Nie odpuszczaj 500+ Odwołaj się

close-to-me-1438862-639x852Złożyłaś wniosek o 500+ na pierwsze dziecko. Obliczyłaś dochód, jaki przypada na członka rodziny w miesiącu. Wszystko wskazywało na to, że nie przekraczasz kryterium dochodowego wymaganego do przyznania 500+ na pierwsze dziecko (800 zł na osobę miesięcznie lub 1200 zł miesięcznie, jeżeli jedno z Twoich dzieci jest niepełnosprawne).Wiedziałaś, że od 2014 roku do chwili złożenia wniosku o świadczenie 500+ sytuacja finansowa Twojej rodziny ulegała zmianie. Być może Twój mąż uzyskał dochód, bo zmienił pracę, a Ty utraciłaś dochód, bo zdecydowałaś się na urlop wychowawczy. Być może Twój partner pobiera obecnie zasiłek dla bezrobotnych, a Ty wróciłaś do pracy… Zmian mogło być całkiem sporo, ale wszystkie udokumentowałaś, opisałaś w oświadczeniach, a co najważniejsze – liczyłaś i liczyłaś, i jakby nie liczyć – zawsze wychodziło Ci mniej niż 800 zł na osobę.

I nagle przychodzi decyzja. Decyzja odmawiająca prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Ale jak to? To co teraz? Mimo, że spełniasz wymogi ustawy masz nie dostać tych pieniędzy?

Możesz pogodzić się z decyzją organu wypłacającego świadczenie 500+. Możesz potupać nogami, poprzeklinać, pozłorzeczyć, a później machnąć ręką. Ja jednak proponuję Ci całkiem coś innego. Proponuję byś usiadła na spokojnie i jeszcze raz przeanalizowała sytuację finansową Twojej rodziny.

W takim razie weź kilka głębokich wdechów, policz do stu, a następnie odpowiedz sobie: jakie dochody miała Twoja rodzina w roku 2014 i jakie ma teraz? Jeżeli nadal wszystko wskazuje na to, że mieścisz się w kryterium dochodowym wymaganym do uzyskania 500+ na pierwsze dziecko, zapraszam Cię do dalszej lektury. Czas bowiem na kolejny krok – na napisanie odwołania od decyzji.

Załóżmy, że Twoja rodzina to 2 dzieci – córeczka i synek, Twój mąż i Ty. Twoja córeczka urodziła się w grudniu 2015 roku, a Ty zdecydowałaś się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz na otrzymywanie za czas tych 52 tygodni zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy zasiłku.

Zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej 500+ nie nastąpiła u Ciebie utrata dochodu, bo nie straciłaś pracy, a jedynie poszłaś na urlop, a jednak w portfelu da się odczuć, że pieniędzy jest mniej. Nastąpiło bowiem obniżenie dochodu.

Podobnie będzie w sytuacji, w której Twój partner (lub mąż) mimo że nie zmieni pracy, zacznie zarabiać mniej np. w związku z brakiem nadgodzin. Tu również nie ma mowy o utracie dochodu, ale o jego obniżeniu.

Do napisania wzoru odwołania od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko przyjmijmy, że u Twojego partnera (lub męża) nastąpiło właśnie takie obniżenie dochodu. Od kwietnia 2016 roku jego wynagrodzenie jest niższe niż było zarówno w roku 2014, jak i 2015.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 29 kwietnia 2016 roku wydało decyzję o odmowie prawa do świadczenia 500+ na synka wnioskodawcy Jana Kwiecień i przyznaniu prawa do świadczenia 500+ na córkę wnioskodawcy Anetę Kwiecień. Decyzja została doręczona wnioskodawcy – Agacie Kwiecień 5 maja 2016 roku.

Agata Kwiecień ma na złożenie odwołania czas 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a więc musi je złożyć osobiście lub wysłać pocztą najpóźniej 19 maja 2016 roku.

A oto wzór odwołania od decyzji 🙂

Łódź, 15 maja 2016 r.

Agata Kwiecień

ul. Jaśminowa 15

91 – 488 Łódź

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

ul. Piotrkowska 86

90 – 103 Łódź

za pośrednictwem:

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

ul. Urzędnicza 45

91 – 304 Łódź

Odwołanie

od decyzji nr 21/500/16 wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez podinspektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

z dnia 29 kwietnia 2016 roku doręczonej w dniu 5 maja 2016 roku (znak sprawy: 201113/500/16) odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na Jana Kwiecień i przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na Anetę Kwiecień

Na podstawie art. 127 – 129 k.p.a. wnoszę odwołanie od powyższej decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez podinspektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi z dnia 29.04.2016 roku, doręczonej mi w dniu 5.05.2016 roku, zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania poprzez niedokładne wyjaśnienie istniejącego stanu faktycznego.

Na tej podstawie wnoszę o uchylenie przedmiotowej decyzji w części dotyczącej odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na mojego syna, Jana Kwiecień (pkt 1 decyzji).

Uzasadnienie

Decyzją nr 21/500/16 z dnia 29.04.2016 roku działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi podinspektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi odmówił przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na mojego syna, Jana Kwiecień (pkt 1 decyzji).

Ustalając wysokość dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu organ uznał, iż wynosi on 838 zł netto, a więc jest wyższy niż określony ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci limit 800 zł netto. Tym samym organ odmówił przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na moje pierwsze dziecko, a to Jana Kwiecień, uznając, że kryterium dochodowe zostało przekroczone.

Organ dokonał analizy sytuacji finansowej mojej rodziny, uwzględniając zarówno utratę dochodu w związku z wygaśnięciem umowy o pracę mojego męża, Andrzeja Kwiecień w firmie „Majówka” w maju 2015 roku, jak i uzyskanie dochodu związane z podjęciem przez mojego męża pracy w firmie „Jesień” w miesiącu październiku 2015 roku.

Organ przyjął jednakże, iż mój mąż każdorazowo co miesiąc będzie otrzymywał taką samą kwotę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, o czym świadczy przyjęcie za podstawę dochodu wynagrodzenia otrzymanego przez mojego męża w miesiącu następnym po miesiącu październiku 2015 roku. Tymczasem mąż w okresie od października do grudnia 2015 roku otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż otrzymuje począwszy od miesiąca stycznia 2016 roku.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach Andrzeja Kwiecień za okres styczeń – kwiecień 2016.

Nastąpiło więc obniżenie jego dochodu, a co za tym idzie obniżenie dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu, tak, iż dochód ten w chwili obecnej wynosi 725 zł netto na osobę. Tym samym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a wynoszące 800 zł netto miesięcznie na osobę jest przez nas spełnione.

Podnieść należy również, że także orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych wskazuje na właściwe uznanie, iż obniżenie dochodu powinno zostać uznane jako podstawa do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt. II SA/Bd 250/2008: „(…)zdaniem Sądu z przepisów o świadczeniach rodzinnych nie wynika bynajmniej, że utratą dochodu może być wyłącznie utracenie całego dochodu rodziny ubiegającej się o sporne świadczenia. Uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w żadnej mierze nie dają podstawy do formułowania twierdzeń, że pomniejszenie dochodu takiej rodziny o dochód utracony jest możliwe tylko w przypadku, gdy straci ona wszelkie źródła utrzymania. Utrata bowiem może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”

Z uwagi na liczne odesłania w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci do ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioskować należy, iż także w przedmiotowej sytuacji organ winien dokonać analizy sytuacji finansowej mojej rodziny również w oparciu o zmiany, jakie zaszły w wysokości dochodu każdego z jej członków, nawet gdy nie nastąpiła utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.

Agata Kwiecień

W załączeniu:

– odpis pisma,

– zaświadczenie o zarobkach Andrzeja Kwiecień za okres styczeń – kwiecień 2016.

I już. Odwołanie napisane, teraz trzeba je złożyć i czekać 🙂

Oczywiście, podany wzór to tylko przykład. Każda sytuacja jest inna i nawet, jeżeli podoba Ci się treść tego pisma, niekoniecznie będzie ono właściwe dla Ciebie.

Każde odwołanie musi jednak mieć pewne elementy wspólne:

 1. trzeba w nim wskazać stronę postępowania, która wnosi pismo i jej adres (w podanym wzorze jest to Agata Kwiecień),

 2. trzeba wskazać organ, do którego odwołanie jest kierowane i jego adres ( we wzorze jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze) oraz za czyim pośrednictwem zostaje ono złożone (we wzorze jest to Centrum Świadczeń Socjalnych, bo to ono wydało decyzję, od której odwołuje się Agata Kwiecień)

 3. należy wymienić organ, którego decyzja jest kwestionowana

 4. trzeba opisać kwestionowaną decyzję i podać argumenty, które powodują, że chcemy, żeby decyzja została uchylona,

 5. koniecznie trzeba podpisać pismo stanowiące odwołanie.

Odwołanie zawsze wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał kwestionowaną decyzję. Przygotuj 3 egzemplarze wraz z załącznikami. 2 z nich składasz, a 1 zostaje dla Ciebie.

Trzeba je wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. I trzeba to zrobić na piśmie.

Kolejna dobra wiadomość: Odwołanie nie podlega opłacie. Czyli… nic nie ryzykujesz, jeżeli chcesz się odwołać 🙂 Z doświadczenia wiem, że zawsze warto próbować. Spróbuj i Ty, trzymam kciuki 🙂

8.02.2017 Kilka słów tytułem komentarza:

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (ta, która wprowadziła 500+) nie posługuje się pojęciem „obniżenia dochodu”. W ustawie pojawiają się wyłącznie pojęcie „uzyskanie dochodu” (art. 2 ust. 20) i „utrata dochodu” (art.2 ust.19).

Organ administracji nie ma obowiązku uznania obniżenia dochodu za okoliczność uzasadniającą przyznanie świadczenia.  Jednak w ocenie wojewódzkiego sądu administracyjnego w Bydgoszczy znaczenie mieć powinny nie tylko faktyczna utrata dochodu, ale również wszystkie inne okoliczności, które mają wpływ na dochód rodziny. 

Oczywiście orzecznictwo sądów administracyjnych także nie jest wiążące dla organu administracji, bo nie żyjemy w Wielkiej Brytanii czy USA i nie obowiązuje tu prawo precedensu, jednak wyroki sądów są niewątpliwie wskazówką interpretacyjną i mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji strony postępowania. 

Dodam także, że powoli tworzy się baza orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach dotyczących 500+, na które można powołać się pisząc odwołanie. 

Warto się odwoływać i walczyć o swoje, bo … można wygrać. Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze się udaje przed organem odwoławczym. Warto jednak powalczyć.

Poniżej podaję sygnatury dwóch orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, w których Czytelnicy przepisowej mamy uzyskali korzystne dla siebie rozstrzygnięcia, choć nikt poza mną nie utwierdzał ich w przekonaniu, że mają rację:

 • II SA/Ol 1304/16 – wyrok wsa w Olsztynie – ważne dla osób sprawujących opiekę naprzemienną nad dzieckiem (całość wyroku dostępna jest tutaj),
 • II SA/Ol 1281/16 – wyrok WSA w Olsztynie – ważne dla osób, które otrzymały jednorazową zapomogę od pracodawcy na zakup mieszkania (całość wyroku dostępna jest tutaj)

Jeżeli uważasz, że ta strona Ci pomogła, i Ty możesz mieć swój udział w jej tworzeniu – więcej informacji w tekście „Kawa, wino czy czekoladki?” po prawej stronie witryny 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: Diana Diaconu

936 thoughts on “Nie odpuszczaj 500+ Odwołaj się

 • 19 maja 2016 o 12:44 pm
  Permalink

  Dzień dobry, czy w odwołaniu trzeba się powoływać na orzecznictwo innych sądów tak jak jest w przytoczonym przykładzie czy wystarczy samo uzasadnienie (oświadczenie o dochodach)? Czy przytaczanie orzecznictwa sądu ma jakąś wartość prawną i może wpłynąć na decyzję organu wydającego decyzję 500plus?

  • 19 maja 2016 o 3:37 pm
   Permalink

   Witam, w odwołaniu nie trzeba powoływać się na orzecznictwo sądów, choć zawsze to lepiej wygląda 🙂 Jako prawnik nauczyłam się też, że pismo profesjonalnie napisane często wywołuje lepszy efekt i bardziej wnikliwe zajęcie się sprawą. W przytoczonym przykładzie podałam orzeczenie sądu administracyjnego także z tego względu, że wiele pytań dotyczących 500+ jest związanych z sytuacją, w której nie doszło do utraty dochodu, choć dochód się zmniejszył.
   Co do powoływania się na orzecznictwo… organy administracji i sądy w Polsce nie są teoretycznie związane wyrokami sądów, ale gdy przepisy nie regulują wystarczająco jakiejś kwestii, sięgają po orzeczenia sądów i na nich opierają swoje decyzje i wyroki.

   • 15 lipca 2016 o 3:54 pm
    Permalink

    Witam. A ja mam takie pytanie. Dostałam właśnie decyzje odmowną, ponieważ dochód wyliczyli mi 1054zl na osobę, co przekracza 254zl. Decyzja była wydana 13.07, natomiast ja 30.06 utraciłam prace. Czy mam pisać odwołanie od decyzji, czy składać wniosek na nowo? I jakie mam szanse na pozytywna decyzje? Czy bede musiała przedstawić zasw o dochodach za ost miesiąc pracy, czy juz nie? Jak to wyglada? Dziękuje z góry i pozdrawiam

    • 19 lipca 2016 o 3:49 pm
     Permalink

     Witam,
     Zmiana Twojej sytuacji dochodowej nastąpiła przed wydaniem decyzji, więc w mojej ocenie możesz spróbować napisać to w odwołaniu. Dołącz świadectwo pracy i jeżeli tylko masz możliwość je uzyskać, zaświadczenie o dochodach za ostatni miesiąc pracy. Organ zasadniczo chce PIT-11 od pracodawcy, ale Ty dostaniesz go dopiero w przyszłym roku, więc tylko zaświadczeniem o zarobkach za ostatni miesiąc udowodnisz jaki dochód utraciłaś.
     Pozdrawiam

     • 9 września 2016 o 10:46 am
      Permalink

      Jeżeli pit to z 2014 roku( bo to rok bazowy)jeżeli od tamtej chwili trwało to zatrudnienie i ta kwota jest utracona świadectwem pracy. Jeżeli zgłosiła Pani utratę zatrudnienia do Mops to powinni pani przyznać od lipca czyli miesiąc po utracie dochodu Art. 18 pkt 5 ustawy o 500 plus 🙂 i ładnie to uzasadnić w decyzji !

    • 12 września 2016 o 8:47 pm
     Permalink

     Witam.czy ktoś z państwa się odwołał i jaka była ostateczna decyzja SKO???

     • 13 września 2016 o 9:41 am
      Permalink

      Witam,
      Z wiadomości do mnie wiem,że wiele osób już się odwołało. Część decyzji niestety zostało utrzymanych przez SKO, część zostało uchylonych i przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W tej drugiej sytuacji część decyzji była pozytywna dla wnioskodawcy, część niestety nie.

   • 4 października 2016 o 10:34 pm
    Permalink

    Dzień dobry,przepraszam bardzo chciała bym zapytać.Z koleżanką złożyliśmy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego 3 miesięcy temu.Nie mamy żadnej decyzji,dzwoniłam do nich,byłam również tam i nic.Każą nam czekać.Co mam robić dalej?

    • 6 października 2016 o 11:21 am
     Permalink

     Dzień dobry,

     Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej (a takim jest także samorządowe kolegium odwoławcze) obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu odwoławczym przepisy wskazują termin 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

     Do wyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. w sytuacji kiedy do podjęcia decyzji wymagane jest uzyskanie stanowiska innego organu), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Nie wiem jak wyglądały sytuacje Twoje i Twojej koleżanki, czy były sprawami skomplikowanymi, wymagającymi np. uzyskania stanowiska innego organu, czy też nie.

     Możesz wezwać SKO do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niewydaniu decyzji w terminie, a następnie złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi SKO na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli SKO nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

  • 26 lipca 2016 o 2:43 pm
   Permalink

   Witam,
   Ja również dostałam odmowę. Pracowalam od sierpnia 2015 roku za około 3tys. Jednak zus zanizyl chorobowe w ciąży do najniższej krajowej argumentując tym, że niemożliwe jest abym tyle zarabiala . Tym samym teraz otrzymuje 80 % zasiłku czyli lekko ponad 1000zl. Ale w urzędzie miasta panie biorą drugi przepracowany miesiąc. Co więcej w mops gdy skladalam wniosek o becikowe, wzięto pod uwagę obecny macierzynski. Tak więc w jednej instytucji mam dochód ponad 1200zl na osobę, w drugie niecałe 700zl. Oczywiscie się odwołałam i czekam. Jak Pani myśli, czy mam jakieś szanse?

   • 29 lipca 2016 o 12:05 am
    Permalink

    Witam,
    Myślę, że masz szansę Nie może być tak, że do jednego ze świadczeń brana jest pod uwagę inna kwota niż do drugiego świadczenia. To nielogiczne.
    Czy napisałaś o tym w odwołaniu?
    Czy wystąpiłaś na drogę sądową, by otrzymać wyrównanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do właściwej kwoty wynikającej z Twojej umowy o pracę?

    • 30 lipca 2016 o 12:01 pm
     Permalink

     Dziękuję Pani za odpowiedź! Tak, oczywiście napisałam w odwołaniu, że nie rozumiem dlaczego w jednej instytucji mam taki dochód a w drugiej już inny. Decyzję o dochodzie z mops też dolaczylam. Do zus się nie odwolywalam, ponieważ obawialam się, że wtedy świadczenie zostanie wstrzymane do rozwiązania sprawy, a to było wtedy jeszcze na l4 moje jedyne źródło utrzymania. Wiadomo ciąża- wydatki. Teraz juz pewnie po ptakach, mialam na to 30dni.

     • 30 lipca 2016 o 9:15 pm
      Permalink

      Bardzo proszę.
      Dobrze, że dołączyłaś też decyzję z mops, niech sobie teraz łamią głowy co z tym zrobić.
      Szkoda,że nie zdecydowałaś się na walkę z zus. Rozumiem wagę problemu jakim jest brak dochodu i obawę, że mogłabyś całkowicie stracić prawo do zasiłku, niemniej zwyczajnie po ludzku szkoda. Oczywiście nie możesz odwoływać się już od tamtej decyzji, ale możesz rozważyć dochodzenie swoich praw w sądzie. Pytanie czy masz na to czas, siłę i chęci.

  • 7 listopada 2016 o 6:09 pm
   Permalink

   Witam,
   chciałabym zapytać o dochód utracony i uzyskany.
   Mój ojciec w październiku b.r. otrzymał decyzję o przyznaniu emerytury rolniczej. We wrześniu przepisał gospodarstwo rolne siostrze, która dodatkowo pracuje.
   W ustawie o świadczeniach rodzinnych w art. 3 nie ma mowy nic o emeryturze ROLNICZEJ, nie jest wymieniona. Czy to oznacza, że emerytura rolnicza nie stanowi dochodu uzyskanego? Jak policzyć dochód za 2015 r.?
   Czytałam w komentarzach na Pani Blogu, że nie można utracić gospodarstwa rolnego i wówczas wlicza się dochody z gospodarstwa z poprzedniego roku. Jednak jest to niesprawiedliwe, skoro on już tych dochodów nie osiąga.
   Proszę o odpowiedź.
   Pozdrawiam

   • 11 listopada 2016 o 3:58 pm
    Permalink

    Witam serdecznie,
    Art. 2 ust. 20 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (a więc tej, która wprowadza 500+) wskazuje, że gdy w ustawie mowa ” o uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:(…)
    d) uzyskaniem (…) emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej(…)”, przy czym należy uznać, że emerytura rolnicza również jest uzyskaniem dochodu, gdyż w art. 2 tej ustawy w ust. 6 jest wskazane, że „ilekroć mowa o (…) emeryturach i rentach – oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności do pracy (…) określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników (…)”.
    Natomiast jeżeli chodzi o tzw. dochód utracony, to katalog takich dochodów jest wymieniony w art. 2 ust. 19 tejże ustawy i niestety brak tu wyraźnego wskazania, że
    dochód z gospodarstwa rolnego może zostać uznany za dochód utracony.
    Jednak w sytuacji Twojego ojca rozważałabym powołanie się na art. 2 ust. 19 pkt c – ilekroć mowa „o utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
    c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (…)”. Dochód z gospodarstwa stanowił bowiem wynik pracy Twojego ojca, którego już nie osiąga z racji przejścia na emeryturę (+ nie posiadania gospodarstwa, które przepisał na osobę trzecią).
    Jest to dość ryzykowna interpretacja, sama nie wiem jakie byłyby szanse na uzyskanie 500+, gdybyś się na nią powołała, ale jeżeli chcesz spróbować – próbuj, nic nie ryzykujesz 🙂
    Pozdrawiam.

  • 4 listopada 2017 o 3:52 pm
   Permalink

   dzien dobry mam pytanie czy dodatek aktywizacyjny z PUP jest wliczany do dochodu

   • 5 listopada 2017 o 7:27 pm
    Permalink

    Tak, dodatek aktywizacyjny za rok 2016 jest w chwili obecnej wliczany do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 500+.

 • 25 maja 2016 o 10:03 pm
  Permalink

  Moi rodzice dostali decyzję odmowną bowiem w ich pzreliczeniu wyszło 819,30zł na osobę. Jednakże doliczyli dochód taty który był w 2014 roku sołtysem i pobierał miesięcznie dietę w wysokości 180zł miesięcznie. Jednakże od stycznia 2015 roku do dziś nie pełni tej funkcji więc również nie pobiera diety. Pani w Gopsie uznały że to nie jest dochód utracony bowiem osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie dostając pit r nie jest on opodatkowany. Czy mają rację?

  • 26 maja 2016 o 9:46 am
   Permalink

   Witam, w mojej ocenie nie ma znaczenia czy dochód uzyskiwany lub utracony był dochodem opodatkowanym czy nieopodatkowanym. Spróbowałabym pobrać z urzędu gminy zaświadczenie o okresie pełnienia przez Twojego tatę funkcji sołtysa ze wskazaniem od jakiego momentu funkcji tej nie pełni (i wobec tego nie otrzymuje diety) i oczywiście się odwołać.
   Znalazłam dla Was taką informację: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy rozpatrywał skargę rodzica, któremu gmina nie zmniejszyła dochodu o diety. Otrzymywał je, kiedy zasiadał w powiatowej komisji lekarskiej. W konsekwencji rodzic nie otrzymał zasiłku na dzieci. Sąd w wyroku z 5 maja 2011 r. (sygn. akt II SA/Bd 288/11) uchylił decyzję gminy. Stwierdził też, że w rozpatrywanej sprawie doszło do utraty przez rodzica innej pracy zarobkowej w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
   Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadza 500+ odsyła do ustawy o świadczeniach rodzinnych, więc Twoi rodzice mogą spróbować oprzeć się na powołanym orzeczeniu.

  • 9 września 2016 o 10:51 am
   Permalink

   Tam w tych Mopsach muszą odwoływać się do ustawy a te diety są określone właśnie jako nieopodatkowane i razem z alimentami i ziemią się nie utrącają mimo że już ich nie ma ! Ale SKO patrzy bardziej na sytuację człowieka i podobno zawsze warto się odwołać i dobrze uzasadnić

 • 30 maja 2016 o 10:49 pm
  Permalink

  Witam czy mogłabym podesłac do sprawdzenia moje odwołanie. Jesli tak to proszę podac emaila. Z góry dziękuję.

   • 21 czerwca 2016 o 11:56 am
    Permalink

    Mam pytanie trochę z innej beczki.Nie wiem jak zalogować się na Pani blooga aby zapytać się o to odwołanie? Mój adres email justynaswieton-maciak@tlen.pl

     • 11 września 2016 o 12:54 am
      Permalink

      Witam, kiedy tylko Gops dał mi negatywną odpowiedź w kwestii 500+, w złości przeszukiwalem internet – co dalej? i trafiłem na Twój blog , który strasznie mnie podbudował ,,nie odpuszczaj,, tak więc napisałem odwołanie do SKO na kilka stron i po 2 miesiącach to samo utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji. 6 zł to takie śmieszne ,że aż boli. Nie będę dalej się odwoływać do sądów bo chyba trzeba liczyć się z kosztami a odpowiedź pewnie będzie negatywna. Ale mam pytanie . Jeżeli z końcem września br.strace pracę, to czy mogę w październiku ponownie złożyć wniosek do GOPS-u. I czy wtedy moje zarobki za 2014 zostaną utracone jeżeli od września 2014 roku do dziś pracuje w tej samej firmie. Z góry dziękuję za odpowiedź oraz serdecznie pozdrawiam, Łukasz.

     • 12 września 2016 o 10:05 pm
      Permalink

      Witam,
      Miło mi, że mój blog dał Ci nadzieję i Cię podbudował – taki jest jego główny cel 🙂
      Szkoda tylko, że SKO utrzymało decyzję organu I instancji 🙁 Na pewno nie chcesz spróbować napisać skargi do wsa? W przypadku skargi z zakresu pomocy społecznej (a sprawa dotycząca 500+ na pewno taką jest) nie wnosisz od niej żadnej opłaty.
      Co do Twojego pytania, jeżeli utracisz pracę we wrześniu, jak najbardziej możesz ponownie złożyć wniosek do GOPS-u. Wówczas Twoje zarobki zostaną uznane za dochód utracony.
      Pozdrawiam serdecznie 🙂

 • 1 czerwca 2016 o 9:51 pm
  Permalink

  Witam zamierzam składać odwołanie od decyzji 500 + i skopiowałam trochę z tego wzoru czy mogłabym ewentualnie podesłać do „przepisowej mamy do weryfikacji czy dobrze napisałam

   • 1 czerwca 2016 o 10:36 pm
    Permalink

    Ok dziękuję zatem wysyłam, jak coś trzeba będzie zmienić to czekam na wskazówki.
    Pozdrawiam. Edyta

 • 2 czerwca 2016 o 4:33 pm
  Permalink

  Witam, ja również dostałam odmowę przyznania świadczenia. Mąż niezmiennie pracuje w jednej firmie, ja niezmiennie nie pracuję jednak pobieram stypendium socjalne na uczelni. W dniu składania wniosku pytałam czy stypendium będzie się wliczało uzyskałam odpowiedź, że nie, po 15 minutach Pani zmieniła zdanie. Tydzień temu zadzwoniono do mnie abym doniosa decyzję z ustawą z racji której owe stypendium dostaję i znów usłyszałam, że raczej się nie będzie wliczało- dziś dostałam decyzję z odmową. Zaznaczałam Pani, której oddawałam wniosek, iż stypendium w z roku na rok było mniejsze, na tę chwilę to 1/3 tego co otrzymywałam w roku 2014, czy to nie ma żadnego znaczenia ? Chciałabym się odwołać, jednak nie wiem czy mam jakiekolwiek szanse ?

  • 2 czerwca 2016 o 9:25 pm
   Permalink

   Witam,
   ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (a więc ta, która wprowadza 500+) posiada taki zapis: „Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   1) dochodzie – oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych”. Zaś w ustawie o świadczeniach rodzinnych w art. 3 wskazane jest, że jako dochód traktuje się również m.in. „pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
   z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie. wyższym”. Dlatego stypendium socjalne zostało zaliczone do Twoich dochodów :/
   Natomiast jeżeli jest ono niższe niż było w 2014 roku, proponuję wziąć zaświadczenie z dziekanatu o wypłaconym stypendium za rok 2014, 2015 i 2016 i próbować się odwołać. Nie nastąpiła u Ciebie utrata dochodu, ale jego obniżenie. Organ II instancji może więc utrzymać decyzję, od której się odwołasz. Ale zawsze warto spróbować. Myślę, że szansa jest 🙂

 • 2 czerwca 2016 o 4:43 pm
  Permalink

  Witam. Mam z żoną bliźniaki i z tego co wyliczam i byłem w GOPS-ie nie będą mi chcieli dać na syna 500+ ponieważ byłem bezrobotny w 2015. Otworzyłem działalność gosp. w miesiącu maju 2015 gdzie miałem 3603 zł netto dochodu. Natomiast w czerwcu 4200 netto i chcą dochód z czerwca. Rozumiem że Maj i czerwiec był dla mnie dobrym miesiącem ale w miesiącach następnych tzn. od lipca do grudnia miałem zarobki netto poniżej 2500 zł netto a końcem roku już dopłacałem po 800 zł. Żona jest na wychowaczym od kwietnia. Czyli jednym słowem ja utrzymuje rodzinę. Panie w GOPS-ie powiedziały mi że będę musiał się odwoływać ale nie wiedzą czy odwołanie będzie rozpatrzone pozytywnie. Czy Pani Przepisowa Mama mogła by coś podpowiedzieć. Będę z góry wdzięczny.

  • 2 czerwca 2016 o 10:05 pm
   Permalink

   Witam. Panie w GOPS-ie mają rację. Do wniosku o 500+ musisz niestety przedstawić oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej za czerwiec 2015, bo takie są wymogi ustawy. Ale w mojej ocenie jak najbardziej będziesz mógł się odwoływać, bo mimo, że nie nastąpiła utrata dochodu, to nastąpiło jego obniżenie.
   Czy złożyłeś już wniosek, czy też Panie w GOPS-ie Cię zniechęciły?

   • 4 czerwca 2016 o 8:32 pm
    Permalink

    Nie złożyłem ponieważ przygotowałem wszystkie papiery a przy składaniu okazało się że jeszcze brakuje jednego papierka o którym mi nie powiedziały. A przy okazji mnie wkurzyły ponieważ powiedziały że na sprawdzenie wniosku mają 3 miesiące a Pani która się tym zajmuje powiedziała dodatkowo że właśnie rozpatruje czy wprowadza wniosek z 12 kwietnia. Po prostu kpiny. A w telewizji dudnią że wypłacają na bieżąco. Normalnie cała Polska bez zmian…

    • 5 czerwca 2016 o 10:46 am
     Permalink

     To zdecydowanie kpiny. Panie powinny Cię poinformować,że możesz złożyć wniosek bez tego jednego papierka i dać Ci termin 14 dni na jego doniesienie.
     To niestety prawda, że dla wniosków składanych od 1-ego kwietnia do 30 – ego czerwca urzędnicy mają termin 3 miesięcy na ich rozpatrzenie. Tego telewizja już nie mówi 🙁
     Nie mówi też o tym, jak wiele wniosków jest załatwianych odmownie mimo, że realny dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł/miesiąc na osobę. Masz rację, że zmian nie widać :/

 • 3 czerwca 2016 o 3:54 pm
  Permalink

  Witam mam pytanie. W kwietniu złożyłam wniosek o 500 plus na pierwsze i drugie dziecko. Na pierwsze dziecko mam zasądzone alimenty lecz ojciec dziecka nie płaci już parę ładnych lat w 2014r dostawałam alimenty z funduszu lecz od września 2015 już ich nie dostaje. Przedstawiam przy składaniu wniosku wszystkie potrzebne dokumenty od komornika itp lecz mopr wliczyl do dochodu utracone alimenty i nie przyznał mi 500 zł na pierwsze dziecko. Złożyłam odwołanie i otrzymalam decyzję że mopr podtrzymuje swoja decyzję i teraz sprawę rozpatruje samorządowe kolegium odwoławcze . moje pytanie jest taki czy słusznie zostały wliczone do dochodu alimenty które utraciłam i czy mam szanse na pozytywną decyzję kolegium odwoławczego?

  • 3 czerwca 2016 o 6:53 pm
   Permalink

   Witam, MOPR wydał swoją decyzję, a następnie utrzymał ją opierając się na tzw. koszyku dochodów utraconych, a w ustawie odnośnie utraty alimentów znajduje się wyłącznie taki zapis: utratą dochodu jest „utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
   lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych”.
   Ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której egzekucja komornicza będzie nieskuteczna, a alimenty z funduszu przestaną być wypłacane jako sytuacji powodującej utratę dochodu. W rzeczywistości jednak jest to utrata dochodu. Bo zwyczajnie już tych pieniędzy nie otrzymujesz.
   W mojej ocenie jest szansa, że samorządowe kolegium odwoławcze rozpatrzy Twoje odwołanie pozytywnie. Jeżeli nie – złóż skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sądy administracyjne są jakby bardziej „liberalne” niż organy administracji przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne, więc myślę, że z 500+ będzie podobnie.

   • 6 kwietnia 2017 o 7:46 am
    Permalink

    Witam mam pytanie w miesiącu styczniu podjelam prace napełny etat za najniższą krajowa. W miesiącu marcu mops zabral mi alimenty i 500 plus ponieważ dochod zostal przekroczony nadmienię ze do dochodu zostale wliczone alimenty które zabrali mi w marcu br. Czy mam szanse sie jakos odwołać.???

    • 14 kwietnia 2017 o 7:25 pm
     Permalink

     Kiedy zostały Ci doręczone decyzje uchylające decyzję o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego i decyzję o przyznaniu 500+?
     Od każdej z nich możesz odwołać się, ale pod warunkiem, że nie upłynęło 14 dni od dnia ich otrzymania. W Twojej sytuacji jednak niestety nie widzę dużych szans na powodzenie odwołania 🙁
     Dochód z wynagrodzenia za pracę uniemożliwia Ci otrzymywanie alimentów z funduszu, bo kryterium dochodowe zostało przekroczone, a jeżeli chodzi o 500+, to alimenty niestety nie zostały wskazane przez ustawodawcę w tzw. katalogu dochodów utraconych, dlatego MOPS wliczył je jako Twój dochód ustalając czy nadal przysługuje Ci prawo do 500+ i następnie „zabierając” to prawo.
     To, co mogę podpowiedzieć, to abyś porozumiała się z pracodawcą w sprawie zmniejszenia wymiaru etatu np. na 3/4 i ponownie wystąpiła o przyznanie świadczenia alimentacyjnego oraz 500+.
     Pozdrawiam

 • 4 czerwca 2016 o 10:42 pm
  Permalink

  Witam, otrzymałam odmowę przyznania mi świadczenia na pierwsze dziecko ponieważ od września 2015 mam działalność gospodarczą i w miesiącu październiku miałam dochód 4300, tylko że wysoki dochód miałam tylko przez dwa miesiące a od 2016 mój dochód jest na tyle niski że przyznano mi dodatek mieszkaniowy z mopsu. W chwili obecnej z działalności nie mam żadnych dochodów i pracuje na umowę zlecenie za 400 zł i mam 800 zł alimentów czy mam szansę na zmianę tej decyzji odnośnie świadczenia na pierwsze dziecko? Bo gdybym wiedziała że dochód z jednego miesiaca w 2015 roku ma wpływ na dochód z 2014 roju to bym nie traciła czasu na te wszystkie zaświadczenia i oświadczenia bo tylko roboty sobie dodałam. Poza tym jak ma się jeden miesiąc do całego roku skoro przez 9 miesięcy 2015 byłam bezrobotna? Będę wdzięczna za odpowiedź

  • 5 czerwca 2016 o 11:16 am
   Permalink

   Witam, mimo, że bazowym dla wyliczenia dochodu jest rok 2014, to organ bierze pod uwagę wszystkie sytuacje późniejsze, które ten dochód powiększyły (uzyskanie dochodu,jak u Ciebie) lub pomniejszyły (tzw. utrata dochodu). I wystarczy, by uzyskanie dochodu dotyczyło tylko 1 miesiąca w danym roku, nawet gdy w pozostałe dochodu nie było 🙁
   Jeżeli nie masz w tej chwili żadnych dochodów z działalności, proponuję jej zawieszenie. W ten sposób ten dochód za miesiąc październik 2015 zostanie potraktowany jako zarówno uzyskany, jak i utracony.
   Jeżeli zawiesisz działalność, będziesz mogła bez żadnych wątpliwości uzyskać 500+ 🙂

   • 5 czerwca 2016 o 11:29 am
    Permalink

    Tylko problem w tym że nie mogę zawiesić działalności do września bo w przeciwnym razie będę musiała zwrócic dotacje, którą na tą nieszczesną działaność dostałam. Zastanawia mnie co za idiota wymyslił te wszystkie dodatkowe utrudnienia by przede wszystkim wspierać finansowo rodziny patologiczne gdzie kasa idzie na wóde i papierosy a normalna rodzina lub samotna matka to już musi wbić zęby w ściane bo jeden miesiąc z kolejnego roku był dochodowy a reszta to biedowanie i tak. Czyli jak rozumiem moje odwoływanie nie ma najmniejszego sensu tylko znowu stracę niepotrzebnie czas i nerwy.

    • 5 czerwca 2016 o 11:34 am
     Permalink

     Odwołanie ma sens. Musisz po prostu wskazać, że pomimo dochodu za październik, nastąpiło obniżenie dochodu, które się utrzymuje. Wskaż kolejno dochód z działalności za miesiące listopad 2015 aż do teraz. Jeżeli chcesz, po napisaniu odwołania prześlij je do mnie, spojrzę co jeszcze możesz dodać 😉
     Faktycznie przepisy są tak skonstruowane, że normalny człowiek ma problem z otrzymaniem świadczeń :/ Na to nic nie poradzimy, ale odwołanie napisz. Skorzystaj z wzoru, jaki jest na blogu. Opisz swoją sytuację, tak jak napisałam Ci powyżej. Jest szansa, że się uda 🙂

 • 5 czerwca 2016 o 12:01 pm
  Permalink

  dziękuję bardzo, mam zamiar jak najszybciej napisać to odwołanie więc chętnie podeślę do sprawdzenia 🙂

 • 5 czerwca 2016 o 4:17 pm
  Permalink

  Witam mam dziecko niepełnosprawne zwolniłam się z pracy na rzecz opieki nad nim dostaje zasiłek pielęgnacyjne 153 i świadczenie pielęgnacyjne 1300 czy one będą brane pod uwagę do kryterium dochodowego o 500+ . Męża dochód netto to ok 2200zl. Czy mamy szansę na 500+. Pozdrawiam.

  • 5 czerwca 2016 o 4:42 pm
   Permalink

   Witam, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne nie są wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do 500+. Jeżeli dochód męża to 2200 zł netto, jak najbardziej mieścicie się w kryterium dochodowym (1200 zł/miesiąc) i 500+ się Wam należy 🙂 Pozdrawiam.

   • 5 czerwca 2016 o 4:58 pm
    Permalink

    Dziękuję bardzo za odpowiedź

    • 5 czerwca 2016 o 5:12 pm
     Permalink

     Proszę bardzo. Pamiętaj, że jeżeli złożysz wniosek przed 30-tym czerwca, otrzymasz wyrównanie za okres od kwietnia do czerwca.

   • 27 czerwca 2016 o 10:50 pm
    Permalink

    Witam ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko.
    Z wyliczeń z 2014r dochód na osobę wynosi 860zl.
    Mąż akurat miał nadgodziny w pracy…
    Obecnie 2015 2016 rok to to wpływ na konto nie więcej jak 2000 na konto.. A dodatkowo przez ostatnie 2 miesiące pracował na pół etatu nie ustannie w tej samej firmie.
    Panie w gopsie stwierdziły że to nie jest utrata dochodu dlatego że nie ma przerwy w umowie. Czy to jest możliwe?
    Proszę o odpowiedź
    Pozdrawiam

    • 28 czerwca 2016 o 3:03 pm
     Permalink

     Witam,
     Panie w GOPS-ie mają rację o tyle, że nie jest to utrata dochodu. Jest to obniżenie dochodu i jest ono stałe. Dlatego macie szansę skutecznie odwołać.
     Obniżenie dochodu nastąpiło ze względu na brak nadgodzin u Twojego męża oraz ze względu na obniżenie wymiaru czasu pracy związane ze zmianą wymiaru zatrudnienia z całego etatu na 1/2. Warto, byś tego typu zdanie wkleiła do treści odwołania 🙂

 • 6 czerwca 2016 o 2:26 pm
  Permalink

  Witam ,także dostałem decyzje negatywną co do świadczenia 500+ sprawa wygląda tak, że w roku 2014 moje dochody miesięczne netto na osobę nie przekroczyły 800zł, a dokładniej licząc moje dochody oraz żony i dzieląc to na 3 osoby wychodzi 625zł, więc decyzja powinna być pozytywna dzwoniłem do mops-u dlaczego taka decyzja i jak oni to obliczają, ponieważ ja liczę na milion sposobów i za każdym razem nie wychodzi mi więcej niż 800zł netto na osobę, a oni obliczyli tak, że wyszło im 1200zł netto na osobę. Pytam skąd taka kwota jak w 2014 nie miałem takich dochodów usłyszałem, że do dokumentów z 2014 roku musiałem donieść zaświadczenie o dochodach z najświeższej pracy, którą podjąłem wrzesień 2015 dostarczyłem je i po wpisaniu w program dochodu z 3 pierwszych miesięcy pracy czyli październik, listopad, grudzień 2015 program tak obliczył i mnie odrzucił. Moje pytanie brzmi czy jest sens się odwołać i jak się staram o świadczenie za 2014 i przedstawiam dochody z 2014 to czemu biorą pod uwagę koniec roku 2015 skoro świadczenie i tak jest na rok i za rok będę przedstawiał wszystkie dochody z 2015?

  • 6 czerwca 2016 o 7:10 pm
   Permalink

   Witam, niestety sytuacja wygląda tak, że organ ustalający prawo do 500+ bierze pod uwagę nie tylko rok 2014, ale także wszystkie zmiany, jakie później nastąpiły. Tym samym, jeżeli w 2014 roku spełniałeś kryterium dochodowe, a w chwili obecnej już go nie spełniasz, bo podjąłeś pracę (= uzyskałeś dochód), to 500+ nie będzie przysługiwać 🙁
   Wiem, że to nie jest sprawiedliwe, zwłaszcza, gdy tyle mówi się o tym, że ważne są dochody z 2014 roku. Prawda jest taka, że ustawa nakazuje brać pod uwagę każdą zmianę, a każde uzyskanie dochodu może spowodować, że limit 800 zł będzie przekroczony :/
   Pytasz czy się odwoływać. A ja zapytam tak: czy w tej chwili mieścicie się w limicie 800 zł/ osobę? Jeżeli tak, jest sens się odwoływać. Jeżeli nie, odwołanie nic nie zmieni 🙁

  • 6 czerwca 2016 o 8:46 pm
   Permalink

   no nie sprawiedliwe bardzo bo jak tak robią to po co grzebać w przeszłości i liczyć sprawdzać 2 lata wstecz, chodzić załatwiać dokumenty robić z siebie idiotę, skoro można od razu sprawdzić obecne zarobki i po kłopocie. w tej chwili nie liczyłem dokładnie no, ale raczej jest to pewne że przekroczymy ten próg 800zł. Dzięki za informacje:)

   • 6 czerwca 2016 o 10:15 pm
    Permalink

    Proszę bardzo 😉
    Zgadzam się, mogliby to normalnie ludziom wskazać, a nie bawić się w kotka i myszkę, ale tego niestety nie zmienimy :/

 • 7 czerwca 2016 o 9:25 pm
  Permalink

  witam, dzisiaj dostalam odmowna decyzje, wyszlo ze w 2014 r dochod na osobe wyniósł 811,99 zl, czy mege sie odwolac jezeli zarobki w 2015 byly mniejsze ale maz pracuje w tym samym zakladzie od kilku lat, na chwile obecna zarobki sa rozne( praca na akord czasem jest lepiej czasem gorzej)

  • 7 czerwca 2016 o 9:32 pm
   Permalink

   Witam, oczywiście spróbuj. Nie gwarantuję, że się uda, ale zawsze warto 🙂 Jeżeli nastąpiło obniżenie wynagrodzenia męża i jest to stałe obniżenie, jest duża szansa, że organ odwoławczy zmieni decyzję organu I instancji.

 • 8 czerwca 2016 o 9:09 pm
  Permalink

  Witam, mam pytanie dostalismy odmowe jezeli chodzi o program 500 w grudniu 19 wzielismy slub 2015r ja z poprzedniego malzenstwa mam syna niepelnosprawnego i otrzymuje na niego swiadczenia pielegnacyjne w wysokosci 1300zl miesiecznie nie pracuje i alimenty 470 zl na dziecko moj obecny maz placi dobrowolne alimenty na swoje dziecko w kwocie 500 zl do tego pracuje srednio zarabia okolo 2500 miesiecznie jakims cudem mops wyliczyl ze przekracza nam dochod z roku 2014r gdzie sie nawet nie znalismy i odmowil nam przyznania pieniedzy ponadto corka jest pod opieka matki i moj maz widuje ja co 2 weekend i mops uznal ze dziecko nie nalezy do rodziny bo u nas nie mieszka wiec nie mozemy brac na niego pieniedzy . A jak zapytalismy dlaczego policzyli nam razem dochod od 2014 mimo ze nawet sie nie znalismy odpowiedzieli ze teraz jestesmy malzenstwem i nam nie przysluguje prosze o rade

  • 8 czerwca 2016 o 10:29 pm
   Permalink

   Witam, faktycznie nie powinniście wpisywać do składu rodziny córki męża z poprzedniego związku, bo nie mieszka z Wami i w związku z tym nie należy do rodziny. I na nią faktycznie nie możecie pobierać świadczenia.
   Skład Waszej rodziny to: Ty, mąż, Twój syn i Wasze wspólne dziecko, jeżeli takie macie – tego nie wiem.
   Co do kwestii dochodów – w Waszym przypadku kryterium wynosi 1200 zł/ osobę miesięcznie. Wasz dochód wliczany do 500+ to zarobki męża i alimenty na Twojego syna. Od dochodu powinny zostać odjęte alimenty, które mąż płaci na swoją córkę.
   MOPS powinien był wziąć pod uwagę dochody od 2014 roku do teraz. A teraz, z tego, co piszesz, mieścicie się w limicie wyznaczonym przez ustawę.
   Jeżeli chcesz, prześlij mi tą decyzję na maila: przepisowamama@gmail.com, zobaczę co dokładnie mogłabyś napisać w odwołaniu.

   • 6 lipca 2016 o 6:42 am
    Permalink

    Wg pana wiceministra Marczuka w skład rodziny patchorkowej wchodzą wszystkie dzieci a świadczenie będzie wypłacane proporcjonalnie do ilości dni spędzonych u rodziców którzy już nie są że sobą.W Dzień dobry TVN pan wiceminister był gościem, wypowiadał się właśnie w tej sprawie.Dlaczego OPSy się do tego nie stosuja-nie mam pojęcia.

    • 6 lipca 2016 o 9:57 pm
     Permalink

     Słowa ministra nie są wiążące dla żadnego organu administracji, w ustawie jest wyraźny zapis, że rodzic musi mieć przyznaną opiekę naprzemienną i z tego względu OPS-y, gdy nie widzą takiego zapisu w wyroku sądowym nie przyznają świadczenia proporcjonalnie :/

 • 9 czerwca 2016 o 10:21 am
  Permalink

  Witam,
  napisałam do Pani meila z opisaną swoją sytuacją i załącznikiem.
  Proszę o pomoc w przeanalizowaniu mojej sytuacji i pomocy przy odwołaniu.
  Pozdrawiam
  PM

  • 11 czerwca 2016 o 3:00 pm
   Permalink

   Witam, jeszcze dziś odczytam i odpiszę w czasie weekendu, żebyś mogła już w poniedziałek złożyć odwołanie 🙂
   Pozdrawiam

 • 9 czerwca 2016 o 11:31 am
  Permalink

  Witam, mam prosbę również dostalam odmowę 500 + dochód przekroczył 48 zl na os, jestem samotna matka mam corke pracuje na pełny etat z najnizsza krajowa rozniez od 2014, mam przyznane alementy 400 zl ojciec dziecka placi i niestety dochod zostal przekroczony niewiele ale jednak… czy jest sens odwolywac sie od decycji?? pani z Opieki powiedziala mi ze powinnam dostac mimo wszystko te pieniadze, lub ewentualnie czy zrezygnowanie z alimentow by cos dalo jesli sa pobierane od 2012???

