uwzględnić sytuację calościowo.No nic,dzis pojade z dokumnetami do urzedu i sie okaze.Strasznie niesprawiedliwa ta ustawa niestety.

  Odpowiedz
  • 14 listopada 2016 o 8:12 pm
   Permalink

   Proszę bardzo. Niestety – prawo nie zawsze jest logiczne i sprawiedliwe :/
   Więcej o Twojej sytuacji w kolejnym komentarzu 🙂

   Odpowiedz
 • 14 listopada 2016 o 9:58 am
  Permalink

  A czy jednorazowe zapomogi z Zakładowego Funduszu Pracy są wliczane do dochodu?

  Odpowiedz
  • 14 listopada 2016 o 8:25 pm
   Permalink

   Rozumiem, że pytasz o zapomogę z funduszu świadczeń socjalnych. Z jakiego tytułu została wypłacona zapomoga? Czy została wykazana w PIT-11 od pracodawcy?
   W którym roku została przyznana?

   Odpowiedz
 • 14 listopada 2016 o 6:23 pm
  Permalink

  zwracam się jeszcze z jednym pytanie do Pani-bo niestety świadczenie będzie mi cofnięte zgodnie z tym co Pani napisala wcześniej:(
  w tej sytuacji jedyną moją mozliwoscią odzyskania świadczeniajest utrata dochodu-proszę jeśli mogę o podpowiedż zanim porozmawiam z pracodawcą,:czy jeśli umowa na okres próbny konczy mi się 12 grudnia i otrzymam swiadectwo pracy (bo jak rozumiem ona tego dnia wygasnie) a pracodawca zgodzilby się kolejną umowę podisać ze mną po kilku dniach przerwy czy dla MOPSU to będzie utrata dochodu i konieczność wyliczen od nowa?(i oczywiście uzyskanie kolejnego)
  czy jest jakikolwiek termin ustawowy przerwy miedzy umowami (1,2,3 dni-więcej)który w swietle ustawy byłby tu właściwy(pani w Mopsie twierdzila ze nie ale ze musi być to więcej niż jeden dzień, najlepiej kilka) i czy fakt, ze umowa bylaby podpisana z tym samym pracodawcą nie jest tu problemem?jak to ugryźć?
  chwytam się tego bo przyznam ze szlag mnie trafia ze z takiego głupiego powodu utraciłam poważną pozycję w budżecie.
  będę wdzieczna za odpowiedź

  Odpowiedz
  • 14 listopada 2016 o 8:20 pm
   Permalink

   Rozumiem Twoją złość. I podtrzymuję to, co napisałam już wcześniej odnośnie możliwości ponownego uzyskania prawa do świadczenia.
   Odpowiadając na Twoje pytania: Jeżeli Twoja umowa o pracę na okres próbny zakończy się w dniu 12.12, to dochód z tej umowy zostanie przy ponownym złożeniu wniosku o 500+ uznany za utracony. Rozumiem, że chciałabyś kontynuować zatrudnienie u obecnego pracodawcy po 12.12.
   Pani z MOPS ma rację – Nie ma żadnego ustawowo określonego czasu, jaki musi minąć między jedną a drugą umową o pracę u tego samego pracodawcy, by MOPS mógł uznać dochód z pierwszej umowy za utracony, a z drugiej za uzyskany. Przyjmuje się zwyczajowo, że powinno być to kilka dni tak, by nie było ciągłości między umowami. Może to być więc np. okres 3 -5 dni. Nie ma żadnego znaczenia fakt, że nowa umowa będzie podpisana z tym samym pracodawcą.
   W razie dalszych pytań – pisz śmiało 🙂

   Odpowiedz
 • 15 listopada 2016 o 2:47 pm
  Permalink

  Witam, znalazłam ten post przez przypadek ale ilość komentarzy świadczy o pani jak najlepiej. Proszę o pomoc.
  Nie do końca wiem czy świadczenie nam przysługuje czy nie. W 2014r. otrzymywałam rentę rodzinną a mąż pracował. I przekraczalismy prog dochodowy. Sytuacja ta trwala do 06.2016 r. Mąż zakończyl pracę, i nie rejestrując się w urzędzie pracy podpisał nowa umowę w nowym miejscu 10.2016 r. Mi renta przyslugiwala do 09.2016r. A po jej zakonczeniu podjelam pracę 10.2016. Teraz nasze zarobki nie przekraczają tego progu 800 zl. Czy jest sens skladac wniosek?

  Odpowiedz
  • 16 listopada 2016 o 8:25 pm
   Permalink

   Witam,
   Miło mi,że do mnie trafiłaś – nawet, jeżeli było to całkiem przez przypadek 😉
   Co do Twojego pytania o 500+… Sytuacja Twojej rodziny od 2014 roku uległa zmianie. Dochody z roku 2014 będą więc dla Ciebie dochodem utraconym, a dochody, które obecnie z mężem macie, dochodami uzyskanymi. Jeżeli do wniosku dołączysz dokumenty takie, jak świadectwo pracy z poprzedniej pracy oraz decyzję uchylającą prawo do renty rodzinnej (ewentualnie decyzję o przyznaniu renty rodzinnej, jeżeli był na niej wskazany okres, na jaki renta została Ci przyznana), do ustalenia Waszego prawa do 500+ na pierwsze dziecko zostaną wzięte dochody Twojego męża z nowej umowy o pracę oraz Twoje z umowy, którą podpisałaś w październiku. Jeżeli dochody za drugi miesiąc pracy Twojego męża oraz za Twój drugi miesiąc pracy dodane do siebie i podzielone na liczbę osób w Twojej rodzinie nie przekroczą kwoty 800 zł, 500+ na pierwsze dziecko jak najbardziej Wam przysługuje.

   Odpowiedz
 • 16 listopada 2016 o 11:13 am
  Permalink

  Czy aneks do umowy z tej samej firmy trzeba doniesc do mopru wraz z nowym zaswiadczeniem o zarobkach za drugi miesiac pracy po tym aneksie? Aneks nie przedluzyl mi umowy na dluzszy, trwa tylko 3 miesiace, bo wtedy konczy mi sie umowa.

  Odpowiedz
  • 17 listopada 2016 o 1:57 pm
   Permalink

   Aneks do umowy został przypuszczalnie podpisany w związku z podwyżką wynagrodzenia. Nie jest to jednak uzyskanie dochodu, a jego podwyższenie, więc nie musisz donosić tego dokumentu do mopru.

   Odpowiedz
 • 17 listopada 2016 o 1:27 pm
  Permalink

  witam, mam następujące pytanie, a mianowicie : mąż od listopada 2015 roku był bezrobotnym bez prawa prawa do zasiłku przez pierwsze trzy miesiące ponieważ sam się zwolnił. Pierwszą kuroniówkę otrzymał w marcu ok 860zł. Z dniem 1 września 2016r. podjął pracę na umowie na okres próbny 3 miesięcy. Ja do tego czasu i aktualnie przebywałam na płatnym wychowawczym z mopsu, pobierałam również zasiłek rodzinny i od maja 2016 500+ na pierwsze dziecko (O mamy jedno). Pierwsz wypłata męża za wrzesień wyniosła 1800 zł. Druga za październik 2441 zł . Mąż nie ma stałego wynagrodzenia , podstawa 2000 plus premia w zależności jaką otrzyma. Pani z mopsu prosiła mnie o doniesienie do wniosku o zasiłek rodzinny i wychowawczy zaświadzczenie z pracy męża o zarobkach za październik (2441zł).Po czym dostałam decyzję o odebraniu mi wszystkich świadczeń jakie do tej pory otrzymywałam, czy zasiłek rodzinny, wychowaczy, i 500+. Dlatego mam pytanie czy mops ma prawo zabrać mi wszystkie świadczenie na podstawie jednej wypłaty skoro przez ostatni rok czasu jedynym naszym dochodem była kuroniówka męża ? i nie wiadomo jakiej wysokosci będzie otrzymywał mąż wynagrodzenia w najbliższych miesiącach, które zalezą od premi i mogą być niższe niż 2441zł jakie otrzymał za październik ? Proszę o odpowiedź

  Odpowiedz
  • 18 listopada 2016 o 2:47 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety przepisy ustawy są skonstruowane w ten sposób, że organ administracyjny (w Twoim wypadku MOPS) poza dochodem rodziny za rok 2014 w przypadku 500+ oraz za rok 2015 w przypadku zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego musi brać pod uwagę wszystkie zmiany. Taką zmianą, powodującą uzyskanie dochodu jest podjęcie przez Twojego męża pracy. Przepisy wskazują również, że organ bierze pod uwagę dochód osiągnięty w drugim miesiącu jego uzyskiwania, a więc w przypadku Twojego męża za miesiąc październik, bo pracę rozpoczął we wrześniu.
   Niestety jest to działanie prawidłowe i zgodne z przepisami.
   Jeżeli Twój mąż podpisał umowę na okres próbny, z dniem jej wygaśnięcia możesz ponownie złożyć wniosek o 500+ oraz o zasiłek rodzinny.