  • 11 czerwca 2016 o 3:48 pm
   Permalink

   Witam, jeżeli dochód przekracza 800 zł/ osobę, to niestety 500+ nie będzie przysługiwać. Gdyby alimenty zostały zmniejszone do kwoty 300 zł miesięcznie, to wówczas mieściłabyś się w kryterium dochodowym. Z całości bym nie rezygnowała 😉 Nie ma tu znaczenia w mojej ocenie, że pobierasz alimenty od 2012 roku, jeżeli ch obniżenie nastąpiłoby w którymkolwiek momencie, w mojej ocenie jest szansa na otrzymanie 500+.

   • 13 czerwca 2016 o 11:07 am
    Permalink

    Dziekuje za pomoc, pozdrawiam 🙂

  • 12 sierpnia 2016 o 11:02 pm
   Permalink

   Proszę dać znać jak sprawa się rozstrzygnęła u Pani. Jestem w takiej samej sytuacji 🙁

 • 9 czerwca 2016 o 4:03 pm
  Permalink

  Witam mam do pani pytanie czy odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie to przykładowo bede składał odwołanie w miesiącu czerwcu i dostane odpowiedz pozytywną w wrzesniu to czy za te miesiace beda nadpłacone pieniążki na pierwsze dziecko?Piotr z góry pozdrawiam

  • 11 czerwca 2016 o 3:54 pm
   Permalink

   Witam, jeżeli złożysz odwołanie i zostanie ono rozpatrzone pozytywnie, powinieneś otrzymać pieniążki wraz z wyrównaniem od miesiąca kwietnia począwszy. Pozdrawiam 🙂

 • 9 czerwca 2016 o 8:55 pm
  Permalink

  Witam bardzo bym prosiła o numery pozycji w pit37 jak obliczaja dochód na cztery osoby gdy jedna osoba utrzymuje czteroosobową rodzinę,poniewaz przyszła nam decyzja ze przekraczamy 1200zł(dziecko niepełnosprawne) bo ja sie juz w tym pogubiłam:/

  • 11 czerwca 2016 o 4:06 pm
   Permalink

   Witam, wzór na obliczenie dochodu z PIT-37 znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/najwazniejsze-pytania-o-500/
   Nie wiem czy rozlicza się tylko osoba pracująca, czy małżonkowie razem – w poście są 2 wzory. Musisz otrzymany wynik podzielić na 4, bo jest Was 4. Jeżeli wynik będzie poniżej 1200 zł, koniecznie się odwołaj.

 • 10 czerwca 2016 o 9:35 am
  Permalink

  Witam

  Na wstępie chciałam serdecznie podziękować ( myślę , że nie tylko w swoim imieniu ) i wyrazić moje uznanie dla Pani działalności . To cudowne , że pomaga Pani bezinteresownie ludziom .
  Myślę , że ta pomoc będzie dalej bardzo potrzebna, bo problemów z 500 + będzie na pewno coraz więcej .
  Ja również chciałabym zwrócić się o poradę w tej sprawie . Otóż dostałam decyzję odmowną i chciałabym w odwołaniu dobrze uzasadnić swoje racje . Nie wiem czy mogę w tym piśmie odwoławczym również przywołać orzeczenie sądu na temat obniżenia dochodu ( te , które podała Pani w przykładzie odwołania ) czy przytoczyć jakiś inny przepis czy orzeczenie .
  Moja sprawa w skrócie wygląda tak : Uznano , że mój dochód z 2014 r.został utracony ( umowa o prace była podpisana na czas określony od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. ) . I z tym się zgadzam .( Kazali mi oprócz Pitu za 2014 dostarczyć jeszcze świadectwo pracy z 2014 r. ) Potem w 2015 roku przez 2 miesiące pobierałam zasiłek dla bezrobotnych a następnie pracowałam .Potem w lutym 2016 ponownie po utracie pracy zarejestrowałam się w PUP i od lutego pobieram zasiłek . Z tym , że ten zasiłek obecny liczy się jako kontynuacja poprzedniego ponieważ od ostatniej rejestracji w PUP nie minęło 12 miesięcy . Jako samotnej matce przysługuje mi zasiłek przez 12 miesięcy . Więc licząc , że jest to kontynuacja obecnie przysługuje mi zasiłek od lutego 2016 do grudnia 2016 ( przez 10 miesięcy , bo dwa zasiłki pobrałam już w 2015 roku ) .
  I teraz przechodzimy już do sedna . Mój zasiłek za luty ( wypłacony w marcu ) wynosił 364 zł. , bo nie obejmował pełnego miesiąca , potem był zasiłek za marzec w wysokości 662,97 , a następne zasiłki za kwiecień i maj , które wynoszą 572,87 . Wszystkie kolejne zasiłki wypłacane w następnych miesiącach również będą w takiej wysokości .
  Obliczając mój obecny dochód OSP wziął pod uwagę ten zasiłek za marzec wypłacony w kwietniu w wysokości 662,97 ( jako , że jest to dochód , który powstał za miesiąc następujący po miesiącu , w którym nastąpiło uzyskanie dochodu , czyli w moim wypadku wypłata zasiłku dla bezrobotnych ). Czyli : alimenty w kwocie 1000 zł. + 662,97 zł. . To daje w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie 831,48 .( To znaczy ja + jedno dziecko ). Więc przekraczam limit 800 zł, i decyzja była odmowna .
  Ale przecież , że ten zasiłek w kwocie 662,97 został wypłacony tylko jeden raz ( za miesiąc marzec ) i niestety to ta kwota była wzięta do obliczenia dochodu .( bo tak niestety zapisali w ustawie ) Prawda jest taka , że przez następne 8 miesięcy pobierania zasiłku będzie on wynosił 572,87 . Rzeczywisty dochód wynosi więc obecnie : 1000 zł. alimenty + 572,87 = 1572,87 . Czyli dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi 786.43 . Czyli próg 800 zł. nie zostaje przeze mnie przekroczony i 500 + powinno mi przysługiwać .
  Chciałabym więc zapytać , czy w odwołaniu od decyzji mogę powołać się na kwestię obniżenia dochodu czy też użyć jakieś innej argumentacji , żeby to dobrze i poważnie wyglądało .
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam .

  • 11 czerwca 2016 o 7:06 pm
   Permalink

   Witam serdecznie i na wstępie dziękuję za Twoje „dziękuję” 🙂
   Faktycznie niejasności i pytań związanych z programem 500+ jest bardzo dużo, myślę, że wynika to z dwóch powodów: jednym jest brak orzecznictwa do ustawy, drugim pośpiech wynikający z przyjęcia ustawy, a co za tym idzie, brak doprecyzowania niektórych kwestii (ot, choćby obniżenia dochodu).
   W Twojej sytuacji jak najbardziej będzie miało zastosowanie podnoszenie argumentu, że dochód uległ obniżeniu, a kryterium dochodowe 800 zł/ osobę miesięcznie jest spełnione. Tym samym śmiało możesz skorzystać z orzeczenia, które podałam w przykładzie. Wzór odwołania też będzie pasował do Twojej sytuacji, musisz tylko zmienić troszkę treść uzasadnienia i wskazać tam w jaki sposób i dlaczego Twój dochód uległ obniżeniu, czyli napisać coś w stylu: „Organ dokonał analizy sytuacji finansowej mojej rodziny, uwzględniając uzyskanie przeze mnie dochodu w postaci zasiłku dla bezrobotnych począwszy od miesiąca lutego 2016 roku.
   Organ przyjął jednakże, iż każdorazowo co miesiąc będę otrzymywała taką samą kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jak za miesiąc marzec 2016 roku, podczas gdy zasiłek ten w kolejnych miesiącach wynosić będzie o 90,10 zł mniej niż zasiłek otrzymany za miesiąc marzec.”
   W razie dalszych pytań, pisz śmiało 🙂
   Pozdrawiam 🙂

  • 9 listopada 2016 o 11:41 am
   Permalink

   Witam mam identyczną sytuacje tez dostaję zasiłek i przez 3 miesiące był wyższy a od następnego miesiąca będzie niższy. Mam pytanie czy juz się Pani odwoływała bo nie wiem czy mam jakieś szanse. Pozdrawiam

 • 10 czerwca 2016 o 9:59 am
  Permalink

  Przepraszam , ale chyba dwa razy wysłałam ten sam post . :-)) … przepraszam

  • 11 czerwca 2016 o 7:07 pm
   Permalink

   Nic nie szkodzi, zostawiłam jeden z nich, żeby się nie dublowało 😀

 • 10 czerwca 2016 o 10:30 am
  Permalink

  Witam również dostaliśmy decyzję odmowną. Nasz dochód na osobę wyniósł 804.15 zł. Razem z meżem pracujemy mamy dwoje dzieci. Męża średni dochód miesięczny w 2014 wynosił 1740 zl netto, z tym że mąż ma komornika sądowego i on zajął pobory, czyli mąż brał faktycznie ok 1200 zł. Czy w takiej sytuacji można napisać odwołanie, czy to nie ma nic do rzeczy? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry serdecznie dziękuję.

  • 11 czerwca 2016 o 9:43 pm
   Permalink

   Witam, kwoty zajęcia komorniczego nie pomniejszają co do zasady dochodu netto rodziny, gdyż nie są wymienione w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych jako kwoty pomniejszające dochód. Jedyny wyjątek to sytuacja, gdyby komornik potrącał z wynagrodzenia Twojego męża alimenty na rzecz dziecka z innego związku lub na inną osobę – w takim przypadku dochód ulegałby pomniejszeniu o kwotę wyegzekwowanych alimentów. Jeżeli to zajęcie u Twojego męża nastąpiło właśnie z takiego tytułu, jest szansa się odwoływać. W innym przypadku niestety nie :/

 • 10 czerwca 2016 o 11:33 am
  Permalink

  Witam,
  Chciałabym napisać odwołanie od decyzji, ale nie wiem jakie załączyć dokumenty.
  Nasza sytuacja wygląda następująco: mąż prowadzi działalność gospodarczą, z której w 2014 uzyskał stratę, w 2015 dochód za cały rok wyniósł około 1000 zł, ale po odjeciu składek ZUS wychodzi na minusie. W tym roku wychodzi trochę więcej, ale ciężko stwierdzić, czy w kolejnych miesiącach będzie miał jakikolwiek dochód. Ja jestem osobą współpracującą i od 20 kwietnia mam macierzyński 80%. MOPS wyliczył mój dochód z 2014, kiedy byłam na zwolnieniu ciazowymi, a od czerwca na macierzyńskim 100%. Ponadto od dochodu z Pitu nie odjęli składek zdrowotnych. Aktualnie mój dochód uległ obniżeniu ( Zus wypłaca mi 80%). Czy mogę się odwołać? jeśli tak to jakie dokumenty załączyć? będę bardzo wdzięczna za pomoc

  • 11 czerwca 2016 o 10:01 pm
   Permalink

   Witam,
   Odwołać się można zawsze. Zwłaszcza, jeżeli Wasz dochód aktualnie nie przekracza kryterium dochodowego. Zdecydowanie jest to błąd, jeżeli organ nie odjął składek zdrowotnych. Jest to także błąd, jeżeli organ nie wziął pod uwagę zmian, jakie zaszły w Waszej sytuacji. Myślę, że możesz skorzystać z orzeczenia sądu, jaki podałam w przykładzie odwołania. Dodatkowo opisz bardzo szczegółowo Waszą sytuację. Dokładnie wskaż dochody kolejno za 2014,2015 i 2016, zarówno swoje, jak i męża.
   Dołącz PIT-36 męża za 2014 i 2015 roku. Wydrukowałabym także historię przelewów otrzymanych od ZUS-u z tytułu zasiłku macierzyńskiego. One będą dokumentować realną sytuację, jaką macie 🙂

   • 12 czerwca 2016 o 7:41 pm
    Permalink

    Bardzo dziękuję za pomoc. Podziwiam Cię, że znajdujesz na to czas i chcesz pomagać innym
    Pozdrawiam

    • 12 czerwca 2016 o 8:46 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 Z tym czasem różnie bywa, często marzę o tym, by doba miała 48 godzin, a nie tylko 24, ale jeżeli tylko mogę – faktycznie pomogę :)Pozdrawiam serdecznie.

 • 12 czerwca 2016 o 10:45 am
  Permalink

  Mam pytanie czy przy odwołaniu do kolegium z powodu bezskutecznej egzekucji alimentów od komornika na dzień dzisiejszy muszę załączyć oprócz zaświadczenia o wysokości zaległości również wykaz wyegzekwowanych kwot za rok 2015 i 2016? Nadmieniam iż otrzymałam decyzję odmowną gdyż wliczona została kwota za 2014 r. a ojciec dziecka stracił pracę 31.12.2014 r. (w aktach komornika) i obecnie tych alimentów nie otrzymuje. Nie otrzymuje alimentów z funduszu bo nie kwalifikuje się bo przekraczam kryterium dochodu 725 zł. Wychowuje dziecko niepełnosprawne i obecnie nie mam alimentów od komornika ani świadczenia 500plus bo przekroczyłąm je o 40 zł na osobę za 2014 r. Czy kolegium może sam przeanalizować akta komornicze? czy muszę załączać te zaświadczenia? Proszę o szybką odpowiedź bo został mi 5 dni do odwołania z góry dziękuje.

  • 12 czerwca 2016 o 3:42 pm
   Permalink

   Witam,
   Kolegium nie może samo przeanalizować akt komorniczych. Jeżeli chcesz, by zostały uwzględnione takie zdarzenia jak brak alimentów ze względu na niemożliwość ich wyegzekwowania, musisz załączyć zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji (czyli o wysokości zaległości oraz o wysokości kwot wyegzekwowanych w 2014,2015 i w okresie I-V 2016).

   • 13 czerwca 2016 o 11:52 am
    Permalink

    dziękuje za odpowiedz dwa dni potrzebuje komornik na takie wystawienie zaświadczeń, nie wiem w ogóle czy jest szansa, bo korzystałam z usług darmowej pomocy prawnej i radca prawny stwierdził że urząd słusznie wydał decyzje na podstawie obowiązujących przepisów i nie umiał mi nic poradzić 🙁

    • 13 czerwca 2016 o 12:07 pm
     Permalink

     mam jeszcze małe pytanie jeśli chodzi o orzecznictwo wskazane we wzorze dot. zmniejszenia wynagrodzenia, mogę sie powołać w przypadku braku alimentów czy muszę się powołać na inne?

     • 13 czerwca 2016 o 4:36 pm
      Permalink

      Możesz powołać się na to orzeczenie, które jest we wzorze 🙂

    • 13 czerwca 2016 o 4:35 pm
     Permalink

     Nic nie tracisz pisząc odwołanie. Radca ma rację, że przepisy nie przewidują takiego dochodu jako utraconego, ale w rzeczywistości w mojej ocenie jest to zwykłe niedopatrzenie ustawodawcy.

     • 27 lipca 2016 o 4:35 pm
      Permalink

      Pomimo odwołania otrzymałam decyzję odmowną z Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nie odnieśli się w ogóle do wskazanego wyroku WSA z Bydgoszczy z 18.06.2008 r….. przepisali te same regułki odnośnie alimentów, czy ktoś składał już skargę w tej kwestii do WSA? i jakie są procedury – koszty i czas takiej skargi?

     • 27 lipca 2016 o 11:22 pm
      Permalink

      Bardzo mi przykro, że samorządowe kolegium odwoławcze podtrzymało decyzję odmowną. Na początku sierpnia opiszę na blogu procedurę składania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i podam wzór takiej skargi.

     • 14 sierpnia 2016 o 12:40 pm
      Permalink

      Chciałam poinformować iż że złożyłam korektę z pit za 2014 r. zwracając ulgę na dziecko niż wojować w Administracyjnym Sądzie przez kolejne miesiące, jestem stratna zasiłku wychowawczego za 4 miesiące ale i tak jestem wiele na +. Mogłam zrobić to wcześniej już w kwietniu 2016 r. niż jak sugeruje Pani żeby się odwoływać, niestety prawo dot. alimentów i matek samotnie wychowujących dzieci jest okrutne. Wygrywa ekonomia – odwoływanie się to tylko strata czasu i pieniędzy w przypadku 500+.

     • 14 sierpnia 2016 o 8:18 pm
      Permalink

      Witam,
      Fajnie, że miałaś taką możliwość, by zwrot ulgi spowodował wystarczającą zmianę wysokości Twojego dochodu.
      Nie w każdym przypadku oddanie ulgi na dziecko sprawi, że dochód w rodzinie będzie spełniał kryterium określone w ustawie.
      Wbrew temu, co piszesz, ja nie sugeruję, że złożenie odwołania lub później skargi do sądu administracyjnego jest najlepszym wyjściem. Jest jedną z możliwości. Czasem jedyną.
      Oczywiście, jeżeli ktoś ma szansę uzyskać świadczenie tak, jak Ty dzięki zwrotowi ulgi na dziecko, jest to dobrym wyjściem. Nigdy nie twierdziłam inaczej.
      Proponuję też, byś poczytała komentarze pod tym artykułem, będziesz miała dowód na to, że odwołanie może być skuteczne i być rozpatrzone w krótkim czasie.

 • 12 czerwca 2016 o 4:26 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie . Dostalam decyzje odmawiajaca przyznania 500+ na pierwsze dziecko. Moja sytuacja wygladala tsk ze w 2014 r dochod w rodzinie mialam tylko ja i byl to macierzynski do stycznia 2015 w wysokosci 1538 zl w 100% miesiacu moj partner uzyskał dochod dopiero w maju 2015 r i pracuje tam do dzisiaj. Ustalajac wysokosc dochodu na 1 osobe dodano.do siebie moj dochod z 2014 oraz partnera z 2015 r i podzielono na 3 osoby co dalo kwote naturalnie wyzsza niz 800 ; czy moge sie od tej decyzji odwolac czy takie obliczenie dochodu z dwóch lat jest uzasadnione?pozdrawiam

  • 12 czerwca 2016 o 4:54 pm
   Permalink

   Witam. Rozumiem, że w 2014 roku otrzymywałaś zasiłek macierzyński w związku z faktem, że byłaś zatrudniona. Czy wróciłaś do pracy?

   • 12 czerwca 2016 o 5:13 pm
    Permalink

    Zasilek macierzynski otrzymywalam z tytulu prowadzenia działalności gosp. W roku 2013. Dzialalonosc ta jest zawieszona od lutego 2015. Do pracy poszlam teraz w maju 2016 r ale nie prowadze juz dzialalnosci tylko mam umowe o prace.

    • 12 czerwca 2016 o 5:42 pm
     Permalink

     Jeżeli zawieszenie działalności nastąpiło z powodu konieczności sprawowania przez Ciebie osobistej opieki nad dzieckiem, jest to powód do uznania dochodu uzyskiwanego z działalności jako dochodu utraconego. Natomiast podjęcie przez Ciebie pracy oznacza uzyskanie dochodu.
     Pytanie brzmi jakie dochody uzyskujecie obecnie? Czy mieścicie się w kryterium 800 zł/ osobę miesięcznie?

 • 12 czerwca 2016 o 4:35 pm
  Permalink

  W razie jakis niejasnosci moge podeslac decyzje na maila

 • 12 czerwca 2016 o 10:23 pm
  Permalink

  Teraz sie nie miescimy tzn od maja tego roku juz sie nie mieścimy

  • 12 czerwca 2016 o 10:56 pm
   Permalink

   W takim razie niestety 500+ nie będzie Wam przysługiwać na pierwsze dziecko 🙁

 • 12 czerwca 2016 o 11:09 pm
  Permalink

  witam czy jest sens sie odwolywac jesli dostalam decyzje odmowna poniewaz w 2014 rokiu maz sprzedal dzialke i cala ta kwote przeznaczylam na kupno mieszkania niewiem czy ten dochod sie liczy do 500+ moj mops [policzyl to jako dochod a mi sie wydaje ze to jest jednorazowy dochod

  • 13 czerwca 2016 o 3:20 pm
   Permalink

   Witam, jeżeli pieniądze, jakie mąż otrzymał ze sprzedaży działki przeznaczył na cele mieszkaniowe (a więc kupno mieszkania), ta kwota nie powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu Waszego dochodu. Czyli jak najbardziej jest sens się odwoływać 😉

 • 13 czerwca 2016 o 12:36 am
  Permalink

  Moja sytuacja o 500 plus : mąż nie pracuje ,ja pracuję i rok w rok mam inne umowy ,wyliczyli mi że przez dochód utracony i uzyskany a zwłaszcza o coroczne świadectwa pracy nie przysługuje mi 500plus -mam 1 dziecko.Z pitu wychodzi ale do dochodu uzyskanego biorą pod uwagę rok 2016 i miesiąc październik a w nim miałam duże premie.Dlaczego nie biorą pod uwagę 2015 lub 2014 roku tylko ten październik . Proszę o pomoc,

  • 13 czerwca 2016 o 3:22 pm
   Permalink

   Czy możesz przedstawić mi szczegółowo daty kolejnych umów począwszy od 2014 roku do teraz? Oraz wysokość wynagrodzenia? Wówczas będę mogła przeanalizować Twoją sytuację i coś doradzić.
   Jeżeli wolisz, możesz przesłać takie zestawienie do mnie na maila: przepisowamama@gmail.com

 • 13 czerwca 2016 o 10:57 am
  Permalink

  Witam.
  Otrzymałam decyzje 500+ z mops odmowną. W 2014 roku mąż utracił dochód ponieważ stracił pracę. Ja nie pracowałam. Od stycznia 2016 roku prowadzi działalność gospodarczą. W styczniu nie miał dochodu, w lutym miał dochód ponad 4 tysiące złotych. W kwietniu nie miał ponownie dochodu ponieważ miał przestój w zleceniach (w skrócie styczeń i kwiecień bez dochodu, luty ponad 4 tys. marzec 3600 zł, maj 2800 zł). Dzwoniąc na infolinie dowiedziałam się, że w przypadku działalności bierze się pod uwagę drugi miesiąc dochodowy, czyli w przypadku męża byłby to marzec. Kwoty które podałam są kwotami brutto. Teraz moje pytanie, jak powinna być weryfikowana osoba, która prowadzi działalność gospodarcza i jest na ryczałcie, a ja osoba fizyczna. Dodam, że Pan na infolinii powiedział, że 500+ na pierwsze dziecko należy mi się, a u nas w mopsie został odrzucony wniosek. Czy powinnam się odwołać od decyzji?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • 13 czerwca 2016 o 4:26 pm
   Permalink

   Witam.
   Rację miał pan z infolinii – do dochodu z działalności gospodarczej brany jest pod uwagę drugi miesiąc uzyskiwania dochodów. Tak powinna zostać zweryfikowana osoba fizyczna prowadząca działalność niezależnie od tego, w jaki sposób rozlicza się z urzędem skarbowym.
   Moim zdaniem jak najbardziej powinnaś się odwołać.

   • 13 czerwca 2016 o 9:51 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź. Jeśli skorzystałabym z Pani wzoru odwołania byłby on odpowiedni? Z powołaniem się na decyzje sądu z Bydgoszczy? Nie chciałabym wyjść na jakąś głupią, z wykształcenia jestem księgową. Zapomniałam dodać, że do lutego pracowałam, tj do 29 lutego 2016 roku. Zakończyłam współpracę z pracodawcą z powodu kończącej się umowy, jednym słowem nie przedłużyli mi umowy. Czy będzie to miało jakieś istotne znaczenie?

    • 13 czerwca 2016 o 10:56 pm
     Permalink

     Oczywiście, że utrata zatrudnienia ma znaczenie, powinien być uznany dochód utracony.
     Spróbuj napisać odwołanie po swojemu, bez przywoływania orzecznictwa, a później prześlij mi do sprawdzenia na: przepisowamama@gmail.com. Sprawdzę pod względem formalno – technicznym 🙂

     • 15 czerwca 2016 o 9:31 pm
      Permalink

      Odwołanie poszło do sprawdzenia na e-maila 🙂 Czekam z niecierpliwością na odpowiedź 🙂

     • 16 czerwca 2016 o 8:35 am
      Permalink

      Dziś pod wieczór mam nadzieję mieć chwilę na czytanie

 • 13 czerwca 2016 o 5:34 pm
  Permalink

  Dziękuję Pani Karolino

  Napisałam odwołanie wykorzystując wzór i Pani uwagi oczywiście dokonując odpowiednich modyfikacji . Jutro zanoszę pismo , aby zmieścić się w terminie . Jak dostanę jakąkolwiek odpowiedź to poinformuję o tym tutaj wszystkich … oby było się z czego cieszyć 🙂

  Pozdrawiam

  • 13 czerwca 2016 o 9:29 pm
   Permalink

   Proszę bardzo 🙂
   Trzymam kciuki i czekam na wieści. Jeżeli Samorządowe Kolegium Odwoławcze też będzie oporne do przyznania decyzji pozytywnej, jeszcze jest jedna szansa – skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ale mam nadzieję, że uda się już na etapie II instancji 🙂

   Pozdrawiam!

 • 13 czerwca 2016 o 5:42 pm
  Permalink

  Witam. Dostalem decyje odmowna poniewaz dochod wyniosl 815 zl ale zlozylem korekte zeznania w US za 2014 rok i teraz wynosi 785 zl. Co moglbym napisac w odwolaniu?

  • 13 czerwca 2016 o 9:36 pm
   Permalink

   Witam,
   Mógłbyś napisać, że po złożeniu korekty do US dochód uległ zmniejszeniu, co powinno zostać uwzględnione także przez organ ustalający prawo do 500+.
   Przedstawić zaświadczenie z US jako dowód.
   Pytanie tylko jaki dochód uzyskujesz teraz. Czy dochód Twojej rodziny jest niższy niż 800 zł/ osobę? Od tego zależy czy 500+ będzie Ci przysługiwać.

 • 13 czerwca 2016 o 6:16 pm
  Permalink

  Witam, cieszę się, że jest ktoś o takim dobrym serduszku jak Pani 🙂 dzisiaj dowiedziałam się o odmownej decyzji, przez cały rok 2014 pobieram na syna alimenty, do końca lipca zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku, od sierpnia 2014 podejmuję stałą pracę. Do wniosku dolaczylam zaświadczenie o dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc w 2014 (1616zł). Alimenty w wysokości 650zł. Panie obliczyly na mój prosty rozum 1616+650=2266/2 osoby =1133zł i taka też kwotę podano na odmownej decyzji jako przekroczenie dochodu na osobę. Ale przecież pracowałam tylko od sierpnia? Serdecznie proszę o pomoc.

  • 13 czerwca 2016 o 9:37 pm
   Permalink

   Witam, tak, jak napisałam już także na fanpage’u, miło mi, że trafiłaś do mnie na stronę 🙂 Niestety, niewiele mogę pomóc w Twojej sytuacji. Niezależnie od tego, że teoretycznie pod uwagę powinny być brane dochody z 2014 roku, w rzeczywistości bierze się pod uwagę sytuację od 2014 roku do chwili złożenia wniosku. Czyli jeżeli w którymkolwiek momencie uzyskałaś dochód (a tak się stało, gdy podjęłaś pracę), niestety jest to liczone na zasadzie uznania, że masz ten dochód i że wpływa on na wysokość dochodu Twojej rodziny 🙁 Tym samym podjęcie pracy (niezależnie od tego, że przez część 2014 roku byłaś bezrobotna) spowodowało, że masz w świetle ustawy za dobrą sytuację materialną, by można było przyznać Ci 500+ 🙁

   • 14 czerwca 2016 o 11:08 pm
    Permalink

    proszę o odpowiedz w mojej sprawie, gdyż dostałam odmowę wypłaty 500+ na pierwsze dziecko. pracuje na cały etat i zarabiam najniższą krajową, mąż zmarł w marcu br i dzieci dostały rentę rodzinną w wysokośći 1369,26. panie z mopsu wyliczyły dochód na osobę 803,88zł. czy mogę napisac odwołanie od decyzji skoro dochód przekroczył 3,88zł ?
    sama wychowuję dwoje dzieci i zarabiam najniższą krajową. pozdrawiam

    • 15 czerwca 2016 o 7:04 pm
     Permalink

     Witam, niestety do 500+ nie ma zastosowania zasada”złotówka za złotówkę”, więc nawet, jeżeli dochód przekraczałby 1 grosza, nic nie można z tym zrobić Bardzo mi przykro, bo wiem, że wychowując samotnie dzieci jest Ci bardzo ciężko, ale ustawodawca nie wziął pod uwagę sytuacji takich, jak Twoja i w związku z tym zwyczajnie nie mam jak pomóc

 • 13 czerwca 2016 o 7:32 pm
  Permalink

  Od maja br sie nie miescimy gdyz poszlam do pracy ale od maja 2015 r jedynym dochodem byl dochod partnera ok 1700 zl i chodzi mi tu o te dwa miesiace tylko . Kwiecien i maj tak naprawdę.

  • 13 czerwca 2016 o 9:57 pm
   Permalink

   W takim wypadku możesz spróbować odwołać się od decyzji i wskazać, że odwołujesz się od decyzji w części. Wyjaśnić, że za okres IV – V 2016 świadczenie powinno Wam zostać przyznane, gdyż w tamtym momencie dochód nie przekraczał 800 zł/ osobę.
   Nie wiem czy organ odwoławczy uzna Twoje odwołanie, ale spróbować zawsze można 😉

 • 14 czerwca 2016 o 2:37 pm
  Permalink

  Czy mam szanse i czy składać odwołanie jeżeli termin od dostania decyzji już minął ( 14 dni)?

  • 14 czerwca 2016 o 9:40 pm
   Permalink

   Jedyną możliwością byłoby napisanie równocześnie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, ale musiałyby być do tego podstawy – np. gdybyś te 14 dni spędził w szpitalu lub za granicą i nie mógł wnieść pisma w ustawowym terminie.

 • 14 czerwca 2016 o 4:06 pm
  Permalink

  Niestety ja tez dostalam decyzje odmowną. Mój dochód przekroczył 4,93 zł….!!!czy jesli moj dochód w 2015 roku nie przekracza kryterium 500+ to czy moge napisac odwołanie???

  • 14 czerwca 2016 o 9:56 pm
   Permalink

   Oczywiście, możesz spróbować. Organ powinien brać pod uwagę każdorazową utratę dochodu od 2014 roku do teraz, więc jeżeli w 2015 roku i nadal Twój dochód nie przekracza 800 zł/osobę miesięcznie, koniecznie napisz odwołanie.

 • 14 czerwca 2016 o 6:15 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. Ja piszę w imieniu mojej siostry, która również otrzymała decyzję odmowna ponieważ jej dochód przekraczał 800zł.Nikt jednak nie chciał szczegółowo wytłumaczyć co i jak.Siostra jest mężatką z dwójka dzieci ale nie mieszka z mężem z powodu alkoholizmu,otrzymuje przez komornika alimenty, które panie w urzędzie dołączyły do jej dochodu,jak również pełny dochód męża. Czy to było właściwe? Podobno ulgi na dzieci też nie powinno się doliczyć.Bardzo proszę o odpowiedź czy na tej podstawie siostra może złożyć wniosek o odwołanie.Czy mogłaby wykorzystać wzór na blogu a także liczyć na ewentualne poprawki. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

  • 15 czerwca 2016 o 7:17 pm
   Permalink

   Witam serdecznie, na miejscu Twojej siostry spróbowałabym napisać w odwołaniu, że wychowuje dzieci bez udziału ich ojca, czego dowodem jest fakt otrzymywania alimentów przez komornika. Dodałabym z jakiej przyczyny doszło do rozstania i jeżeli siostra złożyła pozew o rozwód (co polecałabym w tej sytuacji), wskazałabym, że takie postępowanie się toczy.
   Oczywiście może skorzystać z wzoru, który zamieściłam na blogu i podesłać do mnie na maila. W weekend będę sprawdzać otrzymane pisma

 • 14 czerwca 2016 o 9:26 pm
  Permalink

  proszę o pomoc Obecnie jestem na zasilku dla bezrobotnych 722 zl 1 dziecko 600 zl alimenty lecz do ww dochodu który otrzymuje doliczono mi dochód z najmu mieszkania za 2014 obecnie mieszkam w tym mieszkaniu dochód przekroczony jak mam napisać odwołanie. pozdrawiam cieplutko

  • 14 czerwca 2016 o 10:02 pm
   Permalink

   nadmienię jeszcze ze jedynym rokiem kiedy wynajmowałam mieszkanie byl rok 2014 a kwota zasiłku dla bezrobotnych również od przyszłego miesiąca zgodnie z przepisami będzie zmniejszona

  • 14 czerwca 2016 o 10:02 pm
   Permalink

   A czy masz może ostatnią umowę najmu z określonym terminem do kiedy trwała? Albo zgłaszałaś do urzędu skarbowego, że od określonego dnia już nie uzyskujesz dochodu z najmu?
   To byłyby dokumenty, którymi mogłabyś udokumentować swoją sytuację i utratę dochodu.
   W odwołaniu musisz zwyczajnie wskazać, że Twoja sytuacja uległa zmianie, gdyż dochód z najmu mieszkania został przez Ciebie utracony i wobec tego tak powinien zostać zakwalifikowany przez organ ustalający prawo do 500+.
   Pozdrawiam 🙂

 • 15 czerwca 2016 o 10:39 am
  Permalink

  Witam!
  A ja mam pytanie odnośnie jak jest liczony dochód z gospodarstwa rolnego. Mam ok. 0,90 ha przeliczeniowych ziemi, Pani w MOPS-ie zapytała ile jest rolnych bo ok. 1,30 ha. Myślałam że tego nie bierze się do dochodu bo jest mniej niż 1 ha.
  Jeszcze jedno nasuwa mi się a mianowicie w 2014 r. wygrałam nagrodę rzeczową otrzymałam PIT i rozliczałam się z podatku. Czy tą wartość można uznać jako dochód utracony w dalszych latach?

  • 18 czerwca 2016 o 4:48 pm
   Permalink

   Witam,
   Ustawa wprowadzająca świadczenie 500+ ma zapis odnośnie rolników: „W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ”. W 2014 roku z 1 ha przeliczeniowego wynosił on 2506 zł.
   Co do nagrody rzeczowej, w mojej ocenie był to dochód jednorazowy, który nie powinien w ogóle zostać zaliczony przy ustalaniu prawa do 500+.

 • 15 czerwca 2016 o 8:50 pm
  Permalink

  Witam, przesłałam Pani na pocztę maila z opisem mojej sytuacji. Będę wdzięczna za pomoc.

  • 16 czerwca 2016 o 9:38 am
   Permalink

   Witam, jeżeli tylko czas mi pozwoli, zajrzę i odpiszę dziś wieczorem

 • 16 czerwca 2016 o 10:56 am
  Permalink

  Witam
  sprzedałam mieszkanie w 2014 roku za kwotę 74000,00tyś zł przed upływem 5 ;lat od nabycia , wypełniłam w 2015roku PIT39 że pieniądze przeznaczam na cele mieszkaniowe i podatku nie będę płacić dochodowego.
  Wczoraj czyli 15.06.2016 dostałam decyzję odmowną przyznania 500 plus ponieważ wliczono mi dochód ze sprzedaży mieszkania . Co teraz mam zrobić złożyć odwołanie , ale jak mam im udowodnić że przeznaczyłam pieniądze na cele mieszkaniowe, mam wszystkie Faktury ale jeszcze nie złożyłam do US rozliczenia z tych Faktur ponieważ mama termin do końca roku. Proszę o pomoc .Pozdrawiam.

  • 18 czerwca 2016 o 2:03 pm
   Permalink

   Witam,
   Zgodnie z orzecznictwem sądów kwoty uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości, które następnie są przeznaczone na cele mieszkaniowe, nie powinny być wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń. W tej sprawie wypowiedział się m.in. wojewódzki sąd administracyjny w Krakowie, który w wyroku z dnia 3.07.2014 roku – sygn. III SA/Kr 350/14 stwierdził, że: „(…)do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.”
   Odwołuj się koniecznie. Wskaż w odwołaniu, że na rozliczenie z US masz czas do końca roku, przedstawiasz natomiast faktury dokumentujące poniesione przez Ciebie wydatki na cele mieszkaniowe, które opłaciłaś z kwoty uzyskanej za sprzedane w 2014 roku mieszkanie. Powołaj się również na podane powyżej orzeczenie sądu 🙂
   Pozdrawiam.

 • 16 czerwca 2016 o 2:40 pm
  Permalink

  Witam mam pytanie dostałam decyzje odmownie na pierwsze dziecko iż przekroczył mi zarobek lecz od marca tego roku moje zarobki zmniejszyły się i to o sporo czy mam szanse się odwołać i czy będę potrzebować zaświadczenie z pracy o dochodach i za jaki miesiac

  • 18 czerwca 2016 o 2:20 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli nastąpiło obniżenie Twojego wynagrodzenia, jak najbardziej możesz spróbować się odwołać. Weź od pracodawcy zaświadczenie o zarobkach za miesiące marzec, kwiecień, maj. Napisz w odwołaniu, że obniżenie wynagrodzenia jest stałe, co wynika z przedstawionego zaświadczenia, gdyż już od miesiąca marca 2016 roku Twoje dochody są niższe, a tym samym niższy jest dochód Twojej rodziny.

 • 18 czerwca 2016 o 4:13 pm
  Permalink

  Dzień dobry,
  Sytuacja dość beznadziejna i nielogiczna ale postanowiłam, że zapytam: mąż ma z poprzedniego małżeństwa dwoje dzieci. Płaci wysokie od alimenty i często jego dzieci przebywają u nas. W zeszłym roku przyszło na świat nasze wspólne dziecko. Mąż dostał decyzję odmowną w kwestii 500 + gdyż ustawa nie uznaje jego starszych dzieci jako rodziny. Projekt ustawy przewidywał wsparcie dla takich rodzin jak my jednak sama ustawa nie. Oprócz tego że dzieci nie mieszkają na stałe z nami, mąż spełnia wszystkie wymogi. Nie zgadzam się z tym jakoby kwestia zamieszkania dzieci miała aż tak wielkie znaczenie żeby odmówić dofinansowania na trzecie dziecko. W końcu ustawa po to została stworzona. Na drugie mąż nie składał. Fakty są takie że dzieci są członkami jego rodziny i ma je na utrzymaniu. Zarówno jeśli chodzi o alimenty jak i o czas kiedy są u nas. Co Pani radzi?

  • 19 czerwca 2016 o 5:57 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli dzieci męża z poprzedniego małżeństwa często bywają u Was i sprawujecie nad nimi opiekę w podobnym wymiarze, co ich matka, warto byłoby rozważyć złożenie do sądu wniosku o ustanowienie opieki naprzemiennej. Pisałam o tym tutaj: http://przepisowamama.pl/a-moze-by-tak-opieka-naprzemienna-nad-dzieckiem/ oraz tu: http://przepisowamama.pl/wzor-wniosku-o-uregulowanie-sposobu-wykonywania-wladzy-rodzicielskiej-poprzez-przyznanie-rodzicom-opieki-naprzemiennej-nad-dzieckiem/
   Gdyby Twój mąż miał zasądzoną opiekę naprzemienną nad dwójką starszych dzieci, mógłby otrzymywać świadczenie na Wasze wspólne dziecko oraz wpisać do składu rodziny dzieci z poprzedniego związku. Mógłby także otrzymywać proporcjonalnie część świadczenia na starsze dzieci, gdyby takie zostało przyznane.
   Czy byłaby szansa, żebyście starali się o takie uregulowanie władzy rodzicielskiej męża?

   • 20 czerwca 2016 o 6:23 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź. Cóż…pozostaje mi się pogodzić z takim stanem rzeczy.
    Jeśli chodzi o opiekę naprzemienna to niestety ale nie ma na to szans. Mąż od samego początku traktowany jest przez sądy jak największy przestępca. Druga strona dokłada wszelkich starań aby zakłócić jego kontakty ze starszymi dziećmi.
    Bardzo cieszę się że tatrafiłam na Pani blog. Jeszcze raz dziękuję

    • 22 czerwca 2016 o 1:59 pm
     Permalink

     Proszę bardzo i zapraszam częściej 🙂

     Żałuję, że nie mam jak pomóc i że nie macie szansy na ustanowienie opieki naprzemiennej nad starszymi dziećmi męża :/
     Niestety często jest tak, że mamy utrudniają ojcom kontakt z dziećmi po rozstaniu, zwłaszcza, gdy tata decyduje się założyć nową rodzinę. A polskie sądy mimo teoretycznej zasady obiektywizmu biorą stronę mam. Nie zawsze jest to słuszne 🙁

 • 18 czerwca 2016 o 10:10 pm
  Permalink

  Witam,
  Kiedy obliczałam sobie dochód netto na osobę w 2014 roku na podstawie wynagrodzenia, które dostaję na konto mieściłam się w progu 800 zł, niestety dostałam decyzję odmowną na pierwsze dziecko, bo przekroczyłam próg o kilka zł. Okazało się, że pomiędzy PITem, a rzeczywistym wynagrodzeniem wypłacanym przez pracodawcę jest różnica (wynika ona chyba np. z prywatnej opieki medycznej, którą objęci są wszyscy pracownicy, na którą składka jest „odcinana” z pensji). Czy gdybym przedstawiła zaświadczenie od pracodawcy, w którym przedstawione byłyby moje pensje w 2014 roku to zostałoby to wzięte pod uwagę przez organ rozpatrujący odwołanie? Czy po prostu interesują ich tylko liczby z PITów i tyle?
  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

  • 19 czerwca 2016 o 7:35 pm
   Permalink

   Witam,
   Zawsze można spróbować. Odwołanie nic nie kosztuje, a jeżeli jest szansa, to trzeba ją wykorzystać. Pamiętaj tylko, że organ bierze pod uwagę nie tylko dochód za 2014 rok, ale także wszystkie zmiany, jakie zaszły od 2014 roku do teraz.
   Pozdrawiam 🙂

 • 20 czerwca 2016 o 1:16 am
  Permalink

  Serdecznie Panią witam i dziękuję za czas poświęcony na pomoc innym!

  Ja również otrzymałam decyzję odmowną w sprawie 500 plus, z którą trudno jest mi się zgodzić i mam do Pani pytanie o ocenę szans mojego ewentualnego odwołania. W skrócie powiem tak, dochód mamy przekroczony o ok. 30 zł i to dlatego, że jak się dowiedziałam osobiście bo z opisu obliczeń w decyzji to nie wynika, w dochodach naszych uwzględniono dodatek motywacyjny z PUP, który był pobierany przez 2 miesiące w roku 2014 z tytułu tego,iż mąż sam znalazł pracę i jak się dowiedziałam nie utracono całego dochodu z PITu z PUP, gdyż dodatek aktywizacyjny nie jest dochodem uzyskanym ani utraconym w świetle ustawy … i mogę się z tym zgodzić, że ustawa go nie ujmuje i taka interpretacja dla wydających decyzję jest najłatwiejsza, ale dla dla mnie nie, bo dodatek aktywizacyjny jest to świadczenie jakby w zamian za zasiłek dla bezrobotnych, pomijam że w pomniejszonej kwocie itp. i…na poparcie „mojego myślenia” znalazłam prawomocny wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2015r. IV SA/Po434/15, który podziela moje myślenie ws. dodatku aktywizacyjnego http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B8BD8DAACF, jeżeli miałaby Pani moment ,aby zerknąć swoim okiem na ten wyrok i ewentualnie podpowiedzieć mi co podkreślić w odwołaniu jeśli w ogóle widzi Pani jego zasadność w tym przypadku to będę bardzo wdzięczna.