   Odpowiedz
     • 29 listopada 2016 o 7:13 pm
      Permalink

      Dzień dobry,
      Mam jeszcze jedno pytanie do pani. A mianowicie jeśli mąż z dniem 1.12.16r. otrzyma nową umowę o pracę i złożę w MOPSIE nowy wniosek o 500+ , to rozumiem że będę musiała przedstawić wysokość otrzymanego wynagrodzenia za miesiąc styczeń. Tak jak wcześniej wspomniałam, kwota wynagrodzenia jest uzależniona od otrzymanej premii uznaniowej. Co będzie w takie sytuacji jeśli przypuszczalnie mąż za styczeń otrzyma wypłatę w kwocie do 2400 zł np. będzie na chorobowym lub dostanie mniejszą premie( nie przekroczymy progu i otrzymamy 500+), a w następnych miesiącach otrzyma większe wynagrodzenie ? To czy będę musiała zgłosić taki fakt do Mopsu? albo zwrócić otrzymane pieniądze?

      Pozdrawiam

     • 1 grudnia 2016 o 7:41 pm
      Permalink

      Dzień dobry,

      Tak, jak pisałam już wielokrotnie – ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyraźnie wskazuje, że w przypadku uzyskania nowego dochodu pod uwagę brany jest dochód z drugiego miesiąca uzyskiwania tego dochodu. Jeżeli Twój mąż za drugi miesiąc pracy uzyska kwotę do 2400 zł (bo np. nie uzyska premii uznaniowej), a Ty nie pracujesz, zmieścicie się w kryterium 800 zł/osobę, niezbędnym do przyznania 500+ na pierwsze dziecko.
      Jeżeli w kolejnym miesiącu (lutym) jego wynagrodzenie będzie wyższe (bo np. uzyska premię) nie musisz tego zgłaszać ani zwracać pieniędzy ze świadczenia wychowawczego – ustawa nie wskazuje, że podwyższenie dochodu to okoliczność uzasadniająca przyznanie/uchylenie prawa do 500+ 🙂

      Pozdrawiam!

   • 8 lutego 2017 o 4:51 pm
    Permalink

    Dzień dobry,
    Jeszcze raz liczę na pomoc z Pani strony i odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Tak jak wcześniej pisałam mąż otrzymał umowę na okres próbny 3 miesięcy do ostatniego listopada. Drugie wynagrodzenie otrzymał w wysokości 2441zł i odebrano nam świadczenia. Z dniem 1 grudnia mąż otrzymał nową umowę na okres pół roku, która była drugą z kolei umową od tego samego pracodawcy. Udałam się do Mopsu złożyć nowy wniosek, bo ja to tak zrozumiałam,że po otrzymaniu nowej umowy mam do tego prawo. A Pani w mopsie poinformowała mnie ,że nie mogę złożyć nowego wniosku bo dla nich moja sytuacja nie uległa zmianie, ponieważ to jest umowa z tego samego zakładu pracy . Według niej mogłabym złożyć wniosek jeśli mąż by posiadał po zakończeniu tej ostatniej umowy na okres 3 miesięcy świadectwo pracy. Czy rzeczywiście tak jest, że nie mogłam złożyć wniosku bo następna umowa po umowie 3 miesięcznej nie była poprzedzona świadectwem pracy? Już nic nie jestem pewna dlatego proszę o poradę.

    Odpowiedz
    • 8 lutego 2017 o 9:16 pm
     Permalink

     Dzień dobry,

     Zgadzam się z Panią z urzędu, że w Waszej sytuacji powinno nastąpić wskazanie zdarzenia, które spowodowało utratę dochodu (wygaśnięcie umowy na okres próbny) i uzyskanie nowego dochodu (nowa umowa). Inaczej organom ciężko jest uznać, że nastąpiła przerwa w uzyskiwaniu dochodu,a wręcz przeciwnie – uznają one, że zachodzi ciągłość zatrudnienia.
     Najlepiej jest, gdy pomiędzy końcem jednej umowy a początkiem drugiej jest choć kilka dni przerwy, a pracodawca wydaje świadectwo pracy dokumentujące zatrudnienie w okresie pierwszej umowy. Czy jest możliwe uzyskanie tego dokumentu od pracodawcy Twojego męża?

     Odpowiedz
 • 17 listopada 2016 o 7:40 pm
  Permalink

  Witam,
  28.04. tego roku zmarł mój tato, Mama została sama z małoletnim synem. Złożyła na 500+ i dostała je przez dwa miesiące, dopóki brat nie dostał renty z KRUS, dochód ma z gospodarstwa rolnego. Dołączono rentę okazało się że przekracza dochód,jest nas wszystkich pięcioro ale czworo pełnoletnich czyli on jako pierwsze dziecko. Sytuacja jest tragiczna gmina zatrzymała 500+ nie biorąc pod uwagę że poszedł podział spadkowy na wszystkich , czyli mama uzyskała dochód utracony bo nie ma już tyle ha przeliczeniowych co w 2014 roku. Nie chcą jej przyznać 500+ tłumacząc się że utrata ziemi to nie utrata dochodu, a z czego ona na wsi ma dochód? Przecież jej dochód to ziemia. Po podziale spadkowym z jej ha należy jej się 500+ problem w tym że rolnikowi dochód liczy się z hektarów, ale jak straci się hektary to nie ma dochodu utraconego??? Przecież to zaprzeczanie jedne drugiemu. Co my mamy z tym zrobić? Dziś nas gmina znów odprawiała z płaczem.

  Odpowiedz
  • 18 listopada 2016 o 9:22 pm
   Permalink

   Witam,
   Jako człowiek rozumiem Waszą sytuację, jako prawnik nie mam niestety dobrych wieści – tzw. koszyk dochodów utraconych nie obejmuje dochodu z gospodarstwa rolnego. Piszesz, że po śmierci Twojego Taty doszło do podziału majątku, czy zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia? Czy dokonano działu spadku?
   Kiedy Twoja Mama otrzymała decyzję uchylającą prawo do 500+? Czy próbowała się od niej odwołać?

   Odpowiedz
 • 18 listopada 2016 o 1:37 pm
  Permalink

  Witam
  Mam problem takiego typu, że pracuję, mąż pracuje i w dochód się wlicza podobno stypendium socjalne z 2014 roku. Przez to 300 zł miesięcznie w 2014 roku mam nie dostać 500 plus? Dochód wychodzi 867.

  Odpowiedz
  • 18 listopada 2016 o 6:44 pm
   Permalink

   Witam,
   Faktycznie stypendium socjalne nie zostało przez ustawodawcę wpisane do tzw. koszyka dochodów utraconych, więc organy administracji muszą wliczać je do dochodu rodziny za rok 2014. Możesz spróbować po otrzymaniu decyzji odmownej w sprawie o 500+ odwołać się i podnosić, że stypendium stanowi dochód, którego już nie otrzymujesz, zawsze jest wówczas szansa, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda decyzję odmienną niż organ I instancji.

   Odpowiedz
 • 24 listopada 2016 o 5:03 pm
  Permalink

  Witam,
  I ja z małym problemem na który nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mam przyznane 500 zł na pierwsze dziecko, ale wtedy starsza córka kończyła liceum, teraz jest na studiach i właśnie dostała decyzję ile przyznano jej stypendium socjalnego. Wiem, że powinnam to zgłosić i mam pytanie czy to będzie doliczone 360zł miesięcznie czy ten dochód zostanie policzony w ten sposób, że np będzie otrzymywała te 360 zł przez 9 miesięcy tylko a nie 12 ( czyli 360*9/12) Pytam ponieważ wtedy wyjdzie 270 zł miesięcznie dochodu i nadal będzie mi się należało 500+(tzn nie przekroczę progu)

  Odpowiedz
  • 25 listopada 2016 o 8:19 pm
   Permalink

   Witam,
   Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (a więc ta, która wprowadziła 500+) wskazuje, że gdy w ustawie mowa o uzyskaniu dochodu „(…) oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
   a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
   b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
   c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
   e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia
   w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
   f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
   po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
   h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
   o szkolnictwie wyższym; ” (art. 2 ust. 20)
   W tym katalogu nie ma mowy o stypendium socjalnym jako o dochodzie uzyskanym, a jest to tzw. katalog zamknięty. W mojej ocenie więc organ nie powinien w ogóle brać go pod uwagę. Oczywiście, zgłoś fakt otrzymania tego stypendium przez córkę, jednak w razie, gdyby organ doliczył go do Waszego dochodu i miałabyś utracić przez to prawo do 500+, koniecznie się odwołaj.
   Co do Twojego pytania o sposób liczenia dochodów uzyskanych, jest on wskazany w art. 7 ustawy:
   „(…) 2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki
   ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
   3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.(…)”

   Odpowiedz
 • 26 listopada 2016 o 11:58 am
  Permalink

  Mam pytanie. Obecnie wybieram zaległy urlop po urlopie rodzicielskim, od połowy stycznia planuje iść na 8 miesięcy na urlop wychowawczy (bezpłatny), a potem wrócić do pracy. Teraz pobieramy z mężem 500+na drugie dziecko. Od stycznia planujemy złożyć wniosek o 500+ na pierwsze dziecko (z obliczeń wynika że po utraceniu dochodu związanego z wychowawczym, powinno nam się też należeć). Co by było w przypadku gdybyśmy pobierali 500+ na dwoje dzieci a ja od końca lutego na okres 4 miesięcy podjęłabym pracę- na umowę zlecenie. Z tym że wynagrodzenie otrzymałabym dopiero w lipcu po wykonaniu zlecenia. Jak to się ma do 500+? Czy wtedy muszę to jakoś udokumentować? CZy odbiorą mi wtedy 500+ na pierwsze dziecko? Podkreślam, że przez te 5 miesięcy i tak nie będziemy mieć dochodów….
  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 28 listopada 2016 o 7:03 pm
   Permalink

   Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w art. 7 ust. 3 wskazuje, że „W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.”. U Ciebie ewentualne uzyskanie dochodu nastąpi jednorazowo w lipcu 2017 roku, więc jak dla mnie dochód ten w ogóle nie powinien być brany pod uwagę jako tzw. dochód uzyskany.
   Zakładając jednak, że podpisałabyś umowę zlecenie i rozpoczęła jej wykonywanie od lutego, a organ zażądałby od Ciebie zaświadczenia o dochodzie za następny miesiąc z tytułu tego zlecenia, to kwota tego dochodu byłaby równa 0 zł. Czyli 500+ na pierwsze dziecko jak najbardziej by Ci przysługiwało (przynajmniej do lipca 2017, bo wówczas już uzyskałabyś duży dochód).

   Odpowiedz
 • 27 listopada 2016 o 10:08 am
  Permalink

  Bardzo dziękuję za odpowiedź, oczywiście napiszę jak sprawa się potoczyła, czuję się trochę podbudowana, gdyż córka otrzymała trochę ponad 300 zł i stracić przez to 500 to załamka, pomyślałam sobie , że bardzo źle zrobiłam, pozwalając córce złożyć papiery o stypendium socjalne.

  Odpowiedz
  • 27 listopada 2016 o 4:19 pm
   Permalink

   Faktycznie niefajna sprawa, żeby stracić 500, a zyskać 300+ – troszkę na zasadzie „zamienił stryjek siekierkę na kijek” :/, ale tak, jak napisałam wcześniej, nie widzę podstawy prawnej do zaliczenia tego dochodu jako dochodu uzyskanego i w razie czego dopatrywałabym się szansy na odzyskanie 500+ w drodze odwołania. Czekam na wieści jak potoczyła się sprawa i trzymam kciuki, by pozytywnie dla Ciebie 🙂

   Odpowiedz
 • 29 listopada 2016 o 5:46 pm
  Permalink

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. A jeszcze jedno pytanie odnośnie:
  „Zakładając jednak, że podpisałabyś umowę zlecenie i rozpoczęła jej wykonywanie od lutego, a organ zażądałby od Ciebie zaświadczenia o dochodzie za następny miesiąc z tytułu tego zlecenia, to kwota tego dochodu byłaby równa 0 zł. Czyli 500+ na pierwsze dziecko jak najbardziej by Ci przysługiwało (przynajmniej do lipca 2017, bo wówczas już uzyskałabyś duży dochód)”.
  To czy wtedy mogliby mi wstrzymać wypłatę 500+ tylko na lipiec czy na okres sierpnia i września też?
  Przepraszam że tak drążę temat, ale mam super ofertę i nie wiem czy się na nią zdecydować,bo z drugiej strony nie chciałabym zostać nagle bez środków do życia:)

  Odpowiedz
  • 1 grudnia 2016 o 12:00 am
   Permalink

   Proszę bardzo.
   Zakładając zaliczenie dochodu z tej umowy w miesiącu lipcu, świadczenie przestałoby Ci przysługiwać od sierpnia do września. Aby uzyskać je ponownie od października na kolejny rok trzeba będzie złożyć nowy wniosek.
   Rozumiem, że musisz się zabezpieczyć na tzw. wszelki wypadek, by nie zostać bez grosza przy duszy, jeżeli jeszcze masz wątpliwości, możesz zadzwonić na dowolną infolinię 500+ albo podejść w Urzędzie Wojewódzkim do Wydziału Spraw Obywatelskich i poprosić o skierowanie do osoby, która jest ekspertem w sprawach 500+.
   W Twoim przypadku taka konsultacja jak najbardziej jest wskazana (również przeze mnie), bo sytuacja i zapytanie bardzo nietypowe 😉

   Odpowiedz
 • 29 listopada 2016 o 10:51 pm
  Permalink

  Witam.mam taki problem :Skladalam wniosek w kwietniu, ja na uropie macierzynskim, partner umowa o zlecenie, on nigdy nie wie ile dni będzie w pracy bo dzwonią do niego dzien szybciej, przy skladaniu wniosku chcieli zaświadczenie od pracodawcy za styczeń a w styczniu tak się zlozylo byl 4 dni w pracy i mial bardzo mało zarobione, zapytalam czy mam takie zaświadczenie przynosic co miesiąc powiedziala że nie, przyznali mi 500+ do września 2017, i od następnego miesiąca partner zarabia już dużo więcej tak że jak by policzyl to przekracza, i teraz nie wiem czy isc i im powiedzieć. Wtedy pewnie bede musiala oddać wszystko co wzielam, ale z drugiej strony nie wiem czy w następnym miesiącu będzie praca i może nie zarobic nic. Co mam robić? Czy każą oddać mi to co dali z odsetkami?

  Odpowiedz
  • 1 grudnia 2016 o 7:46 pm
   Permalink

   Witam,
   Gdy składałaś wniosek, poproszono Cię o dostarczenie zaświadczenia o dochodach Twojego partnera za drugi miesiąc trwania jego umowy zlecenie. Stało się tak dlatego, że ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyraźnie wskazuje, że w przypadku uzyskania nowego dochodu pod uwagę brany jest dochód z drugiego miesiąca uzyskiwania tego dochodu.
   Jeżeli w kolejnych miesiącach zarobki były wyższe nie musisz tego zgłaszać ani zwracać pieniędzy ze świadczenia wychowawczego – ustawa nie wskazuje, że podwyższenie dochodu to okoliczność uzasadniająca przyznanie/uchylenie prawa do 500+ 🙂
   Natomiast wysokość zarobków partnera zostanie później rozliczona w PIT-37 za 2016 rok i może się zdarzyć, że z tego względu nie otrzymacie 500+ na pierwsze dziecko od października 2017 roku.

   Odpowiedz
 • 1 grudnia 2016 o 9:00 pm
  Permalink

  Witam ponownie. Byłam zgłosić to stypendium i panie powiedziały że tego się nie zgłasza bo nie jest to dochód uzyskany i dopiero gdy będę ponownie składała wniosek o świadczenie to muszę to wykazać na formularzu dochody nieopodatkowane czyli ma to być zgłoszone we wrześniu następnego roku gdy bedę się ubiegać o świadczenie na kolejny rok. Mam nadzieję,że dobrze zostałam poinformowana.

  Odpowiedz
  • 1 grudnia 2016 o 11:16 pm
   Permalink

   Witam ponownie,
   Bardzo się cieszę, że panie przyjęły interpretację identyczną z moją 🙂
   Zostałaś jak najbardziej dobrze poinformowana 🙂

   Odpowiedz
 • 1 grudnia 2016 o 10:50 pm
  Permalink

  Droga Przepisowa Mamo,
  Serdecznie dziękuje za bloga, straciłam wiarę po decyzji negatywnej, ale po przeczytaniu artykułów i komentarzy postanowiłam złożyć odwołanie. SKO przekazało sprawe do ponownego rozpatrzenia, więc czas oczekiwania był naprawdę długi. Organ I Instancji ZMIENIŁ DECYZJE NA POZYTYWNĄ, a to wszystko dzięki Pani. DZIĘKUJE

  Odpowiedz
 • 6 grudnia 2016 o 12:49 am
  Permalink

  witam. bardzo proszę o pomoc,. pobieram 500+ na córkę, w grudniu ma otrzymać po ojcu zachowek, ale nie placi od zachowku podatku. czy muszę to zgłosić jako dochod do mopsu, czy zachowek nie jest dochodem, jeśli nie będzie on w pit11 uwzględniony, nie wiem czy utrace świadczenie na corkę,

  Odpowiedz
  • 6 grudnia 2016 o 8:13 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Zachowek, jaki otrzyma Twoja córka, nie stanowił jej dochodu w roku 2014. Nie stanowi także dochodu uzyskanego, jaki należy zgłaszać przy pobieraniu 500+ do właściwego organu.
   Definicja dochodu uzyskanego pojawia się w art. 2 ust. 20 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i
   ” (…)oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
   a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
   b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
   c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
   e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia
   w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
   f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
   po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
   h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego”.
   Nie ma tu ani słowa o dochodzie z tytułu spadku lub zachowku. Nie martw się więc. Otrzymanie zachowku przez Twoją córkę nie spowoduje, że przestanie Ci przysługiwać 500+.

   Dochód córki z tytułu zachowku będziesz musiała jednak wykazać starając się o 500+ w następnym roku zasiłkowym (a więc składając wniosek we wrześniu 2017 roku).