  Pozdrawiam

  • 22 czerwca 2016 o 6:57 pm
   Permalink

   Witam,
   Znalazłaś świetne orzeczenie, którym jak najbardziej możesz podeprzeć swoje odwołanie.
   Najistotniejszy fragment z tego wyroku to: ” dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w związku z podjęciem, w określonych warunkach, przez osobę bezrobotną z prawem do zasiłku, zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Stanowi więc dochód, którego uzyskanie jest w istocie spowodowane uzyskaniem przez takiego bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – co oznacza, że uzyskanie dodatku aktywizacyjnego mieści się w pojęciu „uzyskania dochodu” w rozumieniu art. 3 pkt 24 lit. c u.ś.r.
   W sytuacji, gdy do tak rozumianego „uzyskania dochodu” przez członka rodziny (ewentualnie: osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego) dojdzie – tak jak w kontrolowanej tu sprawie (według twierdzeń skargi, niezweryfikowanych przez organ) – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tu: w roku 2013, poprzedzającym okres zasiłkowy 2014/2015), to zgodnie z art. 5 ust. 4a u.ś.r. ustalając dochód członka rodziny (odpowiednio: osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego) uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Z końcowego fragmentu cytowanego przepisu jasno wynika, że przy obliczaniu dochodu członka rodziny uwzględniony (wliczony) może zostać tylko taki dochód uzyskany przezeń w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, który nadal jest uzyskiwany przez tego członka rodziny w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (tzw. przesłanka kontynuacji uzyskiwania dochodu w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych – zob. J. Sapeta [w:] K. Małysa-Sulińska, Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz, Warszawa 2015, s. 131–132). A contrario, w sytuacji, gdy ów „dochód uzyskany”, według stanu na dzień ustalania prawa do świadczeń rodzinnych nie jest już przez daną osobę uzyskiwany, nie podlega wliczeniu do jej dochodu.”
   Wskaż w odwołaniu, że dodatek aktywizacyjny był dochodem uzyskanym przez męża w roku 2014, natomiast z uwagi na to, że już nie jest uzyskiwany, nie powinien podlegać wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do 500+ 🙂
   Uważam, że masz duże szanse, by odwołanie przyniosło decyzję pozytywną w zakresie przyznania Ci 500+ na pierwsze dziecko.
   Pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby się udało 😉

   • 19 lipca 2016 o 8:46 am
    Permalink

    Bardzo dziękuje Pani za odpowiedz, odwołanie zlozylam i 29 czerwca zostalo przekazane do SKO o czym mnie pisemnie poinformowano, podejrzewam ze na odpowiedz z SKO mogę dlugo czekac bo wiem ze w naszym mieście często to tak wygląda i decyzja niekoniecznie moze byc pozytywna skoro urzad nie uznal wyroku WSA i sam nie zmienil decyzji, zastanawia mnie co zrobi SKO bo jest to wyrok sadu do ktorego musialabym sie ewentualnie odwolywac od decyzji SKO bo nasze miasto podlega pod WSA w Poznaniu i wtedy opieralabym sie o ich wyrok. Wiem ze można mówić o uznaniowości skladow orzekających i jak będzie to się okaże, ale chciałam Pani zapytać czy w przypadku negatywnej decyzji SKO warto dalej dochodzić swojej racji i ewentualnie jak wtedy ta procedura by musiała wyglądać.
    Pozdrawiam serdecznie
    Klaudia

    • 19 lipca 2016 o 4:38 pm
     Permalink

     Witam,
     SKO zasadniczo powinno rozpoznać odwołanie w terminie 30 dni, ale faktycznie – bywa różnie. I trzeba uzbroić się w cierpliwość.
     Co do Twojego pytania – oczywiście, że w razie negatywnej decyzji warto pójść do sądu. Warto walczyć Sądy bardzo różnie interpretują wyroki nawet swoich kolegów z tego samego budynku, bo w Polsce nie ma systemu prawa precedensowego, a wyroki to tylko pewnego rodzaju wskazówka, a nie narzucona wytyczna.
     Procedurę składania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego opiszę na początku sierpnia na blogu, bo chwilowo jestem na urlopie i do dyspozycji poza niewielką ilością czasu mam telefon i z doskoku laptop, a tak obszernego tematu wolę nie poruszać ot tak po prostu, żeby był 😉

     Pozdrawiam serdecznie 🙂

     • 19 lipca 2016 o 11:16 pm
      Permalink

      Bardzo dziekuje za odpowiedz i serdecznie pozdrawiam, zyczac dobrego wypoczynku odezwe się po otrzymaniu odpowiedzi z SKO

     • 23 lipca 2016 o 10:53 pm
      Permalink

      Proszę bardzo i również dziękuję – staram się złapać trochę sił i słońca 😉 Pozdrawiam i czekam na wiadomość, gdy będziesz już miała odpowiedź z SKO 🙂

 • 20 czerwca 2016 o 9:24 am
  Permalink

  Witam,
  7.06.2016 dostałam decyzję odmowną z uzasadnieniem, że dochody mojej rodziny przekraczają 547,21 zł na osobę w rodzinie. Po moim przeanalizowaniu dokumentów, które złożyłam w gops okazało się, że w oświadczeniu o zarobkach z pracy wpisałam złą kwotę wynagrodzenia (w związku z rozpoczęciem nowej pracy i uzyskaniem dochodu) a także, że mój mąż, który prowadzi działalność gospodarczą i jest na ryczałcie na oświadczeniu o dochodach wpisał przychód, który jak księgowa nam później powiedziała nie jest równy dochodowi. Do jutra mam czas na odwołanie. Proszę mi pomóc jak mam uzasadnić odwołanie i prosić o ponowne przeliczenie dochodów mojej rodziny. Mam przygotowane nowe oświadczenie mojego męża o dochodach z działalności i zaświadczenie od mojej księgowej o moich zarobkach. I czy mam prawo poprosić pracownika gops o pokazanie mi w jaki sposób dochód mojej rodziny został wyliczony?Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • 22 czerwca 2016 o 7:15 pm
   Permalink

   Witam,
   Widzę, że moja odpowiedź będzie już po terminie 🙁
   Niestety ja także pracuję i w związku z tym nie zawsze mam czas na to, by odpowiedzieć na wszystkie pytania :/
   W tej sytuacji, jeżeli nie napisałaś i nie złożyłaś odwołania, proponuję złożyć wniosek od nowa – z prawidłowymi wyliczeniami i oświadczeniami.
   Odpowiadając na jeszcze jedno Twoje pytania: Masz prawo poprosić o wyjaśnienie w jaki sposób został policzony dochód Twojej rodziny.
   Pozdrawiam i czekam na informację czy złożyłaś odwołanie mimo braku mojej odpowiedzi na czas, czy też będziesz składać nowy wniosek.

   • 23 czerwca 2016 o 8:18 am
    Permalink

    Poszłam do GOPS z przygotowanym odwołaniem, ale kazano mi go zniszczyć i złożyć nowy wniosek tak też jak Pani radziła. Teraz czekam na nową decyzję, ale z moich wyliczeń wynika, że tym razem powinna być pozytywna:-)

    • 23 czerwca 2016 o 1:25 pm
     Permalink

     Super, w takim razie trzymam kciuki i czekam na wieści, gdy już otrzymasz nową decyzję 🙂

 • 20 czerwca 2016 o 9:12 pm
  Permalink

  Dzień dobry,
  Po pierwsze dziękuję za świetny post, bardzo pomocny, dodający nadziei 🙂 Po wtóre mam pytanie odnośnie mojego odwołania do odmowny świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Organ wyliczył uwzględniając osiągnięty dochód w 2014r., iż przekracza on o 10 zł na osobę. Nie uwzględnił tego, że od 2015r. przebywam na urlopie macierzyńskim i pobieram zasiłek w wysokości 80% średniego wynagrodzenia (informowałam o tym OPS w oświadczeniu) i tym samym obecnie dochód na członka mojej 4 os. rodziny jest mniejszy niż 800zł. Jakie załączniki powinnam dołączyć do odwołania w związku z tym?

  Pozdrawiam serdecznie

  • 22 czerwca 2016 o 2:02 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Miło mi, że post dodał Ci otuchy 🙂
   Proponuję wziąć od pracodawcy zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim i dołączyć je do odwołania. Możesz także wydrukować historię wypłat zasiłku macierzyńskiego ze swojego konta i ją także dołączyć. W ten sposób umożliwisz Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu dokładne zapoznanie się z Twoją sytuacją dochodową 🙂 Pamiętaj, by zaznaczyć, że mimo, że nie nastąpiła utrata dochodu, nastąpiło jego faktyczne obniżenie.

   Pozdrawiam 🙂

 • 21 czerwca 2016 o 12:07 pm
  Permalink

  Witam , dzisiaj byłam w Mopsie dowiedzieć sie jakie informacje zebrano na temat mojego dochodu z 2014 roku. Staram sie o 500+ na pierwsze dziecko, jestem samotna matka. W 2014 prowadziłam działalność gospodarcza na ryczałcie 5%. Z PITu moj przychód wynosił 29000 zł w 2014 r. Moj dochód MOPS wyliczył na wysokośc 1700 zł, jest on zdecydowanie zawyżony, poza tym w lipcu 2015 zawiesiłam działalność a od grudnia 2015 podjęłam prace na umowę zlecenie za 500zl miesięcznie i wciąż pozostaje w stosunku pracy. Pani z Mopsu powiedziała zdecydowanie ze świadczenie nie zostanie mi przyznane… Co moge zrobić jest jakies wyjście z tej sytuacji ?? Proszę o pomoc
  Iga

  • 22 czerwca 2016 o 2:36 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli zawiesiłaś działalność z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, dochód z działalności powinien automatycznie zostać potraktowany jako utracony. Jeżeli powód zawieszenia był inny, mopsy traktują niestety ten dochód tak, jakby nadal był przez Ciebie uzyskiwany. Czy rozważałaś możliwość całkowitego zamknięcia działalności? Zdecydowanie się na taki krok spowodowałoby, że Twój dochód z działalności zostałby potraktowany jako utracony.
   Możesz także poczekać na decyzję i składać od niej odwołanie. Podnieść w nim, że działalność gospodarcza została zawieszona i nie przynosi Ci żadnego dochodu od lipca 2015 roku.
   Pierwsze rozwiązanie jest pewne, dochód będzie musiał zostać zakwalifikowany jako utracony i znaczenie będzie miał tylko dochód uzyskiwany przez Ciebie z tytułu umowy zlecenia, drugie to ryzyko – tu wszystko zależeć będzie od tego w jaki sposób organ II instancji podejdzie do sprawy.

 • 21 czerwca 2016 o 5:57 pm
  Permalink

  Witam!
  Piszę bo mam pewien problem odnośnie 500+. 16.04.2016r. złożyłam niby kompletny wniosek – otrzymałam nawet kartkę ale 9.06 dostałam wezwanie do uzupełnienia dokumentacji tj. zaświadczenie za pełny przepracowany miesiąc od męża i świadectwo pracy. Świadectwo dostarczyłam i zaświadczenie doniosłam ale problem polega na tym iż mąż pracuje w jednej i tej samej firmie ale przez Agencję Pracy i umowę ma nową od 1.03.2016. Więc przyniosłam zaświadczenie za 03.2016 – wypłacone w kwietniu ale teraz zażądali za 04.2016 wypłacone w maju i tu się pojawia problem bo dzisiaj usłyszałam że decyzja będzie odmowna na 1 dziecko z uwagi na fakt iż mąż akurat w tym nieszczęsnym kwietniu dostał roczną premię i ten dochód jest uznany za dochód jaki otrzymuje. Przedstawiłam im nawet zaświadczenie za 05.2016 ale powiedzieli że i tak ten dochód nie jest ważny a ten za 04.2016 pomimo że jest tam napisane że w tym jest premia 🙁 a ta premia jest tylko raz w roku. Możesz mi pomóc w napisaniu odwołania ?

  • 22 czerwca 2016 o 7:17 pm
   Permalink

   Witam,
   Skorzystaj z wzoru, który jest na stronie, opisz swoją sytuację, wskaż w jakiej wysokości była ta nieszczęsna premia, wyjaśnij, że był to dochód jednorazowy, który nie stanowi stałego elementu wynagrodzenia Twojego męża.
   Gdy już napiszesz, możesz przesłać mi na maila: przepisowamama@gmail.com do sprawdzenia i ewentualnych poprawek/uzupełnień 🙂

   • 22 czerwca 2016 o 7:46 pm
    Permalink

    Oki super. Napewno skorzystam tylko czekam na decyzje 🙂 – bo to że będzie to decyzja odmowna usłyszałam ustnie pisemna nie przyszła – dołączyłam jej dokumenty nawet te których sobie nie życzyła ale je wpisałam i się podpisałam zobaczymy czy aż tak daleko będę musiała interweniować ale bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i napewno jeżeli przyjdzie decyzja odmowna skorzystam ze wzoru i wyśle na e-maila żebyś sprawdziła. Dziękuje :*

    • 22 czerwca 2016 o 8:10 pm
     Permalink

     Bardzo proszę i czekam w takim razie na decyzję w formie pisemnej razem z Tobą 🙂

 • 21 czerwca 2016 o 6:27 pm
  Permalink

  Witam .Ja również dziś dostałam decyzję odmowną, przekraczam o 12zł . Pracuje na zlecenie i mój dochód nie jest stały. Czy powinnam napisać odwołanie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • 22 czerwca 2016 o 7:19 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli Twój dochód nie jest stały, spróbuj policzyć ile wynosi Twój uśredniony dochód miesięczny sumując dochody ze wszystkich miesięcy 2014 i 2015 roku i dzieląc je każdorazowo przez liczbę 12 miesięcy. Jeżeli dochód na członka rodziny po uśrednieniu wyniesie mniej niż 800 zł miesięcznie netto, warto spróbować się odwołać 🙂

 • 22 czerwca 2016 o 10:04 am
  Permalink

  Dzien dobry! Nie rozumiem o co chodzi z tym, ze organ bierze rownież obecna sytuacje dochodowa pod uwagę. A co jesli za 2014 r. zmieścimy sie w progu, ja od tego roku jestem na wychowawczym, wiec mam dochód utracony – a wiec za 2014 r. brane sa pod uwagę tylko dochody Męża. Natomiast biorąc pod uwagę chociażby 2015 r. i tylko dochody Męża, przekraczamy próg, ale nie zmienił on pracy wiec nie jest to dochód uzyskany. Ciagle pracuje w tej samej firmie, tylko po prosu zwiększyły Mu sie zarobki.

  • 22 czerwca 2016 o 10:57 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli mąż wciąż pracuje w tym samym miejscu, organ nie będzie sprawdzał czy nastąpiło u niego podwyższenie dochodu. W przyszłym roku, gdy ponownie wystąpicie o 500+ ta podwyżka będzie widoczna w PIT. I wtedy po prostu nie załapiecie się na 500+ na kolejny rok.

 • 22 czerwca 2016 o 10:07 am
  Permalink

  A tak w ogóle to złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny plus dodatek za przebywanie na urlopie wychowawczym i otrzymałam pozytywna decyzje, ale moim zdaniem złe wyliczyli dochód. Wyszło im 805 na osobę a mi wychodzi poniżej 800 zł. Nawet pobrałam zaświadczenie z ZUS i US dla pewności i dalej wychodzi na moje. Nawet jest korzystniej bo podatek należny na zaświadczeniu jest wyższy. Zdrowotne odliczyłam 9% na podstawie zaświadczenia z ZUS. Mógł sie mops pomylić? Jak napisać odwołanie w takiej sytuacji? Ze sie nie zgadzam z wyliczeniem dochodu? 14 dni na odwołanie to rozumiem od dnia odebrania decyzji przeze mnie?

  • 23 czerwca 2016 o 1:16 pm
   Permalink

   Tak, 14 dni to czas od odebrania przez Ciebie decyzji.
   I jak najbardziej, możesz w odwołaniu wskazać, że nie zgadzasz się z wyliczeniem dochodu. Wskaż dlaczego się nie zgadzasz i które wyliczenia były dokonane błędnie. Każdy może się pomylić, mops również.

   • 23 czerwca 2016 o 8:36 pm
    Permalink

    Acha. Trudno mi powiedzieć z którymi wyliczeniami się nie zgadzam bo w decyzji po prostu podali dochód męża jaki ustalili za 2014 rok a mi wychodzi inna kwota. A może napisać że po pobraniu zaświadczeń z zus i us zgodnie z przepisami odnośnie wyliczenia dochodu obliczyłam inna kwotę niż w decyzji i proszę o sprawdzenie i ponowne wyliczenie? I może załączyć kserokopie tych zaświadczeń? Od dochodu oprócz składek społecznych odejmuje się zdrowotne 9% prawda? I podatek należny na końcu.

    • 23 czerwca 2016 o 9:11 pm
     Permalink

     W takim wypadku myślę, że możesz użyć tego typu argumentacji: decyzja nie posiada wszystkich elementów, jak m.in. wyjaśnienie sposobu obliczenia dochodu na 1 osobę w Twojej rodzinie miesięcznie, co powoduje, iż nie masz możliwości przedstawienia kontrargumentów, a to zaś prowadzi do naruszenia art. 10 § 1 k.p.a., zgodnie z którym strona postępowania ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania. Zrealizowanie ogólnej zasady czynnego udziału strony w postępowaniu następuje poprzez umożliwienie stronie wypowiedzenia się, co do wszelkich przeprowadzonych dowodów. Tym samym brak wskazania w treści decyzji dokumentów, jakie były podstawą dla wyliczenia dochodu na członka rodziny w miesiącu, uniemożliwia Ci realizację Twoich praw przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
     Oczywiście wskaż, że Twoje wyliczenia są inne, dołącz kserokopie zaświadczeń, niech się organ II instancji głowi jak to ugryźć 😛
     Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru – od tego roku jest wyższa niż wcześniej.

     • 26 czerwca 2016 o 12:12 am
      Permalink

      Hmm tzn. ońi w tej decyzji podali, ze na podstawie danych z ZUS i US ustalili, ze dochód męża za 2014 r. wyniósł tyle i tyle i dalej przedstawili wyliczenia odnośnie przeliczania tego dochodu na członka rodziny. Ale ja sie nie zgadzam z ta kwota dochodu męża i za Chiny nie wychodzi mi taki wynik jak im.. Mogę podac potrzebne kwoty jakby Pani chciała przeliczyć po swojemu jeszcze. A jaki przepis odpowiada za ustalenie tego dochodu? Przychód minus kup minus skl. społ. minus zdrow.. – podatek należny.
      Mysli Pani, ze mimo, iż dalej podali jak wyliczyli kwotę dochodu na osobe i przeliczyli mi różnice pomiędzy tym ile przekroczyłam a tym ile sie nalezy – do wypłaty – to napisać w uzasadnieniu to co napisała Pani wyżej? Przepraszam, ze truje. Moze za mało dokładnie opisałam to w poprzednim poście, ale pisałam z tel. bo miałam chwilowy dostęp do neta i czasem pewnie rzeczy umykają..
      Nie rozpisali tego po prostu w wzoru: przychód – kup … It. Itd. I ja np. kompletnie nie mam pojęcia skad oni wzięli taka kwotę..

     • 26 czerwca 2016 o 2:10 pm
      Permalink

      W takim razie możesz napisać, że nie zgadzasz się z wyliczeniami dokonanymi przez organ I instancji i napisać po prostu, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strona postępowania ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, z którego to uprawnienia korzystasz. Zrealizowanie ogólnej zasady czynnego udziału strony w postępowaniu następuje poprzez umożliwienie stronie wypowiedzenia się, co do wszelkich przeprowadzonych dowodów. Tym samym brak wskazania w treści decyzji dokumentów, jakie były podstawą dla wyliczenia dochodu na członka rodziny w miesiącu, uniemożliwia Ci realizację Twoich praw przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
      Czyli możesz użyć tego, co napisałam wcześniej, ale po zmodyfikowaniu 🙂
      Rozumiem, że się nad tym głowisz. Pisz odwołanie, może Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyjaśni Ci w jaki sposób policzono Wasze dochody, a może uda się i dostaniecie to 500 + 🙂

     • 26 czerwca 2016 o 6:56 pm
      Permalink

      Oo dziękuję ślicznie. Właśnie z tym sformułowaniem miałam problem A myśli Pani, że załączać te druki z US i ZUS i przedstawić im moje wyliczenia? Bądź już nawet bez moich wyliczeń same te zaświadczenia dołączyć?

     • 27 czerwca 2016 o 6:10 pm
      Permalink

      Proszę bardzo. Możesz załączyć, niczemu to nie zaszkodzi, a zawsze może pomóc 🙂

     • 29 czerwca 2016 o 2:11 am
      Permalink

      Przepisowa mamo, jeszcze jedno pytanko. Przedstawiając w odwołaniu moje wyliczenia, czyli Przychód – KUP – składki społeczne – składki zdrowotne (9%) – podatek należny, czy mam tam dodać zwrot podatku? A jeśli tak to w jakiej wysokości? Brane są pod uwagę dochody męża a odliczyć on ulgę internetową, za którą do zwrotu wychodziło 118 zł. Natomiast cala kwota zwrotu z pitu to było 305 zł. A te niecałe 200 zł to był zwrot mojej ulgi podatkowej bo przez 4 ostatnie miesiące roku byłam na zasiłku z ZUS. Ale skoro mój dochód jest utracony to chyba tego zwrotu po mojej stronie nie bierze się pod uwagę? Nawet jeśli to i tak wg moich wyliczeń nie przekraczamy, ale nie chce popełnić błędu przedstawiając im mój punkt widzenia

     • 30 czerwca 2016 o 9:51 am
      Permalink

      Tak, zwrot podatku musisz dodać – w pełnej wysokości. Oczywiście możesz wskazać z czego on wynikał. Niestety niezależnie od tego, że dochód był utracony, ulga nie jest traktowana w ten sam sposób :/

     • 29 czerwca 2016 o 2:14 am
      Permalink

      I jeszcze raz się przypomnę z pytaniem. Orientuje się Pani który przepis odpowiada za wzór wyliczenia dochodu? Chodzi mi o wzór: przychód minus kup minus składki minus podatek. Chciałabym się na niego powołać.

     • 30 czerwca 2016 o 9:53 am
      Permalink

      PIT-37
      Rozliczenie pojedynczej osoby:
      (pozycja 66 – pozycja 99 – pozycja 116 – pozycja 126) / 12 = dochody 1 osoby na miesiąc netto
      Rozliczenie wspólnie z małżonkiem:
      (pozycja 66 + pozycja 97 – pozycja 99 – pozycja 100 – pozycja 116 – pozycja 117 – pozycja 126) / 12 = łączne miesięczne dochody małżonków netto.

     • 30 czerwca 2016 o 11:16 am
      Permalink

      Tylko u nas ten wzór jest raczej niemiarodajny bo rozliczaliśmy sie wspólnie ale moje dochody nie sa brane pod uwagę z racji utraty dochodu takze nie widać z pitu ile dokładnie wynosi podatek należny tylko od męża. No i zdrowotne w picie to 7,75% a podobno odlicza sie 9%. Ja wzielam dane z zaświadczeń z US i ZUS. Choc szczerze mówiąc nie wiem skad wzięli oni taka kwotę podatku należnego. Jest wyższa niz podatek pobrany a przecież Maz korzystał jeszcze z ulgi internetowej. No ale nieważne. Najwazniejsze ze jest na nasza korzyść. W sumie jak biorę podatek należny z zaświadczenia z US to on jest juz chyba po uwzględnieniu ulg i nic wiecej nie robie, prawda?

     • 2 lipca 2016 o 12:09 pm
      Permalink

      Podatek należny jest oczywiście wskazany po odliczeniu ulg. Musisz jednak pamiętać, że ważne jest też jaka zaliczka została pobrana i uiszczona przez płatnika + czy otrzymaliście zwrot nadpłaconego podatku, czy mieliście tzw. niedopłatę.

     • 3 lipca 2016 o 2:35 am
      Permalink

      Acha. Podatek należny wyniósł 3150 zł. A pobrany 2850 zł. W PIT była nadpłata 305 zł. Jak to wpływa na sytuacje? Bo nie bardzo rozumiem..

     • 3 lipca 2016 o 10:22 am
      Permalink

      Ja nie jestem księgową, więc nie do końca umiem odpowiedzieć jak to wpływa na sytuację, ale jeżeli podatek należny wyniósł 3150, a pobrany 2850, to jak dla mnie powinna być tu niedopłata w wysokości 300 zł. Skąd nadpłata w wysokości 305 zł?

     • 3 lipca 2016 o 11:09 am
      Permalink

      Nadplata w pit stąd ze odliczylisny ulgę internetową na męża (118 zł w podatku) a reszta to moja ulga podatkowa (46,33) za 4 miesiące jak byłam na zwolnieniu (zasiłek z zus).

     • 4 lipca 2016 o 8:00 am
      Permalink

      Rozumiem. A czy doliczenie tej ulgi spowoduje, że Wasz dochód na osobę przekroczy kryterium?

     • 8 lipca 2016 o 6:19 pm
      Permalink

      Doliczenie ulgi nie spowoduje przekroczenia kryterium.
      Wlasnie dostałam wiadomość od mojego mopsu (po złożeniu odwołania). Podtrzymuja swoje stanowisko i przekazują sprawę dalej. Co wiecej napisali dokładnie skad wyliczenia sa takie a nie inne i ku mojemu mega zdziwieniu, kwota podatku jest zupełnie inna stad iż uwzględnili „łączny podatek małżonków rozliczających sie wspólnie podzielony na 2”. Dla mnie jest to chore. Skoro moj dochód jest utracony to przecież dlaczego biorą pod uwagę moj podatek od tych dochodów? Policzyli nasz łączny podatek 4558 / 2 = 2279. A maz na picie miał pobrana zaliczkę 2850 a na zaświadczeniu z US podatek należny 3150. Kwota ewentualnego zwrotu to 305 zł. Wiec tak czy siak łapaliśmy sie a przez ich obliczenia przekraczamy 5 zł. Faktycznie ten podatek taki sie odlicza? Mimo iż moich dochodów sie nie liczy????

     • 9 lipca 2016 o 4:37 pm
      Permalink

      Przyznam szczerze, nie wiem czy taki sposób obliczenia podatku jest właściwy. Tak, jak pisałam już wcześniej nie jestem księgową 😉 Myślę, że skoro napisałaś w odwołaniu wszystko odnośnie dochodów (w tym swojego utraconego), odrębnie liczonych zaliczek na podatek i faktycznie zapłaconych podatkach, to Samorządowe Kolegium Odwoławcze to przeanalizuje.
      To, że MOPS podtrzymał swoje stanowisko to właściwie zasada. Rzadko, bardzo rzadko jest tak, że przyznają się do błędów.

     • 10 lipca 2016 o 10:57 am
      Permalink

      Dla mnie jest to chore, że wzięli pod uwagę wspólne podatki podzielone na 2. Gdybym była np. prawnikiem i zarabiała kupę kasy a mąż na etacie za najniższą krajową i teraz byłabym na wychowawczym, czyli miała utracony dochód to i tak nic by nam się nie należało, bo mimo iż moje dochody się nie liczą to wychodzi na to, że liczą się podatki, które w przywołanym przypadku byłyby wysokie i po dodaniu do małżonka i podzieleniu na 2 znacznie zmieniały sytuację.
      Wychodzi na to, że jeśli faktycznie tak jest to opłacałoby się złożyć korekty pitów za 2014 r. i rozliczyć się oddzielnie. Wtedy chyba nie wzięliby moich podatków pod uwagę. Ale dla mnie to jest bzdura ogólnie.

     • 10 lipca 2016 o 3:36 pm
      Permalink

      Wydaje mi się, że to jest po prostu tak, że skoro to Wy zdecydowaliście się na wspólne rozliczenie z fiskusem (bo jak powszechnie wiadomo – jest to bardziej korzystne), organ ustalający prawo do 500+ nie rozdzielał Waszych podatków na osobne zobowiązania, a podzielił je na 2.
      Zobaczysz co na taki sposób liczenia powie Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jeżeli też uzna, że to prawidłowa metoda – będziesz mogła jeszcze złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
      PS Jestem prawnikiem i niestety nie zarabiam kupy kasy 😉

     • 14 lipca 2016 o 1:58 pm
      Permalink

      Hehe 😉 Z tym prawnikiem i kupą kasy to może tak stereotypowo poleciałam 🙂 Niemniej jednak życzę Pani tej kupy kasy z czasem 😉 Obawiam się, że z naszego odwołania pewnie będą nici 🙁 Na forum księgowym spytałam o te wyliczenia. Sama pracowałam w księgowości a nie mogę tego pojąć.
      Gdybyśmy rozliczyli się wtedy osobno to teraz byśmy się załapali bo by wzięli do wyliczeń tylko podatek męża. Tylko skąd mogłam wtedy o tym wiedzieć?
      Często wspólne rozliczenie jest korzystniejsze dla małżonków. Np. w tym roku jestem cały rok na wychowawczym, więc rozliczając się z mężem odzyskamy całą moją ulgę podatkową 556 zł. Ale wtedy miałam dochody przez pół roku więc czy byśmy się rozliczyli osobno czy wspólnie, sumarycznie zwrot byłby taki sam. Tylko zamiast 305 zl dla nas razem byłoby 118 dla męża + 187 dla mnie. Sprawdzałam.
      Jeśli przyjdzie odmowa z Kolegium to myśli Pani, że jest sens skarżyć się do sądu i opisać tą całą sytuację? Pomogłaby mi Pani wtedy w razie „w” napisać takie pismo?
      Pozdrawiam!

     • 14 lipca 2016 o 7:40 pm
      Permalink

      Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć 🙂
      Gdyby człowiek w 2014 roku wiedział, że później będzie ponosił konsekwencje rozliczania PIT-37 wspólnie, to by się rozliczał osobno. Ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że w 2016 roku wejdzie ustawa o 500+.
      Co do pytania o skargę do sądu – oczywiście, że jest sens próbować, w końcu tu chodzi o pieniądze na dziecko. Z nieba nikomu nie spadają. Myślę, że w tym miesiącu omówię skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na blogu, będzie łatwiej napisać w razie „w” 🙂
      Pozdrawiam 🙂

     • 11 sierpnia 2016 o 5:09 pm
      Permalink

      Dzien dobry! Wysłałam do Pani maila w mojej sprawie. Przyznano mi racje w sprawie odwołania od decyzji przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego i zamiast 95 zł, które wyliczyli nalezy mi sie 166 🙂 Ale teraz dostałam odmowę odnośnie świadczenia wychowawczego 500+ i napisałam odwołanie, które przesłałam Pani na maila do sprawdzenia. Miałam tez jakies watpliwości. Bedzie miała Pani czas zerknąć w moje pismo?

     • 11 sierpnia 2016 o 5:49 pm
      Permalink

      Bardzo się cieszę, że przyznano Ci rację w sprawie zasiłku rodzinnego, maila odnośnie 500+ i odwołania od decyzji przeczytam pewnie dziś wieczorem/jutro rano, ale na pewno zerknę 😉

     • 12 sierpnia 2016 o 10:59 am
      Permalink

      Wczoraj sprawdziłam kilkanaście odwołań, mam nadzieję, że Twoje też wśród nich jest. Jeżeli nie, proszę o maila raz jeszcze 🙂

     • 12 sierpnia 2016 o 12:09 pm
      Permalink

      Niestety nie dostałam żadnej odpowiedzi. Zaraz wyślę jeszcze raz maila. Jakby udało się Pani w nie zerknąć to jeszcze dziś bym wysłała.

     • 12 sierpnia 2016 o 12:21 pm
      Permalink

      Poszło. W tytule jest: „PD: prośba o pomoc (Karola z forum)” 🙂

 • 22 czerwca 2016 o 10:09 am
  Permalink

  A chce zlozyc odwołanie bo pewnie w sprawie 500 plus bedzie tak samo bo tak samo przecież chyba wyliczają dochód. Juz tutaj by mi az tak nie zależało w przypadku rodzinnego bo to kwestia 20 zł aczkolwiek zawsze to cos.. Ale potem przy decyzji o 500 plus pewnie przyjdzie decyzja odmowna i tez taki dochód wyliczony wiec bez sensu by to wyglądało, ze tu sie zgodziłam z dochodem a tam nie.,

  • 23 czerwca 2016 o 4:24 pm
   Permalink

   Oczywiście, musi się zgadzać. Zwłaszcza, że gdy otrzymujesz zasiłek rodzinny z dodatkami, organ ustalający prawo do 500+ nie wymaga już dostarczania dokumentów, tylko bierze do zanalizowania Twojej sytuacji finansowej te, które złożyłaś starając się o zasiłek rodzinny.

 • 22 czerwca 2016 o 1:25 pm
  Permalink

  Witam
  Mam takie pytanie..Dostałam decyzję odmowną świadczenia 500 + na pierwsze dziecko.dochody moje i męża liczono tylko na mnie i syna z racji tego ze mąż przebywa w placówce która zapewnia mu „niby” całodobową opiękę.Czy nie powinno być tak że skoro mąż nie jest wliczany do rodziny to i jego dochody nie powinny być brane pod uwagę??? będe pisać odwolanie i bardzo proszę mi powiedzieć czy jest sens? Szukałam informacji w internecie na ten temat i w jednym ze źródeł znalazłam że jeśli członek rodziny nie liczy sie , tak jak w moim przypadku , to dochody tego członka rodziny również nie powinny być liczone :

  INSTYTUCJA ZAPEWNIAJĄCA CAŁODOBOWE UTRZYMANIE

  Jej definicja zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci różni się od tej występującej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Nie wymienia ona zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zakładu opiekuńczo-leczniczego i placówki opiekuńczo-wychowawczej. Te trzy podmioty nie są traktowane jako instytucje, które zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie. Należy pamiętać o brzmieniu art. 7 ustawy wprowadzającej 500 zł, który mówi, że osoba umieszczona w takiej instytucji lub pieczy zastępczej nie jest traktowana jako członek rodziny i jej dochód też nie jest uwzględniany. Ważne jest sformułowanie o umieszczeniu, bo nawet jeśli dziecko jest urlopowane i np. podczas wakacji lub ferii jest z rodziną biologiczną, to dopóki nie zmieni się orzeczenia sądu, to tego dziecka nie ma cały czas w jej składzie. Taka sama zmiana związana z wyłączeniem trzech podmiotów z definicji instytucji nastąpi w świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym od 1 kwietnia br. Gazetaprawna.pl

  I ja wtedy prawdopodonie nie przekroczyłabym 800 zł na mnie i synka.Zwłaszcza że mam teraz niższe dochody niż w 2014 r bo mam kredyt w pracy , który mi potrącaja z pensji.I do tego ponoszę koszty z racji pobytu męża w placówce , gdyż Oni nie zapewniaja mu tam wszystkich rzeczy do godnego życia i funkcjonowania . Bardzo proszę o informacje i pomoc w rozwiazniu tej sprawy.

  • 23 czerwca 2016 o 9:24 pm
   Permalink

   Witam,
   Potrącenie z tytułu kredytu w miejscu pracy nie jest podstawą do uznania przez organ ustalający prawo do 500+, że utraciłaś część dochodów.
   Natomiast jeżeli chodzi o pozostawanie męża w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie wiem gdzie dokładnie przebywa Twój mąż, ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 3 pkt 7 tej wskazuje, że „instytucja zapewniające całodobowe utrzymanie” oznacza dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
   Skoro ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci odsyła wielokrotnie do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, możesz spróbować podnieść to w odwołaniu. Wskazać, że także w wypadku ustalania pojęcia instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie właściwe wydaje się zastosowanie treści art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 • 22 czerwca 2016 o 2:50 pm
  Permalink

  Witam,

  moje pytanie nie będzie dotyczyło progu dochodowego 🙂
  Chodzi o dochód utracony. Zamknęłam działalność gospodarczą 31.05.201 – tego dnia byłam w urzędzie i taka data widnieje na wpisie CEiDG jako data zaprzestania działalności. Jednak na wpisie jest jeszcze jedna data: Data wykreślenia wpisu z rejestru i jest to 01.06.2016. Własnie tą drugą datę Pani w MOPR uznała za datę utraty dochodów i tym samym dala mi odmowę na pierwsze dziecko za czerwiec – bo wg niej utraciłam dochody z działalności 01.06.2016.
  Czy słusznie Pani w MOPr uznała za datę wyrejestrowania datę wykreślenia a nie datę zaprzestania działalności? Przecież 01.06 nie prowadziałam już działalności – dla wszystkich innych instytucji (ZUS, US, itp ) firmę zamknęłam 31.01.2016.
  Pozdrawiam
  Magda

  • 23 czerwca 2016 o 5:29 pm
   Permalink

   Witam, w ustawie o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła ustawa wprowadzająca 500+ w art. 3 jest taki oto punkt 23, w którym wskazane jest, że mówią o „utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: (…) f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.5))”.
   Wyrejestrowanie to inaczej wykreślenie, dlatego Pani w MOPR tą datę wzięła pod uwagę ustalając Twoje prawo do 500+.
   Nie jestem księgową, tylko prawnikiem, być może ktoś o wykształceniu ekonomiczno- rachunkowym mógłby tutaj znaleźć jakiś inny punkt zaczepienia, od strony prawnej niestety go brak :/

 • 22 czerwca 2016 o 3:23 pm
  Permalink

  witam, jestem samotnie wychowujacą mamą składałam wniosek na 500+ i dostałam decyzję odmowną dochód za 2014r wynosił 0 zł ale sie zmienił i płacone mam akordowo wiec raz zarabiam raz więcej raz mniej w sredniej z 3 miesięcy wychodzi na to że mi przekracza dochód o 30 zł ale czy warto sie odwoływać ?

  • 23 czerwca 2016 o 4:25 pm
   Permalink

   Witam, a jaki dochód wychodzi Ci w uśrednieniu za miesiąc w 2015 i teraz za okres od stycznia do maja 2016? Od tego czy wyjdzie mniej niż 800 zł netto na osobę miesięcznie uzależniałabym sens składania odwołania.

 • 24 czerwca 2016 o 11:06 am
  Permalink

  Witam! Również otrzymałam pismo odmowne. Moja sytuacja wygląda tak: Mąż cały czas pracuje w tej samej firmie i ma jeszcze działalność gospodarczą. W 2014 r. ja byłam osobą współpracującą i dochód z firmy był spory, od marca 2016 już nie jestem, pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Z firmy wychodzi już dużo mniej. Dostarczając dokumenty, miałam załączyć tylko zaśw. o moim zasiłku, a firma była policzona z 2014 r. , przez co przekroczyliśmy dochód. Dodam, że mamy też dziecko niepełnosprawne i mamy próg 1200zł. Nie wiem teraz co mam załączyć do odwołania, za które miesiące dochód z firmy i zasiłek? Te zaświadczenia z firmy, to może być tylko wyliczone przez księgową i wydrukowane? Czy jakiś pit musi być? Nie wiem też jak z męża pracą, bo licząc pensję z 2014 to się mieścimy, ale teraz jak patrzyłam za ten rok 2016, to już miał wyższą w niektórych miesiącach, ponieważ nie ma stałej pensji, co m-c wygląda to inaczej. Czy jego dochód też mam dostarczyć do odwołania z 2016 roku? Czy jeżeli pracy nie zmieniał, to liczy się z 2014? I jeszcze jedno pytanie, to odwołanie wystarczy tylko wysłać? Czy muszę jeszcze zgłosić u siebie w urzędzie, że się odwołuję? Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam

  • 24 czerwca 2016 o 10:59 pm
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie, jeżeli Twój mąż nadal pracuje w tej samej firmie, nie ma znaczenia, że jego pensja była raz wyższa, raz niższa w okresie od 2014 do teraz. Tego podwyższenia dochodu nie podawaj w treści odwołania. Załącz natomiast zaświadczenia z firmy (mogą być wyliczone przez księgową) za cały 2015 rok i okres I-V 2016, wskaż kiedy nastąpiło obniżenie dochodu z działalności i w jakiej wysokości ten dochód Twój mąż osiąga obecnie. Zaświadczenia o Twoim zasiłku dla bezrobotnych przedstaw za miesiące III – V 2016.
   Odwołanie wystarczy wysłać, ale pamiętaj, że adresujesz je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i dodajesz „za pośrednictwem organu, który wydał decyzję”. Czyli wysyłasz na adres tego organu, który wydał decyzję – np. MOPS, GOPS itp.
   Pozdrawiam.

   • 25 czerwca 2016 o 12:38 am
    Permalink

    Dziękuję, spróbuję się odwołać. Czyli mam wysłać na adres mojego GOPSU-u, a oni wysyłają dalej?

    • 26 czerwca 2016 o 1:25 pm
     Permalink

     Proszę bardzo. Musisz wysłać adresując do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i zaznaczyć, że składasz pismo za pośrednictwem swojego GOPS-u – dokładnie tak, jak jest w przykładzie odwołania na stronie. I tak, wysłać listem poleconym na adres Twojego GOPS-u, a oni wyślą dalej 🙂

  • 8 sierpnia 2017 o 10:40 am
   Permalink

   Witam. Mam nadzieje ze pani mi pomoże… W październiku mój mąż zmienił prace.. Ale w zarobkach się nic nie zmieniło i nie byłam tego zgłosić w OPS bo dalej się kwalifikowalismy do pobierania 500+ na pierwsze dziecko. Teraz poszłam złożyć nowa deklaracje a tam pani mi mówi ze ja miałam to przyjść zgłosić ze mąż zmienił prace. I wszystko byłoby ok gdyby nie to ze musiałam donieść do OPS u zaświadczenie o zarobkach z listopada a tam mąż dostał premie i przekroczyło i w grudniu ta sama sytuacja. I teraz pani mi powiedziała ze prawdopodobnie będziemy musieć zwrócić pieniądze od listopada do lipca i nie przyznają nam już raczej pieniędzy na pierwsze dziecko. Ale od stycznia znowu zarobki były takie ze 800 zł nie przekraczały na osobę. Proszę o radę co robić?

   • 9 sierpnia 2017 o 6:30 pm
    Permalink

    Witam serdecznie,
    To prawda, że powinnaś była zgłaszać każdą zmianę w Waszej sytuacji dochodowej niezależnie od wysokości wynagrodzenia wskazanego w treści umowy. Organ (OPS) w wypadku zmian polegających na rozwiązaniu jednego stosunku pracy i nawiązaniu nowego odejmuje od dochodu rodziny dochód z pierwszej umowy i dodaje dochód uzyskany za drugi miesiąc pracy w nowym miejscu.
    Jeżeli u Was akurat w tym miesiącu dochód był wyższy, organ uchyli decyzję przyznającą 500 + i nakaże zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Sądy administracyjne wskazują jednak, że w sytuacji, w której dochód uzyskany nie jest dochodem stałym, a w kolejnych miesiącach wręcz niższy organ winien mieć to na uwadze wydając decyzję.
    W Twojej sytuacji trzeba poczekać na decyzje OPS i wówczas próbować się odwołać do SKO, a następnie skarżyć decyzję do wsa. Szanse niewielkie, ale jednak są ☺.
    Zajrzyj także do tego posta:http://przepisowamama.pl/dochod-uzyskany-pod-lupa-sadu

 • 24 czerwca 2016 o 2:59 pm
  Permalink

  Czy w mojej sytuacji będzie sens odwołania?
  Od 1.01.2014( pełny rok) umowa zlecenie ,01.01.2015-10.01.2016 umowa zlecenie,10.01.2016 umowa o pracę, cały czas ten sam pracodawca , wynagrodzenie nie uległo zmianie(na wszystkich umowach 1400),ale GOPS stwierdził utratę i uzysk u mnie.U męża cały czas praca na umowę.Rozliczaliśmy wspólny Pit 37.W 2014 kryterium nie przekroczone, przeliczając 2015 również mieścimy się w kryterium ale po dodaniu mojego wynagrodzenia z a luty 2016 przekroczone.Decyzji jeszcze nie otrzymałam, tylko ustną informację że będzie odmowa.

  • 24 czerwca 2016 o 10:50 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli w 2014 i 2015 roku spełnialiście kryterium 800 zł netto miesięcznie na osobę, ale teraz Wasze dochody są wyższe, niestety GOPS odmówi Wam prawa do 500+ w majestacie prawa. Ustawa wskazuje bowiem, że znaczenie mają wszystkie zmiany, jakie zaszły od 2014 roku do teraz. Czyli jeżeli teraz przekraczacie 800 zł/ osobę, niestety nie ma możliwości, byście uzyskali 500+ na pierwsze dziecko 🙁

   • 24 czerwca 2016 o 11:24 pm
    Permalink

    Moje wynagrodzenie w 2014,2015 oraz 2016 jest niezmienne , na umowie zleceniu oraz umowie o pracę mam 1400 brutto co miesiąc do wypłaty taka sama kwota , nie mam żadnych dodatków.GOPS wyliczając dochód utracony odjoł dochód a ulgę na dzieci przeżucił mężowi.Uważam że jeśli jest mi robiona utrata to ulga na dziecko też jes utracona a nie przerzucana do dochodu męża.

    • 24 czerwca 2016 o 11:46 pm
     Permalink

     Zapomniałam dodać że wynagrodzenie męża 2100 netto oraz moje wynagrodzenie 1050 netto.

     • 25 czerwca 2016 o 6:39 am
      Permalink

      Może jaśniej wytłumaczę moją sprawę.2014 i 2015 mieszczę się w kryterium.2016 też zmieszczę się w kryterium.Jedyną zmianą była zamiana umowy zlecenia na umowę o pracę a niedochodu.Dochód NIEULEGŁ ZMIANIE.Na dzień dzisiejszy razem z mężem zarabiamy tyle samo co w latach poprzednich,a nasz pit 37 bedzie na tym samym poziomie.Na następny okres nieprzekroczymy kryterium.

     • 26 czerwca 2016 o 1:27 pm
      Permalink

      W takim razie powinniście otrzymać 500+. Jeżeli zmiany dotyczyły formy zatrudnienia, organ musi je zaznaczyć jako utratę i uzyskanie dochodu, nawet, jeżeli faktycznie jest to dalej taki sam dochód. Wynika to z tego, że choć praktycznie otrzymywałaś takie samo wynagrodzenie z tytułu zlecenia, jak teraz otrzymujesz z tytułu umowy o pracę, inaczej były rozpisywane składki i koszty uzyskania przychodu.

    • 26 czerwca 2016 o 1:24 pm
     Permalink

     GOPS mógł przerzucić ulgę, bo to nie jest dochód utracony. Co roku odliczacie ulgę na dziecko, więc można założyć, że jest to Wasz stały dochód uzyskiwany raz w roku.

    • 19 lipca 2016 o 5:27 am
     Permalink

     Witam. Czy mogłabym przesłać moja decyzję odmowną , ponieważ chciała bym wiedzieć czy mam szanse na odwołanie.

 • 24 czerwca 2016 o 8:55 pm
  Permalink

  Witam
  Dostałam decyzję odmowną świadczenia 500 + na pierwsze dziecko.
  Ja przebywałam na chorobowym i urlopie macierzyńskim i w 2014 r. , mąż niezmiennie pracuje w jednej firmie.
  Wyliczyłam dochód z PIT11: mój (zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – zaliczki pobrane przez płatnika ) i męża (dochód – zaliczki pobrane przez płatnika – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne) i wychodzi że 500+ także na pierwsze dziecko.
  W PIT37 mieliśmy ulgi rehabilitacyjne i ulgę na dzieci a co za tym idzie zwrot podatku.
  Czy to zwrot podatku zwiększył nasz dochód?
  Czy w odwołaniu mogę powołać się na wyliczenie z PIT11?

  • 24 czerwca 2016 o 10:55 pm
   Permalink

   Witam,
   Zwrot podatku faktycznie wpływa na wysokość dochodu, bo jest liczony jako Wasz dochód. Jeżeli chciałabyś się odwoływać, musisz sprawdzić jaki dochód uzyskaliście w 2014 roku w PIT-37. Tutaj znajdziesz wzór jak to zrobić: http://przepisowamama.pl/najwazniejsze-pytania-o-500/
   Do tego, co uzyskasz dodaj zwrot, jaki otrzymaliście po podzieleniu go na 12 i na ilość osób w rodzinie.
   Jeżeli nadal będzie wychodziło mniej niż 800 zł, pisz odwołanie 🙂

  • 27 czerwca 2016 o 3:18 pm
   Permalink

   A ja się dowiedziałam, że ten zwrot podatku dopiero będzie brany pod uwagę w kolejnym terminie, czyli listopad 2016, a teraz jeszcze nie powinni go doliczać, ponieważ zwrot otrzymuje się w 2015 r., a nie w 2014, za który liczą dochód. Więc może warto się odwołać, bo być może źle wyliczyli?

   • 28 czerwca 2016 o 2:55 pm
    Permalink

    To nie jest tak, że jest liczony tylko dochód za 2014 rok. Rok 2014 jest traktowany jako bazowy, ale organ bierze pod uwagę wszystkie sytuacje, które powodowały utratę lub uzyskanie dochodu od 2014 począwszy aż do chwili złożenia wniosku.
    Sprawdź jaki jest Wasz dochód teraz. Jeżeli mieścicie się w kryterium dochodowym, złóż odwołanie.

 • 26 czerwca 2016 o 7:06 am
  Permalink

  witam . a ja miałam taki przypadek przez dwa miesiące były wypłacane na moja córkę pieniądze z 500+ ale zaniósłam dochody męża za maj i wyniosły one 1355.69 zł bo jest to najniższa krajowa a ja od marca tego roku jestem na urlopie macierzyńskim i pierwszy pełny miesiąc mój wynosił wynagrodzenia 1047.10 . teraz przyszła mi decyzja o wstrzymaniu 500+ iż przekracza nam dochód o 93gr i co mam teraz zrobić ? odwołać się ? jest sens .. jakie zarobki teraz okazywać ?

  • 26 czerwca 2016 o 2:13 pm
   Permalink

   Witam,
   Zasiłek macierzyński będzie Ci się wahać – bo jest liczony za każdy dzień urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego, nie wiem też czy zdecydowałaś się na pobieranie go w wysokości 80% podstawy zasiłku, czy najpierw 100%, a później 60%?
   Który miesiąc był pierwszym pełnym? Kwiecień? Czy organ przyjął do wyliczeń Twój dochód z tytułu umowy o pracę, czy zasiłek?

 • 26 czerwca 2016 o 10:10 am
  Permalink

  Witam
  Dostałam decyzję odmowną na świadczenie 500+gdyż doliczono nam dochód ze sprzedaży nieruchomości.Po sprzedaży w 2014 złożyłam w US PIT 39.Pieniądze w całości zostały przeznaczone na budowę domu. Mam dwie córki starsza jest pełnoletnia niepełnosprawna i,młodszą .Ja pobieram świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad córką ,Mąż pracuje ,córka ma rentę socjalną .Mam faktury i pełną dokumentację z budowy domu wraz z odbiorem budynku do użytku ..Jak napisać odwołanie i czy mam szansę na pozytywną decyzję .

  • 26 czerwca 2016 o 2:16 pm
   Permalink

   Witam,
   Jak najbardziej warto się odwołać. Dochód ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na cele mieszkaniowe nie powinien być wliczany do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 500+.
   Możesz w odwołaniu powołać się na orzeczenie wskazujące, że dochód ze sprzedaży mieszkania nie powinien być wliczony do dochodu rodziny, jeżeli został przeznaczony na cele mieszkaniowe: wojewódzki sąd administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3.07.2014 roku – sygn. III SA/Kr 350/14 stwierdził, że: „(…)do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.”
   Oczywiście, dołącz wszystkie faktury i całą dokumentację, jaką posiadasz 🙂
   Po napisaniu odwołania, możesz przesłać je do mnie na maila: przepisowamama@gmail.com w celu sprawdzenia i zrobienia ewentualnych poprawek.

   • 27 czerwca 2016 o 7:46 pm
    Permalink

    Bardzo dziękuje za rade i pisze odwołanie.

     • 15 sierpnia 2016 o 4:18 pm
      Permalink

      Witam.
      Dostałam odpowiedz z SKO pozytywną ,popierają moje odwołanie ,iż dochod ze sprzedaży nieruchomości nie powinien być doliczony do dochodu rodziny ,jeżeli pieniądze były przeznaczone w całości na cele mieszkaniowe .SKO orzeka – uchylić zaskarżoną decyzję ;sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji .Czekam teraz na odpowiedż z GOPS .

     • 19 sierpnia 2016 o 9:10 pm
      Permalink

      Witam, bardzo się cieszę 🙂 Trzymam kciuki, by Gops przyznał Ci 500+ bez problemu 🙂

 • Odbicie: 500 + a dochód ze sprzedaży mieszkania – Przepisowa mama

 • 27 czerwca 2016 o 9:49 am
  Permalink

  Witam. Też skorzystałam z Pani wzoru wniosku tylko tak się spieszyłam, ze zapomniałam chyba podpisać się pod odwołaniem i związku z tym moje pytanie czy zawezwą mnie do usunięcia braków formalnych czy już „przepadło” to moje odwołanie???:( …tak to jest jak się człowiek śpieszy i wszystko jest na wariackich papierach.

  • 27 czerwca 2016 o 10:24 pm
   Permalink

   Witam, powinni wezwać Cię do uzupełnienia braków formalnych 🙂

   • 28 czerwca 2016 o 7:24 am
    Permalink

    Oby tak było 🙂 spieszyłam się bo akurat wyjeżdżaliśmy i dopiero jak wysłałam uświadomiłam sobie że nie podpisałam się pod odwołaniem ;/…przyznam że wzór odwołania rewelacyjny 🙂 bez Pani pomocy nie wiedziałabym nawet jak to napisać 🙂

    • 28 czerwca 2016 o 3:00 pm
     Permalink

     Cieszę się, że mogłam pomóc 😉
     Trzymam kciuki, byś otrzymała wezwanie do uzupełnienia podpisu 🙂

 • 27 czerwca 2016 o 12:08 pm
  Permalink

  Witam, bardzo proszę o pomoc w interpretacji zapisów w ustawie, poniewaz mój mąż dostał odmowę na świadczenie 500+ (dot. pierwszego naszego wspólnego dziecka). Mój mąż posiada syna z poprzedniego związku (w rozwodzie ma zapis…wykonanie władzy rodzicielskiej powierza obojgu rodzicom, ustalając, że mijesce zamieszakania jest przy matce), płaci na syna przyznane 600 zł alimentu i bardzo często syn męża przebywa u nas, reasumując mąż utrzymuje bardzo dobry kontakt z synem i uczestniczy w jego wychowaniu i utrzymaniu. Poza synem męża z poprzedniego związku posiadamy troje wspólnych dzieci. Czyli mój mąż ma 4 dzieci, które uwzględnił we wniosku ze wskazaniem o świadczenie na 3 dzieci, wpisując jako pierwsze syna z poprzedniego małżeństwa (na którego nie wnosi o swiadczenia z powodu zbyt dużych dochodów, matka/była żona męża też nie składała wniosku z powody przekroczenia dochodu). Mąż dostał odmowę z informacją, że najstarszy syn wg. interpretacji zapisów pani urzędnik nie jest jego synem, ponieważ z nim nie mieszka na stałe. Proszę o pomoc, czy jest możliwość odwołania się od decyzji. W ustawie definicja dziecka jest jasna – dziecko własne, znajdujące się pod opieką prawną, także nie wiem jak mam to już rozumieć, to że dziecko nie mieszka z ojcem to wg mnie nie oznacza, że nie jest jego dzieckiem tym bardziej , ze mąż na równi z byłą żoną zajmuje się synem i ponosi koszty jego wychowywania. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam

  • 27 czerwca 2016 o 10:29 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety jest tak, że jeżeli miejscem zamieszkania dziecka ustalonym przez sąd jest miejsce zamieszkania matki, ojciec nie może wpisać tego dziecka do składu swojej rodziny. Wiem, to nie jest logiczne, bo przecież to jego dziecko, na którego utrzymanie łoży i które również wychowuje, ale takie są przepisy.
   Jedyną możliwością byłoby ustanowienie (sądownie) tzw. opieki naprzemiennej nad synem Twojego męża. Wówczas oboje jego rodzice mogliby wpisać go do składu rodziny we wniosku o 500+.
   W chwili obecnej Twój mąż może natomiast odliczyć alimenty, które płaci na syna od Waszego dochodu. I starać się o świadczenie na Wasze wspólne dzieci, niestety pomijając syna z pierwszego związku.
   Pozdrawiam.

   • 29 czerwca 2016 o 3:04 pm
    Permalink

    Witam,
    A co w przypadku gdy znajoma mająca taką samą sytuację (czyli jej mąż ma dziecko z porzedniego związku z zapisem w rozwodzie …wykonanie władzy rodzicielskiej powierza obojgu rodzicom, ustalając, że mijesce zamieszakania jest przy matce…tylko z taką różnicą, ze on i jego pierwsze dziecko mają taki sam adres a matka inny…powiedzmy Sopot tylko inna ulica i nr domu) i on wykazując swoje pierwsze dziecko z poprzedniego związku i kolejne z obecnego, dostał pozytywną decyzję na drugie dziecko..a poza tym obecnie mieszka w Opolu i tam też składał wniosek. Może powinnam się udać do urzędników i zwrócić uwagę, że jak skrupulatnie analizujemy kogo zaliczyć do członka rodziny to róbmy to dokładnie, a nie wybiórczo …co dodatkowo mnie irytuje bo ja my mamy conajmniej 5-6 razy mniejsze dochody niż znajomi…i gdzie jest tu prawo i sprawiedliwość?

    • 30 czerwca 2016 o 10:24 am
     Permalink

     Witam,
     Jeżeli w wyroku jest zapis, że miejsce zamieszkania dziecka jest przy matce, nie ma znaczenia gdzie ona, dziecko i były mąż mają miejsce zameldowania. Liczy się miejsce, w którym faktycznie mieszkają.
     Natomiast nie powinno być tak, że wpisuje się do składu rodziny dziecko, które z nami nie mieszka, ba – mieszka na drugim końcu Polski z drugim rodzicem – to paranoiczna sytuacja 🙁

 • 27 czerwca 2016 o 7:08 pm
  Permalink

  Witam mam pytanie. Dostałam dzisiaj decyzje z kolegium odwoławczego. Pisze w niej ze GOPS ma jeszcze raz przeanalizować moją sytuację. Bardzo proszę o napisanie mi ile GOPS ma na to czasu. Z góry dziękuję

  • 28 czerwca 2016 o 2:59 pm
   Permalink

   Witam, to jest bardzo dobra wiadomość 😉 Oznacza, że kolegium odwoławcze podzieliło Twoje wątpliwości związane z wydaniem negatywnej decyzji przez GOPS.
   GOPS ma 30 dni na przeanalizowanie sytuacji, 60 dni, jeżeli sprawa jest skomplikowana.

   • 28 czerwca 2016 o 5:33 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Co z podatkiem i ulga na dzieci za 2014 rok. Czy wlicza się ją do dochodu? Z tego co wiem to ustawa wyjątkowo wskazuje ze podatek za ten właśnie rok ni powinien być wliczany.

    • 30 czerwca 2016 o 9:05 am
     Permalink

     Z tego, co wiem, niestety ulga na dzieci jest wliczana do dochodu.

     • 1 lipca 2016 o 11:58 am
      Permalink

      Słyszałam, ze można zrobić korektę podatku w urzędzie skarbowym i dopłacić jakąś kwotę za rok 2014 i wtedy można zmieścić się w dochodzie 800 zl. U mnie przekroczylo o 2,35 zl. Bardzo proszę napisać jak to przedstawić w urzędzie skarbowym i czy rzeczywiście jest to możliwe. Pozdrawiam

 • 27 czerwca 2016 o 11:47 pm
  Permalink

  Czy jeśli mąż od 2014 roku pracuje niezmiennie w jednej firmie. Od dwóch miesięcy jest na pol etatu w tej samej firmie.
  Z wyliczeń z 2014 roku przekraczalismy o 70 zł. A na chwilę obecną jest to mniej niż te 800… Czy jest sens się odwoływać?
  Czekam na odpowiedź
  Pozdrawiam

  • 28 czerwca 2016 o 3:04 pm
   Permalink

   Jest sens, jest. Więcej napisałam w odpowiedzi na Twój wcześniejszy komentarz.
   Pozdrawiam 🙂

 • 28 czerwca 2016 o 10:51 am
  Permalink

  Witam
  na szybko opiszę swój przypadek: żyję w związku partnerskim.Z moim partnerem mamy wspólne dziecko.Partner jest po rozwodzie i z poprzedniego małżeństwa ma córkę.Córka mieszka z matką jednak w związku z tym że rozwód był 3 lata temu i nikt nie słyszał nawet o 500 + nie ma w wyroku rozwodowym zapisu o opiece naprzemiennej, ale byli małżonkowie są i byli zgodni w kwestii opieki, którą mają obydwoje. Córka partnera spędza z nim święta, weekendy, wakacje itp. widują się zawsze kiedy mają na to ochotę. Mój partner złożył wniosek o świadczenie na naszego syna, który jest jego drugim dzieckiem więc powinno nie być problemu. No i jak się pomylił bo Panie w MOPSie uważają, że córka nie jest jego rodziną i nie może uwzględnić jej w składzie rodziny, bo sąd nie orzekł o opiece naprzemiennej, ale tak jak pisałam wcześniej nikt o tym nie pomyślał że jest to konieczne skoro byli zgodni córka jest z partnerem zawsze kiedy chce, więc partner napisał oświadczenie o fakcie sprawowania opieki naprzemiennej, którego Panie w MOPSie nie wzięły wcale pod uwagę.Zapewne decyzja będzie odmowna bo tak też urzędnicy sugerowali. Czy partner ma jakieś szanse składając ewentualne odwołanie do SKO.Dzięki za jakieś info

  • 28 czerwca 2016 o 3:13 pm
   Permalink

   Witam,
   Faktycznie jeszcze nie tak dawno temu nikt w Polsce nie słyszał o opiece naprzemiennej i sądy nie używały takiego sformułowania w wyrokach orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej.
   Obawiam się, że SKO podzieli zdanie urzędników z MOPS-u i stwierdzi, że skoro w wyroku nie ma słów „opieka naprzemienna”, to córka Twojego partnera nie jest członkiem Waszej rodziny :/
   Może – skoro piszesz, że rodzice dziewczynki są zgodni – byłaby szansa na to, by sądownie ustalili opiekę naprzemienną nad córką? Wówczas moglibyście wystąpić o 500+ na Wasze wspólne dziecko za kilka miesięcy wskazując je jako drugie i nikt nie powinien już robić problemu.

 • 28 czerwca 2016 o 10:58 am
  Permalink

  A jeszcze jedno pytanie czy nie jest tak że zgodnie z naszym prawem można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania? więc skoro rodzice się rozwiedli to jak dziecko może mieszkać w dwóch miejscach?

  • 28 czerwca 2016 o 3:20 pm
   Permalink

   Kodeks cywilny wskazuje, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC). Jeżeli rodzice dziecka mieszkają w tej samej miejscowości, to niezależnie od tego u którego z nich będzie przebywać dziecko, miejsce zamieszkania będzie jedno – np. Zielona Góra czy Sopot.

 • 28 czerwca 2016 o 4:12 pm
  Permalink

  Dziękuję bardzo. To co robisz jest super, naprawdę bardzo nam wszystkim pomagasz

 • 28 czerwca 2016 o 10:09 pm
  Permalink

  Mają miesiąc na decyzje. Jak to jest z tą utrata dochodu… U nas pani w gopsie twierdzi że przejście na pół etatu w tym samym miejscu pracy ( aneks) nie jest utrata dochodu.

  • 28 czerwca 2016 o 10:39 pm
   Permalink

   Pani w gopsie ma rację – to nie jest utrata dochodu tylko jego obniżenie.

   • 28 czerwca 2016 o 10:43 pm
    Permalink

    Czyli jesteśmy na straconej pozycji.? Jest szansa jakąś że wezmą pod uwagę obecne nasze wpływy?
    Dziękuję za odpowiedź
    Pozdrawiam

    • 30 czerwca 2016 o 9:43 am
     Permalink

     Szansa jest zawsze. Myślę, że skoro odwołanie jest bezpłatne, nic nie stoi na przeszkodzie, by je złożyć. Najwyżej się nie uda, ale próbować warto – będziesz wiedziała, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś.
     Pozdrawiam.

 • 29 czerwca 2016 o 1:58 am
  Permalink

  Witam cię ponownie przepisowa mamo. Mam pytanie czy podczas pobierania 500+ na pierwsze dziecko żona wróci do pracy musi to zgłosić????

  • 29 czerwca 2016 o 2:04 am
   Permalink

   Aha i jeszcze jedno skoro mam działalność od maja 2015 a żona jest na wychowawczym i jej dochód się już nie wlicza bo jest utracony to czy mój dochód za 2015 oni dzielą na 8 miesięcy czy na 12????

   • 30 czerwca 2016 o 9:49 am
    Permalink

    Z Twojego dochodu z działalności będzie wzięty pod uwagę dochód za miesiąc czerwiec 2015 (jako z drugiego miesiąca prowadzenia działalności) i zostanie przyjęty jako wysokość Twojego miesięcznego dochodu. Organ nie będzie go dodawał ani dzielił. Przyjmie tylko tą jedną wartość.

    • 2 lipca 2016 o 7:28 pm
     Permalink

     A jeżeli w takiej sytuacji przez cały rok pobierane są alimenty to również pod uwagę brany jest tylko czerwiec czy wtedy obliczaja dzieląc na 8 lub 12 miesięcy?

     • 2 lipca 2016 o 11:13 pm
      Permalink

      Jeżeli kwota alimentów jest stała, to pod uwagę będzie wzięty dowolny miesiąc. Jeżeli wpływy były różne, kwoty z poszczególnych miesięcy powinny zostać zsumowane i podzielone przez liczbę miesięcy przez które były pobierane.

    • 3 lipca 2016 o 8:11 pm
     Permalink

     tak. tylko mi chodzilo o to ze jak np. ktos sklada po 31 pazdiernika np. na wychowawcze to brany juz jest pit za 2015 i pytanie wlasnie skoro mam dzialalnosc od maja to czy dochod ktory jest na rozliczeniu rocznym dziela na 8 czyli od maja czy na 12 miesiecy od stycznia. bo od stycznia do konca kwietnia nie mialem dochodow.

     • 4 lipca 2016 o 7:59 am
      Permalink

      Problem w tym, że w przypadku działalności nie dzielą tego dochodu. Po prostu żądają oświadczenia o dochodzie osiągniętym w drugim miesiącu po miesiącu, w którym po raz pierwszy osiągnąłeś dochód. I tą kwotę uznają za Twój miesięczny dochód.

  • 30 czerwca 2016 o 9:48 am
   Permalink

   Witam ponownie Wojtku 🙂 Jeżeli Twoja żona wróci do pracy, jak najbardziej musisz to zgłosić.

 • 29 czerwca 2016 o 2:04 pm
  Permalink

  Witam, mam pytanie czy mogę sie odwołać od decyzji 500 + ktore nie zostało mi przyznane w sytuacji gdy składałam owe pismo nie wiedziałam jeszcze ze moge ubiegac sie o zasiłek pielegnacyjny na dziecko, w chwili obecnej czekam na decyzje w tej sprawie, a wiem ze jesli zostanie mi on przyznany wtedy moje dochody nie mogą przekroczyć 1200 zł/ osoba.

  • 30 czerwca 2016 o 10:19 am
   Permalink

   Witam,
   Możesz spróbować się odwołać i wskazać, że zmieniła się Wasza sytuacja, a tym samym kryterium dochodowe, jakie musicie spełnić wzrosło. Prawdopodobnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze każe wówczas organowi I instancji ponownie rozpoznać sprawę.
   Musisz wskazać czy zdecydowałaś się na rezygnację z pracy, aby zająć się dzieckiem (i dlatego czekasz na decyzję w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego), czy też może dopiero teraz dziecko uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności.

 • 29 czerwca 2016 o 4:08 pm
  Permalink

  A czy nie jest tak, że prawo nie działa w wstecz? skoro rozwód orzeczono w 2014 roku kiedy w kodeksie nie funkcjonowało pojęcie opieki naprzemiennej to czy zasadna jest odmowa w związku z brakiem takiego zapisu w wyroku rozwodowym?

  • 30 czerwca 2016 o 10:44 am
   Permalink

   Prawo nie działa wstecz, ale niestety odmowa jest zasadna, bo przyjmuje się, że rodzice dziecka mogą występować z dalszymi wnioskami o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nawet po rozwodzie.

   • 30 czerwca 2016 o 11:22 am
    Permalink

    No tak ale po co skoro wszystko zostało ustalone podczas rozwodu i wszelkie ustalenia są przestrzegane i respektowane do dnia dzisiejszego. Nie piszę tego żeby cokolwiek negować ale żeby podkreślić że nie liczą się fakty i rzeczywistość tylko papier, który tak czy inaczej przyjmuje wszystko a ustawa 500+ była pisana na szybko i jest krzywdząca wobec wielu rodziców:(

    • 2 lipca 2016 o 1:30 pm
     Permalink

     Zgadzam się – ustawa nie przewiduje po prostu tego, że ludzie po rozstaniu mogą się normalnie porozumieć. I tak, jest niestety krzywdząca dla wielu osób 🙁

 • 29 czerwca 2016 o 11:40 pm
  Permalink

  Szanowna Pani, czy gdybym podesłał swoje odwołanie na maila to jest szansa na pomoc z Pani strony?

  • 30 czerwca 2016 o 10:46 am
   Permalink

   Oczywiście, proszę przesłać, sprawdzę w weekend 😉

 • 30 czerwca 2016 o 11:31 am
  Permalink

  Witam szanowną Panią, mam pytanie,
  Dlaczego MOPS pobiera dane za rok 2014 skoro w ustawie jest jasno napisane że powinien być brany pod uwagę rok poprzedzający do roku w którym występujemy z wnioskiem czyli 2015?
  Pytam, ponieważ mam taką sytuację że otrzymałem odmowę wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko (mam dwójkę), obydwoje z żoną posiadamy dochody w wysokości minimalnej krajowej, dodatkowo żona była na wychowawczym bez prawa do zasiłku od 2012 roku ( w roku 2015 wróciła do pracy na 3 mieś i z racji kolejnej ciąży przeszła na macieżyński gdzie otrzymuje zasiłek do chwili obecnej w wysokości 80% czyli około 1050 zł – w lipcu będzie ostatnia wypłata później wychowawczy). W 2014 roku otrzymaliśmy jednorazowe odszkodowanie w wysokości 14750 od Wodociągów Miejskich (za służebność przesyłu przez naszą działkę), podkreślam jednorazowe, które zostało opodatkowane w wysokości 19%, czyli mój dochód z racji tego odszkodowania wyniósł 11 947,50 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dochód ten nie powinien być zaliczany (taka jest moja interpretacja Art 7.1 i 7.2, gdzie pkt 2 wyraźnie mówi „… jeżeli dochód ten uzyskiwany jest w okresie na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego” – czyli rok 2016).
  Właśnie zabieram sie do pisania odwołania więc za wszelakie sugestie bedę niezmiernie wdzięczny.
  Pozdrawiam

  • 2 lipca 2016 o 2:03 pm
   Permalink

   Witam,
   MOPS pobiera dane za 2014 rok, gdyż w momencie, gdy zaczynały napływać wnioski o 500+ nie wszyscy podatnicy mieli już złożone rozliczenia za rok 2015.
   Natomiast MOPS ma zgodnie z ustawą obowiązek dokonania analizy dochodu rodziny od 2014 roku do chwili złożenia wniosku, czyli powinien brać pod uwagę każdorazowe uzyskanie dochodu i jego każdą utratę.
   Dochód z tytułu odszkodowania jest dochodem jednorazowym, jaki uzyskaliście w roku 2014, natomiast nie uzyskaliście tej kwoty już w roku 2015 ani teraz przez pół roku 2016 roku. Możesz spróbować napisać w odwołaniu, że jako dochód jednorazowy oczywiście kwota ta stanowiła pewnego rodzaju przysporzenie majątkowe, nie stanowi jednak stałego elementu Waszych dochodów i jako taka nie powinna być wliczana przy ustalaniu Waszych dochodów, bądź też w przypadku zaliczenia tego dochodu jako uzyskanego, winien być on uznany za dochód utracony w roku kolejnym.
   W razie dalszych pytań pisz śmiało 🙂
   Pozdrawiam.

 • 1 lipca 2016 o 10:49 am
  Permalink

  Witam.
  W 2014 roku pobieralam alimenty na córkę z poprzedniego związku. W czerwcu 2015 wyszłam za maz. Jak również odwolalam alimenty we wrześniu 2015. Czy będą brane pod uwagę zarobki mojego męża za 2014? Jak z tymi alimentami jest skoro już ich nie biorę? Dalej są wliczane?

  • 2 lipca 2016 o 7:14 pm
   Permalink

   Witam, nie do końca rozumiem sformułowanie „odwołałam alimenty”. Rozumiem, że nie pobierasz już alimentów na córkę z poprzedniego związku, ale nie wiem dlaczego ani czy były one zasądzone wyrokiem sądu?

   • 2 lipca 2016 o 10:07 pm
    Permalink

    Tak nie pobieram już alimentów. Egzekucja komornicza była bezskuteczna a ja odwolalm alimenty u komornika.

 • 1 lipca 2016 o 11:54 am
  Permalink

  Witam.Czy powinnam się odwoływać gdyż na pierwsze dziecko przekroczył mi dochód o 0.25 zł.

  • 2 lipca 2016 o 7:15 pm
   Permalink

   Witam, a czy nastąpiły jakieś zmiany w uzyskiwanym przez Ciebie lub Twojego męża/partnera dochodzie? Wiem, że 0,25 zł to bardzo mało, ale żeby się odwołać skutecznie, trzeba znaleźć jakiś „haczyk”.

   • 5 lipca 2016 o 7:43 pm
    Permalink

    witam ale co w takim razie powinnam zrobić żadne zmiany w dochodach nie nastąpiły, a kwota 0,25zł to faktycznie niewiele.Jak napisać pismo w tej sprawie i czy w ogóle jest jakaś szansa na otrzymanie tych 500+

    • 6 lipca 2016 o 6:15 pm
     Permalink

     Jeżeli nie było żadnych zmian w dochodach, ciężko to widzę 🙁 Spróbować można, ale z nastawieniem takim, że raczej będzie odmowa. Ewentualnie możesz rozważyć zrobienie korekty deklaracji podatkowej za rok 2014 i 2015 i zrezygnować w ten sposób z części ulgi na dziecko. Wtedy dochód na pewno się zmniejszy.

 • 1 lipca 2016 o 1:24 pm
  Permalink

  Witam. Na wstępie pozdrawiam i dziękuję Pani ze tak aktywnie i bezinteresownie doradza ludziom w trudnych kwestiach. Moja sytuacja jest następująca. Na ten moment mąż tylko pracuję. Dochód to 780 zł na osobę, ale otrzymaliśmy odpowiedź z GOPS ze nie otrzymamy 500 zł na drugie dziecko ponieważ w 2014 roku mąż oprócz zatrudnienia ,otrzymywał jeszcze na podstawie umowy ze związkiem sportowym stypendium uzyskane od ministra na podstawie ustawy o sporcie. Owe stypendium normalnie opodatkowane oraz składki ZUS i Pani mi powiedziała że nie mogą uznać tego jako utracony. Nawet pomimo ze na PIT 11 zaznaczona opcja E6 ze działalność wykonywaną osobiście itd. Czy jest sens się odwołać? Ja tego nie rozumiem.. teraz przecież zarabiamy tyle że ledwo starcza na 4 osoby, a w 2014 to mogłam nawet miliony zarabiać. Proszę o pomoc.

  • 2 lipca 2016 o 10:39 pm
   Permalink

   Witam,
   Dziękuję za Twoje dziękuję 🙂
   W mojej ocenie jest sens się odwołać. Mąż musi tylko pobrać ze związku sportowego zaświadczenie o okresie i wysokości pobieranego stypendium z wyraźnym wskazaniem, że w chwili obecnej tego stypendium nie pobiera.
   W tzw. koszyku dochodów utraconych brakuje wskazania takiej sytuacji, jak Wasza, jednak mimo to sądy administracyjne stoją na stanowisku, że „Utrata (…) może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”
   W Waszym przypadku nastąpiła właśnie taka utrata w sposób faktyczny i bezpowrotny.
   Orzeczenie, z którego pochodzi wybrany fragment znajduje się we wzorze odwołania na blogu.
   Możesz śmiało z tego fragmentu skorzystać 🙂

 • 1 lipca 2016 o 8:51 pm
  Permalink

  Witam, sama wychowuję synka. W 2014 osiągnęłam dochód ca. 11 000 pln. Następnie obliczyli jakies niebotyczne pieniądze (i tutaj musiałabym sprawdzić, ponieważ nie zgadzam się z ich wyliczeniami- z PIT-u za 2015 wynika dochód 1200 pln na osobę). Czy jest sens odwoływać się z użyciem argumentów, że 2014 rok był ciężki, zapożyczyłam się, płaciłam ca. 1000 pln raty kredytu hipotecznego, żebyśmy z synkiem mieli gdzie mieszkać, pomogła rodzina i karta kredytowa. teraz to jednak muszę to spłacać. Jestem zbulwersowana, że niby kryterium dochodowym jest 2014 a potem okazuje się, że decydującym są dochody z roku kolejnego. Jest mi najnormalniej w świecie przykro, tym bardziej, że moi znajomi mają się finansowo cudownie, kupują kolejne mieszkanie i oczywiście dostali 500+.

  • 6 lipca 2016 o 11:00 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety fakt spłacania kredytu czy konieczność pożyczania pieniędzy nie są przesłankami do uznania, że dochód rodziny był niższy niż wynika to z PIT 🙁
   Wiem, że to nie jest sprawiedliwe, ale takie są przepisy. Jeżeli obecnie Twój dochód przekracza 800 zł netto na osobę miesięcznie niestety 500+ nie zostanie Ci przyznane. Oczywiście, odwołanie możesz zawsze złożyć, nic to nie kosztuje, ale nie obiecywałabym sobie zbyt wiele ;(

 • 5 lipca 2016 o 12:14 pm
  Permalink

  Witam, dostałam odmowną decyzję z 500+ gdyz przekraczam kwote na 1 dziecko 810,06 zł. Dochód męża został obliczony z pitu mój zaś z zasiłku dla bezrobotnych w którym jest wyraźnie napisane ze 664,90 brutto trzymuje przez pierwsze 90 dni pozniej kwota zosteje mniejsza do 522,10 brutto. W urzedzie gdzie skladalam pani wytlumaczylla mi ze nie ma czegos takiego jak zmniejszenie chochodu! musiala bym przsniesc wypowiedzenie i nowa umowe o mniejszym wynagrodzeniu. A wyraznie w decyzji jest napisane obnizenie kwoty po 90 dniach. I nie chca mi przyznac dla tego pomyslalam by napisac odwolanie. Może mi pani powiedziec czy jest to mozliwe do wygrania.

  • 6 lipca 2016 o 5:53 pm
   Permalink

   Witam,
   Możesz jak najbardziej spróbować oprzeć się w odwołaniu o to, że dochód uległ obniżeniu. Faktycznie, w ustawie brakuje wzmianki o obniżeniu dochodu jako podstawy do przyznania świadczenia, ale sądy administracyjne wskazują, że to błąd. Możesz śmiało oprzeć się o przykład podany w treści postu, także o orzeczenie, które zamieściłam. Jest ono idealne do Twojej sytuacji, bo zasiłek dla bezrobotnych uległ obniżeniu do kwoty 522,10 zł brutto, a więc Wasz dochód też się zmniejszył. I jest to obniżenie trwałe, bo nikt Ci już nie podniesie wysokości zasiłku.

 • 5 lipca 2016 o 12:46 pm
  Permalink

  Witam, mam syna na którego płacę regularnie alimenty. W drugim związku po ślubie urodził mi się drugi syn. Dostałam decyzję odmownie bowiem pierwszy syn nie mieszka ze mną tylko z ze swoją mama dlatego też nie przysługuje mi 500+ bo de facto uważają oni że drugi syn jest moim pierwszym synem.

  • 6 lipca 2016 o 5:56 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety przepisy formułują pojęcie pierwszego dziecka w ten sposób, że jeżeli z dzieckiem z pierwszego związku nie mieszkasz i nie masz przyznanej opieki naprzemiennej jako sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, nie możesz umieścić go w składzie rodziny. Musisz potraktować drugiego syna tak, jakby był pierwszy.
   Jedyne co, możesz wskazać, że na pierwsze dziecko płacisz alimenty i zostaną one wówczas odjęte od dochodu Twojej aktualnej rodziny.

 • 6 lipca 2016 o 12:19 am
  Permalink

  Witam, na blog trafiłam przypadkiem, A Pani wskazówki pomogły mi w podjęciu decyzji o złożeniu skargi do WSA na odmowna decyzje Mops, którą poparło SKO po moim odwołaniu. Oczywiście jak wiele osób ja też pprzekroczylam kryterium dochodowe ze wzgledu na sprzedaż mieszkania w 2014roku i mimo zakupu innego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i to w tej samej kwocie uznano to jako dochód. Pozwoliłam sobie na mail do Pani z opisem mojej sytuacji. Będę wdzięczna za wskazówki.

  • 6 lipca 2016 o 9:56 pm
   Permalink

   Witam, bardzo się cieszę, że Cię ośmieliłam, by walczyć 🙂 Odpowiedź na mailu będzie najpóźniej jutro 🙂

   • 8 lipca 2016 o 10:17 pm
    Permalink

    Dziękuję…. I zabieram się za to… nigdy o nic nie walczyłam…. a jeśli chodzi o wszelkie decyzje zawsze mam pod górkę… tym razem nie odpuszczę….

    • 9 lipca 2016 o 5:28 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 Nie odpuszczaj, trzeba walczyć o swoje 🙂

 • 6 lipca 2016 o 10:36 am
  Permalink

  Witam serdecznie i bardzo dziękuję za bezinteresowną pomoc z której ja również korzystam. Opiszę moją sytuację. 1.07. dostałam decyzję odmowną. Moja sytuacja przedstawia się następująco: w roku 2014 oboje z mężem mamy umowy o pracę do 31.12.2014, posiadamy również 5,5 ha przelicz. gospodarstwa. Dziecko urodziłam w marcu 2014 r. (styczeń i luty zasiłek chorobowy) do końca grudnia przebywałam na urlopie macierzyńskim, następnie w 2015 miałam 2 miesiące i 3 dni zasiłku macierzyńskiego. Od stycznia 2015 oboje z mężem nie jesteśmy zatrudnieni (posiadamy gosp. rolne 5,5 ha). W decyzji odmownej jest napisane iż po odliczeniu utraconego dochodu mojego i męża ( mężowi nawet imię zmieniono) z umów o pracę został rozliczony dochód z zasiłków chorobowych wypłaconych w 2014 r. i gospodarstwa. Nie ma ani słowa o moim urlopie macierzyńskim który policzono i przez to wyszedł dochód powyżej 800 zł. Wcześniej pracownica powiedziała mi, iż nie wie jak zostanie potraktowany mój urlop macierzyński. Uważam iż jest to bardzo niesprawiedliwe, ponieważ od marca ubiegłego roku(skończył mi się zasiłek) naszym jedynym dochodem jest gospodarstwo. Dochód z niego jest stanowczo poniżej 800 zł. Czy pracownicy prawidłowo zrobili wliczając mój urlop macierzyński? Czy może powinnam się odwołać od decyzji, tylko nie wiem czym to uzasadnić, żeby to wyglądało profesjonalnie(myślę że wtedy moje odwołanie będzie potraktowane poważniej). Będę bardzo wdzięczna za poradę, pozdrawiam

  • 6 lipca 2016 o 11:21 pm
   Permalink

   Witam równie serdecznie 🙂
   W mojej ocenie Wasze dochody z tytułu umowy o pracę powinny zostać uznane za utracone, podobnie Twój zasiłek macierzyński. Także zasiłek chorobowy nie powinien być wliczany do ustalenia Waszego dochodu. Nie rozumiem dlaczego organ w ogóle go wliczył, podobnie z Twoim zasiłkiem macierzyńskim. Oba te zasiłki były związane z zatrudnieniem, którego już nie macie.
   Spróbuj napisać odwołanie według wzoru zamieszczonego na stronie, opisz Waszą sytuację i podeślij mi pismo na: przepisowamama@gmail.com do spojrzenia pod kątem merytorycznym.
   Pozdrawiam

   • 6 lipca 2016 o 11:49 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź, pismo podeślę do sprawdzenia 🙂

   • 7 listopada 2016 o 5:18 pm
    Permalink

    Witam ponownie. Minęło kilka miesięcy, a moja sprawa nadal jest na takim etapie jak na początku lipca. Korzystając z Pani wskazówek odwołałam się do SKO. Na początku sierpnia ku mojej wielkiej radości dostałam decyzję, która uchyliła zaskarżoną decyzję w całości i przekazała do ponownego rozpatrzenia. W ocenie SKO istniały podstawy do uznania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z 2014 za dochód utracony. Długo czekałam na decyzję z pomocy społecznej (sprawa skomplikowana) i otrzymałam ją trzy dni temu. Organ nic nie zmienił powołując się na art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i utracił jedynie dochód męża z umowy o pracę a zasiłek: chorobowy, opiekuńczy i macierzyński pozostawił do rozliczenia, ponieważ „powyższe zasiłki były pobierane w trakcie zatrudnienia i nie podlegają utracie”. Przyznam szczerze, iż ręce mi opadły. Dodam jeszcze że kilka dni temu dostałam decyzję przyznającą zasiłek rodzinny. Dla mnie to jest paranoja, choć wiem że do rodzinnego bierze się dochód z 2015r. Proszę bardzo o poradę czy jest sens kolejnego odwołania, czy to jednak GOPS ma rację. Pozdrawiam

    • 8 listopada 2016 o 9:07 pm
     Permalink

     Witam ponownie,
     Mi również właśnie opadły ręce. Jeżeli, tak, jak piszesz, w ocenie SKO (tak, jak i w mojej) istniały podstawy do uznania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z 2014 za dochód utracony, odwołaj się raz jeszcze. Wskaż wyraźnie w odwołaniu, że jest to kolejna decyzja GOPS-u wydana w przedmiotowej sprawie wbrew wytycznym SKO z decyzji (numer, data wydania decyzji). Możesz również po napisaniu pisma przesłać je do mnie do ewentualnych poprawek.
     Pozdrawiam 🙂

     • 9 listopada 2016 o 12:28 pm
      Permalink

      Dziękuję za poradę, tak jak pisałam wcześniej SKO zasiłki potraktował za dochód utracony, wskazał również że w wydanej decyzji organ I instancji nie przedstawił wyliczenia dochodu. Teraz GOPS przedstawił mi bardzo szczegółowe wyliczenia, wliczając nadal do dochodu zasiłki. W pierwszym odwołaniu zarzuciłam (tak jak we wzorze 🙂 )naruszenie przepisów postępowania poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego. Nie wiem co teraz mogę zarzucić skoro wszystko dokładnie jest rozpisane a sporną kwestią są zasiłki. Teraz decyzja GOPSu częściowo spełniła wytyczne SKO jeśli chodzi o wyliczenia, ale nie w sprawie zasiłków. Czy w odwołaniu mogę wspomnieć że spełniłam wymogi i otrzymam zasiłek rodzinny, gdzie próg dochodowy jest niższy, czy nic nie pisać bo to nie na temat. Dziękuję serdecznie za pomoc, jak pismo będzie gotowe to prześle, pozdrawiam

     • 10 listopada 2016 o 3:59 pm
      Permalink

      Proszę bardzo.
      Myślę, że jak najbardziej możesz wskazać w treści odwołania, że otrzymałaś zasiłek rodzinny, co oznacza, że spełniasz kryterium dochodowe nie tylko określone jako właściwe do otrzymywania 500+, ale nawet niższe.
      Napisałabym także bardzo wyraźnie o tym, że kolejna decyzja GOPS narusza decyzję organu wyższej instancji, jakim jest SKO.
      Czekam na pismo, gdy już je napiszesz, postaram się podkreślić (dobitnie) niezrealizowanie przez GOPS wszystkich wytycznych SKO.
      Pozdrawiam serdecznie 🙂

     • 2 grudnia 2016 o 6:13 pm
      Permalink

      Witam serdecznie. Chciałam się pochwalić, iż z pomocą Przepisowej Mamy udało mi się uzyskać 500+ po drugim odwołaniu. Niech to również będzie zachęta dla innych, którzy dostają decyzję odmowne: nie poddawajcie się, piszcie odwołania, warto. Mi cała ta sprawa zajęła prawie 8 miesięcy i dużo stresu. Jednak jestem teraz szczęśliwa :-). Dziękuję Ci Przepisowa Mamo z całego serca. Jesteś wspaniała, pozdrawiam i życzę aby dobro do Ciebie wróciło 🙂

     • 3 grudnia 2016 o 11:52 pm
      Permalink

      Witam równie serdecznie 🙂
      Bardzo, bardzo się cieszę, że się nie poddałaś i co więcej – że dzięki temu udało Ci się uzyskać 500+ 🙂
      Gratuluję i dziękuję Ci za miłe słowa 🙂

 • 6 lipca 2016 o 11:23 am
  Permalink

  Witam. Bardzo proszę o poradę. GOPS nie chce przyznać mi pieniędzy na pierwsze dziecko, gdyż przekracza mi dochód p kwotę 3 zl. Jednak nie chce wziąć pod uwagę alimentów które place na dziecko zgodnie z wyrokiem sądu do rak własnych matki. Pisałem oświadczenie o tym ze pieniądz są placone do rak zgodnie z wyrokiem sądu i odwolalem się do kolegium odwoławczego. W decyzji odwolawczej napisali ze gops ma jeszcze raz przeanalizować sytuację. Jednak gops wezwal mnie do przedlozenia przelewów bankowych, których nie mogę miec gdyż alimenty są placone do rak własnych matki. Kiedy pojechałem po raz setny wyjaśnić ze takowych nie posiadam powiedziano mi ze decyzja znow będzie odmowna. Z byla zona jestem w złych kontaktach wiec nie poświadczy mi ze alimenty pobiera. Proszę o poradę co robic i gdzie jeszcze się odwołać. Krzysiek

  • 6 lipca 2016 o 11:15 pm
   Permalink

   Witam. Nie do końca rozumiem Twoją sytuację – czy starasz się o 500+ na dziecko, które masz z byłą żoną i z którą ono mieszka? Czy też na kolejne dziecko, które po prostu zgodnie z ustawą jest traktowane we wniosku jako pierwsze?
   Co do Twojego problemu… Możesz spróbować napisać pismo do GOPS, że w związku z zaistniałą sytuacją i żądaniem przedłożenia przelewów bankowych, wskazujesz, że płacisz alimenty bezpośrednio do rąk matki dziecka, która jednakże nie chce wydać Ci stosownego pokwitowania, w związku z czym zwracasz się z wnioskiem, aby to GOPS bezpośrednio wystąpił do niej zwracając się z zapytaniem o terminy i wysokość płaconych alimentów.

   • 7 lipca 2016 o 8:47 am
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź. Chodxzi o dziecko, które mieszka z byla żoną i na które place alimenty. Ja nie wliczam go do rodziny swojej, a staram się o pieniadze na dzieci które są ze mną. Była żona powiedziała zenie ulatwi mi życia i nie poświadczy tych alimentów. Jednak od roku wplacam alimenty na konto i mam na to potwierdzenie. Te przelewy za 12 miesięcy mam i przedstawiłem w gops. To tez świadczy ze takowe place.

    • 7 lipca 2016 o 4:51 pm
     Permalink

     Oczywiście, to jest argument przemawiający na Twoją korzyść. Możesz podnieść też w piśmie, że Twój rachunek bankowy nigdy nie był zajęty przez komornika i że nie było też sytuacji, w której komornik egzekwowałby alimenty bezpośrednio z Twojego wynagrodzenia za pracę (tu na poparcie przydałoby się zaświadczenie od pracodawcy i z banku).

     • 7 lipca 2016 o 8:04 pm
      Permalink

      Dziękuję bardzo za poradę. Spróbuję załatwić to w ten sposób pozdrawiam

 • 6 lipca 2016 o 11:54 am
  Permalink

  Załamałam sie troszkę…. Decyzję odmowną dostałam miesiące temu. Teraz dowiedziałam się, że jeśli jestem na rocznym urlopie i dostaję 80% wypłaty to jest to spadek i mogłabym dostać dofinansowanie (bo przekroczyło nam o 4.57 zł/os. ). czy mogę coś jeszcze z tym zrobić? Są jakieś szanse? Przepisowa mamo poradź mi coś proszę…..

  • 6 lipca 2016 o 6:16 pm
   Permalink

   Możesz złożyć wniosek jeszcze raz. W tej sytuacji to jedyne wyjście, bo termin na odwołanie zwyczajnie minął 🙁

 • 6 lipca 2016 o 6:09 pm
  Permalink

  Witam złożyłem wnioski do funduszu alimentacyjnego i programu 500+ problem i już wiem że 2 decyzje będą odmowne i będę musiał się odwoływać.Sprawa rozchodzi się o moje umowy:w 2014 r. miałem 1 próbną od 16.06 do 31.08, 2gą na czas określony od 1.09.2014-31.08.2015 i 3cią 1.09.2015 – 31.08.2018 u tego samego pracodawcy. Z zeznania podatkowego za 2014r. kwalifikuje się, lecz mops uznaje moja 3ecią umowę jako nowa a nie kontynuacje w wyniku czego musiałem donieść zaświadczenie o zarobkach za pażdziernik 2015 a w tym miesiącu przekraczam.Czy fakt iż to ten sam pracodawca i umowy mają ciągłość się nie liczy?!!!Rozmawiałem z kierownikiem ds alimentacji i powiedział mi żeby się odwołać bo SKO w OPOLU jako jedyne w Polsce bazuje na jakimś wyroku NSA i podobno pozytywnie rozpatruje odwołania gdy są takie przypadki.Nie wie Pani może jaki to wyrok lub zna podobne przypadki wiedziałbym na co się w odwołaniu powoływać.Będe wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam

  • 7 lipca 2016 o 10:33 pm
   Permalink

   Witam,
   Od wczoraj próbuję coś znaleźć i… chyba mam 😉
   Wyrok WSA w Olsztynie z 31.03.2015 roku, sygn. II SA/Ol 141/15 – tutaj była podobna sytuacja jak u Ciebie – kobieta podpisała nową umowę o pracę z tym samym pracodawcą. Powołałabym się w szczególności na ten element uzasadnienia: „W ocenie Sądu zatem stosowanie przepisów dotyczących ustalania wysokości dochodu osoby wnioskującej o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może mieć charakteru automatycznego. Należy bowiem mieć na względzie, że w myśl art. 2 pkt 5a u.p.o.u.a dochodem członka rodziny jest przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3-4a. Ustalając zatem, czy dany rodzaj dochodu można uznać za utracony należy zbadać, czy spełnia jedną z przesłanek, o których mowa w art. 2 pkt 17 lit. c) u.p.o.u.a., zgodnie z którym utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W niniejszej sprawie organ uznał, że rozwiązanie umowy o pracę w jednym z zakładów pracy, pomimo że z dniem następnym skarżąca podjęła pracę w innym zakładzie pracy, stanowi utratę zatrudnienia. Z takim stanowiskiem – mając na względzie powyższe uwagi – nie sposób się zgodzić. W ocenie Sądu bowiem w tej sytuacji nie nastąpiła utrata zatrudnienia, a jedynie zmiana miejsca pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w ciągu całego roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy skarżącą pozostawała w stosunku pracy bez żadnej przerwy w zatrudnieniu. Ponadto przyjęcie takiej koncepcji przez organ powoduje, że skarżąca jest de facto w gorszej sytuacji, niż gdyby formalnie nadal pracowała w tym samym zakładzie pracy i otrzymała podwyżkę wynagrodzenia. Biorąc zaś pod uwagę powołane wyżej rozważania co do konieczności uwzględnienia rzeczywistych dochodów strony także ta okoliczność przemawia za uznaniem, że w sytuacji skarżącej nie nastąpiła utrata dochodu.”
   Pozdrawiam 🙂

 • 7 lipca 2016 o 8:27 am
  Permalink

  Witam.
  Dostałam decyzję odmowną w sprawie 500+ na pierwsze dziecko. Dochód wg. Urzędu przekroczony o 39 zł. (Kryterium dochodowe 1200 zł ze względu na niepełnosprawność drugiego syna).
  W uzasadnieniu decyzji przedstawiono wyliczenia. Jednak kwota składki zdrowotnej jaka widnieje na moim zeznaniu podatkowym z 2014 r. to kwota 5.252,55 zł a urząd odjął kwotę 6.099,78 zł. Nie mam pojęcia skąd im się wzięła ta kwota. Ponadto w 2014 r. oprócz umowy o pracę wykonywałam umowę zlecenie w tej samej firmie. Jest to dochód utracony. Z tym, że urząd wyliczył dochód utracony w kwocie 17.275,28 zł a zgodnie z PIT i zaświadczeniem z zakładu pracy dochód ten wynosi 26.477,44 zł.
  Nic z tego nie rozumiem. Napisałam odwołanie kwestionujące podane przez Urząd kwoty. Pytanie czy warto składać odwołanie i czy muszę złożyć odwołanie osobiście w Urzędzie czy mogę wysłać pocztą?
  Termin 14 dni kończy się 10 lipca. Czy liczy się data stempla pocztowego w dniu nadania czy data dostarczenia do Urzędu?
  Pozdrawiam
  Małgosia

  • 7 lipca 2016 o 8:10 pm
   Permalink

   Oczywiście, że warto złożyć odwołanie, zwłaszcza jeżeli widzisz tak duże rozbieżności między Twoimi wyliczeniami a wyliczeniami urzędu.
   Masz 2 możliwości złożenia odwołania: 1. osobiście w urzędzie do 10.07 albo 2. wysyłając pismo pocztą – także do 10.07 (liczy się data stempelka 🙂 ). Wybór drogi złożenia pisma należy do Ciebie 🙂
   Pozdrawiam

   • 7 lipca 2016 o 8:54 pm
    Permalink

    Dzwonilam dzis do urzedu. Pani powiedziala zebym podjechala do nich a wtedy na miejscu zweryfikujemy dokumenty. Okazuje sie ze kwota skladki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana jest w pelnej wysokosci czyli 9%. Jednak co do umowy zlecenia jako dochodu utraconego nastapila pomylka. Urzad wzial kwote umow zlecen z 2015 roku a nie z roku 2014 (skladalam zaswiadczenia o dochodzie utraconym z dwoch lat 2014 i 2015 ). Osoba rozpatrujaca wniosek nie spojrzala ktorego roku dot. zaswiadczenie i ktore zaswiadczenie wziac pod uwage a bylo wolami napisane ktorego roku dotyczy. Odwolanie mialam gotowe i zlozylam na miejscu. Tylko zastanawiam sie teraz ile czasu ma urzad na rozpatrzenie odwolania? No i czy w przypadku przyznania swiadczenia na pierwsze dziecko urzad wyplaci swiadczenie z wyrownaniem od kwietnia?
    Pozdrawiam
    Malgosia

    • 7 lipca 2016 o 9:36 pm
     Permalink

     Ręce opadają. Dobrze, że przyznali się do pomyłki 🙂 I dobrze, że złożyłaś odwołanie.
     Co do terminu rozpoznania odwołania: Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej (takim jest także samorządowe kolegium odwoławcze) obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
     Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
     Jeżeli decyzja kolegium będzie pozytywna, oczywiście świadczenie otrzymasz z wyrównaniem od kwietnia.
     Pozdrawiam 🙂

     • 14 lipca 2016 o 10:43 am
      Permalink

      Witam,
      Wczoraj ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zadzwoniła do mnie Pani z Urzędu z informacją, że wysłana została do mnie korespondencja z informacją, że moje odwołanie zostanie przekazane do SKO. Jednak ta informacja jest nieaktualna, ponieważ Urząd zweryfikował ponownie moją dokumentację i zgodnie z art. 132 kpa zmienił wydaną wcześniej decyzję odmowną w spr. przyznania 500 zł na pierwsze dziecko na pozytywną. Urząd popełnił błąd uznając dochód utracony z 2015 roku zamiast 2014 roku (drobna pomyłka!!). W najbliższych dniach mają wysłać decyzję zmieniającą. Dodam jeszcze, że odwołanie złożyłam 7 lipca i po niecałym tyg. sprawa została rozpatrzona a decyzja zmieniona. Jestem w szoku :-).
      Dziękuję Przepisowa Mamo za pomoc i wsparcie. To co robisz jest naprawdę wielkie.
      Pozdrawiam

     • 14 lipca 2016 o 7:24 pm
      Permalink

      Witam,
      bardzo, bardzo się cieszę ze zmiany decyzji u Ciebie 🙂
      Dziękuję także za Twoje dziękuję 🙂 Super, że mogłam pomóc 😉
      Pozdrawiam!