   Odpowiedz
 • 6 grudnia 2016 o 11:57 pm
  Permalink

  Bardzo dziękujemy za pomoc, jest pani wspanialym czlowiekiem, udziela pani pomocy gdy inni nas zbywaja lub każą sobie słono płacic za poradę. bardzo, bardzo dziękujemyi życzymy wszystkiego dobrego.

  Odpowiedz
  • 7 grudnia 2016 o 10:19 am
   Permalink

   Proszę bardzo 🙂 Zapraszam ponownie w razie dalszych (lub innych) pytań. Ja również życzę Tobie i Twojej córce wszystkiego dobrego 🙂
   PS Pozwalam sobie wkleić Twój komentarz także do komentarzy „Oczami Czytelników” 😉

   Odpowiedz
 • 8 grudnia 2016 o 6:24 pm
  Permalink

  witam ponownie, oczywiście rozmawialam z koleżankami z pracy i opowiedzialam im o tobie, zasypaly mnie pytaniami, ale to jeden ogólny temat . ale nie wiem czy na te tematy odpowiadasz, kilka dziewczyn ma ten sam problem , czy komornik może im zająć zwrot ulgi na dzieci, niestety ja nie mam takiego problemu i nie wiedzialam co im powiedziec, pomyslalam o tobie, może
  odpowiesz, wiadomo długi mają za nieplacone kredyty, zajęta pensja i blokada konta, prosimy o pomoc, jesli to możliwe.

  Odpowiedz
  • 9 grudnia 2016 o 3:02 pm
   Permalink

   Witaj ponownie Olu,

   Odpowiadając na pytanie Twoich koleżanek z pracy: Ulga na dzieci powoduje zwiększenie tzw. „zwrotu podatku”. Jeżeli komornik powiadomił Urząd Skarbowy o egzekucji prowadzonej wobec jakiejś osoby, pieniądze, które normalnie powędrowałyby na konto tej osoby, zostają niestety przelane na konto komornika.
   Jeżeli Twoje koleżanki mają ochotę omówić swoje sytuacje, zapraszam serdecznie tutaj albo do napisania maila: przepisowamama@gmail.com. Każda sytuacja nawet, jeżeli wydaje się być podobna, jest trochę inna, a ja więcej mogę powiedzieć znając szczegóły 🙂

   Chciałam Ci również podziękować, bo sprawiłaś, że usiadłam i napisałam nowy post – o sytuacjach, w których 500+ może zostać zabrane.
   Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Odpowiedz
 • 10 grudnia 2016 o 12:57 am
  Permalink

  Witam mam pytanko. Maz pracuje w tej samej firmie od roku 2014. W pazdzierniku tego roku przeszedl do glownej siedziby nie pracuje juz przez posrednika zmienila sie tylko nazwa firmy ale dostal swiadectwo pracy:(Ja nie pracuje jesyem na u. wychowawczym .Jak beda liczone nasze dochody dodam ze jest nas 3.
  Z gory dziekuje;)

  Odpowiedz
  • 11 grudnia 2016 o 3:48 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   W takiej sytuacji musisz zgłosić w urzędzie, który wydał decyzję przyznającą Wam prawo do 500+ na pierwsze dziecko, zmianę Waszej sytuacji, dostarczyć świadectwo pracy męża i nową umowę oraz zaświadczenie o dochodach męża za listopad.
   Dochody męża za 2014 rok zostaną uznane za utracone i odjęte od Waszego dochodu, a dochody z nowej umowy dodane jako uzyskane.
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 10 grudnia 2016 o 3:47 pm
  Permalink

  Witam! Od samego początku istnienia programu 500+ pobieramy pieniądze. Mąż pracuje za najnizsza krajowa więc spełniamy kryteria (mamy jedno dziecko). Dostałam ofertę stażu z PUP, pensja ustalona jest przez pracodawcę. Czy staż wlicza się w tej sytuacji w dochody ? Pozdrawiam

  Odpowiedz
   • 12 grudnia 2016 o 8:30 pm
    Permalink

    Dokładnie jeszcze nie wiem bo pracodawca jest na etapie ubiegania się o staż. Rozumiem, ze jeśli umowa będzie z pracodawcą to będzie się wliczalo w dochod ?

    Odpowiedz
    • 13 grudnia 2016 o 10:20 pm
     Permalink

     Ustawa posiada zapis o tym, co jest dochodem uzyskanym i wskazuje, że takim dochodem jest m.in. dochód uzyskany z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Umowa o pracę na pewno takim dochodem jest. Nie wiem jaką umowę podpiszesz – czy będzie wskazane w niej wynagrodzenie, czy stypendium stażowe. Jeżeli stypendium stażowe, to tutaj zdania są podzielone – część MOPS-ów/GOPS-ów wlicza je do dochodu, a część nie, jeszcze inni uzależniają to od źródła stypendium (czy pochodzi ze środków unijnych, czy z Funduszu Pracy).

     Odpowiedz
  • 12 grudnia 2016 o 1:13 pm
   Permalink

   Proszę bardzo. Będzie brany dochód za listopad u męża, bo to jego drugi miesiąc pracy.

   Odpowiedz
 • 12 grudnia 2016 o 6:13 pm
  Permalink

  Witam!
  Moja rodzina składa się z 5 osób. Ja pracuję ciągle od 21 lat w tej samej pracy. Dochód w 2014 nie przekraczał 800 zł na osobę w dalszym ciągu nie przekracza. Mąż od roku przebywa na urlopie wychowawczym. Starszy syn ma 19 lat, studiuje, nie pracuje i nie pracował nigdy. Młodsze dzieci to uczeń (16 lat) i przedszkolak. W 2010 roku syn miał wypadek samochodowy. Ma teraz lekki stopień niepełnosprawności ruchowej. Nie pobiera i nie pobierał żadnych zasiłków. W 2014 zostało synowe, wtedy jeszcze niepełnoletniemu wypłacone odszkodowanie wraz z odsetkami (10000 zł). Zapłaciliśmy od tej kwoty podatek. Złożyłam wniosek do MOPS odnośnie przyznania 500+ na pierwsze dziecko (16 latek) i dziś dostałam informację, że decyzja będzie odmowna, bo tych pieniędzy , które odrzymał syn jednorazowo, nie można potraktować jako dochód utracony i to nie ważne, że w tym momencie nasze dochody są bardzo niskie. Czy jest sens odwoływać się (decyzji jeszcze nie mam). Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 12 grudnia 2016 o 7:30 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Oczywiście, że jest sens się odwoływać.
   To prawda, że w tzw. katalogu dochodów utraconych brak wskazania kwoty odszkodowania, jednak jest to dochód, jaki Twój syn uzyskał jednorazowo, a nie dochód stały. Może jednak zdarzyć się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzyma w mocy decyzję odmawiającą przyznania 500+ na 16 – latka, wówczas zostaje Ci jeszcze skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. I tu niespodzianka: kilka dni temu moi Czytelnicy wygrali sprawę o 500+ w sądzie – problemem było właśnie takie jednorazowe świadczenie, którego organy administracji nie chciały uznać za utracone. Oto orzeczenie, jakie zapadło w Ich sprawie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4A923F9F2D
   Jest więc szansa i dla Ciebie 🙂
   PS Jeżeli Twój syn ma orzeczoną niepełnosprawność, kryterium dochodowe dla Waszej rodziny wynosi 1200 zł/ osobę miesięcznie.

   Odpowiedz
 • 12 grudnia 2016 o 8:20 pm
  Permalink

  Dzięki orzeczenie jest w stopniu lekkim i pani z Mops powiedziała, że ten stopień niepełnosprawności nie kwalifikuje się do dochodu 1200 zł, ale będę próbowała odwoływać się dzięki za podpowiedz. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 13 grudnia 2016 o 10:14 pm
   Permalink

   Pani z MOPS-u miała niestety rację – art. 2 ust. 9 wskazuje, że gdy mowa o „niepełnosprawnym dziecku – oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem
   o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (…)”, co nie zmienia faktu, że powinnaś się odwołać 🙂
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 • 12 grudnia 2016 o 10:01 pm
  Permalink

  witam,
  Jak wyliczyć dochód na 3 osobowa rodziny z umowy o dzieło i zlecenie ,prawa autorskie dochód z obu źródeł 3 825 ,umowa była zawarta na okres 2 miesięcy.Czy kwota będzie dzielona na 12 czy 2 miesiące ?

  Odpowiedz
  • 14 grudnia 2016 o 8:55 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie do końca rozumiem pytanie. Czy to są dochody, które uzyskiwałaś w 2014 roku, czy uzyskujesz je teraz, czy też uzyskałaś je w ciągu 2 miesięcy, ale już nie uzyskujesz?

   Odpowiedz
 • 12 grudnia 2016 o 10:25 pm
  Permalink

  witam,
  czy zasiłek macierzyński wliczany jest jako dochód przy pobieraniu 500+?