 • 7 lipca 2016 o 1:48 pm
  Permalink

  Witam.
  dostałem odmowną decyzję gdyż dochód wyszedł 856,82 zł netto. Ale żona jest od 2015 r. na macierzyńskim, czyli 80%. Dzwoniłem do MOPS, ale powiedzieli że to nie ma znaczenia, że branie lat 2015 i 2016 jest tylko wtedy gdy nastąpiła utrata dochodu, a nie jego obniżenie. Z jej słów zrozumiałem że nie ma szans nawet gdy się odwołam.

  • 7 lipca 2016 o 8:12 pm
   Permalink

   Witam,
   Pani z MOPS-u kieruje się przepisami, które faktycznie nie uwzględniają pojęcia obniżenia dochodu. Natomiast sądy administracyjne wskazują, że sytuacje powodujące obniżenie dochodu powinny być brane pod uwagę, bo powodują realne zmniejszenie dochodu rodziny. Spróbuj się odwołać niezależnie od tego, co mówi pani z urzędu, to nic nie kosztuje, a zawsze są jakieś szanse 😉 Wzór zamieszczony w artykule będzie pasować do Waszej sytuacji, możesz więc z niego skorzystać.

 • 7 lipca 2016 o 1:50 pm
  Permalink

  i dodam jeszcze że na początku Pani z mopsu powiedziała telefonicznie że dochód nam wyszedł 1070 zł netto, i nie ma czego szukać bo takiej kwoty i tak się nie obniży, to prawda, ale na decyzji przyszło 856,83 zł netto, nie wiem skąd taka rozbieżność.

  • 7 lipca 2016 o 8:13 pm
   Permalink

   Też tego nie wiem. Więcej w odpowiedzi na Twój poprzedni komentarz 🙂

 • 7 lipca 2016 o 5:12 pm
  Permalink

  Witam! Własnie dzisiaj(07.07.16) dostałam(po prawie 3 miesiącach czekania!) decyzje w sprawie 500+. Odmowną. Dochód na na osobę(a jest nas w sumie 3) wyniósł za 2014 UWAGA! : 1,2 zł :). Jednak że mój mąż rok temu podjął działalność gospodarczą. Drugi dochód (faktura bez Vat) wyniósł ok 5000 zł. Całoroczny dochód za 2015 wyszedł 15 tyś. Teraz pytanie. Czy jest sens odwołania się?! Mąż nie wystawia faktur co miesiąc. Poradźcie.

  • 7 lipca 2016 o 8:16 pm
   Permalink

   Witam, zawsze warto się odwołać. Musisz wskazać w odwołaniu, że dochód uzyskiwany przez męża z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie jest stały, wskazać ile wynosił konkretnie w kolejnych miesiącach 2015 roku (załóżmy, że w maju 2015 wynosił 0, wtedy wpisz 0 za ten miesiąc) i podnieść, że łącznie była to kwota 15.000 zł.

 • 7 lipca 2016 o 5:20 pm
  Permalink

  I mam jeszcze jedno pytanie. Mój mąż ma pierwsze dziecko z poprzedniego związku. Z byłą partnerką nie mieli ślubu. Rozstali się. Córka jego mieszka z matką, ale nie mają nic ustalone sądownie. Płaci alimenty dobrowolnie z mojego konta na jej. Córka jego jedynie nie ma wspólnego adresu zameldowanie z mężem. Czy mąż może złożyć wniosek na drugie dziecko(mamy wspólnie córke)?

  • 7 lipca 2016 o 8:34 pm
   Permalink

   Wasze dziecko będzie traktowane jako pierwsze dziecko w świetle przepisów ustawy, bo Twój mąż nie ma zasądzonej opieki naprzemiennej nad córką z pierwszego związku. Tym samym składając wniosek nie może Waszego wspólnego dziecka traktować jako drugiego. Może jednak odliczyć od Waszego dochodu kwotę alimentów, jakie płacił na córkę z poprzedniego związku w 2014 roku.

 • Odbicie: Gdy organ postanawia o pozostawieniu wniosku o 500+ bez rozpatrzenia – Przepisowa mama

 • 7 lipca 2016 o 7:56 pm
  Permalink

  Witam. Za jaki rok odlicza się alimenty na rzecz innych dzieci
  Nasza sytuacja wygląda następująco. Mąż uzyskał dochód w lutym 2015.marzec dochody 1298.91zl -alimenty bieżące potracone przez komornika 779.35zl dochód po odliczeniu alimentów 519.56zl. Ja uzyskałam dochód w listopadzie i w grudniu mój dochód 1298.91 i 351zl jednorazowe świadczenie socjalne na święta. W mopsie zliczyli 2948.82 i nie chcą odliczyć alimentów.i twierdzą że odliczą alimenty z 2014 jakie były płacone jak przyniosę zaświadczenie od komornika . Mogą tak zrobić? Dodam że w 2014 r były płacone przez 3 miesięce po 401zl do komornika przez pracodawcę .od marca są płacone regularnie po 779zl. Dostałam dzisiaj decyzję że przekraczamy dochód. Nawet nie poczekala pani na zaświadczenie za alimenty za 2014r od komornika bo mijał termin 3 miesięcy żeby wydać decyzję. Proszę o odpowiedź. Czy mogą odliczyć za 2014 rok alimenty. Czy powinni od tych naszych uzyskanych dochodow z 2015 odliczyć faktyczne alimenty z 2015. Pozdrawiam

  • 7 lipca 2016 o 8:45 pm
   Permalink

   Witam,
   To jest tak, że bazowym rokiem dla ustalania dochodu rodziny jest rok 2014. Organ bierze pod uwagę dochody uzyskane w 2014 roku i alimenty płacone w 2014 roku.
   Do tego dodaje wszystkie dochody uzyskane po roku 2014 aż do teraz (tzw. dochód uzyskany) lub odejmuje dochody, które utraciliście (tzw. dochód utracony).
   Tym samym wzięcie pod uwagę tylko alimentów za 2014 rok jest niestety zgodne z przepisami. Z tym, że w Waszej sytuacji, jeżeli kwota tych alimentów nie została odjęta, bo pani nie poczekała na dokumenty, jak najbardziej jest podstawa do wniesienia odwołania. Jeżeli Wasze aktualne dochody nie przekraczają 800 zł na osobę miesięcznie, odwołuj się 🙂
   Pozdrawiam

   • 7 lipca 2016 o 8:59 pm
    Permalink

    A czy mogę się odwołać też od tego ze miesiąc później miałam niższy dochód? I oni wezmą pod uwagę te 1200zl.z trzech miesięcy i podzielą przez 12 miesiecy?

   • 8 lipca 2016 o 4:02 pm
    Permalink

    WITAM. dziękuję za odpowiedź. Nasze aktualne dochody to mąż 1298.86 i ja 1355.69. Czyli razem 2654.55zl czyli 884.55 na os.
    Czy mogę od tego odjąć aktualne alimenty 779zl bo po zapłaceniu ich mamy co miesiąc kwotę 1875.55zl.
    Tak mam rozumieć aktualne dochody? Czy to nic nie da? Pozdrawiam

    • 9 lipca 2016 o 4:32 pm
     Permalink

     Witam,
     Proszę bardzo. Obawiam się, że odejmowana jest kwota alimentów za rok 2014. Jednak u Ciebie teraz jest ona wyższa, co możesz spróbować wskazać w odwołaniu. Nie gwarantuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaliczy alimenty w inny sposób niż robi to MOPS, ale spróbować nie zaszkodzi 🙂
     Pozdrawiam
     Pozdrawiam

 • 8 lipca 2016 o 9:08 am
  Permalink

  Witam. I ja również mam pytanie w sprawie dochodu uzyskanego.
  Mąż nieprzerwanie od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą. Tak się złożyło, że w 2014r osiągnął stratę. . Z mojego przeliczenia naszych dochodów wynikało,że kwalifikujemy się do uzyskania świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci. Po złożeniu wniosku, otrzymałam telefon z MOPS, z żądaniem oświadczenia męża o uzyskaniu dochodu w drugim miesiącu po pierwszym w którym uzyskał dochód. Poinformowałam Panią z MOPS,że mąż nieprzerwanie prowadzi działalność, nie było zawieszenia ani zamknięcia tej działalności i nie rozumiem podstaw żądania takiego oświadczenia w mojej sytuacji. Poprosiłam o wskazanie artykułów w których mowa o tym. Pani z MOPS po pewnym czasie oddzwoniła i podała art. 16 i 18 ( w których jednak nie ma o tym mowy) i kazała złożyć oświadczenie. Czy moje rozumowanie jest słuszne,że w mojej sytuacji nie jest to uzyskanie dochodu? Proszę o pomoc bo już sama nie wiem jak rozmawiać?

  • 8 lipca 2016 o 2:53 pm
   Permalink

   Witam,
   Mimo że dla obliczenia dochodu rodziny bazowym jest rok 2014, to organ bierze pod uwagę także każdą zmianę, jaka zaszła od tego czasu do chwili złożenia wniosku. Uznaje każde uzyskanie dochodu ( niezależnie od jego podstawy) i dolicza je do otrzymanego wyniku za rok 2014. Z tego względu ma prawo żądać wskazania wysokości dochodu osiągniętego w drugim miesiącu po uzyskaniu dochodu z działalności gospodarczej.

   • 9 lipca 2016 o 1:04 am
    Permalink

    Dziękuję.Nie znalazłam przepisów aby wyjaśnić żądanie i nie uzyskałam takiej informacji w MOPS.Pozdrawiam:)

    • 9 lipca 2016 o 6:37 pm
     Permalink

     Dla mnie to żądanie wynika z art. 7 ust. 3. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: „W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
     dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.”
     Pozdrawiam 🙂

     • 11 lipca 2016 o 12:23 pm
      Permalink

      W sumie to tak, ale…..interpretując ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i art. 2 ust.20 pkt e , nie nastąpiła żadna z 10 sytuacji utraty dochodu: nie stracił zatrudnienia, nie zawiesił, nie wyrejestrował.Ma złożyć oświadczenie za 2015r.
      Analogicznie, gdyby w 2014 uzyskał dochód a w styczniu i lutym 2015r straty to wówczas można też składać oświadczenie o utracie dochodu? taką sytuację rozpatrywać?
      Proszę się nie gniewać ale zachowanie kobiety w MOPS było tak grubiańskie( nie tylko w stosunku do mnie) że nie mogę sobie odpuścić 😉 żeby się nie upewnić.
      Miłego dnia.

     • 13 lipca 2016 o 6:40 pm
      Permalink

      Nie gniewam się 🙂 Rozumiem, że nie masz ochoty sobie odpuścić i wcale tego nie doradzam :P. Przedstawiłabym normalnie na Twoim miejscu te oświadczenia, o które pani prosi, a jeżeli decyzja byłaby odmowna, odwoływałabym się wskazując, że dochód z działalności nie jest co miesiąc jednakowy, a w takich i takich miesiącach działalność zamiast zysku przyniosła stratę.
      Pozdrawiam i również życzę miłego dnia 🙂

     • 15 lipca 2016 o 3:21 pm
      Permalink

      A ja dalej drążę 😉 Może ktoś ma sytuację podobną i kiedyś skorzysta?Zamknięty katalog dochodów utraconych jest zawarty w art. 2 pkt 19 ustawy. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę, wyrejestrowania działalności.W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, wymienionego w art. 2 pkt 19 ustawy. Skoro działalność nie została” utracona” to dochód z działalności w tym przypadku „strata ” powinien być traktowany jako dochód „0”( dokładnie tak wygląda na zaświadczenie z Urzędu Skarbowego-rozliczenie na zasadach ogólnych) Nie znalazłam nigdzie jasno wyjaśnionej sytuacji „straty”. Każdy interpretować może jak chce tak naprawdę. Do MRPiPS dodzwonić mi się nie udało.
      Pozdrawiam:)))

     • 19 lipca 2016 o 3:47 pm
      Permalink

      Drąż, drąż 🙂 Ja wystąpiłam trochę w roli adwokata diabła, jeżeli chodzi o Twoją sytuację, ale oczywiście – próbuj walczyć i jeżeli tylko uda Ci się uzyskać świadczenie, będę wśród tych, którzy naprawdę się z tego ucieszą 🙂
      Pozdrawiam 🙂

     • 19 lipca 2016 o 8:19 am
      Permalink

      Dziękuję Droga Pani Karolino:)
      Dzięki Pani blogowi (i czytanych sytuacjach innych osób oraz Pani porady) upewniłam się, że miałam rację. Udało się:) bo nie odpuściłam…..
      Miłego dnia.

     • 19 lipca 2016 o 4:34 pm
      Permalink

      Bardzo, bardzo się cieszę 😉
      Ten blog właśnie po to jest, by pomagać i z tego, co widzę, także po to, by nastawiać mamy trochę bardziej bojowo 😉
      Fajnie, że się udaje.
      Miłego dnia 🙂

 • 8 lipca 2016 o 9:36 am
  Permalink

  Mam jeszcze pytanie co do złożenia odwołania, czyli mam zanieść odwołanie do Mopsu?
  a oni to przekażą do Łodzi ?
  jak to wygląda ?

  • 8 lipca 2016 o 9:54 am
   Permalink

   Musisz złożyć odwołanie w MOPS-ie, ale w piśmie napisać, że składasz je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem MOPS-u. I tak, oni przekażą je do Kolegium 🙂

 • 8 lipca 2016 o 7:04 pm
  Permalink

  Witam. Przeczytałam cały artykuł oraz wszystkie komentarze. Miło ,że jest ktoś kto potrafi bezinteresownie pomóc.
  U mnie sytuacja jest podobna do Pani. Jestem samotną matką jednego dziecka, utraciłam dochody z 2014 r.,od pazdziernika 2015 r pracuję na umowe o pracę, UM miasta wziął moje zarobki z listopada 2015 kiedy to dostałam premię więc dochód przekraczał 800 zł na osobę. Była to premia jednorazowa (chociaż w styczniu zdażyła się druga), od lutego do chw. ob. mam stałą niezmienną pensję. UM twierdzi że nie mam szans na 500 plus ponieważ przekraczam dochód, żeby otrzymać świadczenie musiałabym stracić pracę, zmienić ją, mieć jeden dzień przerwy w umowie itp. Zastanawia mnie jeszcze kwestia alimentów ponieważ w 2014 r od pazdziernika do czerwca 2015 r pobierałam alimenty z funduszu alimentacyjnego w wysokości 500 zł. Od lipca 2015 r ojciec dziecka płaci mi alimenty do ręki w wysokości 300 zł (ma zasądzone 500)- taka jest między nami umowa. Czy UM powinien liczyć alimenty z 2014 r czyli 1500 zł czy 300 zł które dostaję obecnie?

  • 9 lipca 2016 o 4:54 pm
   Permalink

   Witam serdecznie i dziękuję za miłe słowa 😉
   Będąc na Twoim miejscu spróbowałabym w odwołaniu napisać, że dochód z listopada 2015 roku nie jest dochodem, jaki uzyskujesz co miesiąc, że był to dochód z wynagrodzenia za pracę wraz z premią, która nie jest stałym elementem wynagrodzenia i jako taka nie powinna być wliczana Twojego comiesięcznego dochodu.
   Co do alimentów – ponieważ dla przyznania prawa do 500+ bazowym jest rok 2014, to zasadniczo alimenty właśnie za ten rok są wliczane do dochodu rodziny. U Ciebie jednak sytuacja wygląda w ten sposób, że przestałaś otrzymywać alimenty z funduszu, a w ich miejsce otrzymujesz dobrowolnie alimenty od ojca dziecka do rąk własnych. Możesz spróbować napisać w odwołaniu, że dochód z funduszu alimentacyjnego za rok 2014 powinien zostać utracony, bo już go nie otrzymujesz, a w jego miejsce organ powinien zaliczyć dochód uzyskany w postaci alimentów dobrowolnie płaconych przez ojca dziecka. Podkreśl wyraźnie, że w 2014 roku kwota ta stanowiła 6000 zł rocznie, zaś od lipca 2015 roku jest to kwota 300 zł miesięcznie, co rocznie da kwotę o wiele niższą, bo jedynie 3600 zł. To prawie o połowę mniej.
   Możesz też napisać, że mimo, że nadal otrzymujesz alimenty na dziecko w wyniku zmiany źródła tego dochodu z funduszu alimentacyjnego na dobrowolne spełnianie świadczenia przez ojca dziecka, dochód ten uległ znacznemu obniżeniu.

 • 9 lipca 2016 o 9:04 am
  Permalink

  Witam!
  Czy uzyskam od Pani informacje o odwołaniu jeśli chodzi o stan faktyczny rodziny czy specjalizuje sie tylko Pani w temacie dochodu. Pozdrawiam Katarzyna

   • 10 lipca 2016 o 4:22 pm
    Permalink

    Mam z partnerem wspólne dziecko. On z poprzedniego związku ma córkę 7letnia. Płaci alimenty. Mimo ze dziecko zameldowane jest przy matce i tam defacto mieszka to jego córka ma u nas swój pokój, jest z nami kilka razy w tygodniu. Prawie ze po rowno dzielą sie opieką nad nią z tym ze nie jest to ustalone sadownie. Sąd tylko zasadzil alimenty. Ponadto mimo alimentow partner caly czas utrzymuje corke jak jest u nas jedzenie, jakieś atrakcje, ubrania itp. W zwiazku z tym Stralismy sie o 500+ na nasze drugie dziecko. Dostalismy decyzje odmowna bo „jego corka nie mieszka z nami czyli nie jest jego rodzina” dla nas to absurd bo jego corka tworzy z nami rodzine, jest z nami na co dzien. Dolaczylismy wyrok o alimenty w ktorym jest opisana sytuacja, jak wyglada życie jego corki ale to ich nie przekonało. Jednak na koniec uzasadnienia decyzji jest napisane ze dążąc do zapewnienia ochrony prywatności strony nie ma możliwości rozszerzenia z urzędu przedmiotu postępowania. Organ możliwość taką dostrzegałby jedynie w przypadku szczególnie ważnego interesu strony. Czy w naszym przypadku jest sens odwoływać sie? Będę wdzięczna za pomoc.

    • 11 lipca 2016 o 12:23 pm
     Permalink

     A czy byłaby szansa, żebyś przesłała mi scan tego wyroku na maila?

     • 11 lipca 2016 o 9:28 pm
      Permalink

      Oczywiście, za chwilę prześlę

 • 9 lipca 2016 o 2:59 pm
  Permalink

  Witam. Jesli po ponownym rozpatrzeniu decyzji( tak nakazalo kolegium odwoławcze) gops znów wyda decyzje odmowna to gdzie się odwołać ponownie? Do sadu czy do wojewódzkiego ośrodka pomocy społecznej?

  • 9 lipca 2016 o 6:39 pm
   Permalink

   Witam, GOPS wskaże w pouczeniu (końcówce decyzji) czy będziesz miała prawo ponownie zwrócić się z odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, czy też będzie Ci przysługiwała skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 • 9 lipca 2016 o 3:10 pm
  Permalink

  Witam, po prawie 3 miesiacach dostalam decyzje na 500+, za kwiecien odmowiono mi wyplacenia pieniedzy a za maj i czerwiec juz dostane. Dlaczego decyzja za miesiac kwiecien jest odmowna a w kolejnych miesiacach normalnie. Pieniedzy jeszcze nie otrzymalam. Pozdrawiam prosze o odpowiedz.

  • 9 lipca 2016 o 6:41 pm
   Permalink

   Witam, a czy miałaś może jakąś sytuację, która spowodowała utratę dochodu w marcu lub kwietniu 2016? Bo tylko to mogłoby powodować, że za kwiecień nie otrzymasz świadczenia z racji zbyt wysokiego dochodu, a za maj i czerwiec już je otrzymasz.
   Pozdrawiam

 • 9 lipca 2016 o 4:49 pm
  Permalink

  Witam! Dzisiaj 05.07.2016 odebrałam pismo z Urzędu Miasta, informujące że w mojej sprawi zostanie wydana decyzja odmowna. Ale może od początku 🙂 13 kwietnia złożyłam wniosek o 500+ Razem z moim partnerem wychowujemy jedno dziecko, dochody partnera w roku 2014 wyniosły 21.688 tyś co daje na miesiąc 1,807 zł na 3 osoby, ja w 2014 i 2015 nie pracowałam. Logicznie rzecz biorąc skoro miały być brane dochody za rok 2014 to spełnialiśmy kryteria by otrzymać 500 zł na naszego jedynaka. Jednak logika została pokonana przez prawo, na moje nieszczęście zostałam skierowana na staż i od marca 2016 otrzymywałam 851 zł, które Urząd miasta doliczył do miesięcznego dochodu naszej rodziny z roku 2014- po tych wszystkich kalkulacjach nasz dochód według urzędu miasta wyniósł 886 zł. Staż kończę 25 lipca 2016 czyli już zapewne po wydaniu decyzji odmownej. Cały czas się zastanawiam jak można łączyć dochody z roku 2014 i z góry zakładać, że przez cały 2016 będę otrzymywać te marne 851 zł skoro staż kończę 25 lipca 2016 roku. Czy jest jakaś możliwość by przeskoczyć te bezsensowne zapisy pisowskiej ustawy, jak zrobić by wniosek był ponownie rozpatrywany już po zakończeniu przeze mnie stażu?

  • 9 lipca 2016 o 9:26 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety jest tak, że mimo, że bazowym rokiem do ustalania dochodu rodziny jest rok 2014, to zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci organ dolicza każdą kwotę uzyskanego dochodu już po roku 2014, a przed złożeniem wniosku. Dlatego doliczono Twój dochód ze stażu.
   Możesz spróbować się odwołać. Wskazać, że dochód ze stażu jest dochodem czasowym, którego pobieranie zakończy się 25 lipca, a więc jeszcze w tym miesiącu i nie zostanie zakończony poprzez zawarcie umowy z pracodawcą, u którego go odbywasz. Tym samym w dniu 26.07 można będzie mówić o nim jako o dochodzie utraconym.
   Nie wiem jednak jak odniesie się do tego Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

   Druga opcja – złożyć odwołanie, a w dniu 26.07 wnieść kolejne pismo – uzupełnienie do odwołania,w którym wskażesz, że właśnie zakończyłaś staż, co powoduje, że dochód z niego to dochód utracony i że tak powinien zostać zakwalifikowany przez kolegium.

   Trzecia opcja – nie składać odwołania, a 26.07 złożyć nowy wniosek.

 • 9 lipca 2016 o 6:24 pm
  Permalink

  Dziękuje serdecznie za odpowiedź, mam nadzieję ,że jest szansa coś wywalczyć poprzez odwołanie. Czekam właśnie na decyzję odmowną od UM, aby móc się odwołać.
  Dla pewności jeżeli napiszę odwołanie mogę je podesłać do sprawdzenia?

 • 9 lipca 2016 o 6:49 pm
  Permalink

  Super, Dziękuje serdecznie.

 • 9 lipca 2016 o 7:23 pm
  Permalink

  Witam. Czy w mojej sytuacj odwolanie bedzie mialo sens? Od 01.01.2014 bylam na wychowawczym do pracy wrocilam 23.11.2014 i nadal pracuje. Meza zarobki obliczyli ponizej 2 tys do tego doliczyli moje zarobki za poltora miesiaca pracy w 2014 roku i podzielili to na 3 osoby z czego wyliczyli ze dochud na osobe przekroczyl 1300 zl. Czy jest sens abym sie odwolywala

  • 9 lipca 2016 o 9:26 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli Wasz aktualny dochód przekracza 800 zł/osobę miesięcznie – nie ma sensu, jeżeli jest niższy niż 800 zł/osobę – jak najbardziej jest sens.

 • 11 lipca 2016 o 11:07 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. Przeczytałam chyba wszystkie komentarze (niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi za te wszystkie odpowiedzi dobra kobieto:)), ale nie znalazłam przypadku z wyplata zaleglych swiadczen pracowniczych z fgsp (obejmujących wynagrodzenie +odprawe z 2013 roku-rok czasu trwało sądowe egzekwowanie pieniędzy). Czy takie swiadczenia mozna podciągnąć pod utracony dochód? Pozdrawiam i czekam.z niecierpliwością na Twoją odpowiedź (tak, też zamierzam się odwolywac:))

  • 13 lipca 2016 o 7:09 pm
   Permalink

   Witam, dziękuję 🙂 Jak na razie mam jedną córeczkę, ale jest wspaniała, więc zostało mi wynagrodzone 🙂
   Co do Twojej sytuacji: tzw. koszyk dochodów utraconych nie obejmuje teoretycznie zaległych świadczeń pracowniczych z fsgp, ale oczywiste wydaje się, że nie jest to kwota, jaką uzyskujesz stale, więc już choćby z tego względu w mojej ocenie błędem jest zaliczanie jej do stałego dochodu. Tym bardziej, że jak rozumiem nie pracujesz już w firmie, od której świadczenia były wyegzekwowane.
   Podniosłabym w odwołaniu, że te świadczenia były związane ze stosunkiem pracy, który wygasł w roku 2013 i jako takie nie powinny być wliczane przy ustalaniu dochodu za rok 2014 oraz lata kolejne, a także, że był to dochód jednorazowy (nawet jeżeli jego egzekwowanie trwało rok czasu).

 • 12 lipca 2016 o 2:25 pm
  Permalink

  Witam odmowiono mi 500 plus poniewaz do dochodu zostalo nam doliczone sprzedaz mieszkania z 2014 roku ale cala kase przeznaczylusmy na zakup nowego. Od kiedy sprzedaz i zakup nowego jest liczona jako dochod? Przeciez nie operowalismy taka kasa fizycznie.

 • 12 lipca 2016 o 5:31 pm
  Permalink

  Witam. Odebralam dzis decyzje w sprawie 500+. Niestety odmowna. Przekroczylismy dochod na osobe o 2,89zl. Czy w mojej sytuacji odwolanie ma sens? Pozdrawiam

  • 13 lipca 2016 o 8:19 pm
   Permalink

   Witam,
   To zależy od tego, czy pojawiły się u Was jakieś sytuacje związane z obniżeniem Twojego dochodu lub męża/partnera. Przykładowo niższe wynagrodzenie za pracę z powodu braku nadgodzin lub zmiany wymiaru etatu?
   Czy macie stałe dochody od 2014? Czy organ odmówił 500+ ze względu na przekroczenie 800 zł/miesiąc w roku 2014 czy obecnie?

 • 12 lipca 2016 o 8:53 pm
  Permalink

  Witam dziś otrzymałam odmowę przyznania 500 plus za powód podano a raczej do dochodu zostało nam doliczone sprzedaż mieszkanie z 2014 roku tylko jakim cudem jeśli ta kasę przekazałam na kolejne mieszkanie. A do tego jeszcze zapłaciłem podatek od czynności cywilnoprawo prawych. O co kaman??

 • 12 lipca 2016 o 9:20 pm
  Permalink

  Witam . Złożyłam wniosek na 500+ 8 kwietnia dzisiaj dowiedziałam się że decyzja będzie odmowna. W roku 2014 nasz dochód przekraczał 800 złotych ponieważ brałam udział w obradach rady nadzorczej spółki w której pracuję, niestety od stycznia 2015 już nie zostałam powołana i po obliczeniu nasz dochód na osobę wynosi 699 zł jest nas czwórka. Decyzja jest jednak odmowna bo panie w urzędzie nie wiedzą jak odnieść się do owej rady czy jest to utrata dochodu czy nie. Proszę o podpowiedż czy w tej sytuacji odwoływać się od decyzji

  • 13 lipca 2016 o 8:31 pm
   Permalink

   Witam, oczywiście, że się odwoływać.
   Dochód z udziału w obradach rady nadzorczej spółki, w której pracujesz, można potraktować jako dochód, który był związany z zatrudnieniem i który otrzymywałaś do grudnia 2014 roku, ale który utraciłaś bezpowrotnie w styczniu 2015 roku. Zgodnie z treścią orzeczenia, jakie zamieściłam w poście, pod którym teraz piszemy, nie jest konieczna utrata dochodu w całości, ale może zdarzyć się – tak jak właśnie w Twoim przypadku – sytuacja, w której „odpadnie” element dochodu związanego z zatrudnieniem i to jest wystarczające, by organ musiał to uwzględnić.

 • 13 lipca 2016 o 2:11 pm
  Permalink

  Witam. Ja również dostałam decyzję odmowną. Czy Panie z GOPS-u nie powinny przed decyzją odmowną wcześniej mnie wezwać do zapoznania się z dokumentacją zgodnie z art. 10 kpk? Jak jest w waszych GOPS-ach i MOPS-ach?

  • 13 lipca 2016 o 8:34 pm
   Permalink

   Witam,
   Rozumiem, że masz na myśli art. 10 k.p.a. czyli zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu?
   Zasadniczo organ powinien umożliwić stronie zapoznanie się z dokumentami i zebranym materiałem. Pytanie brzmi czy te dokumenty w Twoim przypadku organ uzyskał sam, czy też to Ty mu je dostarczyłaś? Jeżeli organ oparł się tylko na przedstawionych przez Ciebie dokumentach, nie było potrzeby, by Ci je przedstawiać, bo powinnaś je znać.

 • 14 lipca 2016 o 10:57 am
  Permalink

  witam, właśnie dostałam odmowną decyzję ponieważ przekracza mi dochod na osobę o 2zł i 45 gr.
  tylko dla tego że chorowałam za długo w 2014r (wliczyli mi chorobowe do dochodów) jestem samotną matką – jak myślicie jest sens się odwoływać??? i jak tak to jak uzasadnić?

  • 14 lipca 2016 o 7:25 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy to było chorobowe w trakcie stosunku pracy, czy już po ustaniu zatrudnienia? Jaka jest Twoja aktualna sytuacja dochodowa?
   Potrzebuję więcej szczegółów, by stwierdzić, co mogłoby być podstawą odwołania.

 • 14 lipca 2016 o 12:31 pm
  Permalink

  Witam

  Mam pytanie moja żona składała wniosek na 500+ dla pierwszego dziecka dostaliśmy odmowę ze względu że przekraczamy dochód , urzędnicy wyliczyli moją pensje na ponad 3 tys ( szczerze to chciałbym co miesiąc tyle widzieć na koncie) jestem żołnierzem i dostaję od roku zwrot kosztów dojazdów do pracy wysokości 480 zł za bilety pkp, pks wiadomo nic nie dają tak sobie i jest to opodatkowane, zaś od 2014 żona nie pracuje po ciąży brała zasiłek dla bezrobotnych . Pytanie moje brzmi czy mogą mi zawyżać dochód tym dodatkiem ??? w końcu to jest zwrot to co wydaje co miesiąc na bilety

  • 14 lipca 2016 o 7:34 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety mogą. Ja rozumiem, że faktycznie otrzymujesz kwotę niższą niż ta, która została wzięta do obliczenia Waszego dochodu, ale nawet bony otrzymywane przez niektórych pracowników na święta (opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych) są wliczane jako dochód, podobnie tzw. „wczasy pod gruszą” i inne świadczenia związane z zatrudnieniem.
   Pytanie brzmi jaki jest Twój średni aktualny dochód miesięczny netto, może jest niższy niż był w 2014 roku i mieścicie się w limicie 800 zł na osobę – wówczas na tej podstawie moglibyście się z żoną odwoływać?

 • 14 lipca 2016 o 2:26 pm
  Permalink

  witam!!!! proszę o przeczytanie i doradzenie co w tej sytuacji mam zrobić, otóż, zastanawiam się nad złożeniem odwołania. W decyzji jest napisane, że kwota na jednego członka rodziny wyniosła 868,47 chciałam podkreślić, że w skład tego dochodu wchodzą stypendium sportowe męża, którego umowa była do końca grudnia 2014r i moje macierzyńskie, które skończyło się w lutym 2015r i od tej pory mamy jeden dochód męża z pracy coś ok.2200 netto. a dodam jeszcze, że w 2014 roku w styczniu otworzyłam działalność gospodarczą, która przynosiła straty nie dochód, kiedy ją otwierałam byłam w 7 prawie ósmym miesiącu ciązy i po urodzeniu dziecka tj. 27 lutego 2014r przeszłam właśnie na macierzyński urlop, działalność zawiesiłam w pażdzierniku 2014roku a zamknęłam w lipcu tego roku gdyz Pani w MOPSIE stwerdziła, że to też może mieć związek z podjęciem decyzji, gdyż działalność w dalszym ciągu istnieje, więc zlikwidowałam ją. Więc z mojego punktu widzenia to są właśnie dochody utracone gdyż umowa stypendialna była zawarta właśnie na czas określony do końca 2014r, macierzyński wiadomo, że jest tylko na rok, więc wiadomo, że te dochody się zmniejszą proszę o odpowiedź co w tej sytuacji zrobić czy w ogóle jest sens żeby złożyć to odwołanie czy jest jakas nadzieja?

  • 14 lipca 2016 o 9:28 pm
   Permalink

   Witam,
   Oczywiście, że jest sens złożyć odwołanie. Podnieś w treści pisma, że mąż nie otrzymuje już stypendium sportowego, Ty zaś zamknęłaś działalność gospodarczą, więc dochody z tych źródeł nie są już przez Was otrzymywane i jako takie powinny zostać uznane za utracone.
   Napisz również, że zasiłek macierzyński otrzymywałaś w związku z objęciem ubezpieczeniem z tytułu prowadzonej działalności, a więc przy zamknięciu działalności także ten dochód jako z nią związany, powinien zostać uznany za utracony.
   Załącz decyzję o wykreśleniu z CEIDG. Wskaż wyraźnie terminy, w jakich przestaliście otrzymywać konkretne dochody. Podkreśl, że obecnie jest to tylko ok. 2200 zł netto, co na 3 osoby daje kwotę niższą niż limitowe kryterium 800 zł miesięcznie.

 • 15 lipca 2016 o 11:26 pm
  Permalink

  Witam, otrzymuję swiadczenie 500+, ojciec dziecka wpisany jakoczlonek rodziny ,w 2014 roku, nie zarabial, ale dowiedzialam sie ze teraz wwyjechal za granice i ze zarabia i pracuje na umowe o dzielo. czy w tym przypadku musze zglosic to do urzedu imoge stracic otrzymywanie swiadczenia?

  • 19 lipca 2016 o 3:54 pm
   Permalink

   Witam,
   Zgodnie z treścią ustawy masz obowiązek informowania organu o każdej zmianie, jakie zaszła w dochodzie Twojej rodziny. Jeżeli ojciec dziecka jest wpisany jako członek rodziny, zmiany w jego sytuacji dochodowej także musisz wobec tego zgłosić. Podpisanie umowy o dzieło nie zawsze oznacza, że organ wliczy ten dochód do dochodu rodziny – pytanie brzmi czy ojciec dziecka co miesiąc będzie uzyskiwał dochód, czy jest to kwestia dochodu uzyskanego jednorazowo np. w miesiącu czerwcu?
   Z treści Twojej wypowiedzi wnioskuję, że nie mieszkasz razem z ojcem dziecka. Może łatwiej byłoby złożyć oświadczenie, że wychowujesz dziecko sama bez udziału jego ojca? Czy wówczas przekraczałabyś kryterium dochodowe?
   Świadczenie może niestety zostać zabrane, jeżeli Wasz dochód będzie przekraczał 800 zł/osobę miesięcznie.

 • 16 lipca 2016 o 12:13 pm
  Permalink

  Przesałam Pani na maila moje odwłoanie, proszę o sprawdzenie i ewentualne uwagi, wczoraj dostąłam decyzje odmowną a chciałabym się odwołać jak najszybciej. Czy w odwołaniu powinnam zawżec że otrzymałam 2 premie jedną w listopadzie a drugą 2w styczniu?

  • 19 lipca 2016 o 4:05 pm
   Permalink

   Już odpisałam na maila, tam też odpowiedź na Twoje pytanie 😉

 • 17 lipca 2016 o 6:43 pm
  Permalink

  Witam Panią Serdecznie
  Na wstępie chciałam serdecznie podziękować i wyrazić uznanie dla Pani działalności. To bardzo cudowne, że pomaga Pani bezinteresownie ludziom.
  Przeczytałam cały artykuł oraz wszystkie komentarze. Ja również chciałabym zwrócić się o pomoc w sprawie decyzji odmownej 500+.
  Czy mogę przesłać Pani na maila mój projekt odwołania do sprawdzenia.
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

  • 19 lipca 2016 o 4:08 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Bardzo dziękuję za miłe słowa 😉 Oczywiście, prześlij mi swoje odwołanie na maila.

   Pozdrawiam 🙂

  • 21 lipca 2016 o 5:06 pm
   Permalink

   Witam
   Wczoraj podesłała Pani ma maila moje odwołane, jak znajdzie Pani chwilkę czasu to proszę spojrzeć.

   • 23 lipca 2016 o 11:13 pm
    Permalink

    Witam,
    Widzę maila, jutro powinnaś znaleźć odpowiedź w swojej skrzynce 🙂

 • 18 lipca 2016 o 7:04 am
  Permalink

  Witam serdecznie.
  Również prosiła bym o radę,czy jest szansa na odwołanie.Jestem matką samotnie wychowującą 14-letnią córkę,i też otrzymałam odmowę.Przedłożyłam Pit11 za 2014r na kwotę-288,04zł,i moje dochody za luty 2015r-1475,20zł. W 2014 roku pracowałam tylko 3-miesiące i straciłam tą pracę.[goniec poborcowy Providenta].Obecnie pracuję jako pomoc kuchenna.Do tego momentu 500+jest jeszcze w moim zasięgu,ale padło pytanie o alimenty.Nie mam zasądzonych alimentów,i odpowiedziałam,że ojciec dziecka interesuje się dzieckiem i łoży na dziecko w miarę swoich możliwości[z reguły w postaci ubrań,butów itp],choć sam wymaga pomocy[jest chory na POCHP],ale Pani z Mops-u koniecznie kazała napisać oświadczenie,i zasugerowała 200zł miesięcznie.Tak też uczyniłam,choć teraz po szczegółowej analizie,kwota jest dużo niższa.Przekroczyłam próg o 11zł na osobę,czyli 811 na osobę.Co mogę zrobić,chyba lepiej było napisać,że nic nie dostaję od ojca dziecka.Bardzo proszę o pomoc.

  • 19 lipca 2016 o 4:13 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy byłaby możliwość, by ojciec dziecka napisał Ci oświadczenie, że od stycznia 2014 roku do teraz łoży na dziecko kwotę ok. 100 zł miesięcznie tytułem alimentów, przy czym kwota ta jest płacona w postaci rzeczy takich, jak buty, odzież, książki? Mogłabyś wówczas złożyć odwołanie, napisać, że wpisana przez Ciebie w oświadczeniu kwota 200 zł wynikała z nieświadomości ile dokładnie pieniędzy przeznacza ojciec na rzeczy kupowane dla dziecka i że potwierdzeniem Twojej pomyłki jest oświadczenie pisemne ojca dziecka.

 • 18 lipca 2016 o 5:46 pm
  Permalink

  Witam, czy mogłabym przesłać moją decyzję odmowną na e- meil żeby mogła pani na nią zerknąć, czy warto się odwoływać do SKO.

   • 21 lipca 2016 o 11:26 am
    Permalink

    Witam.Przesłałam skan decyzji, proszę o pomoc.Nie wiem co dalej robić! W razie pytan proszę o meila.

    • 23 lipca 2016 o 11:13 pm
     Permalink

     Witam,
     Odpowiedź już u Ciebie na mailu, wychodzi na to, że szybciej zajrzałam na pocztę niż na bloga (wyjątkowo :P)

     • 16 września 2016 o 2:35 pm
      Permalink

      Witam! Otrzymałam odpowiedz z SKO, niestety decyzję GOPS – u utrzymują w mocy.

 • 18 lipca 2016 o 11:42 pm
  Permalink

  Witam przepisowa mamo.
  Mi przyznano świadczenie, ale od czerwca, bez wyrównania za kwiecień i maj, choć moje dochody nie przekraczały 800zł. Nie pytam, czy powinnam się odwołać, bo po prostu to zrobię. Czytając wpisy, widzę, że mnóstwo osób dostaje odmowę, bo nie jest brany pod uwagę obniżony dochód, a zawsze ten najwyższy uzyskany obojętnie czy w 2015, czy w 2016r… Ja przestudiowałam ustawę i znalazłam przepisy, o które można się oprzeć- tak mi się wydaje. Mam prośbę, czy mogłaby Pani zerknąć na Art. 7.1 i 2 tej ustawy o dochodzie utraconym i uzyskanym i odpowiedzieć, czy ja go dobrze rozumiem?
  Art. 7. 1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
  Mianowicie ja rozumiem tak, że w przypadku utraty dochodu w roku poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia (czyli utraconego w roku 2015, bo prawo do świadczenia ustalane jest na okres 2016/2017) lub po tym roku (czyli utracony w 2016r., bo następuje on po roku 2015, a 2015r. jest poprzedzającym), ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Czyli kierując się logiką i czytaniem ze zrozumieniem, w prostych słowach- dochód utracony w 2015r. i/lub w 2016r. nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu rodziny.

  Art. 7.2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

  Więc dochód uzyskany w 2015r., czyli w roku poprzedzającym, uwzględniany jest przy obliczaniu dochodu rodziny, o ile uzyskiwany jest również w okresie 2016/2017, czyli obecnie. Zatem utracony w 2016r. dochód, który wcześniej był uzyskany w 2015r., a w chwili obecnej go nie ma, to zgodnie z ustawą nie może być brany pod uwagę.
  Czy ja właściwie rozumuję? Zamierzam podeprzeć się tymi przepisami przy odwołaniu i myślę, że większość osób powinna. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • 19 lipca 2016 o 4:26 pm
   Permalink

   Witam,
   Masz rację – wiele osób powinno się odwołać i podpierać zarówno tymi przepisami, jak i orzecznictwem. Wiem, że większość z tych osób, które dotarły do mnie na blog tak robi 🙂
   Co do Twojego pytania:
   Oczywiście, jeżeli jakiś dochód został uzyskany w 2015 roku, a następnie w 2016 roku utracony, to nie może być brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu rodziny do 500+, bo zwyczajnie go nie ma.
   Jest natomiast tak, że jeżeli dochód został utracony np. w miesiącu maju, to prawo do świadczenia można nabyć dopiero w kolejnym miesiącu, a więc w miesiącu czerwcu. Nie wiem przypadkiem czy nie tym kierował się organ przyznając Ci świadczenie dopiero od czerwca?

   • 20 lipca 2016 o 12:22 am
    Permalink

    Dokładnie tym przepisem MOPR się kierował, ale czy to nie jest tak, że art. 7 ust.2 wyklucza ten przepis (art. 18 ust. 5)? Tak napisałam w odwołaniu, teraz pozostaje czekać.