  Odpowiedz
  • 13 grudnia 2016 o 10:40 pm
   Permalink

   Witam,
   A czy zasiłek macierzyński jest pobierany przez osobę, która pozostaje nadal w stosunku pracy czy też jest to tzw. zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia?
   Jeżeli jest pobierany po ustaniu zatrudnienia – jest wliczany do dochodu rodziny, jeżeli zaś jego pobieranie wynika z umowy o pracę, która nadal trwa, do dochodu będzie wliczane wynagrodzenie za pracę, a nie zasiłek macierzyński.

   Odpowiedz
 • 13 grudnia 2016 o 2:01 pm
  Permalink

  Świetny wpis – napewno pomogła Pani wielu osobom. Szkoda, że nie natrafiłam na niego wcześniej gdy w czerwcu otrzymałam odmowna decyzje. Nam niestety do obliczenia dochodu wzięli tylko jeden miesiąc (grudzień), gdyż mąż otrzymał nowa umowę w tym samym zakładzie pracy. Pech chciał, że akurat w miesiącu, który wzięli sobie pod uwagę mąż zarobił około 600 zł więcej niż zwykle gdyż miał duzo nadgodzin. A byliśmy pewni, że dostaniemy ten zasiłek. Roumiem, że już nie możemy ponownie składać wniosku i odwołać się od nowej decyzji?

  Odpowiedz
  • 14 grudnia 2016 o 9:12 pm
   Permalink

   Dziękuję za miłe słowa 🙂
   Czy od momentu, w którym otrzymałaś decyzję do teraz nastąpiły jakieś zmiany w Waszych dochodach? Jeżeli tak, jak najbardziej masz prawo złożyć nowy wniosek, a organ będzie miał obowiązek wydać nową decyzję.
   Jeżeli jednak żadne zmiany nie nastąpiły, a Ty ponownie złożysz wniosek, możesz otrzymać informację, że w przedmiotowej sprawie została już wydana decyzja ostateczna i nowa decyzja nie może zostać wydana.
   Zważając jednak na to, że złożenie wniosku nic nie kosztuje, zawsze możesz spróbować 🙂

   Odpowiedz
 • 13 grudnia 2016 o 4:33 pm
  Permalink

  witam może ktoś z państwa wie jeśli mój dochód w tym miesiącu wzrósł to mogą mi zabrać świadczenie 500+ skoro był brany dochód z 2014 roku

  Odpowiedz
 • 13 grudnia 2016 o 10:39 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. Piszę by pomóc mamie. Chodzi o to, ze według dochodów za 2014 rok przysługuje jej prawo do 500+ które obecnie pobiera. Sytuacja się nie zmieniła az do teraz gdy przez jedynie 2 miesace pracy wyjątkowo otrzymała wyższą pensję gdyż zastosowała koleżankę na zwolnieniu. Przez te 2 miesiące tego roku dochód przekroczył 800zł. Czy trzeba to zgłaszać czy urząd obliczy dochód za cały rok a nie w danych miesiącach? Dziękuję za góry za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 14 grudnia 2016 o 12:39 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Jeżeli Twoja mama pracowała w ramach tej samej umowy – nie podpisała nowej na czas zastępstwa chorej koleżanki, to nie musi zgłaszać podwyższonego dochodu do urzędu 🙂
   Dochód za 2016 rok będzie brany pod uwagę dopiero przy składaniu kolejnego wniosku na okres od 1.10.2017 roku, wówczas to wyższe wynagrodzenie będzie po prostu wykazane w PIT-37.

   Odpowiedz
 • 14 grudnia 2016 o 11:12 pm
  Permalink

  Witam,
  proszę o pomoc we wrześniu 2016r. dostałam umowę na okres próbny 3mc. W październiku czyli w miesiącu w którym obliczali mi dochód dostałam premię co spowodowało wstrzymanie świadczenia wychowawczego. Umowa wygasła z dniem 31 listopada 2016r. dostałam świadectwo pracy i nową umowę na zastępstwo od 1 grudnia 2016r. (dochody bez zmian ten sam pracodawca, inne stanowisko)Ponownie chciałam złożyć wniosek w MOPS niestety okazuje się, że pomimo świadectwa pracy i podpisania nowej umowy twierdzą, że nie mam utraty dochodu i chcą dalej brać pod uwagę dochód z października. Co Pani o tym sądzi? Czy mają rację?

  Odpowiedz
  • 17 grudnia 2016 o 12:26 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   MOPS uznał, że nowa umowa u tego samego pracodawcy to kontynuacja poprzedniej umowy, gdyż między tymi 2 umowami nie było ani 1 dnia przerwy.
   Gdyby między umowami były choćby 2 – 3 dni przerwy nie można by mówić o ciągłości zatrudnienia, a tak wygląda to tak jakby ta ciągłość występowała.
   Dlatego MOPS nadal bierze pod uwagę dochód z października.
   Oczywiście, możesz spróbować mimo wszystko złożyć nowy wniosek, a po otrzymaniu decyzji odmownej – odwołać się od niej do SKO. Nic nie ryzykujesz i nic nie tracisz.

   Odpowiedz
 • 15 grudnia 2016 o 10:39 pm
  Permalink

  Witam, chcialabym zapytac Panią co mam robić bo niestety nie potrafie zrozumiec pracownicy gops. Zlozylam wniosek o 500 na poerwsze i jedyne dziecko. Moje dochody roczne za 2014 to ok 50.000. Maz w 2014 otworzyl dzialanosc, ktora przyniosla 40.000 straty. Czy gops dobrze robi nie uwzglednoajac tej straty do dochodow? Bo mi sie wydaje to malo logiczne…przeciez skoro ma strate to dochod jest na minusie. Czy nie? Czuje sie glupia dziekuje za odpowiedz

  Odpowiedz
  • 17 grudnia 2016 o 12:39 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Strata wykazana z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zawsze jest traktowana jako dochód wynoszący 0. Niestety nie można odjąć tej kwoty od dochodów innego członka rodziny (w tym wypadku Twoich). Dlatego postępowanie GOPS jest właściwe.
   Uzasadnieniem dla takiego działania pracowników GOPS jest także sposób wypełniania formularza PIT-36 w przypadku uzyskania straty z działalności. Możesz wziąć do ręki PIT-36 Twojego męża za 2014 rok i spojrzeć sama – tam, gdzie wychodziłyby liczby ujemne, wpisywane jest 0, a w samym formularzu pojawiają się też instrukcje „Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.”.

   Odpowiedz
 • 16 grudnia 2016 o 5:05 pm
  Permalink

  witam ponownie
  jakis czas temu pisalam o mojej sytuacji z prośbą o radę do Pani poniewaz podjęlam pracę i rozpoczeto postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia wypłacania mi 500+.Dzis otrzymalam decyzję-negatywną dla mnie i mam pytanie o przeliczanie dochodu.Z tego co widze na decyzji po prostu podzielono na 2 osoby moją wypłatę netto i tym samym o 14 zl przekroczylam próg 800 zł na osobę.Na forum dotyczacym 500+ czytalam tymczasem na jakims watku, ze do swiadczen rodzinnych liczy sie inaczej skladke zdrowotną, nie 7,75% tylko 9% .Chciałabym podejsc do MOPS i zobaczyc to wyliczenie bo mam watlpliowsci a moze raczej brzytwy sie chwytam:).Moje wynagrodzenie z pierwszego pelnego miesiąca pracy wynosilo 2050 zl brutto-zasadnicza płaca,100 zl brutto premia regulaminowa oraz 150 zl brutto premia uznaniowa.Razem bylo to 2300 brutto, do wypłaty 1628,05.Z tego na pasku( bo do MOPSU zanioslam rowniez pasek z wynagrodzeniem) ubezpieczenie zdrowotne wynioslo 178,62.Jak sobie to przeliczam to ta kwota jest kwotą 7,75% od 2300 a jak przeliczę od 2300 9%-ową skłądkę na ubezpieczenie zdrowotne to wychodzi inna kwota.Taka ktora po odjęciu od wypłaty daje mi dochod ponizej 800 zl netto na osobe.I szczerze mowiac zgłupiałam jak to w koncu jest?Czy do przeliczania dochodu wchodzą jeszcze inne skladowe?Wydruk na pasku jest dla mnie czarną magią,pogodzilam sie juz z utratą swiadczenia ale jesli jest jakakolwiek szansa to nie chce jej zaprzepascic.Prosze serdecznie o odpowiedż.

  Odpowiedz
  • 18 grudnia 2016 o 3:14 pm
   Permalink

   Witam ponownie,
   Jako strona postępowania jak najbardziej masz możliwość wglądu w akta swojej sprawy na każdym etapie tego postępowania. Oznacza to, że śmiało możesz podejść do MOPS-u i poprosić o wyjaśnienie sposobu wyliczenia Twojego dochodu.
   W mojej ocenie MOPS powinien od Twojego dochodu brutto odjąć faktycznie odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenia społeczne + zaliczkę na podatek. Nie wiem czy odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% czy 9%, ale nie wydaje mi się, by miało to znaczenie :/ Choć po ludzku rozumiem, że chwytasz się każdego ewentualnego punktu zaczepienia 😉
   Spojrzałam natomiast na to, co pisałaś mi wcześniej o swojej sytuacji. Czy udało się porozumieć z pracodawcą w sprawie przerwy między umowami?