    • 23 lipca 2016 o 11:11 pm
     Permalink

     Art. 7 ust.2. mówi o uzyskaniu dochodu, a art. 18 ust. 5 o utracie dochodu. To dwie przeciwstawne sytuacje, które bynajmniej się nie wykluczają.
     Uzyskaniem dochodu jest np. podjęcie nowej pracy powiedzmy od stycznia 2016 roku, zaś utratą dochodu wygaśnięcie umowy o pracę np. w marcu 2016.
     Zobaczymy jak ustosunkuje się do Twojego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Tak naprawdę najważniejsze, że napisałaś, że jesteś niezadowolona z decyzji MOPR-u. To musi być widoczne w piśmie 🙂
     A teraz niech samorządowe kolegium odwoławcze to wszystko obliczy i przeanalizuje dokładnie. I czas pokaże co będzie dalej 🙂

 • 19 lipca 2016 o 5:43 pm
  Permalink

  Witam Serdecznie tez mam decyzje o odmowie 500+ ale z powodu braku adnotacji „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu(humanitarny pobyt)(dziecko ma obywatelstwo Polskie) odmowna dec odebrałam 18 lipca jutro składam dok to wydziału strazy graniznej o wydanie dokumentu z adnotacją tylko nie wiem ile czasu bedżie trwało wydanie dokumentu. czy z nowym dokumentem mogę odwołać się od decyzji??A

  • 23 lipca 2016 o 10:42 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpisałam już na Twojego maila, ale ponieważ taka sytuacja, jak u Ciebie może przydarzyć się także innym rodzicom, wklejam odpowiedź i tutaj:
   Odwołanie musisz złożyć w ciągu 14 dni od odebrania decyzji czyli maksymalnie 1.08. W Twojej sytuacji nie pozostaje nic innego jak wskazanie w treści odwołania, że w dniu 19.07 (jeżeli data jest inna wpisz prawidłową) wystąpiłaś z wnioskiem o nowy dokument z adnotacją „dostęp do rynku pracy” i dołączenie kserokopii tego wniosku do odwołania.
   W momencie, gdy dostaniesz nowy dokument możesz złożyć pismo zatytułowane „uzupełnienie odwołania” i w nim napisać, że takiego i takiego dnia odebrałaś nową kartę pobytu w związku z czym przedkładasz jej kserokopię.
   Mam nadzieję, że Samorządowe kolegium odwoławcze zrozumie Twoją sytuację.
   Pamiętaj by złożyć odwołanie za pośrednictwem organu, który wydał odmowną decyzję. Tam też będziesz składać uzupełnienie odwołania.

 • 19 lipca 2016 o 8:00 pm
  Permalink

  WITAM SERDECZNIE!
  MOJE DOCHODY I MĘŻA ( UMOWA O PRACĘ ) PO OBLICZENIU PRZEKROCZYŁY O 20,77 ZŁ NA PIERWSZE DZIECKO CÓRKĘ – BO ADEKWATNIE CO DO USTAWY ,NASZE PIERWSZE – SYN JEST DOROSŁY I JESZCZE NA NASZYM UTRZYMANIU. TROCHĘ RAZI MNIE FAKT ,ŻE Z GOSPODARSTWA BRANY JEST DOCHÓD Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO , ALE KAŻDE GOSPODARSTWO JEST ZABUDOWANE I JAK MOŻNA LICZYĆ ZIEMIĘ ,KTÓRA NIGDY NIE BYŁA UŻYTKOWANA. A JESZCZE WSPOMNĘ ,ŻE DO POTOCZNIE MÓWIĄC ,DOTACJE PŁACONE SĄ Z RZECZYWISTYCH UŻYTKOWANYCH HA . NIE WIEM CZY PISAĆ ODWOŁANIE CZY NIE! PROSZĘ O JAKĄŚ PODPOWIEDŹ:(

  • 23 lipca 2016 o 10:46 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Rozumiem, że jest to bardzo przykre, że tak mało dzieli Was od tego, by otrzymać 500+ :/
   Czy od 2014 roku do teraz nastąpiły jakieś zmiany w Waszej sytuacji dochodowej, np. utrata umowy o pracę, utrata umowy zlecenie itp? Jeżeli były jakieś zmiany, choćby obniżenie jakiegoś dochodu, warto napisać odwołanie. Jeżeli zmian nie było, niestety odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, a samorządowe kolegium odwoławcze utrzyma w mocy decyzję o odmowie 500 🙁

 • 19 lipca 2016 o 10:12 pm
  Permalink

  Witam. Ja również dostałam decyzję odmowną ale tylko za miesiąc kwiecień. Mój partner rozpoczął 9 września 2015 roku pracę na umowę zlecenie. Umowa ta trwała do końca roku i od 1 stycznia 2016 jest zatrudniony w tej samej firmie ale na umowę o pracę na czas nieokreślony. GOPS liczy nam dochody z lutego 2016 a nie z października 2015. Została zmieniony tylko rodzaj umowy. Nie ma między tymi umowami ani jednego dnia przerwy. Czy mają rację? Pozdrawiam

  • 23 lipca 2016 o 10:52 pm
   Permalink

   Witam,
   Są to zupełnie inne źródła dochodu. Mimo, że pracodawca jest ten sam, umowa zlecenie jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego, a umowa o pracę przepisami kodeksu pracy. GOPS musiał uznać, że dochód z umowy zlecenie to dochód utracony, a dochód z umowy o pracę to dochód uzyskany. Jest to jak najbardziej prawidłowe.
   Pozdrawiam.

 • 19 lipca 2016 o 11:57 pm
  Permalink

  Witam. Ja dostałam rownież odmoną decyzje na pierwsze dziecko. Uzasadnili to tak: mój maź nie pracował w 2014, mój dochód podzieliło na 12 mies i wyszło 146,05. Dodali do tego dochód mojego męża za czerwiec 2015, w kwocie 2157,85zl, czyli pełny pierwszy mies od zatrudnienia. Ja od początku roku 2015 nie pracowałam, dopiero od września zaczęłam jako niania, więc wzięli rownież moje dochody za październik 2015, czyli 860zl. Te 3 dochody dodali i wyszło, ze mam 1054,63 na osobę. I teraz moje pytania: 1. Czy możliwe jest, aby dodać do siebie dochód z 2014, dochód męża za czerwiec 2015 i mój za październik 2015 i ująć to jako nasz aktualny? Nie mamy aż tyle miesięcznie. 2. Umowę miałam do końca sierpnia 2016, natomiast przestałam pracować 30 czerwca, zgłosiłam to do Gopsu, zabim dostałam decyzje, ale nie miałam jeszcze żadnego papierka potwierdzającego ten fakt, gdyż moja szefowa nie wiedziała jak ma to zrobic. ( pracowałam jako niania na umowę uaktywniającą). Kazali donieść, w międzyczasie dostałam decyzje odmowna. 3. Czy mogę się teraz odwołać, czy na nowo składać wniosek? I czy bede musiała przedstawić swoje dochody za ost przepracowany miesiąc, czy juz tylko wezmą dochody męża pod uwagę? Mam jeszcze czas na odwołanie się, decyzję dostałam 15.07. Bardzo proszę o pomoc.

  • 23 lipca 2016 o 10:57 pm
   Permalink

   Witam,
   Oczywiście, że możesz się odwołać. Masz czas do 29.07.
   Wskaż w treści odwołania, że organ niewłaściwie policzył Wasze dochody. Wskaż po kolei jakie zmiany u Was następowały od 2014 roku do chwili obecnej. Wyjaśnij, że w chwili obecnej pracuje wyłącznie Twój mąż. Wskaż, że przed wydaniem decyzji zgłosiłaś w GOPS-ie fakt wygaśnięcia Twojej umowy uaktywniającej, co nie zostało wzięte pod uwagę przy ustalaniu stanu faktycznego.
   Zaświadczenie o dochodzie za ostatni miesiąc Twojej pracy jak najbardziej się przyda, bo organ musi wiedzieć jaką kwotę ma ująć jako dochód utracony, a bez takiego zaświadczenia tego nie zrobi (za wcześnie jeszcze na PIT-11 za ten rok).

 • 21 lipca 2016 o 6:10 pm
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie i chciałabym wiedzieć czy dobrze myślę i czy są podstawy do odwołania. Złożyłam wniosek o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko. Jestem matką samotnie wychowującą syna mój jedyny dochód wynosi 1355,69 zł (minimalne wynagrodzenie-umowa o pracę). Przedłożyłam zaświadczenie o dochodach za styczeń 2016 r. gdyż pracę zaczęłam w grudniu 2015 r. Pod uwagę wzięli alimenty które otrzymywałam od swojego ojca – kwota 350 zł, których nie pobieram już od lipca 2015 r. Z wyliczeń wyszło że przekroczyłam kryterium o 50 zł. Moje pytanie czy alimenty które ja otrzymywałam na siebie wlicza się do dochodu? Jeżeli tak to czy nie powinna nastąpić utrata dochodu i w związku z tym nie powinny być wliczane?

  • 23 lipca 2016 o 11:21 pm
   Permalink

   Witam,
   Problem z alimentami polega na tym, że ustawodawca nie wpisał ich w ustawie w tzw. koszyku dochodów utraconych. Jednak jest to dochód, który miałaś do czerwca 2015, a którego od tamtego momentu już nie masz.
   Na Twoim miejscu koniecznie napisałabym odwołanie, wskazałabym, że do dochodu Twojej rodziny zostały zaliczone alimenty jakie otrzymywałaś w kwocie 350 zł, a których obecnie nie posiadasz od ponad 12 miesięcy, co oznacza, że jest to dochód utracony stale i bezpowrotnie. Podkreśl, że jesteś samotną matką. Zaznacz, że jedynym dochodem, jaki posiadasz jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Podkreśl też, że jest to w przeliczeniu na osobę kwota niższa niż 800 zł netto miesięcznie.

 • 24 lipca 2016 o 1:23 pm
  Permalink

  Witam. W 2014 roku byłam na zwolnieniu 100% bo byłam w ciąży i mój dochód był znacznie większy niż 2015 aż do obecnej chwili. 2015 byłam na 80% urlopie macierzyńskim. Od listopada 2015 wróciłam do pracy i mój dochód do tej chwili wynosi 1700.samotnie wychowuje 2 synów na jednego z nich mam za sadzone alimenty 250 zl. Dostałam odmowę na 1 dziecko iż w 2014 mój dochód wynosił 808 na osobę. Czy jest sens złożyć odwoływanie?

  • 28 lipca 2016 o 3:13 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli w chwili obecnej Twój dochód jest niższy niż w 2014 roku i niższy niż 800 zł na osobę netto, jak najbardziej jest sens złożyć odwołanie. Organ ustalający prawo do 500+ ma bowiem obowiązek uwzględniać każdą utratę dochodu i każde jego uzyskanie, jakie nastąpiło od 2014 roku do teraz.
   Jedynym warunkiem jest to, by Wasz dochód na 1 osobę nie przekraczał miesięcznie kwoty 800 zł, a z tego, co piszesz nie przekracza, bo Wasze dochody to łącznie 1700 zł + 250 zł i jest Was 3, tak?

  • 1 sierpnia 2016 o 1:45 am
   Permalink

   Tak jest nasz 3. Ja mam 14 dni na odwołanie a ile czasu ma kolegium odwoławcze na odpowiedz?

   • 1 sierpnia 2016 o 9:49 am
    Permalink

    Co do zasady 30 dni, może jednak zdarzyć się tak, że dostaniesz pismo z wyznaczeniem innego terminu załatwienia sprawy, gdy okaże się ona bardzo skomplikowana.

 • 24 lipca 2016 o 5:44 pm
  Permalink

  Witam!!!
  Cieszę się bardzo, że trafiłam na Pani bloga, który zawiera świetne porady tak niezbędne przy nie do końca skonkretyzowanej ustawie o świadczeniach wychowawczych 🙂
  Złożyłam wniosek o 500+, nie otrzymałam jeszcze decyzji, jednak tak dla samej siebie chciałabym wiedzieć czy faktycznie mam jakieś szanse na wsparcie ze strony państwa.
  Jesteśmy 3-osobową rodziną, z jednym, dzieckiem.
  Moja sytuacja przedstawia się następująco: przez cały 2014 rok pracowałam w Irlandii a dokładnie do sierpnia 2015 roku, niezmiennie w tej samej firmie. Następnie wróciłam do Polski i nie pracowałam, nie byłam również zarejestrowana w Urzędzie Pracy do marca 2016 roku. W marcu 2016 roku rozpoczęłam pracę, która trwała do maja 2016 roku. Po zakończeniu pracy w maju zarejestrowałam się do UP, jednak nie miałam prawa do zasiłku. Od końca czerwca podjęłam pracę i jestem aktywna zawodowo, jednak mój dochód netto nie przekracza 2000 zł netto.
  Natomiast sprawa męża wygląda następująco: mąż pracował w Irlandii przez cały 2014 rok do kwietnia 2016 roku. W kwietniu wrócił do Polski i w maju rozpoczął pracę na umowę o dzieło, która trwała tylko miesiąc. W połowie czerwca mąż zakończył pracę i zarejestrował się do UP i widnieje jako osoba bez prawa do zasiłku.
  Podsumowując naszą sytuację, od maja albo jedna albo druga strona pracowała a dochód na osobę nie przekraczał 2000 zł. Od połowy czerwca jedynie ja jestem osobą pracującą.
  Czy w naszej sytuacji dochody z IRl będą miały wpływ na obliczanie dochodu na członka rodziny???Czy jednak będą one uznane za dochód utracony i będzie brana pod uwagę tylko nasza bieżąca sytuacja???
  Pozdrawiam,

  • 28 lipca 2016 o 3:18 pm
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie dochody uzyskiwane przez Was w Irlandii powinny zostać uznane za dochody utracone. Za dochód najpierw uzyskany, a następnie utracony winny zostać uznane także: dochody z Twojej umowy od marca do czerwca 2016 oraz dochody Twojego męża z umowy o dzieło. Za dochód uzyskany, stanowiący podstawę do ustalenia wysokości Waszego dochodu będzie natomiast uznany dochód z Twojej umowy o pracę, jaką podpisałaś pod koniec czerwca.
   Oczywiście, wszystko to może zostać w ten sposób zaliczone wyłącznie wówczas, gdy do wniosku dołączyłaś dokumenty wskazujące na to od kiedy do kiedy trwały poszczególne umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia itp.
   Pozdrawiam

 • 25 lipca 2016 o 10:11 pm
  Permalink

  PROSZĘ o pomoc
  wysłałam do Pani wiadomość ale nie wiem czy dotarła
  czy jednorazowapomoc z zakładu pracy męża kiedy był ciężko chory (W wysokości957,76zł) może być zaliczona jako dochód utracony ,jak to najlepiej ująć
  w odwołaniu
  dziękuję za pomoc

  • 28 lipca 2016 o 3:21 pm
   Permalink

   Witam,
   Możesz napisać w odwołaniu w ten sposób: Mąż w miesiącu ….. otrzymał jednorazową pomoc z zakładu pracy w kwocie 957,76 zł, kwota ta była świadczeniem, jakiego nie otrzymuje on co miesiąc, tym samym jej zaliczenie jako kwoty wchodzącej do miesięcznego dochodu rodziny jest błędem. Jednorazowa pomoc z zakładu pracy męża nie była i nie dochodem stałym, a jej otrzymanie wynikało wyłącznie z sytuacji, w jakiej znalazł się mój mąż (ciężka choroba).

 • 27 lipca 2016 o 12:02 am
  Permalink

  Witam, otrzymałam odmowną decyzję na pierwsze dziecko ponieważ wliczono mi dietę podróży służbowych, które otrzymuje na bilety na wyjazdy zagraniczne oraz na wyżywienie i nocleg. czy mam możliwość odwołania od takiej decyzji skoro diety nie są opodatkowane i nie wliczają się do dochodu??

  • 29 lipca 2016 o 7:54 pm
   Permalink

   Witam,
   Definiując co jest dochodem, ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci odsyła do ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w niej w art. 3 pkt 1c wskazane jest, że dochodem są także „należności ze stosunku pracy (…) osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662)”. Jeżeli nie jesteś pracownikiem zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej możesz spróbować odwołać się wskazując, że przepisy wyraźnie wskazują, że diety winny być zaliczone wyłącznie w/w pracownikom jako ich dochód, a organ nie powinien rozciągać tego przepisu automatycznie na każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

 • 28 lipca 2016 o 10:41 am
  Permalink

  Witam
  Piszę odwołanie już po raz drugi. Chciałam się zapytać jakie oświadczenia mają moc prawną w programie 500 plus. Napisałam oświadczenie. że place alimenty zgodnie z wyrokiem rozwodowym, ale gops pisze ze takie oświadczenie nie może być wzięte pod uwagę. Czy oświadczenie o odpowiedzialności karnej zgodne z art. 75 ma moc prawną?

  • 29 lipca 2016 o 8:39 pm
   Permalink

   Witam,
   Art. 13 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wskazuje w punkcie 4, że „Do wniosku dołącza się odpowiednio:
   1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)
   2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowany
   m podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
   a) wysokości dochodu,
   b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
   c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
   d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
   e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
   3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
   a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
   o przysposobienie dziecka,
   b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
   c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
   d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia
   wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.”
   W Twoim przypadku warto byłoby złożyć do odwołania oświadczenie napisane przez Twojego byłego męża, w którym wskazałby on, że płacisz alimenty w określonej wysokości od takiego i takiego dnia co miesiąc. Można by to wówczas potraktować jako „inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania świadczenia wychowawczego”.
   Co do oświadczenia o odpowiedzialności karnej, art. 18 pkt 19 ustawy stwierdza, że „Oświadczenia, o których mowa w ust. 18, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.” Oczywiście takie oświadczenie ma moc prawną.

 • 28 lipca 2016 o 11:42 am
  Permalink

  Witam z zainteresowaniem przeczytałam wpisy gdyż sprawa ta również mnie dotyczy dostałam odmowę na pierwsze dziecko a mam jedno gdyż został przekroczony dochód będę się odwoływać ale chcę się powołać na artykuły Konstytucji gdyż twierdzę iż pierwsze dzieci są dyskryminowane a Konstytucja jest ustawą wyższego rzędu przyjętą w ogólnonarodowym referendum w 1997 r.Dziwi mnie fakt że Rzecznik Praw Dziecka milczy jak zaklęty a powinien od tego być i pierwszy to zgłosić że są niezgodności z Konstytucją .Ma to sens ?Z tego co wiem to Polska przegrywa wszystkie sprawy w Strasburgu hurtem tyko nikt z rządów tym się nie chwali .Mówił o tym Pan poseł Jachnik z Bielska .

  • 29 lipca 2016 o 8:44 pm
   Permalink

   Witam,
   Polska faktycznie przegrywa sprawy w Strasburgu i musi płacić swoim obywatelom wysokie odszkodowania, jednak cały ten proces trwa.
   Faktycznie konstytucja oraz różne konwencje międzynarodowe podpisane przez Polskę wprowadzają zakaz dyskryminacji, a art. 32 Konstytucji wyraźnie stwierdza, że ” Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
   Brak tu jednak jakiegokolwiek odesłania do tzw. „życia rodzinnego”, o którym mowa np. w art. 33 „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.”
   Choćby ze względu na to bardzo ciężko będzie Ci obronić Twoją tezę, ale mimo to życzę powodzenia 🙂

 • 28 lipca 2016 o 2:26 pm
  Permalink

  Witam. Rownież dostałam decyzje odmowna. Dzialalnosc gospodarcza rozpoczęłam w maju 2014 bedąc juz w ciazy. Nie została ona zawieszona i jest prowadzona do chwili obecnej. Od samego początku generuje niskie dochody. Od lipca 2014 do lipca 2015 pobierany był macierzynski w tym okresie przez około 8 miesięcy praca nie była wykonywana ale dzialalnosc nie została zawieszona . Czy prawidłowo orzekli ze macierzynski powinien być u mnie wliczony do dochodu. Razem z mężem zarabiamy mniej niz 800zl na osobę. Czy ze wzgledu na niezawieszanie dzialalnosci nie nastąpiła utrata dochodu i macierzynski tez jest dochodem za 2014 rok?

  • 29 lipca 2016 o 9:10 pm
   Permalink

   Witam,
   Utrata dochodu z tytułu działalności gospodarczej mogłaby nastąpić w jednym z 2 przypadków: 1. gdybyś zamknęła działalność lub 2. gdybyś zawiesiła prowadzenie działalności z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
   W Twoim przypadku nie nastąpiła żadna z tych sytuacji.
   Nie do końca jednak rozumiem kwestię obliczeń dokonanych przez organ ustalający prawo do 500+: czy została Ci zaliczona jako kwota dochodu tylko kwota zasiłku macierzyńskiego, czy również kwota wynikająca z dochodu osiągniętego w drugim miesiącu prowadzonej działalności?

 • 28 lipca 2016 o 2:43 pm
  Permalink

  witam
  10 kwietnia wypełniłam wniosek na dwoje dzieci.Wysłałam go przez platformę banku.
  6 LIPCA OTRZYMAŁAM ODMOWĘ PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA, PONIEWAŻ PRAWDOPODOBNIE WYPEŁNIŁAM TYLKO DANE NA PIERWSZE DZIECKO . NIE MAM ZAPISANEGO PLIKU NA KOMPUTERZE ŻE WPISAŁAM DANE DWOJE DZIECI . ODWOŁAŁAM SIE OD PISMA DO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO I NAPISALI ZE NIE ZNALEŻLI PODSTAW DO ZMIANY WCZEŚNIEJSZEJ DECYZJI
  NIE WIEM CO W TYM WYPADKU ROBIĆ .TAK DOSTAŁABYM 3 000 TYS ZŁ ZA TRZY MIESIĄCE . ,PONIEWAŻ DOCHÓD NA RODZINĘ STANOWI 700 ZŁ

  • 29 lipca 2016 o 9:12 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy otrzymałaś już decyzję z samorządowego kolegium odwoławczego czy informację od organu I instancji, że nie znajdują podstaw do zmiany wcześniejszej decyzji?
   Jeżeli to informacja z organu I instancji, musisz poczekać na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego.
   Jeżeli to już decyzja kolegium, można ją zaskarżyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
   Wzór skargi z omówieniem będzie dostępny na blogu na początku sierpnia.

   • 30 lipca 2016 o 6:15 pm
    Permalink

    BARDZO DZIEKUJĘ ZA INFORMACJĘ

     • 5 sierpnia 2016 o 7:45 pm
      Permalink

      Witam Panią
      mam problem od dwóch dni przychodzą na mojego maila pytania osób skierowane do Pani Nie wiem teraz jak to zrobic żeby nowe wiadomosci na blogu nie były wysyłane na mojego maila
      Pozdrawiam

     • 6 sierpnia 2016 o 10:05 am
      Permalink

      Witam,
      Przypuszczam, że zaznaczyłaś pod artykułem opcję powiadamiania o nowych komentarzach. Może spróbuj odhaczyć to malutkie okienko?
      Pozdrawiam

 • 31 lipca 2016 o 11:36 pm
  Permalink

  Witam,
  Otrzymałam odmowną decyzję na 500+. Dochód przekroczył 21zl. Samotnie wychowuję syna i pobieram alimenty z funduszu w roku 2014 w kwocie 300 zl, a od września 2015 w wysokości 500zl. Minął okres odwołania,ale czytałam że mogę złożyć korektę Pit za 2014 i zrezygnować z części ulgi na dziecko( wtedy dochód mi nie przekroczy) i złożyć jeszcze raz wniosek o 500+. Moje pytanie: Czy przy składaniu drugi raz wniosku muszę podać zwiększenie alimentów z 300 na 500zl? Czy to jest dochód uzyskany? Przy rozpatrywaniu pierwszego wniosku brali pod uwagę te z 2014, czyli 300zl. W urzędzie mają wszystkie moje dokumenty, również ten o podwyższeniu alimentów przez sąd.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • 1 sierpnia 2016 o 5:17 pm
   Permalink

   Witam,
   Faktycznie możesz złożyć korektę PIT za 2014 rok i w ten sposób zmienić wysokość swojego dochodu za ten rok. Alimenty zostaną najprawdopodobniej policzone także za 2014 rok (a więc w kwocie 300 zł), ale musisz zgłosić fakt ich podwyższenia, by nie można Ci było zarzucić później pobierania świadczenia bez wypełnienia obowiązku informowania organu o wszystkich zmianach, jakie zaszły.

 • 1 sierpnia 2016 o 6:13 pm
  Permalink

  Witam Przepisową Mamę! Cieszę się, że wujek Google mnie tu skierował, bo widzę, że najprędzej u Ciebie otrzymam odpowiedź na moje pytania. Oczywiście chodzi o odmowną decyzję w sprawie 500 plus. Podobno przekroczyłam dochód o 34 zł na osobę. Gops sam pobierał moje dochody ze Skarbówki. Poprosiłam więc w pracy o zaświadczenie o dochodach za 2014 i z tych wynika, że dochód mam ok. 614 zł na osobę. Ale, zliczając wszystkie pieniądze jakie otrzymałam w tamtym roku wychodzi mi ok. 831 zł. na osobę. Dodatkowe pirniądze, które miałam w tamtym czasie to becikowe 1000 zł, zwrot z podatku ok. 1600 zł i jednorazowa zapomoga opodatkowana (na remont mieszkania) z zakładu w którym pracuję 2000 zł. Czy te pieniądze też wliczają się do dochodu? Czy jest sens się odwoływać? Jeśli tak, to na co mam się powołać?

  • 1 sierpnia 2016 o 9:43 pm
   Permalink

   Witam, miło mi, że do mnie trafiłaś 🙂 (Dziękuję wujku Google :D).
   Co do Twojej sytuacji:
   – becikowe nie powinno być zaliczane do Twojego dochodu,
   – zwrot podatku jest zaliczany,
   – jednorazowa zapomoga na pewno została przez GOPS zaliczona, bo była opodatkowana i jako taka wskazana w PIT.
   Czy w decyzji odmownej masz wskazany sposób obliczenia Twojego dochodu, czy GOPS po prostu wskazuje, że przekroczyłaś kryterium dochodowe i dlatego świadczenie Ci się nie należy?
   Odwoływać się zawsze jest sens, ale jak napiszesz mi więcej, będę w stanie pomóc bardziej 🙂

   • 1 sierpnia 2016 o 10:39 pm
    Permalink

    Napisali mi, że dochód rodziny to 20.017,06, w przeliczeniu na członka rodziny wynosi 834,05, czyli przekraczam kryterium dochodowe. I tyle w wyjaśnieniu. Przeanalizowałam moje wszystkie wpływy na konto i po podsumowaniu wyszło mi około 20.000. W 2014 byłam do połowy kwietnia na urlopie rodzicielskim, sama utrzymuję dziecko, nie mam alimentów przyznanych sądownie (póki co). No cóż… Spróbuję odwołać się w odniesieniu o to becikowe.

    • 2 sierpnia 2016 o 11:38 am
     Permalink

     Z tego, co piszesz wynika, że powinnaś odnieść się do 3 kwestii:
     1. GOPS nie dokonał analizy Twojej sytuacji dochodowej, nie wskazał jakie elementy dochodu uznał za wchodzące do dochodu Twojej rodziny, czy uwzględnił jakiekolwiek uzyskanie dochodu bądź jego utratę,
     2. Becikowe nie powinno być zaliczane jako dochód, bo było świadczeniem jednorazowym, nie wymienionym w dodatku w katalogu dochodów wchodzących w dochód rodziny w myśl art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
     3. Jednorazowa zapomoga nie jest stałym elementem Twojego dochodu, więc jej ewentualne zaliczenie do dochodu rodziny także obarczone jest błędem.

     • 2 sierpnia 2016 o 10:42 pm
      Permalink

      Jesteś kochana! Aż się płakać chce na myśl, że są ludzie, którzy po prostu pomagają innym. Ogromne dziękuję! I biorę się za pisanie.

 • 2 sierpnia 2016 o 2:46 pm
  Permalink

  Pięknie dziękuję za odpowiedź. Najlepsza strona na jaką mogłam trafić. Konkretna i szybka pomoc. Dzwoniłam do Departamentu Świadczeń Rodzinnych i powiedzieli, że alimenty będą liczone za 2014 i nie ma znaczenia, że w tym roku pobieram wyższą kwotę. Dziękuję za pomoc

  • 4 sierpnia 2016 o 3:45 pm
   Permalink

   Proszę bardzo 🙂 Miło mi, że Ci się u mnie podoba, zapraszam częściej 🙂

 • 3 sierpnia 2016 o 3:38 pm
  Permalink

  Witam
  Znalazłam Pani bloga i jestem pod wrażeniem kompetencji i zaangażowania w pomaganiu innym rodzicom w tej naszej administracyjnej dżungli.
  A oto mój przypadek. Gdy chciałam złożyć wniosek o 500+ panie w gops stwierdziły z góry, że będzie decyzja odmowna.Sytuacja wygląda następująco: mam dziecko z mężczyzną, który nie jest moim mężem.Mam męża, ale nie mamy wspólnych dzieci. Czy jeśli wpisałabym w składzie rodziny siebie, dziecko i konkubenta to gops będzie liczył dochody męża czy ojca dziecka? Jesteśmy w trakcie rozwodu. Czy mam szansę na świadczenie?
  Z góry dziękuję za pomoc.

  • 4 sierpnia 2016 o 5:17 pm
   Permalink

   Witam,
   Aby pomóc, potrzebuję odpowiedzi na 2 pytania:
   Czy dziecko nosi nazwisko swojego ojca, czy też Twojego męża? Czy prowadzisz wspólne gospodarstwo ze swoim konkubentem?

   • 7 sierpnia 2016 o 9:18 pm
    Permalink

    Witam
    Moje dziecko nosi nazwisko mojego męża a nie swojego ojca.Zmieni się to dopiero po zakończeniu sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Nie mieszkam z mężem ani też jeszcze z konkubentem.

    • 8 sierpnia 2016 o 10:30 am
     Permalink

     W tej sytuacji w świetle prawa powinnaś we wniosku o 500+ umieścić dziecko, męża i siebie, bo dla urzędników wciąż jesteście rodziną. Ewentualnie możesz spróbować wpisać tylko dziecko i siebie i dołączyć oświadczenie, że wychowujesz dziecko sama, a z mężem jesteś w trakcie rozwodu.

     • 8 sierpnia 2016 o 11:12 pm
      Permalink

      Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam gorąco

 • 3 sierpnia 2016 o 7:55 pm
  Permalink

  Witam.
  Bardzo się cieszę, że tu trafiłam.
  Dzisiaj dostałam decyzję odmowną, ale wyliczenia dochodu według mnie są śmieszne.
  W 2014 roku nie pracowałam, a mąż pracował na najniższej krajowej.
  Natomiast w 2015 roku, od marca do sierpnia byłam na stażu, później miałam umowę zlecenie od 7 września do 5 grudnia i od 7 grudnia umowę o pracę w tej samej firmie.
  Jeśli chodzi o mnie, to biorąc pod uwagę dochód mój z całego 2015 roku jest niski, staż to grosze, umowa zlecenie też niskie wynagrodzenie, natomiast jeśli chodzi o umowę o pracę to tu już konkretne zarobki. Jednak we wniosku uznali mi wynagrodzenie tylko i wyłącznie z miesiąca grudzień 2015. Wobec tego tutaj pojawia się następujące pytanie, co z dochodem, który osiągnęłam w całym roku 2015 ? Wynagrodzenie za grudzień znacząco zawyża mi dochód, kiedy to za cały rok, mój średni dochód to byłaby kwota dużo niższa. Mam zamiar się odwołać od decyzji i przesłać zaświadczenie o zarobkach od momentu kiedy pracuję w tej firmie, czyli od września do grudnia. Nie podaję dochodu kiedy byłam na stażu, ponieważ wypłacał mi to PUP. Powinnam przesłać też ten dochód ? Już sama nie wiem. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

  • 4 sierpnia 2016 o 11:44 pm
   Permalink

   Witam,
   Mi również jest bardzo miło, że tu trafiłaś 🙂
   Co do Twojej sytuacji, w mojej ocenie powinnaś dostarczyć także umowę o staż, ale dochód ze stażu powinien zostać potraktowany jako dochód utracony. Podobnie dochodem utraconym jest dochód z Twojej umowy zlecenie (7.09.2015-5.12.2015). Dochodem uzyskanym jest dochód z Twojej umowy o pracę i to on powinien być liczony do dochodu rodziny. Dziwne natomiast jest to, że organ przyjął za podstawę obliczeń dochód z grudnia, a nie ze stycznia 2016 roku.
   Możesz do odwołania załączyć zaświadczenie o dochodach za okres od września do grudnia 2015, ale… Do ustalenia wysokości dochodu rodziny nie przyjmuje się dochodu uśrednionego za konkretny rok, tylko dochody uzyskane kolejno z konkretnych źródeł. Podpisałaś w 2015 roku dwie zupełnie różne umowy – jedna to umowa zlecenie, druga to umowa o pracę. Tworzą one inne stosunki prawne. Z tego względu organ nie mógł odnieść się do Twoich dochodów z tytułu umowy zlecenie, bo ten dochód utraciłaś wraz z końcem tej umowy. Organ musiał wziąć pod uwagę dochód z umowy o pracę, bo ten stosunek nadal istnieje i wciąż uzyskujesz z niego dochód.
   Tak naprawdę, mimo, że bazowym do obliczeń jest rok 2014, organ bierze pod uwagę wszystkie zmiany od 2014 roku do teraz, a więc jeżeli Wasz dochód obecnie przekracza 800 zł/osobę miesięcznie, 500+ na pierwsze dziecko niestety nie będzie Wam przysługiwać :/
   Pozdrawiam 🙂

 • 3 sierpnia 2016 o 10:44 pm
  Permalink

  Witam! Jak Bardzo się cieszę że trafiłam na Pani stronę! 😉 Mam problem:( w 2014 roku mąż sprzedał działkę ,oczywiście musieliśmy się rozliczyć ze Skarbowka ponieważ mąż sprzedał ja przed 5 laty,większość sumy z tej działki została wydatkowania na cele mieszkaniowe, z reszty pieniędzy zapłaciliśmy podatek,wszystko tak jak się należy. Mo ps nie przyznał nam wychowawczego ( mąż zarabia najniższa krajowa a mój dochód wynosił i wynosi 0 zł) nie przyznał ponieważ wzięli pod uwagę całość sumy (60 000 ) podzielił to na 12 miesięcy i no oczywiście „nasz dochód przekroczył” śmieszne to ,przecież to dochód utracony? Pisałam odmowę do MOPS i dwie odmowy do SKO ,dzwoniłam do ministerstwa to powiedzieli mi ze w tej sytuacji wlicza się reszta kwoty czyli 13 000 bo tyle nam zostało. Proszę o radę co robić? Jak to działa? Jak wystawić odpowiednie pismo? Z Góry Dziękuję.

  • 5 sierpnia 2016 o 5:03 pm
   Permalink

   Witam, chętnie pomogę, ale najłatwiej byłoby mi zapoznać się najpierw z treścią decyzji jaką otrzymaliście oraz z treścią Waszych odwołań. Czy możesz przesłać te pisma do mnie na maila: przepisowamama@gmail.com?

 • 4 sierpnia 2016 o 10:48 am
  Permalink

  Witam, ośmieliłam się wysłać do Pani maila z opisem mojej sytuacji, proszę o pomoc w sprawie mojego odwołania. Z góry dziękuję za pomoc

 • 4 sierpnia 2016 o 10:55 am
  Permalink

  Chciałam bardzo ale to bardzo podziękować Pani za ten wzór odwołania ….dzięki Pani odwołałam się od decyzji Z MOPS do SKO i przyznano mi świadczenie. Strasznie dziękuje 😀

  • 4 sierpnia 2016 o 11:46 pm
   Permalink

   Bardzo proszę 😉 Bardzo, bardzo się cieszę, że się udało 🙂

 • 4 sierpnia 2016 o 11:10 am
  Permalink

  Witam, w 2015 roku miałam zalozona działalność gospodarcza, w sierpniu tego samego roku podpisalam umowe o prace na czas nieokreślony. Po 2 miesiącach zaszlam w ciaze, poszlam na L4, Działalność zawiesilam i obecnie jestem na zasilku macierzyńskim. Po tym zasilku mam zamiar pozostać z dzieckiem w domu, czyli albo iść na bezpłatny wychowawczy albo wypowiedzieć umowę o prace. Czy w związku z moimi planami czy mogę wypowiedzieć umowę pracodawcy albo za porozumieniem stron w trakcie trwania zasilku macierzyńskiego? Wiem ze jesli dostane świadectwo pracy mój macierzyński bedzie traktowany jako po ustaniu zatrudnienia i nie bedzie brany pod uwagę. I jeszcze jedno pytanie. Czy taki manewr z wypowiedzeniem w trakcie zasilku może spowodowac kontrole przez ZUS? Z góry ślicznie dziekuje za odpowiedz i pomoc

  • 5 sierpnia 2016 o 7:11 pm
   Permalink

   Witam,
   Oczywiście – możesz rozwiązać umowę o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Możesz to zrobić bądź na zasadzie porozumienia stron, bądź w drodze wypowiedzenia. Tylko pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży lub na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, pracownica może zrobić to w dowolnym momencie.
   Natomiast jest jeszcze jedna kwestia: nawet jeżeli rozwiążesz stosunek pracy, nadal będziesz miała prawo do zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres urlopu macierzyńskiego, a także za okres urlopu rodzicielskiego, jeżeli wnioskowałaś o te urlopy. I to oczywiście może sprawić, że ZUS rozpocznie kontrolę, gdyż po rozwiązaniu z Tobą stosunku pracy pracodawca będzie musiał zgłosić to w ZUS.
   Czy w grę wchodzi u Ciebie tylko taka forma utraty dochodu? Piszesz, że zawiesiłaś działalność gospodarczą. Jeżeli jako powód podałaś konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, to dochód z działalności powinien zostać uznany za utracony i nie podlegać wliczeniu do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 500+.

 • 4 sierpnia 2016 o 3:02 pm
  Permalink

  Witam,
  dostałam decyzję odmowną dot. przyznania 500 zł na pierwsze dziecko, gdyż przekroczyłam dochód… A przekroczyłam, ponieważ w 2014 r. otrzymywałam zasiłek macierzyński (podczas prowadzenia działalności gosp.), który utraciłam w 2015 r. Działalność zakończona w 2016 r. przed złożeniem wniosku o 500+, co w niczym nie pomogło, bo to zasiłek podbił mi wysokość dochodu. Jednak ustawa nie uznaje zakończenia otrzymywania zasiłku macierzyńskiego z ZUSu za utratę dochodu… Czy jest sens odwoływać się do SKO? Aktualny dochód pozwalałby na otrzymanie 500 zł na pierwsze dziecko… 🙁

  • 5 sierpnia 2016 o 7:42 pm
   Permalink

   Witam,
   Będąc na Twoim miejscu na pewno bym się odwołała. Zawsze jest szansa, że SKO zmieni decyzję organu I instancji.
   Możesz podjechać do ZUS- u i poprosić o zaświadczenie o okresie i wysokości pobieranego zasiłku macierzyńskiego i dołączyć to zaświadczenie do odwołania. W ten sposób udokumentujesz, że jest to dochód, który owszem miałaś, ale którego już nie otrzymujesz.

   • 8 sierpnia 2016 o 12:20 pm
    Permalink

    dziękuję Ci bardzo, tak właśnie zrobię 🙂

     • 22 września 2016 o 3:00 pm
      Permalink

      Odwołałam się i udało się!!! okazało się, MOPR źle obliczył nasz dochód, SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, po czym MOPR przyznał mi 500+ też na pierwsze dziecko. Bardzo bardzo bardzo Ci dziękuję za pomoc!!! 🙂

 • 5 sierpnia 2016 o 10:00 am
  Permalink

  Dzień dobry,

  Piszę z uprzejmym zapytaniem co można zrobić coś w przypadku nie dotrzymania terminu do odwołania? Czy po tym terminie mogę jeszcze raz się odwołać?

  Pozdrawiam serdecznie

  • 5 sierpnia 2016 o 5:05 pm
   Permalink

   Witam,
   Z jakiej przyczyny nie dotrzymałaś terminu?
   Jeżeli np. przebywałaś za granicą/ w szpitalu itp. możesz spróbować złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania i równocześnie złożyć odwołanie. Kwestią uznaniową jednak jest czy organ uzna przyczynę dla której termin nie został zachowany :/
   Pozdrawiam serdecznie

 • 5 sierpnia 2016 o 3:37 pm
  Permalink

  Witam, mam obecnie podobną sytuację, zona przed porodem 1286(najnizsza krajowa,) ja 1480 netto, od polowy roku zona na macierzynskim 1000 zl netto, ja najnizsza krajowa – na podstawie przeszeregowania zmniejszylem dochod do 1286 netto, MOPS wzial dochody zony 1280 i moje 1480 zl i wyszlo 900 na osobe. MOPS nie wzial pod uwage macierzynskiego i tego ze zarabiam mniej niz wczesniej…. Pisze odwolanie 1000+1286 = 2286:3= 762 czyli niby sie lapie, czy w moim przypadku mam szanse cokolwiek zdzialac? Mogłbym ewentualnie przeslac odwolanie w celu sprawdzenia? Pozdrawiam Prosze o maila 😉

   • 7 sierpnia 2016 o 12:13 pm
    Permalink

    Przepraszam, ze troche Pania ponaglam, jest weekend i napewno Pani ma duzo lepsze zajecia zwlaszcza ze jest piekna pogoda(przynajmniej u mnie na podkarpaciu). W piatek przeslalem do Pani maila czy w wolnej chwili moglbym prosic o zerkniecie? W poniedzialek wyjezdam w delegacje i nie bedzie mnie 2 tyg. dlatego jutro juz musze zlozyc to odwolanie inaczej nie bede mial sposobnosci. Oczywiscie jesli nie da Pani rady to zrozumiem. Pozdrawiam i zycze milego weekendu

    • 8 sierpnia 2016 o 10:28 am
     Permalink

     Udało mi się na szczęście szybciej zajrzeć na pocztę niż na bloga 😉
     Mam nadzieję, że już złożyłeś odwołanie 😉
     Pozdrawiam

 • 5 sierpnia 2016 o 7:07 pm
  Permalink

  Witaj również dostałam odmienną decyzję,w 2014 roku pobierana na syna alimenty z funduszu ,jednak od stycznia 2016 nie pobieram ponieważ wyszłam za mąż i przekroczyliśmy dochód.Niestety Pani w MOPS-ie policzyla mi alimenty do dochodu przez co wyszło nam ponad 800zł na osobę co skutkuje odomowna decyzją Na pytanie dlaczego nie odliczyla alimentów od dochodu których już przecież nie pobieram powiedziano mi że jest to dochód nieopodatkowany I nie można to utracić ,czy słusznie?czy powinnam się odwołać?Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • 6 sierpnia 2016 o 4:10 pm
   Permalink

   Witaj,
   Faktycznie w tzw. koszyku dochodów utraconych brak jest wskazania alimentów z funduszu. Sytuacja jest jednak taka, że zmienił Ci się zarówno skład rodziny, jak i sytuacja dochodowa, bo raz, że nie pobierasz już alimentów z funduszu, a dwa, że przypuszczam, że Twój mąż także osiąga jakiś dochód.
   W mojej ocenie jak najbardziej powinnaś się odwołać 😉

 • 8 sierpnia 2016 o 12:03 pm
  Permalink

  Witam również dostałam odmowną decyzję na pierwsze dziecko, Mops do mojego dochodu policzył alimenty na dziecko, które otrzymywałam w 2014 (były to za rok 2014 bieżące i zaległe od 2012 za pośrednictwem komornika, wcześniej otrzymywałam z funduszu alimentacyjnego gdyż tatuś był nieuchwytny) w 2014 r utraciłam dochód z umowy zlecenie wiec to nie zostało wzięte pod uwagę a zaliczono mi dochód uzyskany w 2015 (umowa o prace od września). W 2015 w lipcu wyszłam za mąż i Mops poprosił pit-11 męża za rok 2014 i to wliczył do obliczenia dochodu i uznał ze przekraczamy kryterium 800zl /os.
  Będę się odwoływać nie rozumiem dlaczego brane są dochody męża jeśli w ustawie pod uwagę brany jest rok 2014, córkę mam z poprzedniego związku a obecny mąż nie brał udziału w naszym życiu w 2014 r. Kwota alimentów to 220zl/mc
  Będę wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki.
  Pozdrawiam Aleksandra

  • 9 sierpnia 2016 o 6:03 pm
   Permalink

   Witam,
   Problem polega na tym, że ustawodawca przyjął, że nawet w sytuacji, w której wyszłaś za mąż po 2015 roku, stanowicie obecnie rodzinę i w związku z tym wymagane jest podanie dochodów męża. Tutaj będzie Ci bardzo ciężko przekonać Samorządowe Kolegium Odwoławcze, że powinien spojrzeć na sprawę inaczej.
   Jednak jeżeli chodzi o alimenty, powinnaś w odwołaniu wskazać, że MOPS popełnił błąd ustalając wysokość alimentów uzyskiwanych przez Ciebie na dziecko, gdyż kwota uzyskana w 2014 roku stanowiła alimenty bieżące oraz zaległość za lata 2012 – 2013, a rzeczywista kwota tych alimentów pobieranych przez Ciebie obecnie wynosi 220 zł/m-c i w takiej kwocie winna zostać zaliczona przy ustalaniu wysokości dochodu w Twojej rodzinie.
   Pozdrawiam serdecznie.

 • Odbicie: Odmowna decyzja SKO w sprawie o 500+. Co dalej? – Przepisowa mama

 • 9 sierpnia 2016 o 5:19 pm
  Permalink

  Witam mam taki problem. Rodzina : mąż, ja, syn. 3 osoby. W 2014. prowadziłam działalność gospodarczą z której dochód wyniósł 860o, 55 zł, dochód męża za 2014r to 12,08 zł,- (ja byłam wnioskodawcą) syn teraz kończy 5 lat. dochód na jednego członka rodziny za rok 2014 wg naszych obliczeń wynosi 239, 24 zł. Ale zgodnie z zapisem w ustawie ze względu na to że od listopada 2015 r podjęłam pracę doliczyli mi do tego dochód z grudnia 2015r. 1874,64 zł. i generalnie niby nie było by draki gdyby nie fakt, że zapis od nich mam taki (generalnie wg mnie niepoprawny pod względem czysto matematycznym -lewa nie równa się prawej – i pod względem logicznym totalnie)
  ich zapis :
  8600,55:12 miesięcy= 716,71 zł+12,08 zł+1874,64 zł :3 osoby + 867,81 zł
  jest to jakaś bzdura bo ani to jest dochód na 1 członka rodziny za 2014 r ani średnia z 2014/2015 ani w ogóle to nie jest żadne wyliczenie .
  Dodam jeszcze że pracowałam od listopada 2015 do czerwca 2016 r i straciłam pracę , dochód utracony nie został policzony w ogóle, a oświadczenie im dałam jak składałam wniosek, w związku z czym świadczenie z łaską przyznali mi tylko od lipca do września, a kwietnia, maja i czerwca mi nie spłacą bo według tego wyliczenia wyżej się nie należy.
  W ustawie jest napisane żeby dochód w takiej sytuacji powiększyć o tę dodatkową wypłatę z 2015 r ale powiększyć a nie zwielokrotnić moim zdaniem całe to wyliczenie jest niewłaściwe ale nie wiem jak mam im to napisać bardzo prosiłabym o poradę i to jak najszybszą bo jutro mam przedostatni dzień na złożenie pisma, i nie ukrywam że chciałabym zrobić to konkretnie.