   Odpowiedz
 • 18 grudnia 2016 o 5:26 pm
  Permalink

  dziekuje za odpowiedż.Nawet nie pytalam o przerwe miedzy umowami bo niestety odpowiedż z Mopsu dostalam po miesiacu od złozenia zaswiadczenia o dochodach a nową umowę miałam juz podpisaną wtedy.
  Dostalam za umowę na okres próbny świadectwo pracy,z inicjatywy pracodawcy-i postanowilam, ze zlożę ponowny wniosek o swiadczenie tytułem utraty dochodu,mimo ze nie mam przerwy miedzy umowami.Mam zagwozdkę bo pewnie urzednicy będą sie upierali ze to kontynuacja.Nie wiem czy jest na to jakis paragraf, ustawa,artykul ktory to reguluje,pewnie bedzie to widzimisie pracownika zwlaszcza ze czytalam wyzej post pani, ktora byla w takiej samej sytuacji i uznano to za kontynuację.Jednak po lekturze forum pracownikow spolecznych ktorzy takie decyzje wydaja i niektórzy kazde swiadectwo pracy traktuja jako utratę dochodu mimo podpisania nowej umowy z tym samym pracodawcą dnia następnego, inni zas nie(swoją drogą czy nie powinni sie kierować literą prawa?i czy nie powinno byc to jednoznacznie okreslone przepisami? ) zamierzam jeszcze powalczyć.Czytalam takze rózne orzecznictwa w takich sprawach, wiem ze z reguly SKO podtrzymuje stanowisko ze nie jest to utrata dochodu, sądy natomiast znów róznie.i badz tu mądry…

  Odpowiedz
  • 19 grudnia 2016 o 4:13 pm
   Permalink

   Witam ponownie,
   Proszę bardzo.
   Faktycznie brakuje takiego zapisu w ustawie, który pozwalałby na pewność przy interpretacji Twojej sytuacji. Bardzo słusznie, że zdecydowałaś się na ponowne złożenie wniosku. Walcz, nawet jeżeli SKO utrzyma w mocy decyzję MOPS-u, zostaje Ci jeszcze skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
   Sądy różnie podchodzą do problematyki dochodu rodziny do świadczeń, jednak w wielu orzeczeniach pojawia się ogólna wytyczna, by organy zwracały uwagę na całokształt sytuacji rodziny, a nie tylko na dochód uzyskany i utracony.
   Powodzenia! 🙂

   Odpowiedz
 • 19 grudnia 2016 o 3:54 pm
  Permalink

  Witam. Piszę w sprawie świadczenia 500+. Mam dość duży problem z uzyskaniem informacji od Urzędu, który zajmuje się przyznawaniem świadczenia. W czerwcu 2016 roku otrzymałam pozytywną decyzję dotyczącą przyznania świadczenia 500+. We wrześniu tego roku rozpoczęłam praktyki absolwenckie (wynagrodzenie brutto 1400 złotych, praktyki odbywane na podstawie umowy o praktyki absolwenckie, jak wiadomo nie jest to forma zatrudnienia oraz inna praca zarobkowa) – czy w świetle ustawy o świadczeniu wychowawczym takie praktyki zaliczane są jako źródło uzyskania dochodu? Czy w związku z tym mam obowiązek dostarczenia do urzędu zaświadczenia o zarobkach? Niestety nie mogę uzyskać informacji o GOPS w mojej gminie – jedynym wyjaśnieniem było stwierdzenie, że wszystko z czego uzyskuje się dochód traktuje się jako źródło uzyskania dochodu. Moim zdaniem praktyki absolwenckie w świetle ustawy nie są uzyskaniem dochodów w związku z czym nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu. Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Dodam, że od umowy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, nie ma prawa do urlopu czy chorobowego, a w czasie trwania takich praktyk mam prawo być zarejestrowana w Urzędzie Pracy.

  Odpowiedz
  • 21 grudnia 2016 o 1:57 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Panie z GOPS nie mają racji twierdząc, że każdy dochód należy zgłaszać jako dochód uzyskany. Ustawa określa kategorie takich dochodów na zasadzie sztywnego katalogu tzw. dochodów uzyskanych. Więcej o tym znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/czy-grozi-ci-utrata-500/
   Z dochodem uzyskiwanym z tytułu praktyk absolwenckich w mojej ocenie jest tak, że nie jest to dochód ani z tytułu zatrudnienia w myśl przepisów kodeksu pracy, ani z tytułu zatrudnienia na umowę cywilnoprawną regulowaną kodeksem cywilnym, możesz więc argumentować w rozmowie z GOPS-em, iż jako taki nie stanowi źródła dochodu wskazanego w art. 2 ust.20 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
   Brak jednak tutaj jakiegokolwiek orzecznictwa czy wskazówek interpretacyjnych, a bez tego nie mogę napisać Ci, że na 100% taka argumentacja zostanie przez organy administracji uznana.

   Odpowiedz
 • 22 grudnia 2016 o 10:26 pm
  Permalink

  Dziękuję za odpowiedź. Niestety nie mogę dojść do porozumienia z urzędnikami – jedyna informacja jaka otrzymuje to wyjaśnienie, że skoro mam wynagrodzenie to to jest zatrudnienie. Oczywiście znając definicje zatrudnienia trudno jest się z tym zgodzić. Pani przyznała tylko, że faktycznie sama nie wie do końca jak to jest i najlepiej będzie jak wyda decyzję odmowna, a ja odwołam się do SKO i niech tam ustalają jak to jest. Dodam tylko, że pytałam w różnych ośrodkach pomocy społecznej, praktyka jest taka że Panie albo nie wiedzą, albo uważają że nie jest to forma uzyskania dochodu. Niestety trudno sytuacja, więc chyba nie pozostaje mi nic innego jak faktycznie się odwołać.

  Odpowiedz
  • 25 grudnia 2016 o 10:14 pm
   Permalink

   Proszę bardzo 🙂
   Nie mogę niestety napisać Ci nic więcej, bo nie mam na czym się oprzeć – ani na przepisie, ani na orzeczeniach sądów. Nie zaryzykuję więc twierdzenia czegokolwiek na 100%.
   Tutaj musi wypowiedzieć się organ odwoławczy, a najlepiej by pojawiło się jakieś orzeczenie wsa lub NSA, które dałoby pewność interpretacyjną.
   Pozdrawiam świątecznie i życzę powodzenia! Mam również prośbę – daj znać jak się potoczyły losy Twojego wniosku, bardzo jestem ciekawa stanowiska SKO.

   Odpowiedz
 • 28 grudnia 2016 o 1:15 pm
  Permalink

  Dzień dobry, jeśli znajdzie Pani chwilkę czasu proszę o informację w poniższej sprawie…
  Z dniem 11.10.2016r. zakończyłam pobieranie zasiłku macierzyńskiego (cały czas pobierałam i pobieram zasiłek 500zł na pierwsze dziecko) od 12.10.16 do 30.11.16 prowadziłam działalność gospodarczą gdzie koszty przewyższały nad przychodami. Od 1.12.16 do 31.12.16 jestem na zasiłku opiekuńczym, który zostanie wypłacony z dniem 2.01.17r. Mąż pracuje cały czas u jednego pracodawcy i otrzymuje najniższą krajową. Rozumiem, że muszę zgłosić się z tą informacją do MOPSu. Proszę o wiadomość kiedy mam tego dokonać i jak obliczyć czy w danym momencie 500+ mi się należy. Bardzo proszę o użycie wzoru lub przedstawienie wyliczeń na przykładzie.
  Z góry bardzo, ale to bardzo dziękuję.

  Odpowiedz
  • 29 grudnia 2016 o 2:19 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,

   W tej chwili dochód do świadczenia 500+ liczony jest tak: dochody rodziny za 2014 rok oraz uwzględnienie zmian, które nastąpiły lub następują później. Nie ma niestety jednego wzoru prawidłowego dla obliczenia dochodu dowolnej rodziny, bo u każdego z nas zachodzą różne zmiany.
   Postaram się jednak odnieść do Twojej sytuacji na tyle dokładnie, na ile potrafię.
   1. Prowadziłaś działalność w okresie od 12.10 do 30.11.2016 roku, więc powinnaś była zgłosić to do MOPS-u wraz z informacją o dochodzie za listopad. I tu niestety – dla MOPS-u nie mają znaczenia koszty, jakie poniosłaś. Ważny jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne i podatek.
   2. Jednak… jeżeli zamknęłaś działalność albo zawiesiłaś ją z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ten dochód z działalności będzie równocześnie dochodem uzyskanym i utraconym i nie powinien być w związku z tym wliczany do Waszego dochodu.
   3. Dochód z zasiłku macierzyńskiego to aktualnie dochód utracony.
   4. Dochodu z tytułu zasiłku opiekuńczego nie ma w katalogu źródeł dochodu uzyskanego, który należy zgłaszać pobierając świadczenie 500+.
   Reasumując – na Twoim miejscu zgłosiłabym w MOPS-ie wyłącznie fakt prowadzenia działalności od 12.10 do 30.11. Najlepiej jednak by aktualnie była to już działalność zamknięta lub zawieszona z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

   Mam nadzieję, że rozjaśniłam Twoje wątpliwości. Zapraszam Cię również do przeczytania tego posta: http://przepisowamama.pl/czy-grozi-ci-utrata-500/
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
   • 29 grudnia 2016 o 11:56 pm
    Permalink

    Pani Karolino bardzo dziękuję za obszerną wiadomość.
    Działalności nie zamknęłam, ale moje przychody były niższe niż składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i podatek. W związki z czym nie zgłaszałam się do MOPSu. Dzięki Pani wiem, że nie muszę zgłaszać również faktu pobierania zasiłku opiekuńczego 🙂
    Służy Pani cennymi radami, można na Panią zawsze liczyć!
    Jeszcze raz bardzo dziękuję.
    Pozdrawiam.

    Odpowiedz
    • 2 stycznia 2017 o 3:44 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂
     Cieszę się, że mogłam pomóc 😉
     Co do dochodu z działalności, mimo wszystko zgłosiłabym go do MOPS-u nawet, gdy tak, jak piszesz, przychody były niższe niż odprowadzone składki i podatek – tak na wszelki wypadek, by nikt nie zarzucił Ci później, że świadomie zataiłaś fakt prowadzenia działalności gospodarczej.

     Pozdrawiam 🙂

     Odpowiedz
     • 7 stycznia 2017 o 12:44 am
      Permalink

      Pani Karolina nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, czy ma wpływ na pobieranie 500zł zmiana dochodu wynikająca z uzyskanych przychodów z tytułu prowadzenia działalności, już po uzyskaniu decyzji i przyznaniu 500+? Czy jest to dochód uzyskany? Bo z tego co widzę w art. 2 pkt 20 ustawy 500+ nie ma o tym wzmianki,, ale wole się upewnić Pani potwierdzeniem:)
      Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

     • 7 stycznia 2017 o 4:14 pm
      Permalink

      Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie, więc rozpiszę na 2 sposoby:
      1. jeżeli prowadziłaś działalność już przed złożeniem wniosku o 500+, a teraz po prostu uzyskałaś wyższy dochód niż poprzednio – nie musisz tego zgłaszać, bo dochód z działalności został już zaliczony do dochodu Twojej rodziny,
      2. jeżeli założyłaś działalność po otrzymaniu decyzji przyznającej 500+ na pierwsze dziecko i teraz uzyskałaś dochód – musisz to zgłosić.
      Pozdrawiam 🙂

 • 30 grudnia 2016 o 10:56 am
  Permalink

  Oczywiście jak otrzymam jakąś decyzję to przekażę jak zakończyła się sprawa. Mam jeszcze jedno pytanie – od kwietnia posiadam pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia. Zgłosilam fakt odbywania praktyk absolwenckich już we wrześniu, następnie za drugi miesiąc dostarczyłam zaświadczenie o zarobkach. Do tej pory nie otrzymałam żadnej decyzji. Niemniej jednak w tym miesiącu świadczenie nie zostało mi wypłacone. Czy nie jest tak, że przed wstrzymaniem wypłaty świadczenia powinna m dostać przynajmniej jakąś informację, gdzie będzie wskazane, że wypłata jest wstrzymana? Czy urząd może wstrzymać wypłatę bez wydawania decyzji lub poinformowania mnie o tym?
  Dziękuję za wcześniejszą informację i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 2 stycznia 2017 o 3:48 pm
   Permalink

   Przed wstrzymaniem wypłaty świadczenia powinna była zostać wydana decyzja uchylająca decyzję przyznającą świadczenie. Mogło jednak zdarzyć się, że decyzja w wersji pisemnej nie dotarła do Ciebie z przyczyn niezależnych od organu administracji (np. problemy logistyczne operatora pocztowego w miesiącu grudniu spowodowane dużą ilością korespondencji przy zbyt małej liczbie pracowników).
   W sytuacji, w której nie otrzymałaś decyzji, a równocześnie nie otrzymałaś pieniędzy na konto, najprostszym wyjściem jest telefon do urzędu i zapytanie o przyczynę wstrzymania wypłaty.
   Pozdrawiam i czekam na wieści jak toczy się Twoja sprawa.

   Odpowiedz
 • 2 stycznia 2017 o 10:01 pm
  Permalink

  Witam przepisowa mamo, pisze z prosba o wyjaśnienie mojej sytuacji: 1000zł kosianikowego od października tego roku, 480zl stypendium socjalnego od grudnia tego roku oraz renta rodzinna 550 od maja 2015roku, Proszę o wyjaśnienie
  co jest tu dochodem uzyskanym po roku bazowym (oprócz renty)?

  Odpowiedz
  • 5 stycznia 2017 o 5:43 pm
   Permalink

   Witam,
   Rokiem bazowym dla przyznania 500+ na pierwsze dziecko jest rok 2014.
   Katalog dochodów, jakie stanowią tzw. dochód uzyskany, znajduje się w art. 2 ust. 20 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a ja napisałam o nich tutaj: http://przepisowamama.pl/czy-grozi-ci-utrata-500/
   W Twojej sytuacji dochodem uzyskanym będą renta rodzinna i tzw. świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe). Stypendium socjalne nie zostało ujęte w katalogu dochodów uzyskanych.

   Odpowiedz
 • 2 stycznia 2017 o 10:32 pm
  Permalink

  Czy alimenty to dochód uzyskany?

  Odpowiedz
 • 5 stycznia 2017 o 10:21 am
  Permalink

  Dzisiaj otrzymałam odpowiedź od urzędu – praktyki absolwenckie to szczególny typ umowy cywilnoprawnej, w świetle rozumienia art. 3 pkt. 24 mieści się w katalogu dochodów uzyskanych – jest to dochód z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Taką informację otrzymałam od urzędu. Natomiast znalazłam bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Apelacyjnego dotyczące owych praktyk absolwenckich – http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000001521_III_AUa_000012_2014_Uz_2014-06-24_001. „Zdaniem Sądu Apelacyjnego praktyki absolwenckie, o których stanowi ustawa z 17.07.2009r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052), nie są kolejną formą zatrudnienia, a tym samym zawierana – na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy – umowa, nie jest umową, której przedmiotem jest zatrudnienie. Cel praktyki absolwenckiej jednoznacznie został określony w art. 1 ust. 2 ustawy tej ustawy i jest nim: uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. To zatem nauka i zdobycie doświadczenia jest celem zawieranej umowy, a nie uzyskanie zarobku w zamian za pracę. Nie może zmienić tej oceny przewidziana przez ustawodawcę możliwość odpłatności praktyki (art. 3 ust.1 ustawy), skoro konsekwentnie we wszystkich przepisach tej ustawy ustawodawca nie używa pojęcia „zatrudnienie”, a regularnie stosuje termin „praktyka” – co, semantycznie rzecz ujmując, oznacza przyuczanie i nabywanie wprawy zawodowej. Dodatkowo za taką interpretacją charakteru prawnego umowy o praktykę absolwencką przemawia przepis art. 11 tej ustawy, który zmieniając ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody w uzyskaniu i posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. Wpisuje się w to również to, iż odbywanie praktyki absolwenckiej nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych, a zatem nie jest to rodzaj umowy cywilnej – której cechą jest zarobkowanie. ” Dalej znalazłam orzeczenie IV SA/Po 12/14, gdzie wskazane jest, że „zdefiniowane w art. 3 pkt. 22 wyrażenie zatrudnienie lub inna praca zarobkowa wyklucza rozszerzającą interpretację tego pojęcia”. Zastanawiam się, czy w toku prowadzonego postępowania warto jest zgłosić oba wyroki jako swoistego rodzaju dowody w sprawie, czy lepiej poczekać na decyzję i dopiero wtedy wskazać oba wyroki w odwołaniu do SKO? Chciałabym również dopytać, czy Pani zdaniem takie orzecznictwo niejako poprawia chociaż trochę moją sytuację? Czy po prostu upieram się przy swoim, a być może nie mam racji? Z drugiej strony chciałam pogratulować Pani tak rzeczowo prowadzonego blogu 🙂

  Odpowiedz
  • 6 stycznia 2017 o 9:00 pm
   Permalink

   Dziękuję bardzo za słowa uznania 🙂
   Myślę, że Twój upór jest zasadny, a orzecznictwo, które znalazłaś tylko to podkreśla 🙂 Również w mojej ocenie praktyki absolwenckie nie powinny być traktowane jako forma zatrudnienia, ale organy administracji często nie mając konkretnego zapisu w ustawie swobodnie interpretują pewne pojęcia prawne. Zdarza się również, że dopiero po wyczerpaniu trybu administracyjnego w postępowaniu przed sądem administracyjnym następuje uznanie racji wnioskodawcy – niezależnie od orzecznictwa sądowego. W naszym systemie prawnym orzecznictwo nie jest bowiem źródłem prawa, a tylko pewnego rodzaju wskazówką interpretacyjną (= organy mogą, ale nie muszą zastosować się do ich treści).
   Piszesz, że otrzymałaś informację z urzędu. Czy była to informacja ustna, czy pisemna?
   Co do pytania o właściwy moment dla wskazywania popierającego Twoje racje orzecznictwa sądowego, wstrzymałabym się z tym do otrzymania decyzji, a na pewno nie podawałabym takich informacji ustnie, a jedynie pisemnie. Na jakim etapie jest teraz postępowanie? Czy pani z urzędu powiedziała Ci coś więcej na ten temat albo wezwała Cię do ustosunkowania się do zebranego materiału dowodowego?