  Biorąc pod uwagę ich wyliczenia wychodzi na to ze (analizując anaglogicznie):
  rodzina 3 osobowa (jak moja) w 2014 r nikt nie pracuje
  + dochód 0 zl :12 miesięcy = 0 zł + (jedna osoba w listopadzie 2015r podejmuje pracę i przynosi do domu w grudniu wypłatę – 2403,00 zł :3 osoby = 801 zł – czyli przekracza i świadczenie się nie należy……no chore to…..
  Bardzo proszę o pomoc

  • 9 sierpnia 2016 o 6:07 pm
   Permalink

   Witam,
   Napisz po prostu w treści odwołania, że organ dokonał analizy sytuacji dochodowej Twojej rodziny w sposób obarczony błędem. Błąd ten polegał na niewłaściwym dodaniu do siebie wartości kolejno uzyskiwanego dochodu.
   Napisz także, że pomimo dostarczenia przez Ciebie odpowiedniej dokumentacji, organ nie uznał za dochód utracony dochodu, jaki osiągałaś z tytułu umowy o pracę, a który utraciłaś w czerwcu 2016 roku.
   Wskaż, że odwołanie dotyczy przyznania świadczenia na okres IV – VI 2016.
   Jeżeli zdążysz napisać to wszystko dziś, możesz podesłać do mnie na maila do sprawdzenia i poprawek: przepisowamama@gmail.com.

   Aha, jeszcze jedno – świadczenie masz przyznane do września, ale 2017 roku. Przynajmniej zgodnie z prawem tak powinno być 🙂

 • 9 sierpnia 2016 o 6:28 pm
  Permalink

  Witaj. 😀 ja również otrzymałam odmowa decyzję w sprawie 500 plus na jedynaczke do września 2014 roku ja i mąż byliśmy bezrobotni bez prawa do zasiłku od września podjęłam pracę na pół etatu i moje zarobki to 675 zł netto mąż w październiku założył działalność gospodarczą i wpadła mu duża jednorazowa praca za którą wystawil rachunek na 10.000 w 2015 roku również wpadły mu 2 faktury łącznie na 19.000 z całego roku. Mopr napisał że łączny dochod na osobę wynosi 2000 zł i dlatego odmowa a tego że przez cały rok brak dochodu to już nie uwzględnia czy jest sens odwołania? dzięki za góry za odpowiedź pozdrawiam 🙂

  • 9 sierpnia 2016 o 9:49 pm
   Permalink

   Witaj, MOPR bierze pod uwagę dochód uzyskany z tytułu prowadzenia działalności za drugi miesiąc. I przyjmuje, że tak będzie zawsze. Rzeczywistość jest różna.
   Spróbuj się odwołać, to nic nie kosztuje, a być może Samorządowe kolegium odwoławcze przyjmie inny sposób obliczeń. Zawsze jest szansa 🙂

   • 9 sierpnia 2016 o 10:21 pm
    Permalink

    Bardzo dziękuję za odpowiedź 😀 mam jeszcze pytanie czy w uzasadnieniu mam przedstawić iż w 2014 roku byliśmy bezrobotni do września 2014 roku po czym otrzymałam prace na 1/2 etatu mąż założył działalność gospodarcza i otrzymał wynagrodzenie za wykonaną prace po tym już przez kolejne miesiące nie wykazywał żadnych zarobków po czym w połowie 2015 roku znów otrzymał zlecenie na wykonanie pracy. ja pracuję na 1/2 etatu od 2015 przez 5 miesięcy do stycznia 2016 roku na 3/4 i znowu zmiana umowy na 1/2 etatu W związku z tym zarobki są niestabilne i wg wyliczeń nie przekraczamy progu 800 zł. w rozliczeniu PIT jest wszystko czarno na białym. Trzeba pewnie przedstawić do odwołania wszystkie załączniki które były potrzebne dla MOPru (chodzi mi o PITy zaświadczenia z pracy itp) ? Jeszcze raz dziękuję za pomoc 😀

    • 9 sierpnia 2016 o 11:25 pm
     Permalink

     Bardzo proszę 🙂 Tak, przedstaw wszystkie możliwe dowody na poparcie swoich twierdzeń 🙂
     Jeżeli będziesz chciała, możesz po napisaniu odwołania przesłać je do mnie do sprawdzenia na maila: przepisowamama@gmail.com.

     • 10 sierpnia 2016 o 8:48 pm
      Permalink

      Bardzo Ci dziękuje spójrz na to co udało mi sie sklecić bo chyba mam tylko 2014 rok uwzględnić sama już nie wiem czy PITy z kolejnych lat też załączyć tak czy siak nie przekraczamy do dnia dzisiejszego 800 zł na osobę.

     • 11 sierpnia 2016 o 3:25 pm
      Permalink

      Proszę bardzo, pomalutku czytam wszystkie wczorajsze i dzisiejsze wiadomości, dziś lub jutro otrzymasz ode mnie odpowiedź 🙂

     • 10 sierpnia 2016 o 9:15 pm
      Permalink

      Witaj niestety z mojej poczty nie mam jak wysłać pokazuje mi błedny mail

     • 10 sierpnia 2016 o 10:46 pm
      Permalink

      udało się mail wysłałam z innej przeglądarki

 • 9 sierpnia 2016 o 7:36 pm
  Permalink

  Najlepsze jest jednak to co zobaczyłam dopiero teraz pisząc to odwołanie 🙂 świadczenie mam przyznane do 30.09.2017r. 🙂 ciekawe czy będę mogła to wyegzekwować 🙂

  • 9 sierpnia 2016 o 9:44 pm
   Permalink

   Dokładnie to Ci napisałam. Świadczenie przyznawane jest do 30.09.2017, a nie 2016 roku.

 • 10 sierpnia 2016 o 1:11 pm
  Permalink

  witam
  mam pytanie związane z przyznaniem 500 plus. Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. do pażdziernika 2015 roku byłam zatrudniona w firmie, w której uzyskiwałam dochod w wysokosci najnizszej krajowej -1286,16 zł. w połowie października zakoańczyłam prace w firmie i tym samym zaczełam prace w nowej firmie , z tym samym wynagrodzeniem. W maju bieżącego roku dostałam w obecne firmie aneks do umowy, w którym następuje zmiana warunków umowy- pól etatu co tym samym powoduje obnizenie wyagrodzenia na kwote 720 złotych netto. dodatkowo mam od 2014 roku alimenty w wysokosci 500 złotych. w dniu dzisiejszym dostałam telefon z wydziłu 500 plus ze moj dochód za listopad 2015 roku wraz z alimentami przekroczył 800 złotych na osobe i tym samym nie mieszcze sie w kryteriach na 500 plus. podkreslam ze odmaja 2016 mój dochód wynosi 720 złotych plus 500 złotych alimentów , na co Pani z mopsu poinformowała mnie ze musiała wziac pod uwage dochód z listopada 2015. proszę mi powiedziec czy to w jaki sposób zostałam potraktowana jest zgodny z zasadami 500 plus? z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam Ania

  • 11 sierpnia 2016 o 3:20 pm
   Permalink

   Witam,
   Organ I instancji (czyli w tym wypadku MOPS) faktycznie bierze pod uwagę dochód z drugiego miesiąca uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę. I niestety nie sprawdza zmian typu zmiana wymiaru etatu.
   Odwołanie musisz napisać obowiązkowo, wzór w artykule pod którym piszemy 🙂 Pamiętaj tylko, że musisz najpierw mieć w rękach decyzję odmowną. W odwołaniu musisz bowiem wskazać np. numer tej decyzji i inne informacje, które przepisujesz z jej treści.
   Odwołanie składasz w MOPS-ie, oni wysyłają je dalej – taka jest procedura.
   Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze przyzna Ci rację, uzyskasz świadczenie począwszy od kwietnia 2016 roku, czyli będziesz miała wyrównanie 🙂
   Pozdrawiam

 • 11 sierpnia 2016 o 4:54 pm
  Permalink

  witam. bardzo dziękuję z odpowiedź 🙂 dzisiaj byłam w mopsie, Pani była na tyle miła, ze podała mi numer decyzji i potrzebne informacje do napisania odwołania. powiedziała ze jutro moge podejsc po decyzje i tym samym od razu złozyc odowołanie ( od poniedzialku mam urlop, wiec zalezy mi na czsie 🙂 )w prywatej wadomosci pozwoliłam sobie wysłac do ciebie napisane odwołanie i bede wdzieczna jezeli bedziesz mogła sprawdzic czy wszystko w nim jest ok 🙂 mam nadzieje, ze SKO podwazy decyzje mopsu … 🙂 chcociaz nie wiem czy są jakiekolwiek na to szanse :/ nie mniej jednak jeste dobrej mysli 🙂 pozrawiam i jeszcze raz dziekuje Ania 🙂

  • 11 sierpnia 2016 o 5:50 pm
   Permalink

   Proszę bardzo 😉 Zajrzę na pocztę dziś wieczorem/jutro rano i wówczas odpiszę 🙂
   Pozdrawiam 🙂

   • 11 sierpnia 2016 o 5:56 pm
    Permalink

    ok 🙂 tak więc czekam na odpowiedź 🙂

     • 12 sierpnia 2016 o 2:02 pm
      Permalink

      bardzo dziękuję za pomoc 🙂 decyzja odebrana, na jutro jestem umówiona z Panią na złozenie odwołania ( tak wiem ze jest sobota, ale Pani pracuje, mimo ze nie przyjmuje interesantow powiedziała ze moge podjechac ) szok! 🙂 do odwołania mam zamiar dolaczy zaswiadczenie o zarobkach za czerwiec 2016 ( dowiedziałam sie ze ma to byc 2 miesiac po zmianach ) mam takie zaswiadczenie z pracy chociaz kadrowa wpisała mi na nim kwote brutto i zastanawiam sie czy nie lepiej bedzie jak dołącze oswiadczenie z zarobkami netto ? pozdrawiam Ania 🙂

     • 12 sierpnia 2016 o 8:50 pm
      Permalink

      Bardzo proszę 🙂
      Jestem pod wrażeniem uprzejmości Pani, z którą rozmawiałaś 🙂 Super, oby jak najwięcej takich urzędników 🙂
      Zaświadczenie o zarobkach najlepiej, by wskazywało konkretnie jaką kwotę netto otrzymujesz, jaka kwota jest potrącona z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na zaliczkę na podatek dochodowy.
      Pozdrawiam 🙂

     • 14 sierpnia 2016 o 2:41 pm
      Permalink

      odwołanie złożone 🙂 Pani z mopsu była pod wrażeniem długości i argumentacji odwołania hehe 🙂 poza tym tak jak mówiłam dołączyłam dochody za miesiąc czerwiec 2016 kwotę netto i brutto 🙂 teraz nie pozostało mi nic innego jak czekać na decyzje SKO mam nadzieje pozytywna 🙂 raz jeszcze bardzo dziękuje za bezinteresowną pomoc 😉 Ania 🙂

     • 14 sierpnia 2016 o 8:23 pm
      Permalink

      Proszę bardzo 🙂
      Trzymam kciuki i czekam na wiadomość jaką decyzję otrzymasz 🙂

 • 12 sierpnia 2016 o 11:34 am
  Permalink

  Witam

  Ile średnio czeka się na odpowiedz po odwołaniu? 30 czerwca napisałem odwołanie.11 Lipca Mops przekazał odwołanie do kolegium odwoławczego.Dziś jest 12 sierpnia i nadal nie mam odpowiedzi.Ile czasu mają na odpowiedz?

  • 12 sierpnia 2016 o 5:17 pm
   Permalink

   Zasadniczo organy administracji mają załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, przy czym przyjmuje się, że standardowo załatwia się sprawy do 30 dni, a gdy są bardziej zawiłe – w terminie 60 dni. W weekend na blogu będzie więcej o terminach dla organów administracji i co zrobić, gdy organ nie dotrzymuje terminu.

 • 12 sierpnia 2016 o 2:28 pm
  Permalink

  Dzień dobry, właśnie dostałam decyzję odmowną na pierwsze dziecko, ze przekroczyłam próg dochodowy. Jednak pod uwagę brano dochody z prowadzonej działalności gospodarczej z 2014 roku.
  od 2015 roku dochody spadły.Rok 2015 zamkniety na minusie, rok 2016, póki co dochodu brak- firma na minusie.
  Od czerwca 2015 jestem po rozwodzie, więc sytuacja uległa zmianie.
  Realnie utrzymujemy się z synem z alimentów 800 zł. Czy mam podstawy do odwołania?

  • 12 sierpnia 2016 o 8:53 pm
   Permalink

   Witam,
   Najłatwiej byłoby, gdybyś zamknęła działalność gospodarczą skoro nie przynosi zysku, a wyłącznie stratę. W ten sposób organ mógłby uznać dochód z działalności za tzw. dochód utracony i odliczyć go od dochodu Twojej rodziny.
   W sytuacji, gdy działalność nadal jest otwarta, możesz oczywiście się odwołać i próbować podnosić, że nastąpiło obniżenie dochodu, gdyż działalność powoduje stratę, ale tutaj nie ma 100% szansy, że samorządowe kolegium odwoławcze uzna to za podstawę do przyznania Ci świadczenia wychowawczego (500+).

 • 13 sierpnia 2016 o 10:04 am
  Permalink

  Witam!
  W grudniu 2014 osiągnęłam dochód z najmu prywatnego mieszkania(trwa nadal ),jest on opodatkowany podatkiem ryczałtowym i w MGOPS dzielą ten dochód przez jeden miesiąc tak jak działalność gospodarczą( ten dochód za 1 msc jest moim dochodem rocznym zawartym
  w zaświadczeniu z urzędu skarbowego), dzielony przez 1 a nie przez 12 przekracza kwotę 800zł.Dowiadywałam się w innych MOPSach i tam dzielą przez 12msc.Więc jak to w końcu jest(w katalogu dochodów uzyskanych nie ma wymienionego najmu prywatnego

  • 13 sierpnia 2016 o 7:19 pm
   Permalink

   Witam,
   Bazowym dla ustalenia prawa do 500+ jest rok 2014, ale organ musi doliczyć do tego, co zarobiłaś Ty i Twoja rodzina w 2014 roku także dochody uzyskane, a więc wszystko to, co pojawiło się od 2015 roku do teraz zgodnie z katalogiem wskazanym w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dochód z najmu mieszkania nie jest wymieniony w katalogu dochodów uzyskanych, ale otrzymałaś go już w 2014 roku i jako taki uległ zaliczeniu na podstawie zeznań podatkowych za rok 2014 i nie musiał należeć do kategorii dochodów tzw. uzyskanych.
   Piszesz, że pierwszy dochód z tytułu najmu mieszkania otrzymałaś w grudniu 2014, ale że jest to dochód, który uzyskujesz nadal. Tym samym moim zdaniem MOPS nie popełnił błędu uznając tą kwotę w całości, nie dzieląc jej przez 12 miesięcy.

 • 15 sierpnia 2016 o 10:31 am
  Permalink

  Witam!

  W pt wysłałam do Pani maila na podany adres z prośbą o poradę. Tam chodziło o nie dotrzymanie przez nas terminu na odwołanie się od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia. Bardzo proszę o odpowiedź, bo teraz goni nas termin ewentualnego odwołania się od postanowienia w tej sprawie, a sami nie wiemy czy możemy jeszcze coś zrobić. Z góry dziękuję.

 • 15 sierpnia 2016 o 8:15 pm
  Permalink

  Właśnie przesłałam ponownie. Dziękuję.

 • 16 sierpnia 2016 o 10:17 am
  Permalink

  Witam!
  Czy tym razem doszedł mój mail?

 • 21 sierpnia 2016 o 12:17 am
  Permalink

  oczywiście jak tylko otrzymam odpowiedź z SKO dam znać 🙂 póki co pozdrawiam może nie słonecznego, ale ciepłego Dźwirzyna 🙂 Ania 🙂

  • 23 sierpnia 2016 o 9:26 am
   Permalink

   Dziękuję ślicznie za pozdrowienia, również pozdrawiam znad Bałtyku 🙂

 • 22 sierpnia 2016 o 4:33 pm
  Permalink

  Witam,

  Mam pytanie czy jest sens się odwoływać od negatywnej decyzji OPS. Sytuacja wygląda następująco: Przekroczony jest dochód na 3 osoby wynosi on 2 534,45 co oznacza 844,82 zł na osobę. Dochód wyliczony został na podstawie mojego dochodu z działalności gospodarczej. partner nie pracuje. W tej chwili moja sytuacja nie jest już taka jak w roku 2014, otóż mam wyższe składki ZUS, nastąpiła zmiana branży w styczniu tego roku, a dochód mam na poziomie 2000 zł, staram się o układ ratalny w zus, złożyłam wniosek o dofinansowanie do mieszkania które wynajmuje. Działalności zamknąć nie mogę, bo to jedyne źródło dochodu. Czy powinnam pisać odwołanie?

  • 23 sierpnia 2016 o 3:37 pm
   Permalink

   Witam,
   Spróbować można zawsze, ale niestety organ ustalający prawo do 500+ nie bierze pod uwagę kosztów prowadzonej działalności, konieczności odprowadzania składek (koszmarnie wysokich po pierwszych dwóch latach) i zmian dotyczących branży.
   W mojej ocenie niestety nie ma zbyt wielkich szans na pozytywną decyzję :(, ale prawo do odwołania ma każdy, nic to nie kosztuje, a zawsze będziesz miała poczucie, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś 🙂

 • 22 sierpnia 2016 o 6:14 pm
  Permalink

  Witam.
  Właśnie dzisiaj dostaliśmy odmowną decyzje 500 plus.
  Bardzo proszę o pomoc w napisaniu odwołania bo sympatyczne Panie z urzędu w Łodzi nie zadały sobie trudu i do dochodu zaliczyły świstek o zarobkach z 2015 roku z października.

  Proszę o pomoc nie chce im odpuści

  • 23 sierpnia 2016 o 3:31 pm
   Permalink

   Witam,
   Proszę o maila ze scanem decyzji oraz z informacją na temat Waszych dochodów od 2014 roku aż do teraz.

 • 22 sierpnia 2016 o 10:17 pm
  Permalink

  Witam, opiszę wam moją sytuację. W roku 2014 pracowałam 1 dzień. Zarobiłam w tym dniu 156,50 i to był cały mój dochód w tym roku. W tym czasie tez studiowałam. W 2015 roku podjęłam pracę w październiku. W czerwcu składałam wniosek o 500 plus na moją córeczkę. W tej chwili dostaję zasiłek macierzyński ok 1400 zł. Dostałam odmowną decyzję z uwagi na dochód w 2014 roku, który według obliczeń MOPSu wynosi 809,5. z pisma jakie dostałam wynika że do dochodu z 2014 roku dodali dochody, które teraz osiągam. Odwołałam się od tej decyzji. Dziś dostałam pismo, że podtrzymują swoją decyzję. Co mogę zrobić w tej sytuacji. Jak dalej walczyć, bo łączenie dwóch dochodów z dwóch lat jest chyba nie bardzo prawidłowe. Pozdrawiam

  • 25 sierpnia 2016 o 10:28 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy otrzymałaś decyzję z samorządowego kolegium odwoławczego, czy pismo z Mops- u, że podtrzymują swoje stanowisko i nie widzą podstaw do zastosowania art. 132 k.p.a.?

 • 23 sierpnia 2016 o 7:34 am
  Permalink

  Witam
  Bardzo pilnie potrzebuję pomocy mam 13 dni na odwołanie A zupełnie nie wiem jak się za to zabrać.
  Wiem że Pani może mi pomóc.

  • 25 sierpnia 2016 o 10:33 pm
   Permalink

   Tak, jak obiecałam, pomogę, ale proszę o cierpliwość. Jestem na urlopie i mam ograniczone możliwości pisania ( urlop z dwulatką to wyzwanie:))

 • 23 sierpnia 2016 o 1:00 pm
  Permalink

  Dzień dobry, pozwoliłam sobie wysłać do Pani odwołanie od decyzji i krótki opis sytuacji. Proszę o sprawdzenie czy w tej formie mogę je wysłać ( większość skopiowałam z zamieszczonego wzoru). Pozdrawiam serdecznie i chciałam bardzo podziękować za bezinteresowna pomoc, którą pani udziela nam, rodzicom dla których napisanie wniosku czy odwołania nie jest łatwym zadaniem.

  • 25 sierpnia 2016 o 10:30 pm
   Permalink

   Raz jeszcze proszę bardzo:)
   Wysyłaj odwołanie, jest bardzo dobrze napisane:)

 • 23 sierpnia 2016 o 9:34 pm
  Permalink

  Dzień dobry.
  Zamierzam składać odwołanie od decyzji 500 + i skopiowałam część z wzoru zamieszczonego przez Panią.Pozwoliłam sobie wysłać do Pani maila z prośbą o sprawdzenie czy odwołanie w tej formie jest poprawne.

  Dodam iż od 1 lutego 2016 r. zmieniłam wymiar zatrudnienie w tej samej firmie na 1/2 etatu. Kryteria zarobkowe po zmniejszeniu wynagrodzenia na 711,34 netto pozwalają mi ubiegać się o świadczenie. Dochód na członka rodziny to 724,82 zł ( poprzednio 854,40 zł). W uzasadnieniu odmowy przyznania świadczeń podane było tylko przekroczenie progu dochodowego za rok 2014. Nie zostały uwzględnione załączniki o zmianie zatrudnienie i nowych, pomniejszonych zarobkach ( stracie).

  Pani podinspektor rozpatrująca wniosek w rozmowie telefonicznej poinformowała mnie, iż zmiana etatu w ramach tej samej firmy nie jest traktowana jako utrata dochodu i nie ma to wpływu na zmianę dochodu!

  Robi Pani wspaniałą rzecz pomagając bezinteresownie innym rodzicom, dla których napisanie wniosku czy odwołanie nie jest takie proste. Jeszcze raz dziękuję, że Pani jest!

  • 25 sierpnia 2016 o 10:24 pm
   Permalink

   Bardzo dziękuję za słowa uznania:)
   Ja również cieszę się, że mam takich Czytelników:)
   Odpowiedź, jak wiesz, jest już u Ciebie na mailu 🙂

 • 24 sierpnia 2016 o 9:36 am
  Permalink

  Dzień dobry!
  Dziękuję za ten wpis i za wzór pisma. Dzięki niemu odwołałam się od odmownej decyzji przyznania 500+ na moje pierwsze dziecko. W 2014 roku sprzedaliśmy mieszkanie i ta sprzedaż podwyższyła nasze dochody. Odwołałam się do SKO, które uchyliło decyzje Wójta. Jeeeee!
  Teraz przed mną kolejny krok. Otórz pieniądze ze sprzedaży mieszkania jeszcze cały czas wydatkujemy na cele mieszkaniowe, mamy czas do końca tego roku. Najprawdopodobniej wszystkie potrzebne faktury i dokumnenty będę mogła złożyć do urzędu skarbowego za miesiąc.
  Na potwierdzenie że cała kwota została wydatkowana na cele mieszkaniowe, SKO pisze że :’ zasadne będzie przedłożenie przez odwołującą zeznania PIT -39 za rok 2014, bądź zwrócenie się przez organ I instancji o wydanie stosownego zaświadczenia w tej sprawie do urzędu skarbowego’.
  Odpowiedź z SKO otrzymałam 2 dni temu. Dziś byłam w urzędzie gminy i chciałam zapytać co teraz dalej, jednak Panie jeszcze nie zapoznały się dokładnie z treścią i kontaktować się będą ze mną po jutrze.
  Zastanawiam się nad możliwościami pokierowania tą sprawą tak aby wygrać.
  Co Pani o tym sądzi?

  • 29 sierpnia 2016 o 9:01 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Bardzo się cieszę, że wzór się przydał i okazał tak pomocny 🙂 Brawo 🙂
   Nie wiem czy panie urzędniczki już się z Tobą kontaktowały, czy jeszcze nie, jestem od 2 tygodni poza domem i tylko po kilka minut dziennie przy komputerze, a wiadomości i komentarze lekko mnie przysypały :/
   Daj proszę znać jak wygląda sytuacja, jeżeli mogę Ci jakoś pomóc, również napisz 🙂

   • 31 sierpnia 2016 o 1:27 pm
    Permalink

    Witam
    Sprawa posunęła się dalej i dogadałam się z Paniami że na razie napiszę im oświadczenie, że jestem jeszcze w trakcie wydatkowania i dopiero kiedy zakończę wszystko przyniosę im Pit 39 i rozpatrzą jeszcze raz wniosek. Więc mam jeszcze czas aby uzupełnić dokumenty.
    Naprawdę bez PANI bloga nie udało by się! Ponieważ miałam tylko 1 dzień na napisanie odwołania 🙂
    ‚Becikowe’ też mi odmówili z tego samego powodu, ale też się odwołałam i Sko również pozytywnie rozpatrzyło mój wniosek.
    Dziękuje!!!!!!

    • 31 sierpnia 2016 o 2:01 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂
     Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc ;))

 • 24 sierpnia 2016 o 10:47 pm
  Permalink

  Wszystko wysłałam czekam na odpowiedź czy da się coś zrobić zostało jeszcze 11 dni.

  • 25 sierpnia 2016 o 10:22 pm
   Permalink

   Jutro lub w sobotę spokojnie spojrzę na maila i na pewno odpiszę.

 • 25 sierpnia 2016 o 8:50 am
  Permalink

  WITAM BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRYM DOCHÓD NIEZNACZNIE PRZEKROCZYŁ PRÓG 800,00 ZŁ NA CZŁONKA RODZINY!!!!!
  PRZEBIEG ZDARZE:
  W MIESIĄCU KLWIETNIU ZŁOŻYŁAM WNIOSEK DO MOPS-U O ŚWIADCZENIE WYCHOWACZE NA TRÓJKĘ DZIECI (500+). PO OKOŁO 2 MIESIĄCACH DOSTAŁAM DECYZJĘ NEGATYWNĄ NA PIERWSZE DZIECKO I POZYTYWNA NA POZOSTAŁĄ DWÓJKĘ DZIECI. W UZASADNIENIU BYŁA INFORMACJA, IŻ DOCHÓD NA PIERWSZE DZIECKO ZOSTAŁ PRZEKROCZONY O OKOŁO 16ZŁ. MAJĄC 14 DNI NA ODWOŁANIE SIĘ OD DECYZJI RAZEM Z MĘŻEM ZACZELIŚMY ANALIZOWAC MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA DOCHODU ZA 2014R. PO KILKU DNIACH WYSZŁO NA TO ŻE MOZNA ZŁOŻYĆ PIT-37 (KOREKTA ZEZNANIA PODATKOWEGO -MOŻLIWA W CIĄGU 5 LAT OD DNIA ROZLICZENIA SIĘ ZA DANY ROK). MAJĄC TO NA UWADZE W PODJELISMY RYZYKO I ZA 2014R. ZREZYGNOWALISMY Z CZEŚCI ZWROTU PODATKU ZA WYCHOWYWANIE DZIECI (OCZYWIŚCIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZELICZYLIŚMY SOBIE SUMĘ JAKą NALEŻY ODDAĆ ABY PO KOREKCIE KWOTA NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZŁA 800,00 ZŁ). PO ZŁOŻENIU STOSOWNEJ KOREKTY W URZĘDZIE SKARBOWY, ODCZEKALIŚMY 7 DNI NA UPRAWOMOCNIENIE SIĘ ROZLICZENIA. PO TYM TERMINIE, ZŁOZYLIŚMY ODWOŁANIE OD DECYZJI …. 500+ NA PIERWSZE DZIECKO, OPISUJĄC CAŁY PRZEBIEG ZMIAN JAKIE ZASZŁY OD MOMNETU WYDANIA DECYZJI. PO MIESIĄCU OCZEKIWANIA, PRZYSZŁA DECYZJA, ŻE PO DOKONANYCH ZMIANACH ROZLICZENIOWYCH PRZYSŁUGUJE NAM SWIADCZENIE 500+ RÓWNIEŻ NA PIERWSZE DZIECKO. 🙂

  • 25 sierpnia 2016 o 10:21 pm
   Permalink

   Super 😉
   Dziękuję za ten wpis, myślę, że może pomóc wielu rodzicom:)

 • 25 sierpnia 2016 o 9:50 am
  Permalink

  Witam.
  Nie wiem czy jeszcze mam szanse odwołać się od decyzji.
  Odmowę dostałam 10,08,2016.
  Czy ostatni termin jest dzisiaj czy był 24,08,2016
  Proszę odpowiedz szybko.

  • 25 sierpnia 2016 o 10:09 pm
   Permalink

   Witam, termin niestety upłynął wczoraj czyli 24-ego.

 • 25 sierpnia 2016 o 12:43 pm
  Permalink

  Witam serdecznie, przepisowa mamo, w dniu dzisiejszym napisałam do Ciebie na Twoja pocztę, prosząc o poradę , bardzo proszę żebyś zerknęła na moje wypociny i jeśli to jest możliwe dała mi światełko w tunelu.
  Ja dzięki Twoim wskazówkom napisałam odwołanie do SKO, tonący brzytwy się chwyta, no może nie do końca ale chciałam zrobić wszystko żeby nie mieć do siebie żalu.
  W dniu dzisiejszym dostałam odpowiedz od MOPS że argumenty przeze mnie podniesione nie zasługują na uwzględnienie. I że odwołanie plus akta przekazują do SKO.
  I tak sobie myślę ze skoro MOPS tak myśli to czy mam jakieś szanse w SKO ;-(

  Załamałam się.

  Pozd.
  Basia

  Pozdr.
  Basia

  • 29 sierpnia 2016 o 9:04 pm
   Permalink

   Witam serdecznie Basiu,
   Popisałyśmy już sobie mailowo, ale wklejam i tutaj odpowiedź na Twój komentarz, może przyda się także innym Czytelnikom 🙂
   Pismo, które na razie dostałaś, to element standardowej procedury.
   Bardzo rzadko organ I instancji przyznaje się do błędu. Stąd takie pismo i przesłanie akt do SKO.
   Na razie musisz uzbroić się w cierpliwość i wierzyć, że będzie dobrze:)
   Trzymam za Ciebie kciuki i czekam na wiadomość, gdy sprawa ruszy dalej.

 • 26 sierpnia 2016 o 11:18 am
  Permalink

  Witam serdecznie. Składaliśmy z mężem wniosek 500+ na nasze jedyne dziecko i dostaliśmy decyzję odmowną. Teoretycznie po przeliczeniu nasz dochód nie przekraczał 800 zł. Mąż ma działalność gospodarczą a ja otrzymuje rentę od 20 lat. W 2014 roku miałam dwu miesieczną przerwę w otrzymywaniu świadczenia( miesiące maj i czerwiec ). W 2015 roku (w pazdzierniku)ZUS nadał wszystkim swoim klientom nowe numery świadczenia. Po złożeniu wniosku mąż otrzymał telefon z urzędu miasta z prośbą o doniesienie mojego pit-u 2014 (chociaz rozliczasy się razem z mężem ) i wyjaśnienie dlaczego żona pobiera dwie renty. Poszłam więc do urzedu z pit-2014 i zaświadczeniem z ZUS z czego wynikła przerwa oraz że świadczenie jest jedno tylko zmienił się jego numer. Przyjęli tylko zaświadczenie z ZUS ,kazali poczekać a później stwierdzili że pity powinny być dwa za rok 2014(?) i zażądali zaświadczenia z ZUS o moim dochodzie od 01.07.2014 do 31.12.2014. z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatek. Pani w ZUS była zdziwiona ich żądaniami(stwierdziła ,żepowinien wystarczyć pit 2014) ale zaświadczenie wystawiła. Wszystko to zniosłam i czekaliśmy ,aż tu odpowiedz odmowna. Dochód mojego męża podzielili normalnie czyli odjeli wszyskie sładki i podatek należny i podzielili przez 12 miesiecy i ilość osób. A u mnie( wpisali tak „po uwzględnieniu dochodu małżonka współwnioskodawcy wykazanego w zaświadczenie z Zus”) wzięli pod uwagę tylko te miesiące z zaświadczenia i podzielili to przez 6. W związku z tym dochód wyszedł nam 808,34 zł. Nie wiem dlaczego nie wzięli pod uwagę całego mojego dochodu tylko te pół roku ? Chciałabym złożyć odwołanie ale nie bardzo wiem czym uzasadnić mój wniosek ? Bardzo proszę Panią o pomoc.

  • 29 sierpnia 2016 o 9:27 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Widzę, że napisałaś do mnie zarówno tutaj, jak i na maila, odpisuję w obu miejscach z olbrzymią prośbą: prześlij mi na maila scan decyzji odmownej z wypisanymi kwotami otrzymywanej renty za każdy z miesięcy 2014 roku (oprócz tych 2, gdzie było 0). Mam także pytanie: jak to się stało, że za miesiące maj i czerwiec 2014 nie otrzymałaś renty?
   Po przesłaniu tych informacji + scanu będę mogła napisać więcej i coś doradzić.
   Pozdrawiam.

   • 4 października 2016 o 3:17 pm
    Permalink

    Witam dostalam decyzje odmowna na 1 dziecko gdyz dochod ktory wzieto pod uwage wyniosl na osobe 801,31 zl. Sytuacja wyglada tak, ze ja mam alimenty z funduszu w kwocie 500zl, maz w kwietniu stracil prace i od maja pracuje w nowej firmie. Za 2014r msmy wiec utrate dochodu a do wyliczen wzieli zaswiadczenie za czerwiec 2016r. Problem w tym, ze dochod za czerwiec jest jedynym tak wysokim dochodem i te 1,31 na osobe nam przekroczylo.Za maj, lipiec i sierpien maz dostal o 400zl mniej wyplaty i sredni dochod z alimentami za te miesiace mamy 724zl . czy jedt szansa wygrac odwolaniem by to swiadczenie otrzymac? Czy ktos po odwolaniu dostal pozytywna decyzje?

    • 4 października 2016 o 10:20 pm
     Permalink

     Witam,
     Tak, zdarzyły się już decyzje pozytywne po złożeniu odwołania 🙂 Szanse są nieduże, ale zawsze warto próbować. Natomiast mam kilka pytań dodatkowych:
     Jaka kwota wynagrodzenia za pracę widnieje na umowie męża, którą podpisał w maju? Z czego wynikało wyższe wynagrodzenie za czerwiec?

 • 28 sierpnia 2016 o 9:04 am
  Permalink

  Dzień dobry, czy dostała Pani mojego meila? będę bardzo wdzięczna za komentarz.

  Basia

 • 28 sierpnia 2016 o 7:07 pm
  Permalink

  Witam.
  Czytając posty widzę, że „przepisowamama” jest bardzo potrzebna.:) Wiele wątków się powtarza, jednak nie zauważyłam żeby był jakiś podobny do mojego. Dlatego też chciałabym przedstawić moją sytuację.
  Staram się o 500+ na pierwsze dziecko. Mam dwoje, ale starszy syn ma 22 lata i studiuje a młodszy ma 15 lat, więc według ustawy 500+ mam tylko jedno dziecko. Złożyłam wniosek i otrzymałam narazie zawiadomienie o tym, że decyzja będzie odmowna. W 2014 roku razem z mężem mieliśmy małe dochody, które teraz się nie liczą bo je utraciliśmy. We wrzesniu 2015 roku podjęłam pracę i razem z mężem na chwilę obecną mamy około 3100 zł. Wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że syn w 2014 roku otrzymywał stypendium socjalne i naukowe. Stypendium przyznawane jest od października do stycznia, następnie od lutego do czerwca. Na chwilę obecną i do czasu kiedy syn nie złoży następnego wniosku na uczelni o jego przydzielenie, nie ma tego stypendium. I tu mam pytanie: dlaczego dochód nieopodatkowany jakim jest stypendium liczy się chociaż go nie ma na chwilę obecną? Jeśli chodzi o dochody opodatkowane mogą one ulegać utracie i uzyskaniu a nieopodatkowane już nie? Jeśli tak, to bezsens. Nie mówiąc już o tym, że studiujące dziecko to nie dziecko, chociaż najwięcej kosztuje:). Z góry dziękuję za odpowiedź

  • 30 sierpnia 2016 o 10:01 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Dziękuję za słowa uznania 🙂 i równocześnie chylę czoła, że przebrnęłaś przez wszystkie komentarze 😉
   Jeżeli chodzi o problem, z jakim się mierzysz:
   Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci faktycznie wiele kwestii porusza w taki sposób, że czytając ją zastanawiam się czy ludzie, którzy ją tworzyli mają w ogóle dzieci. Jest w niej też trochę nieścisłości albo mówiąc inaczej luk, braków. W art. 2 pkt 19 jest wskazany katalog dochodów utraconych i m.in. jest tu umieszczony dochód z tytułu stypendium doktoranckiego. W mojej ocenie to nieścisłość, bo jak to – dochód ze stypendium doktoranckiego można utracić, a z tytułu stypendium socjalnego nie?
   Stypendium naukowe nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 500+.
   W jaki sposób zawiadomiono Cię, że decyzja będzie odmowna? W jaki sposób – jeżeli to wiesz – policzono stypendium syna do Waszego dochodu? I o ile Wasz dochód za rok 2014 przekracza kryterium wyznaczone ustawą? Może wystarczyłaby korekta PIT za 2014 rok i oddanie ulgi na dziecko?

   • 1 września 2016 o 8:15 pm
    Permalink

    Witam:)
    Jeśli chodzi o sposób zawiadomienia. Dostałam listem poleconym ZAWIADOMIENIE, że „tutejszy organ w oparciu o zgromadzone dokumenty do złożonego wniosku zmierza do wydania decyzji odmownej” Nie podają przyczyn ale uprzedzają:) Dali mi siedem dni na „zapoznanie się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi”. Owszem i poszłam, ale Pani była na urlopie a inna Pani powiedziała, że nie ma wglądu do dokumentów ale zapewne przekroczyłam dochód. Żadnej decyzji jeszcze nie dostałam. Jeśli chodzi o dochody w roku 2014 to wyszło mi około 730 zł na osobę (umowa o pracę + sypendium socjalne) a więc nie przekraczam. Jednak tamte zarobki są utracone, bo mamy nowe z 2015 i te się liczą, a dokładnie z drugiego miesiąca pracy. Teraz na osobę przypada u mnie 787,5 zł, ale do tego doliczane jest stypendium socjalne syna z 2014 roku tj. około 5,5 tyś w ciągu całego roku. Według powyższego moje dochody to ok. 900 zł na osobę. Tylko, że na chwilę obecną to nieprawda. Może poczekam na uzasadnienie decyzji, albo przejdę się jeszcze raz i „właściwa”Pani, już po urlopie mi wszystko wyjaśni. Napiszę jak było. Narazie dziękuję i pozdrawiam.

    • 2 września 2016 o 10:42 pm
     Permalink

     Witam,
     Uniosłam oczy ku niebu i …nie dojrzałam gromów, a by się przydały :P.
     Z taką sytuacją jeszcze się nie spotkałam, by organ administracji informował stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a później by nie było takiej możliwości, bo nie ma pani, bo nie ma dostępu itd. Szok!
     Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz za jakiś czas udać się jeszcze raz do urzędu, ale na ten dzień zabierz ze sobą zapas cierpliwości 🙂 Na pewno najwięcej będziesz mogła powiedzieć (i ja również), gdy już otrzymasz decyzję i jej uzasadnienie. Wówczas będzie można też zastanowić się czy odwołanie ma jakikolwiek sens i szansę powodzenia.
     Pozdrawiam serdecznie i czekam na wiadomość jak sprawa potoczyła się dalej.

 • 28 sierpnia 2016 o 7:40 pm
  Permalink

  Witam
  W 2014r otrzymywałam wynagrodzenie za staż z funduszu Europejskiego przez 5 miesięcy 07-11/2014r. Panie w MOPSie doliczyły mi go do dochodu i przez to dostałam odmowną decyzję. Moje pytanie, czy ten dochód powinien być traktowany jako dochód utracony i nie powinien być wliczony? Proszę o odp, bo nie wiem czy pisać odwołanie. A jeżeli tak to do kogo odwołanie skierować, na MOPS czy jakąś wyższa instancję?

  • 30 sierpnia 2016 o 9:49 pm
   Permalink

   Witam,
   Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (art.2 pkt 19) utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:
   ppkt b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
   pkt c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
   Rozumiem, że na staż z EFS skierowano Cię z urzędu pracy? Jeżeli tak, podnosiłabym w odwołaniu, że było to świadczenie, które powinno być traktowane jak zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych, bo jego otrzymanie było związane z przyznaniem Ci statusu osoby bezrobotnej.
   Jeżeli staż nie był związany z rejestracją w urzędzie pracy, podnosiłabym, że stanowił inną pracę zarobkową.
   Odwołanie kierujesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (wyższa instancja niż MOPS), ale składasz je za pośrednictwem MOPS-u. Wszystkie informacje na ten temat masz w artykule pod którym piszemy 🙂

 • 28 sierpnia 2016 o 11:25 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie. Mój dochód za 2014 przekroczył o 8 zl na osobę. Odwolalam się od tej decyzji gdyż w 2015 przebywała na urlopie macierzyńskim płatnym 80% i w 2016 wróciłam do pracy ale zarabiam dużo mniej niż w 2014. Ale jeszcze nie dostałam odpowiedzi. Moje pytanie brzmi tak czy jeśli zrobię korektę PIT za 2014 teraz czy mam szansę dostać wyrównanie od kwietnia jeśli oczywiście dostanę odmowę od sko?

  • 29 sierpnia 2016 o 8:58 pm
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie, jeżeli nie dokonałaś korekty PIT za 2014 rok przed wniesieniem odwołania do SKO, w przypadku dokonania tej korekty teraz musiałabyś donieść pismo uzupełniające odwołanie, by organ miał szansę uwzględnić zmiany, które naniesie urząd skarbowy. Tylko wówczas byłaby szansa na otrzymanie wyrównania od kwietnia.

 • 29 sierpnia 2016 o 3:31 pm
  Permalink

  Witam.

  Czy może mi Pani napisać czy dostała Pani skan decyzi bo wysłałam ze 2 razy ale nie wiem.

 • 29 sierpnia 2016 o 5:45 pm
  Permalink

  Witam
  Dostaliśmy decyzję odmowną. Nie mamy zastrzeżeń do naliczenia dochodu osiągniętego przez żonę. Ale zadziwia mnie sposób naliczenia mojego dochodu. Od połowy roku 2013 prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i w roku 2014 poniosłem stratę. Pierwszy dochód uzyskałem w 2015 w lutym w wysokości ~2600zł, w marcu była strata, a drugi dochód był w kwietniu ~2000zł. Ten drugi dochód (2000zł) został doliczony do miesięcznego dochodu mojej żony i podzielony przez 3. W decyzji powołali się na art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu rodziny: […3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego
  po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich
  ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
  powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,
  jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.]
  Jest wyraźnie napisane, że powinni wziąć pod uwagę dochód w miesiącu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu czyli w moim przypadku marzec, w którym miałem stratę.
  Ten sposób naliczania przeczy jakiejkolwiek logice. Wg mnie powinniśmy dostać 500+ za rok 2014 bez żadnego „ale”. Czarno na białym mam wykazane, że w 2014 r. nie miałem dochodu!

  • 31 sierpnia 2016 o 2:20 pm
   Permalink

   Witam,
   Z obliczaniem dochodu do 500+ jest tak, że rok 2014 jest rokiem bazowym, ale organ bierze pod uwagę wszystkie zmiany, jakie zaszły na przestrzeni 2015 i 2016 roku aż do teraz. Dlatego każdy dochód uzyskany jest dodawany do dochodów z 2014 roku. Natomiast w Waszym przypadku faktycznie sposób obliczenia Twojego dochodu budzi wątpliwości. Słusznie zauważasz, że zgodnie z art. 7 ustawy wzięty pod uwagę winien być dochód za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, a więc w Twoim przypadku za miesiąc marzec 2015, a nie kwiecień. Organ powinien ustalić ten dochód jako 0.
   Jak najbardziej możesz napisać odwołanie i podnieść w nim błędne ustalenie stanu faktycznego poprzez błędne dokonanie obliczeń dochodu Twojej rodziny.

 • 29 sierpnia 2016 o 7:52 pm
  Permalink

  Witam serdecznie, dziś otrzymałam odmowną decyzję dotyczącą przyznania świadczenia na dziecko moje i męża (mąż posiada 2 dzieci z pierwszego małżeństwa). Początkowo w wyroku rozwodowym władza rodzicielska została przyznana matce dzieci jednak w praktyce była to opieka naprzemienna. W lipcu bieżącego roku uprawomocnił się wyrok sądu zmieniający pierwotny i określający wspólną opiekę rodzicielską (jednak nie występuje słowo „naprzemienna”). Mąż razem ze swoją byłą żoną zawarli porozumienie oraz sporządzony został plan wychowawczy. Urzędnicy natomiast uznają, iż świadczenie na nasze wspólne dziecko liczone jako trzecie nie należy nam się co moim zdaniem jest kompletną bzdurą. Mam zamiar odwoływać się. Co pani sądzi na ten temat?
  Czy mogę wysłać Pani kopie wyroków i decyzji na maila?
  pozdrawiam serdecznie

  • 31 sierpnia 2016 o 2:04 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Oczywiście, prześlij do mnie zdjęcie/scan wyroków i decyzji na maila, zobaczę co można zrobić w tej sytuacji.
   Pozdrawiam 🙂

   • 1 września 2016 o 10:17 pm
    Permalink

    Witam ponownie, z góry dziękuję za pomoc. kopie wczoraj zostały przesłane.
    pozdrawiam

 • 30 sierpnia 2016 o 9:10 pm
  Permalink

  Witam. Dostałem odmowę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko z powodu przekroczenia dochodu – MOPS uwzdlędnił dochód z PIT39 ze zbycia mieszkania, gdzie te pieniądz już zostały w pełni wydane na zakup innego mieszkania. Proszę o pomoc, na jakiej podstawie odwołać się do SKO? Co należy oisać w odwołaniu i jakie dokumenty załączyć do odwołania? Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam.

 • 31 sierpnia 2016 o 12:25 am
  Permalink

  Czy zdąży dotrzeć ta korekta do urzędu skarbowego??