   Odpowiedz
 • 7 stycznia 2017 o 10:10 am
  Permalink

  Otrzymałam pisemną odpowiedź na podanie, gdzie prosiłam o wyjaśnienie czy praktyki absolwenckie są forma zatrudnienia lub inna praca zarobkową. Naromiast drugie pismo jaki dostałam to zawiadomienie o wszczęciu postępowania, gdzie w pouczeniu zawarta jest informacja, że strona ma prawo do dostarczania dowodów w sprawie.

  Odpowiedz
  • 7 stycznia 2017 o 6:04 pm
   Permalink

   W takim razie jak najbardziej możesz w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania złożyć pismo ze wskazaniem swoich racji i przywołaniem orzecznictwa. Innych nowych dowodów raczej nie wyczarujesz, bo sprawa rozbija się wyłącznie o te praktyki absolwenckie.
   Trzymam za Ciebie mocno kciuki i bardzo jestem ciekawa jak rozwinie się to postępowanie.

   Odpowiedz
 • 7 stycznia 2017 o 3:45 pm
  Permalink

  Witam!
  Mam pytanie odnośnie umów zlecenie. Jestem na etacie- więc moje dochody są liczone. Natomiast mąż prowadzi działalność, ale niestety ma stratę. Ma jednak kilka różnych umów zleceń w roku 2016. – czy te umowy będą utraconym dochodem przy składaniu wniosku o 500+ w X.2017? W dochodach za 2014r. zostały uznane jako utracone, wtedy również prowadził działalność a ja byłam na etacie.Od czego to zależy? I czy należy teraz zgłosić, że nie uzyskuje się dochodu za 2016r. z działalności czy dopiero przy kolejnym wniosku?

  Odpowiedz
  • 7 stycznia 2017 o 10:18 pm
   Permalink

   Witam,
   Umowy zlecenie, które Twój mąż miał w roku 2016, ale które już wygasły (zakończyły się) są dochodem utraconym zarówno teraz, jak i będą nim przy składaniu wniosku o 500+ na nowy okres zasiłkowy (od października 2017).
   Pytasz od czego zależy uznawanie pewnych dochodów za utracone? Od zapisów w ustawie. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (a więc ta, która wprowadziła 500+) zawiera w art. 2 ust. 19 katalog takich dochodów.
   Co do pytania o dochód z działalności, rozumiem, że mąż prowadził działalność już przed złożeniem wniosku o 500+, ale w tej chwili jego dochody są niższe niż poprzednio? Obniżenia dochodów z działalności nie zgłaszasz w tej chwili, bo nie jest to zmiana przewidziana w art. 2 ust. 19 albo 20.

   Odpowiedz
 • 8 stycznia 2017 o 11:54 am
  Permalink

  Witam obecenie jestem na urlopie rodzicielskim.Mam możliwosc podpisania miesięcznej umowy o dzielo z tym samym pracadowcą.Bedzię to praca zaledwie pare godzin w tygodniu.Mam 500 plus na pierwsze dziecko czy jesli podpisze tą umowe moje dochody wzrosną?

  Odpowiedz
  • 8 stycznia 2017 o 5:51 pm
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie taka umowa polegająca na jednorazowym wykonaniu dzieła nie będzie stanowiła dochodu uzyskanego.
   Także przepisy ustawy wskazują, że w przypadku dochodu uzyskanego do dochodu rodziny wlicza się dochód uzyskany w drugim miesiącu jego uzyskiwania, a skoro Ty otrzymasz dochód z umowy o dzieło tylko jeden raz, nie ma czego zaliczać 😉

   Odpowiedz
 • 13 stycznia 2017 o 12:48 pm
  Permalink

  Witam Serdecznie. mam pytanie, czy jeśli już pobieram świadczenie rodzicielskie oraz 500plus na pierwsze dziecko od miesiąca, a zapomniałam powiedzieć ,że dostawałam stypendium socjalne w 2015 roku w wysokośi 350 zł miesięcznie (prócz lipca, sierpnia i września) to nic się nie stanie kiedy doniosę i powiem o nim teraz? Wolę o takich rzeczach mowic, ale kompletnie o tym zapomniałam załatwiając swiadczenia.

  Odpowiedz
  • 13 stycznia 2017 o 6:34 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,

   Jeżeli chodzi o 500+ na pierwsze dziecko, do tzw. dochodów uzyskanych nie jest wliczane stypendium socjalne, a więc nie musisz zgłaszać jego otrzymania w roku 2015 (więcej informacji jakie dochody należy zgłaszać znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/czy-grozi-ci-utrata-500/).
   Jeżeli chodzi o świadczenie rodzicielskie, to rozumiem, że fakt otrzymania tego świadczenia zgłosiłaś do programu 500+ już wcześniej?

   Odpowiedz
   • 13 stycznia 2017 o 7:46 pm
    Permalink

    Tak tak świadczenie te 1000 miesiecznie przez rok czyli rodzicielskie zgłosiłam ponieważ obydwa świadczenia czyli rodzicielskie i 500 plus załatwiałam w MOPS-ie, tam te obydwa świadczenia mam wypłacane. Tzn nawet nie trzebabyło zgłaszać , ponieważ oni automatycznie wiedzieli ze dostaje 1000 bo u nich są te wszystkie świadczenia (MOPS). Czyli mam się o nic nie martwić?

    Odpowiedz
    • 13 stycznia 2017 o 7:50 pm
     Permalink

     I jeszcze jedno pytanie :)jeśli wsztstko załatwiałam w grudniu 2016 to w MOPS-ie liczą rok poprzedzający/interesuje ich? czyli 2015 w takim razie?

     Odpowiedz
     • 13 stycznia 2017 o 8:10 pm
      Permalink

      Wniosek o 500+ złożony w grudniu 2016 roku był rozpatrywany w oparciu o dochody za rok 2014 oraz dochody uzyskane, jakie pojawiły się w roku 2015 oraz 2016. Stypendium socjalne otrzymane w 2015 roku nie było takim dochodem, bo jak rozumiem zostało przyznane przez Rektora uczelni wyższej albo Dyrektora szkoły, a nie przez urząd pracy.

    • 13 stycznia 2017 o 8:08 pm
     Permalink

     Skoro MOPS wie o tym, że pobierasz świadczenie rodzicielskie (bo sam je przyznał), nie musisz się martwić, chociaż ja (tak na wszelki wypadek) podeszłabym do nich i upewniła się, że faktycznie o tym wiedzą. Wiem, że załatwiałaś oba świadczenia (rodzicielskie i 500+) w 1 MOPS-ie, ale to mimo wszystko były 2 odrębne postępowania, a panie nie zawsze sprawdzają jakie decyzje wydały ich koleżanki z urzędu.

     Odpowiedz
 • 13 stycznia 2017 o 8:01 pm
  Permalink

  http://przepisowamama.pl/czy-grozi-ci-utrata-500/

  na tej stronie ,którą Pani mi wysłała pisze ,że :
  2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

  „Ona, On i Ono. W chwili składania wniosku o 500+ On był zarejestrowany w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a Ona pracowała i otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 2100 zł netto. Ich dochód na osobę wynosił 700 zł, więc otrzymali prawo do świadczenia. 1– ego grudnia 2016 roku urząd pracy przyznał mu stypendium dla bezrobotnych ze względu na podjęcie przez niego nauki zawodu. W ten sposób Ich sytuacja finansowa się zmieni. I tą zmianę trzeba zgłosić.”

  czyli jednak musze to zgłosić ,że było stypendium? nierozumiem 😀 przepraszam za zamieszanie…

  Odpowiedz
  • 13 stycznia 2017 o 8:11 pm
   Permalink

   Stypendium dla bezrobotnych = otrzymywane z urzędu pracy.
   Stypendium socjalne otrzymane przez Ciebie w 2015 roku nie było takim dochodem, bo jak rozumiem zostało przyznane przez Rektora uczelni wyższej albo Dyrektora szkoły, a nie przez urząd pracy. Dlatego go nie zgłaszasz 😉

   Odpowiedz
   • 13 stycznia 2017 o 8:21 pm
    Permalink

    Super ,że jest taki blog 🙂 Tak tak to jest stypendium socjalne z uczelni od rektora, ale ja go dostawałam także w 2016 i dostaje nadal… czyli to nic nie zmienia??? ja trochę tego nie rozumiem ;((( a bardzo bym chciała 🙁 Czyli Pani w MOPS-ie gdyby się kiedyś pytała czy było jakieś stypendium przy następnym załatwianiu świadczeń na przyszłość to jej chodzi o stypendium dla bezrobotnych czyli z urzędu pracy? nie z uczelni?

    Odpowiedz
    • <