 • 31 sierpnia 2016 o 12:29 am
  Permalink

  Witam serdecznie mam pytanie do pani gdyż widzę że jest pani osobą od której wiele można dowiedzieć się na temat 500+. Moja sytuacja wygląda następująco otrzymałem decyzję odmowna dnia 30-08 2016 roku gdyż pismo wcześniej nie dotarło do mnie na czas na początku zagubione awizo później zagubienie dokumentów w mops, w związku z tym mam pytanie odnośnie 14 dniowego odwołania się od decyzji, czy jest od momentu odebrania owej decyzji??? Następnie mam pytanie mój dochód z działalności gospodarczej to kwota 827 miesięcznie rozliczam się wraz z żoną mamy 1 dziecko żona miała dochód w roku 2014 jedynie 350zł w roku 2015 nie pracowała wiem że po wyłączeniu jej dochódu i tak za wiele to nie pomoże nie uwzględniłem jej dochódu wcześniej gdyż będzie to ok 817 na osobę. Ja w roku 2015 znacznie utraciła dochody z tytułu prowadzenie działalności,, konkurencja słabsza sprzedaż itp, czy w związku z utratą dochódu 2015 r wychodzi ok 750 zł na osobę jestem w stanie coś wskurac pisząc odwołanie?? Słyszałem też o możliwości korekty ulgi podatkowej na dziecko z której skorzystałem czy jest jeszcze możliwość zrobić po takim czasie korektę? Bardzo proszę o informację dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie Wasilewski, czy zdąży dotrzeć ta korekta do urzędu skarbowego pozdrawiam

  • 1 września 2016 o 9:42 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Czas na odwołanie się od decyzji odmownej (14 dni) biegnie oczywiście od dnia, w którym odebrałeś decyzję.
   Co do Twojego pytania: większe szanse uzyskania pozytywnej decyzji są po dokonaniu korekty deklaracji podatkowej i spełnienie przez to kryterium dochodowego wyznaczonego ustawą niż przy wskazywaniu obniżenia dochodu.
   Korekty można dokonać w ciągu 5 lat od momentu złożenia deklaracji.
   Korekty dokonujesz poprzez złożenie nowej, prawidłowo wypełnionej deklaracji PIT-37 i dołączenie pisemnego uzasadnienia korekty. Różnica polega na tym, że w części A deklaracji PIT-37 w poz. 10 należy zaznaczyć opcję „korekta zeznania”, dołączasz też pisemne uzasadnienie korekty. Musisz również zwrócić urzędowi skarbowemu kwotę będącą różnicą w wypłaconym Ci zwrocie podatku a kwotą naliczoną w korekcie + odsetki za okres od złożenia pierwszej deklaracji do teraz.
   Jeżeli zgłosisz się do urzędu skarbowego wcześniej niż złożysz odwołanie, otrzymasz zaświadczenie o złożeniu korekty i będziesz mógł dołączyć je do odwołania. Jest duża szansa, że urząd skarbowy dokona zmian na czas 🙂
   Pozdrawiam serdecznie

 • 31 sierpnia 2016 o 6:25 pm
  Permalink

  witam ponownie 🙂 piszę ponownie z zapytaniem 🙂 w dniu dzisiejszym dzwoniłam do mopsu i dowiedziałam się, że moje odwołanie do SKO zostało wysłane 22 sierpnia i że SKO teoretycznie ma 30 dni na rozpatrzenie mojego odwołania, a wiec czekam … 🙂 jednak w miedzy czasie nastąpiła zmiana mojej sytuacji .. sprawa wygląda tak, że od 1 września mam umowę w nowej firmie – 1/2 etatu z zarobkami w wysokości niewiele ponad 700 złotych ( zarobki się nie zmieniły, ale mam umowę u nowego pracodwacy oraz świadectwo pracy z poprzedniej firmy. Wyczytałam na forach, że dopóki nie dostanę odpowiedzi z SKO nie mogę złozyc nowego wniosku a inni pisali,że moge to zrobic tyle,że mam zastrzec,że dopoki nie dostane odpowiedzi z SKO złożony przeze mnie wniosek ma być w „zawieszony”. i tu moje pytanie – co zrobić ? czy składać nawy wniosek, czy czekac na decyzje z SKO ? dziekuję i pozdrawiam 🙂 Ania 🙂

  • 2 września 2016 o 9:59 pm
   Permalink

   Witam 🙂
   W mojej ocenie jeżeli złożyłaś odwołanie i jest ono obecnie w SKO, to złożenie nowego wniosku oznaczałoby, że oczekujesz wszczęcia drugiego postępowania w tej samej sprawie (a to nie dość, że jest niedopuszczalne, to jeszcze może być potraktowane jako próba wyłudzenia, które jest karalne).
   Zrobiłabym zupełnie coś innego. Napisałabym pismo zatytułowane „pismo uzupełniające odwołanie” i wskazałabym w nim, że w dniu 1.09 zawarłaś nową umowę o pracę, co powoduje zmianę Twojej sytuacji dochodowej i w związku z  powyższym także powinno zostać uwzględnione przy dokonywaniu analizy Twojej sytuacji. Oczywiście dołączyłabym kserokopie świadectwa pracy i nowej umowy.
   Pozdrawiam serdecznie 🙂

 • 31 sierpnia 2016 o 7:59 pm
  Permalink

  Witam. W 2014, 2015 i 2016 roku dochod uzyskany z tytulu wynagroddzenia za prace w mojej rodzinie nie przekraczal 1200 zl na osobe co teoretycznie upowaznialoby nas do otrzymania 500+ z uwagi na niepelnosprawnosc dziecka. Pomimo zlozenia wniosku nie otrzymalismy tego swiadczenia poniewaz w 2014r dostalem z zakladu pracy jednorazowe dofinansowanie w kwocie 12 000zl. Kwota ta byla opodatkowania i wliczyla sie do dochodu za 2014r i znacznie zawyzyla moje zarobki. Pieniadze te przeznaczylem na remont mieszkania. Byla to jednorazowa kwota. SKO podtrzymalo odmowna decyzje MGOPS tlumaczac to przekroczeniem kryterium dochodowego. Czy warto wniesc skarge do NSA tlumaczac to trwalym obnizeniem dochodu w 2015 i 2016 r.

  • 2 września 2016 o 10:07 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy możesz przesłać do mnie na maila scan decyzji SKO? Chciałabym poznać uzasadnienie tej decyzji.
   Mam również pytanie: Czy odwołując się do SKO dołączyłeś jakiś dokument, wskazujący na to, że kwota 12000 zł stanowiła jednorazowe dofinansowanie?

   • 3 września 2016 o 5:47 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedz. Na maila przeslalem skan decyzji.

  • 10 grudnia 2016 o 2:13 pm
   Permalink

   Witam ponownie. Warto bylo zlozyc skarge do WSA poniewaz w dniu 06.12.16 na rosprawie Sad uchylil decyzje SKO:) Sad uznal ze jednorazowe dofinansowanie do zakupu mieszkania w 2014 ktore wlizcylo mi sie do dochodu nie powinno byc brane pod uwagę bo jest to dochod ktory utracilem bezpowrotnie. Skozystalem z wzoru skargi na tej stronie. Warto walczyc do końca.

   • 10 grudnia 2016 o 11:18 pm
    Permalink

    Bardzo, bardzo się cieszę 🙂 Dziękuję za informację i komentarz 🙂
    Masz rację – warto walczyć do końca!

 • 1 września 2016 o 5:39 pm
  Permalink

  witam
  uff przebrnęłam do końca strony 😉
  Moja sytuacja jest taka: razem z partnerem wychowujemy naszego synka. Partner pracuje na umowe o prace a ja jestem do pażdziernika na zasiłu dla bezrobotnych. W maju zlozylam na malego wniosek o 500+. W sierpniu dostałam na konto 500 zł na maj. W urzędzie dowiedziałam się że w kwietniu, czerwcu, lipcu i sierpniu przekroczyliśmy dochód o ile nie wiem bo Pani urzędnik nie była w stanie mi tego powiedzieć, mówiła tylko że wysłali do nas pismo w którym jest wszystko wyjaśnione (tylko szkoda ze już mamy wrzesień a nic do nas nie doszło). Teraz mam do Pani wspaniałej i wszechwiedzącej pytanie: wiedząc że we wrzesniu nasz dochod napewno nie przekroczy 800 zl na osobe możemy na nowo składać wniosek w urzędzie? Czy czekac do pazdziernika aż całkiem utracę dochód? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam!

  • 2 września 2016 o 10:36 pm
   Permalink

   Witam,
   Dużo tych komentarzy – wiem 🙂 Miło, że udało Ci się dobrnąć do końca 😀
   Nie bardzo rozumiem w jaki sposób w Waszej sytuacji mogliście przekroczyć kryterium dochodowe w kwietniu, czerwcu, lipcu i sierpniu, a w maju nie. Jak rozumiem nie otrzymałaś decyzji do ręki?
   Pierwsze, co zrobiłabym na Twoim miejscu, to wybrałabym się do urzędu i poprosiła o wydanie duplikatu decyzji. Kolejny krok to przesłanie decyzji do mnie (scan/zdjęcie) na maila. Cała sytuacja wydaje mi się tak dziwna, że najpierw chciałabym ją rozjaśnić, a dopiero później rozważyć kiedy i czy w ogóle powinniście składać nowy wniosek, czy też może inne pismo.
   Pozdrawiam 🙂

   • 12 września 2016 o 3:26 pm
    Permalink

    Witaj, dziękuję za odpowiedź. Byłam dziś w urzędzie i wszystko mi wyjaśnili. Niestety przekraczamy kilka gorszy próg dochodowy. Na nowo mogę składać wniosek na początku listopada jak mój dochód z PUP zostanie utracony. Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂

    • 12 września 2016 o 10:01 pm
     Permalink

     Witaj,
     Szkoda bardzo, ale czasem tak niestety bywa :/
     Koniecznie złóż wniosek w listopadzie, mam nadzieję, że wówczas szybko zapadnie decyzja pozytywna 🙂
     Pozdrawiam serdecznie!

 • 2 września 2016 o 1:55 pm
  Permalink

  Dostałam informację, że moja decyzja będzie odmowna przez marne stypednium socjalne i zaliczkę alimentacyjną, którą otrzymywałam w 2014 r. Jednak tu rodzi się moje pytanie.
  Rokiem bazowym jest rok 2014 i wpływ na dzisiejszy 2016 rok ma i rok 2014 i 2015 więc czy nie można by uznać, że owa zaliczka alimentacyjna i stypednium „przechodzą” do roku 2015, w roku 2015 miałam już etat, który straciłam i mam inny więc ten dochód też został utracony i teraz mam w 2016 „czystą” sytuację ibejmującą jedynie obecny dochód?

  • 3 września 2016 o 2:56 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie bardzo rozumiem w jaki sposób zaliczka alimentacyjna i stypendium socjalne miałyby „przejść” do roku 2015, czy możesz wytłumaczyć mi o czym myślałaś?
   Rozumiem, że w chwili obecnej nie otrzymujesz już zaliczki alimentacyjnej ani stypendium?

   • 5 września 2016 o 12:21 pm
    Permalink

    Nie, obecnie pracuję jedynie na etacie. Myślałam o tym w ten sposób, że nielogiczne dla mnie jest to, że nie biorą jednak roku 2015 w liczeniu dochodu. W 2014 miałam marną pomoc socjalną, wychowywałam samotnie córkę, dziennie studiowałam i końcem 2014 zaczęłam staż, który się ciągnął do 2015 i zostałam zatrudniona za minimalną krajowa. Boli mnie to, że nikt nie liczy, że w każdym z tych lat nie przekroczyłam dochodu 800 zł na osobę. U niektórych, jeśli sytuacja się zmieniała jeszcze w 2015 roku to ten 2015 rok wpływa na decyzję, więc pomyślałam, czy nie da się zaliczyć tego nieutracającego się stypendium i zaliczki alimentacyjnej do roku 2015, a terez liczyć sam dochód z etatu w 2015 jako utracony… Chyba to jednak jest nielogiczne, próbuję po prostu szukać argumentacji do odwołania, bo to zrobię na pewno, choćby do sądu aż to miało dojść. Według mnie nieścisłością jest, że zaliczka alimentacyjna i stypednium socjalne nie są dochodem utraconym, a jednocześnie pomoc z opieki społecznej i zasiłek rodzinny nie są liczone do dochodu. Doczytałam się, że jest to inan klasyfikacja dochodu i dlatego te 2 pozycje są wliczane. Ustawa o 500+ odsyła do Ustawy o zasiłkach rodzinnych a tam znów wszystkie te pozycje są dochodem nieopodatkowanym, więc tu nie pasuje cała ta klasyfikacja dochodu… Będę wdzięczna za podpowiedź.

    • 5 września 2016 o 5:19 pm
     Permalink

     Ustawa o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wskazuje faktycznie, że stypendium socjalne jest dochodem, podobnie jak zaliczka alimentacyjna. Fakt – nikt nie pomyślał o tym, że dochody te można utracić i nie umieszczono ich w tzw. koszyku dochodów utraconych. To już „wina” ustawodawcy, a nie urzędników rozpatrujących wnioski.
     Gdybym była na Twoim miejscu, po prostu wskazałabym w treści odwołania, że stypendium socjalne i zaliczka alimentacyjna to dochody, które owszem otrzymywałaś, ale których od pewnego czasu już nie posiadasz oraz że utraciłaś je bezpowrotnie.
     Bardzo rzadko zdarza się, by SKO uchyliło decyzję, która była wydana zgodnie z przepisami prawa, ale dopiero po wyczerpaniu toku administracyjnego możesz skierować sprawę do sądu.

 • 5 września 2016 o 6:34 pm
  Permalink

  Witam! Pisze do Pani z pewnym zapytaniem. W lipcu 2015 roku przyszła na świat nasza córka, jest ona naszym pierwszym dzieckiem ale postanowiliśmy złożyć wniosek o 500+, ponieważ nasza sytuacja materialna jest kiepska. Dziś dostałam odpowiedź, że nasz dochód na osobę wynosi 809,98zl. Czy jest sens aby się jakoś odwołać? Niecałe 10zl i mamy przekreślone tyle pieniążków, a tym bardziej że ja nie pracuje, nie mam żadnego zasiłku macierzyńskiego ponieważ pracowałam tylko 5 miesięcy na 3/4 etatu i utrzymuje nas mąż który zarabia ok. 2000-2500zl + premia roczna ok 500zl. Może mi Pani jakoś pomóc? Pozdrawiam

  • 6 września 2016 o 8:48 pm
   Permalink

   Witam,
   W jaki sposób organ ustalił Wasz dochód na osobę? Czy Twój dochód został uznany za dochód utracony? Od kiedy pracuje Twój mąż? Jaki dochód został u niego wzięty pod uwagę? Z PIT-37 za 2014 rok, czy za którykolwiek z miesięcy późniejszych?

 • 6 września 2016 o 11:23 am
  Permalink

  Witam . Właśnie dostalam odwołanie .wyłączyli ze dochód wynosi 833zl na osobę. Biorą zarobki z 2014 a więc wtedy się uczyłam i dochodow nie miałam . Natomiast podjęłam pracę w grudniu 2015 roku i wzięli to pod uwagę ze polepszyla się nam sytuacja. Tyle ze przepracowalam tylko miesiąc po czym poszłam na zwolnienie a teraz jestem na macierzyńskim 80% więc sytuacja nam się pogorszyła. Bo dostaje mniej pieniędzy niż jakbym pracowała. Czy w tej sytuacji mogę pisać odwołanie ?

  • 8 września 2016 o 11:19 am
   Permalink

   Witam,
   A jak wygląda sytuacja dochodowa Twojego męża/partnera od 2014 roku do teraz?

   • 10 września 2016 o 10:40 am
    Permalink

    Zmiana pracy u męża nastąpiła. Ale brali pod uwagę dochody z 2014 i miał na umowie najniższa krajowa. Natomiast od końca 2015 R zmienił pracę i ma wpisana na umowie stawkę godzinowa . Nie wiem czy mam pisać odwołanie bo termin mi upływa w poniedziałek więc proszę o radę .

    • 10 września 2016 o 3:54 pm
     Permalink

     Jeżeli organ przyjął zarobki Twojego męża za 2014 rok, podczas gdy nastąpiła zmiana miejsca pracy, popełnił błąd. Dochód za 2014 rok powinien zostać uznany za utracony, a ten, który pojawił się od końca 2015 roku za uzyskany.
     Napisanie odwołania i złożenie go nic nie kosztuje, a zawsze jest szansa, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze inaczej oceni sytuację niż organ I instancji, więc jeżeli pytasz o moje zdanie – siadaj i pisz 🙂

     • 11 września 2016 o 1:08 pm
      Permalink

      Dziękuję za pomoc 🙂 Biorę się za pisanie 🙂

     • 12 września 2016 o 10:06 pm
      Permalink

      Proszę bardzo 🙂 Mam nadzieję, że zdążyłaś 🙂

 • 7 września 2016 o 9:00 pm
  Permalink

  Witam, dostałam dzisiaj odmowną decyzje…dochód naszej 3osobowej rodziny przekroczył o 0,13zł z jednej strony się śmiać a z drugiej płakać 🙁 obydwoje z mężem jestesmy zatrudnieni na najniższą krajowa, od stycznia do kwietnia 2014 byłam na chorobowym, w kwietniu 2014r
  urodziłam synka i przeszłam na roczny macierzyński,po czym w maju2015 rozwiązałam umowę o pracę z dnia na dzien podjęłam inną pracę tez na najniższej krajowej.czy mam jakakolwiek szanse na to żeby uzyskać 500+

  • 8 września 2016 o 10:31 pm
   Permalink

   Witam,
   W drugim komentarzu wskazałaś, że Twój mąż pracuje cały czas w tej samej firmie. Zmiany więc dotyczą tylko Twojego dochodu.
   W sytuacji, gdy dochód przekroczył Wam tak nieznacznie limit wyznaczony ustawą, proponowałabym Wam zrobić korektę zeznania podatkowego za 2014 rok (można ją zrobić w ciągu 5 lat od złożenia deklaracji, a więc także teraz).
   Korekty dokonujesz poprzez złożenie nowej, prawidłowo wypełnionej deklaracji PIT-37 i dołączenie pisemnego uzasadnienia korekty. Różnica polega na tym, że w części A deklaracji PIT-37 w poz. 10 należy zaznaczyć opcję „korekta zeznania”, dołączasz też jej pisemne uzasadnienie. Musisz również zwrócić urzędowi skarbowemu kwotę będącą różnicą w wypłaconym Ci zwrocie podatku a kwotą naliczoną w korekcie + odsetki za okres od 2014 roku do teraz.
   Możesz zrzec się ulgi na dziecko za miesiąc lub 2, nie musi to być zwrot ulgi za cały rok.
   Musisz po prostu policzyć jaka kwota zwróconej ulgi wystarczy, by Wasz dochód nie przekroczył 800 zł na osobę w miesiącu.

 • 8 września 2016 o 9:23 pm
  Permalink

  Mąż od 9lat pracuje w tej samej firmie na najniższej krajowej

 • 10 września 2016 o 5:46 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie , tez dostałam odmowę. Nasza rodzinka to ja , partner i nasza córka. Mam umowę o pracę od maja tego roku a partner jest na bezrobociu z prawem do zasiłku. Partner płaci alimenty na córkę z poprzedniego związku. Moje pytanie brzmi czy powinni nam odliczyć alimenty od dochodu, bo w Centrum Świadczeń słyszałam dwie wersje , jedna ze tak a druga ze nie bo partner ma zasiłek a nie dochód z umowy o pracę ?! Wczoraj dostałam odmowe i nie bardzo wiem co zrobić bo wydaje mi się ze alimenty powinny być odliczone od dochodu tak jak przy rodzinnym. Proszę o pomoc

  • 10 września 2016 o 7:41 pm
   Permalink

   Witam,
   Alimenty powinny zostać odliczone od dochodu niezależnie od tego z jakiego źródła Twój partner uzyskuje dochód. W sytuacji, gdy nie odliczono alimentów, a Wasz dochód mieści się w kryterium określonym ustawą (800 zł/osobę na miesiąc lub 1200 zł przy dziecku niepełnosprawnym), obowiązkowo się odwołaj.

 • 12 września 2016 o 1:25 pm
  Permalink

  Witam Złożyłam wniosek do Centrum Świadczeń 18 maja ( na pierwszego syna) bardzo długo czekałam na odpowiedź którą dostałam 9 września – data na decyzji przepisowa 18 maja – decyzja odmowna – przekroczyłam dochód o 98 groszy . zaznaczę że jestem samotną matką, pracuję .Do dochodu wliczyli alimenty które dostaję z funduszu alimentacyjnego do września tego roku .najprawdopodobniej obecnie już nie dostane alimentów na dzieci bo przecież kryterium jest wciąż 725 zł. Dodam że były to znaczące alimenty gdyż na 3 dzieci 1400zł ale żaden tatuś nie płacił dobrowolnie alimentów i żaden nie będzie tego robił bo mają swoje dzieci głęboko w d….niestety. mam zamiar napisać odwołanie …bo przecież 89 gr – to dość śmieszne przekroczenie dochodu biorąc pod uwagę że 500+ należy sie wszystkim na 2 i kolejne dziecko nawet jak ktoś ma dochody w tysiącach

  • 12 września 2016 o 10:21 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy alimenty z funduszu stanowiły Twój jedyny dochód w 2014 roku? Czy też może uzyskiwałaś dodatkowo dochód z tytułu umowy o pracę? Może lepszym wyjściem niż odwołanie byłoby złożenie korekty zeznania podatkowego za 2014 rok, oddanie części ulgi i zmniejszenie w ten sposób dochodu Twojej rodziny?

 • 14 września 2016 o 9:32 am
  Permalink

  witam ponownie 🙂 w dniu wczorajszym dostałam decyzję odmowną z SKO … :/ twierdzą ponownie jak mops, że aneks do umowy z całego na pół etetu nie jest zarobkiem utraconym … według mnie toatalna paranoja ale cóż … polska ! miałam skłądac odwołanie do sądu administracyjnego ale …. znam opieszałość polskich sądów i wiem, ze sprawa może się ciągnąc nawet do roku czasu … i nie wiem czy mi sie chce .. z jednej strony nic nie trace ale z drugiej … tak jak pisałam wczesnie od 1 wrzesnia mam umowe na pol etatu w nowej firmie, wczesniej radziłaś mi abym napisała pismo uzupełniające odwołanie, niestety nie zdązyłam :/ tak wiec jezeli mam czekac nie wiadomo ile na decyzje sądu , mam wrazenie ze moze lepiej bedzie poprostu złozyc nowy wniosek i pobierac swiadczenie od wrzesnia 🙂 pozdrawiam Ania

  • 14 września 2016 o 2:46 pm
   Permalink

   Witam ponownie,
   Rozumiem, że SKO okazało się być szybsze od Ciebie? 😛
   To tak pół – żartem, pół – serio, ale oczywiście szkoda bardzo, że się nie udało 🙁
   Rozumiem Twoją decyzję dotyczącą złożenia nowego wniosku, tak na pewno będzie dużo, dużo szybciej 🙂
   Pozdrawiam serdecznie!

   • 14 września 2016 o 4:22 pm
    Permalink

    no na to wychodzi – byli szybsi 🙂 raz jeszcze bardzo dziękuję za bezintersowną pomoc 🙂 ale tak jak napisałam, szkoda mi czasu i energii na odwoływanie się do sądu , bo mam wrażenie, że tak czy inaczej decyzja mopsu będzie podtrzymana , a tak jak mówią lepiej mieć wróbla w garści niż gołębia na dachu 🙂
    oczywiście nadal mam zamiar śledzić Twój blog i być na bieżąco 🙂 pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego Ania 🙂

    • 14 września 2016 o 7:34 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂
     Zgadzam się – lepszy wróbel w garści niż gołąbek na dachu.
     Zapraszam serdecznie do czytania i pisania 🙂 Również życzę Ci wszystkiego dobrego 🙂

 • 14 września 2016 o 6:59 pm
  Permalink

  Witam.Liczę na pomoc. Dziś dostałam odmowę świadczenia 500+. Mąż zarabia najniższą krajową netto 1380 zł (pisało na odmowie) ja macierzyńskie 80% najniższej krajowej ( na wyciągu z zusu było mniej niż 1000zł). W 2014 r byłam za granicą 5 tygodni i zarobek wynosil ok 5000 zł jednak został on utracony. Mąż w 2015 roku pracował 5 miesięcy najniższa krajowa. Jednak małżeństwem jesteśmy od 2016 roku i dziecko również mamy od roku bieżącego. W odmowie przyszło mi że dochód na jedną osobę to 880 zł. Czy jest jakaś możliwość aby 500+ otrzymywać?

  • 14 września 2016 o 7:36 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy możesz podesłać do mnie decyzję, którą otrzymałaś? (przepisowamama@gmail.com). Mogę spojrzeć i wówczas coś doradzić.

   • 14 września 2016 o 11:14 pm
    Permalink

    Oczywiście już wysłane

     • 15 września 2016 o 7:37 pm
      Permalink

      Mam jeszcze takie pytanie. W związku z tym że jest coś takiego że matka która nie ma zatrudnienia dostaje przez rok 1000zl to czy jest możliwość np teraz zwolnienia się z pracy a otrzymywania tego 1000zl i potem dostawania wychowawczego?

     • 15 września 2016 o 8:36 pm
      Permalink

      Rozumiem, że pytasz o tzw. kosiniakowe. To 1000 zł świadczenia, które jest płacone mamom, które nie mają zatrudnienia przez okres pierwszych 52 tygodni życia ich dziecka. Czyli inaczej mówiąc taki substytut zasiłku macierzyńskiego.
      Czy jesteś mamą małego dziecka?

     • 15 września 2016 o 9:52 pm
      Permalink

      Tak w kwietniu tego roku zostałam mamą i dostaje od tego czasu macierzyńskie z pracy w której byłam zatrudniona. W związku z tym że dochód mi przekracza pomyślałam o tym czy mogłabym się z tej pracy teraz zwolnić a korzystać dalej z tego kosiniakowego. Tylko czy potem jest coś takiego jak wychowawcze? Rozważając tą kwestie własnie gdyby nie było wychowawczego to nie byłoby to korzystne

     • 16 września 2016 o 2:32 pm
      Permalink

      Gdybyś teraz się zwolniła, to i tak przysługiwałby Ci nadal zasiłek macierzyński, a nie kosiniakowe, bo w chwili narodzin dziecka byłaś zatrudniona. Czyli rozwiązanie umowy o pracę nie pomogłoby Ci w uzyskaniu niższego dochodu :/

     • 16 września 2016 o 5:41 pm
      Permalink

      Dziękuję bardzo za pomoc liczę jeszcze na odpowiedź na maila. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

     • 17 września 2016 o 4:17 pm
      Permalink

      Proszę bardzo. Mail zwrotny już od wczoraj u Ciebie 🙂 Pozdrawiam.

 • 16 września 2016 o 3:42 pm
  Permalink

  hej mam pytanie, mam jedno dziecko, zgłosiłam wniosek o 500+ maż przebywa na zasiłku chorobowym po ustaniu stosunku pracy przyznano mi świadczenie, jednak musiałam donieść po miesiacu zaswiadczenie o kwocie pobieranego zasiłku chorobowego, gdy dostarczyłam ten dokument byłam pewna ze nie przekroczy, ponieważ nie może przekroczyc 800zł a zasiłek chorobowy wynosił ok 2300zł wiec na 3 osoby nie przekracza, ale Pani w ośrodku dała mi decyzję o uchyleniu z racji tego że w 2014r mąż zbył nieruchomość na kwotę ok 10tys, i w decyzji uzasadniono że próg dochodowy jest przekroczony ponieważ wynosi 1080zł na osobę, po zbyciu nierchomości, rozliczylismy pit 39 i otrzymaliśmy ulgę podatkową, pieniadze z nabycia przeznaczylismy na remont, faktury musimy urzedowi skarbowemu dostarczyc w ciagu 2 lat, mamy czas do grudnia 2016. Mamy potrzebne faktury na wiekszosc kwoty, jeszcze bedziemy remontowac jeden pokój dlatego nie mam na chwilę obecną kompletnych faktur, czy mogę się odwołać od decyzji uchylajacej prawo do swiadczenia ?W końcu pieniadze ze zbycia poszły na remont

 • 16 września 2016 o 9:33 pm
  Permalink

  Witam.. mops wysłał 27. 07. 2016 moje odwołanie do sko i do tej pory nie mam odpowiedzi. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

  • 17 września 2016 o 4:41 pm
   Permalink

   Witam,
   Co do zasady SKO jako organ odwoławczy ma termin miesiąca od otrzymania odwołania na wydanie decyzji. Jednak często niestety zdarza się, że termin ten zostaje przekroczony :/
   Masz 2 wyjścia – albo jeszcze trochę cierpliwie poczekać, albo napisać tzw. wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie.
   Właściwy w sprawie organ uznając Twoje pismo za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. Pamiętaj jednak, że wezwanie do usunięcia naruszenia prawa może być wniesione tylko jeden raz.

 • 18 września 2016 o 1:00 pm
  Permalink

  witam a co jak mąż w 2015 zarabiał netto 2400,a od stycznia 2016 zarabia 1350 netto dostał aneks do umowy,nie ma szans na świadectwo pracy 🙁 .Odwoływać się czy odpuszczać

  • 18 września 2016 o 1:28 pm
   Permalink

   Witam,
   Odwoływać się. Nic to nie kosztuje, a jakiś mały % szansy jest, że odwołanie zostanie uwzględnione 🙂

 • 19 września 2016 o 10:15 pm
  Permalink

  Witam.
  Napisałam do Pani e-mail. Proszę o zapoznanie się z jego treścią i odpowiedź.
  Mam nadzieję, że mi Pani pomoże.
  Pozdrawiam

  • 20 września 2016 o 5:56 pm
   Permalink

   Witam,
   Spróbuję pomóc 🙂 Będę miała czas na dokładne zapoznanie się z Twoim mailem dziś wieczorem.
   Pozdrawiam.

 • 20 września 2016 o 10:35 am
  Permalink

  Witam tez dostałam odmowę z MOPSu tak jak nam kartę stałego pobytu starego wzoru.Bo powiedzieli ze nie ma na karcie oznaki z adnotacja dostęp na rynek pracy.A takie znaki są na nowych kartach wiec tez odwołałam sie do kolegium czy powinny pozytywnie rozpatrzyć sprawę lub proszę powiedzieć jak byc w takiej sytuacji.Wniosek składałam w kwietniu do tej pory nic nie dostałam.Dziekuje z góry.

  • 20 września 2016 o 6:00 pm
   Permalink

   Witam,
   A czy wystąpiłaś z wnioskiem o wydanie nowej karty?

 • 20 września 2016 o 1:47 pm
  Permalink

  Witam serdecznie,
  ja również otrzymała pismo odmowne. Chciałam tylko zapytać czy jeśli w 2014 roku od kwietnia przebywałam na macierzyńskim (wcześniej) L4 to mogą przyjąć ten zasiłek macierzyński jako dochód? Z tego co się dowiadywałam to jest to dochód utracony. Dodam iż w zeszłym roku dostałam rodzinne (za 2014rok) i wtedy nie był wzięty pod uwagę zasiłek jako dochód. Zupełnie tego nie rozumiem. Będę wdzięczna za wszelką pomoc. Pozdrawiam

  • 20 września 2016 o 6:02 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Od kwietnia 2014 roku przebywałaś na urlopie macierzyńskim, a co działo się później? Czy wróciłaś do pracy, czy też zdecydowałaś się na urlop wychowawczy?

   • 20 września 2016 o 6:14 pm
    Permalink

    Prowadzę działalność gospodarczą i po macierzyńskim, który się skończył 30 marca 2015 kontynuowałam tą działalność i kontynuuje ją do dzisiaj.

    • 20 września 2016 o 7:12 pm
     Permalink

     W takim razie kolejne pytanie: czy organ ustalając Twój dochód przyjął zarówno dochód z działalności, jak i z macierzyńskiego?

     • 20 września 2016 o 7:33 pm
      Permalink

      Nie rozumiem, pobierałam tylko zasiłek więc nie było dochodu z działalności.

     • 20 września 2016 o 7:52 pm
      Permalink

      Ale po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego znów uzyskałaś dochód z działalności. Stąd moje pytanie.
      Myślę, że odwołując się od decyzji powinnaś wskazać, że zasiłek macierzyński, który został zaliczony do dochodu Twojej rodziny był związany z faktem prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej przed narodzeniem dziecka, był on wypłacany przez okres 52 tygodni, a po zaprzestaniu jego wypłaty w jego miejsce znów „wszedł” dochód z działalności.
      Ustawa w tzw. koszyku dochodów utraconych nie wymienia zasiłku macierzyńskiego, wymienia wyłącznie zasiłek macierzyński rolników (art. 2 ust. 19 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

     • 20 września 2016 o 8:25 pm
      Permalink

      Jeszcze raz, jeśli mogłaby Pani sprecyzować. Rozumiem, że mój zasiłek macierzyński mógł zostać potraktowany jako dochód (zgodnie z tym co napisała Pani poniżej) to czy w takim razie jest sens składać odwołanie? Jeszcze raz powrócę do faktu tego zasiłku rodzinnego jaki mi przyznano w zeszłym roku za 2014. Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? Bo ja o tym myślę, jako o potwierdzeniu, że jednak w wypadku rodzinnego macierzyńskie to nie był „dochód”. Czy mogę też się oprzeć na tym argumencie?

     • 20 września 2016 o 8:48 pm
      Permalink

      Oczywiście, że możesz oprzeć się o fakt przyznania Ci zasiłku rodzinnego przy przyjęciu do kryterium dochodowego dochodu za rok 2014, bo ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (a więc ta, która wprowadza 500+) odsyła do definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych (a więc tej, która m.in. reguluje zasiłek rodzinny).
      Twój zasiłek macierzyński został potraktowany jako dochód, ale powinnaś mimo tego napisać w odwołaniu, że stanowił on dochód wyłącznie w okresie, w którym nie uzyskiwałaś dochodu z działalności, a skoro ponownie ten dochód z działalności uzyskujesz, to organ winien wliczyć do dochodu Twojej rodziny dochód uzyskiwany przez Ciebie z działalności, a nie z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

     • 20 września 2016 o 8:54 pm
      Permalink

      Bardzo dziękuję 🙂 przede wszystkim za poświęcony czas. Niesamowite, że czasem ludzie potrafią pomóc bezinteresownie. Pozdrawiam bardzo mi Pani pomogła.

     • 20 września 2016 o 8:57 pm
      Permalink

      Proszę bardzo 🙂 Trzymam kciuki, żeby się udało 🙂
      PS Możesz w treści odwołania użyć sformułowania typu „uzyskany przeze mnie zasiłek macierzyński był świadczeniem przysługującym mi ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą, nie zaś świadczeniem odrębnym, z tego też względu nie powinien być wliczany do dochodu mojej rodziny w sytuacji, gdy w jego miejsce ponownie uzyskuję dochód z działalności gospodarczej”

 • 20 września 2016 o 9:32 pm
  Permalink

  Jeszcze tylko jedno pytanie (wiem, że jest późno). Na tym piśmie odmownym jest zapis : „art 2 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci stanowi, iż dochód oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny (…) ” bla bla bla, pkt „f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. Jak mam to rozumieć? czy to nie jest właśnie wzmianka o dochodzie utraconym? I tak jak Pani wspomniała na temat macierzyńskiego uzyskanego z ubezpieczenia społecznego rolników jest mowa w osobnym punkcie, tudzież „i”.

  • 20 września 2016 o 9:57 pm
   Permalink

   Utrata zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dotyczy osób, których umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, a później otrzymywały zasiłek macierzyński mimo utraty zatrudnienia lub osób, które np. miały umowę zlecenie, ale dzięki niej „wypracowały” sobie prawo do zasiłku macierzyńskiego mimo zakończenia tego zlecenia.

 • 21 września 2016 o 1:37 pm
  Permalink

  Witam panią bardzo serdecznie
  W roku 2014 i 2015, nie mieliśmy z męzem żadnych dochodow. w kwietniu 2016 mąż rozpoczął działalnosc gospodarczą. Jest na ryczałcie. We wniosku musiałam podac dochod netto z drugiego miesiąca działalnosci. Odliczyłam wszystkie koszty typu zakup narzędzi, paliwo, koszt księgowej,składke zus. Po tych odliczeniach nie przekroczylismy 800zl na osobe. Dzisiaj dostałam odmowe z uzasadnieniem ze na ryczałcie moge odliczyc od kwoty brutto tylko składki na zus i podatek do urzędu skarbowego. pozostałe koszty nie maja znaczenia.
  Czy rzeczywiście tak jest? czy odwołanie ma jakiś sens?
  Pozdrawiam

  • 22 września 2016 o 4:09 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Niestety organy administracji od dochodu z działalności gospodarczej mogą odjąć wyłącznie podatek i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wiem, że rzeczywiste koszty prowadzenia działalności są o wiele wyższe, jednak przy obowiązujących przepisach nie ma możliwości odjęcia od dochodu innych kosztów niż wskazane powyżej.
   Jeżeli w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Twojego męża Wasz dochód wynosi obecnie więcej niż 800 zł na osobę netto/miesiąc (lub 1200 zł, jeżeli w Waszej rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), odwołanie nic nie zmieni.
   Pozdrawiam.

 • 21 września 2016 o 2:44 pm
  Permalink

  Witam,dostalam odmowa 500+ na pierwsze dziecko poniewaz sprzedalismy mieszkanie pomimo ze wszystkie pieniadze przeznaczylismy na cele mieszkaniowe, odwolalam sie do SKO ale i tak dostalam odmowe chociaz w odwolaniu opislam ze wszystkie wszystkie pieniadze ze sprzedazy przeznaczylismy na mieszkanie i dolaczylam pismo urzedowe o zwolnieniu z podatku od osob fizycznych.Chcem sie odwolac do sadu administracyjnego ale nie wiem co mam napisac i jakie jeszcze dostarczy dokumenty aby cofneli te decyzje i przyznali 500+ na pierwsze dziecko.Bardzo prosze o mozliwie szybka odpowiedz bo juz mija mi termin do odolania.Dziekuje.

 • 21 września 2016 o 7:21 pm
  Permalink

  witam

  • 22 września 2016 o 5:25 pm
   Permalink

   Witam, jeżeli masz pytanie – pisz śmiało, odpowiadam, gdy tylko mam na to chwilkę 🙂

 • 22 września 2016 o 6:58 pm
  Permalink

  witam jestem mama ktora wychowuje sama syna .Syn nie ma rety po ojcu poniewaz zabraklo skladkowych 2 lat . Zlozylam o 500 plus dostalam odmownie ,wiec sie odwolalam do Samorzadowego Kolegium takze dostalam odmownie chcalam zapytac czy jest sens odwolac sie wyzej.Od maja tego roku zarabiam po 1500zl wiem ze to nie jest dochod utracony poniewaz za rok 2014 zarabialam wiecej ale to dlatego ze moglismy pracowac w soboty od maja nie ma zaklad takiej potrzeby dochod nam przekracza za rok 2014 wynosi on po 944zl na osobe .Prosze mi doradzic czy odwolac sie czy dac juz spokoj .Dziekuje z gory i pozdrawiam

 • 23 września 2016 o 1:23 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie odnośnie przysługiwania 500+ na pierwsze dziecko. Otóż świadczenie to zostało nam przyznane na synka w kwietniu. Nie przekraczaliśmy progu 800zł na osobę. Jestem osobą bezrobotną, opiekuję się dzieckiem, pracuje tylko mąż. Z końcem lipca mąż stracił pracę, został zwolniony z powodu likwidacji stanowisk w firmie. Dostał dwumiesięczną odprawę. W połowie sierpnia zarejestrował się do urzędu pracy. Przyznano mu kuroniówkę, jednak szybko znalazł nową pracę, więc otrzymał niepełną kwotę, około 400zł. Od 1 września rozpoczął nową pracę, w umowie ma wpisane 2350zł brutto, jednak ma teraz dużo nadgodzin więc wypłata będzie wyższa, jeszcze nie wiemy jaka, bo miesiąc nie jest jeszcze przepracowany. Oprócz tego przyznano mu dodatek aktywizacyjny z PUP ok. 415zł brutto. Czy musimy to wszystko zgłaszać do MOPSu? Czy dodatek aktywizacyjny byłby liczony do dochodu naszej rodziny? Obawiam się, że w tym miesiącu możemy przekroczyć próg 800zł na osobę. Również przy zwolnieniu mojego męża otrzymał on trzykrotne pobory na raz, nigdzie tego nie zgłaszaliśmy. Dopiero niedawno znajomi powiedzieli że chyba należy zgłosić to wszystko. Mam już mętlik w głowie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • 24 września 2016 o 5:44 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety Twoi znajomi mają rację – każdą zmianę związaną z dochodami rodziny należy zgłaszać organowi, który wydał decyzję przyznającą 500+ czyli w Waszym przypadku do MOPS-u. Będziesz musiała dostarczyć kserokopie: świadectwa pracy męża, decyzji o uzyskaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, decyzji o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie z urzędu pracy o wypłaconym zasiłku, decyzję o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego oraz nową umowę o pracę męża. MOPS na pewno poprosi o kwotę wynagrodzenia za drugi miesiąc pracy Twojego męża.
   Zgłoś to wszystko jak najszybciej, żeby później nie było problemu z nienależnie pobranymi świadczeniami.
   Pozdrawiam.

   • 26 września 2016 o 12:02 pm
    Permalink

    Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 • 24 września 2016 o 6:31 pm
  Permalink

  Witam
  Dostałem decyzję z odmową dlatego że dochód na osobę wyszedł 801,20 zł
  do mojego dochodu z 2014 r doliczyli zasądzone w 08.11.2012 alimenty na syna w kwocie 400 zł, tylko że przedstawiłem wyrok sądu z dnia 02.02.2016 że od tego dnia otrzymuje alimenty w kwocie 100 zł
  czy to nie jest dochód utracony? dlaczego policzyli mi 400zł skoro postanowieniem sądu z dnia 02.02.2016 otrzymuje 100 zł
  Bardzo proszę o podpowiedź co mam zrobić

  • 24 września 2016 o 9:35 pm
   Permalink

   Witam,
   Najprostszym wyjściem byłoby złożenie przez Ciebie korekty deklaracji PIT za 2014 rok i zwrot części ulgi, jaką uzyskałeś na dziecko. Nie wiem jaki jest skład Twojej rodziny ani czy dochód od tego czasu Ci się nie zmienił (np. czy nie podjąłeś innej pracy). Musiałabym wiedzieć ciut więcej, by móc powiedzieć czy zwrot części ulgi faktycznie byłby dla Ciebie rozwiązaniem. I jaką kwotę musiałbyś zwrócić do urzędu skarbowego.
   Z alimentami jest ten problem, że w tzw. koszyku dochodów utraconych istnieje tylko taki zapis: gdy mowa o „utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych” (art.2 pkt 19 g ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) – nie ma nic o sytuacji, w której alimenty zostają zmniejszone wyrokiem sądu 🙁
   Oczywiście, zawsze pozostaje odwołanie, ale to jest ryzyko, nie ma 100% szansy, że się uda.
   Może napisz mi coś więcej o składzie Twojej rodziny – czy jesteście tylko we dwóch z synem?
   Czy sytuacja dochodowa zmieniała się od 2014 roku do teraz? (poza zmniejszeniem alimentów)

   • 25 września 2016 o 9:02 am
    Permalink

    Witam ponownie
    dziękuję bardzo za odpowiedź
    moja praca nie zmieniła się od 2001 roku ale dochód teraz mam trochę wyższy niż w 2014
    skład mojej rodziny to ja, syn z pierwszego małżeństwa, żona i córka z synem z pierwszego małżeństwa. Powiedziano nam że nie możemy składać razem wniosku tylko osobno dlatego że dzieci nam nie połączą jako wspólne tylko policzą nam wspólny dochód, do mojego dochodu i alimentów doliczyli dochód żony z pierwszego miesiąca (październik 2015) z nowej firmy ponieważ podjęła nową pracę, ale obecne dochody żony są niższe niż w październiku. Napisałem odwołanie posługując się wzorem jeżeli mogę to chętnie prześlę na Emaila do sprawdzenia

    • 26 września 2016 o 11:20 am
     Permalink

     Witam,
     Proszę bardzo.
     Maila już widzę, jeszcze dziś odczytam i odpowiem 🙂

     • 26 września 2016 o 7:36 pm
      Permalink

      Witam serdecznie
      Bardzo, bardzo dziękuję za pomoc i za czas, który poświęcasz dla mnie.
      Jutro złożę odwołanie. Mam jeszcze pytanie, jak długo czeka się z US na korektę zwrotu części ulgi za opiekę nad dzieckiem i w jaki terminie musiałbym złożyć to pismo do SKO, pytam dlatego że od 03 do 07 pażdziernika muszę wyjechać w delegację 🙁

     • 27 września 2016 o 3:47 pm
      Permalink

      Proszę bardzo.
      Korektę deklaracji składasz Ty jako podatnik i jeżeli złożysz ją osobiście w urzędzie skarbowym możesz od razu zwrócić część ulgi i uzyskać pieczątkę na swoim egzemplarzu PIT-37 z korektą. Wówczas w piśmie do SKO załączasz kopię tej korekty. Myślę, że zdążysz przed 3.10 🙂

 • 25 września 2016 o 4:19 pm
  Permalink

  Chcialabym sie zapytac do jakiego sadu w Warszawie mam zlozuc odwolanie w sprawie 500+.Juz dostalam decyzje odmowna w pierwszej instancji i nie wskazano trybu odwolalywczego w decyzji.
  Ten blog jest bardzo przydatny!

  • 26 września 2016 o 11:17 am
   Permalink

   Odwołania od decyzji w sprawie 500+ nie składasz do sądu, adresujesz je do samorządowego kolegium odwoławczego (w Twoim przypadku w Warszawie) i składasz w urzędzie, który wydał decyzję. Urząd przesyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego wraz z całą dokumentacją, jaką zebrał w sprawie.

   W decyzji powinno być tzw. pouczenie czyli wskazanie, że odwołanie składa się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Jeżeli w Twojej decyzji tego nie było, o tym również możesz napisać w treści odwołania. Pouczenie to tzw. element konieczny decyzji.

   PS Miło mi, że Ci się podoba blog 🙂

 • 27 września 2016 o 8:53 pm
  Permalink

  Witam ponownie
  Dzisiaj złożyłem odwołanie do SKO mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ale chcę jeszcze zrobić to, o czym Mówiłaś, czyli korekta do US za 2014 rok, mam już tą korektę przygotowaną proszę Cię tylko o wzór wniosku do uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie.
  Cieszę się, że trafiłem na twojego bloga, przywraca nadzieję, że uczciwie i ciężko pracującym rodzicom też należy się ta pomoc w postaci 500+

  Pozdrawiam Mariusz

  • 28 września 2016 o 5:02 pm
   Permalink

   Witam ponownie,
   Super, że odwołanie już złożone 🙂 Wzór wniosku będzie jutro na blogu 🙂

   Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki, by się udało 🙂

  • 29 września 2016 o 2:37 pm
   Permalink

   Będę mogła zamieścić wzór pisma dopiero jutro wieczorem, zapraszam na bloga jutro po 22 😉

 • 28 września 2016 o 9:13 pm
  Permalink

  WITAM SERDECZNIE!
  MAM PYTANIE
  -JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA ODPOWIEDŹ ODWOŁANIA SIĘ OD DECYZJI DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM?
  -I CZY DOBRZE ZROZUMIAŁAM,ŻE JEŻELI ZROBIĘ KOREKTĘ DO US ZA 2014R I ZROBIĘ ZWROT CZĘŚCI PODATKU ( KTÓRY SIĘ WLICZA DO DOCHODU ) ,TO MAM SZANSĘ ,ABY ZAŁAPAĆ SIĘ NA 500+ (DODAM,ŻE PRZEKRACZAM NIEWIELE PONAD 800 ZŁ/OS
  BARDZO PROSZĘ O ODP.
  DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM

  • 28 września 2016 o 10:50 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Zgodnie z przepisami k.p.a. samorządowe kolegium odwoławcze ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania (30 dni jest liczone od momentu, w którym organ I instancji przekaże akta sprawy). W praktyce bywa różnie, czasem odwołanie rozpatrywane jest w ciągu kilku dni, czasem termin trochę przekracza 30 dni.
   I tak, dobrze zrozumiałaś, jeżeli zrobisz korektę PIT za 2014 rok i zrobisz zwrot części zwrotu podatku, masz jak najbardziej szansę na 500+ 🙂
   Pozdrawiam 🙂