Nie odpuszczaj 500+ Odwołaj się

close-to-me-1438862-639x852Złożyłaś wniosek o 500+ na pierwsze dziecko. Obliczyłaś dochód, jaki przypada na członka rodziny w miesiącu. Wszystko wskazywało na to, że nie przekraczasz kryterium dochodowego wymaganego do przyznania 500+ na pierwsze dziecko (800 zł na osobę miesięcznie lub 1200 zł miesięcznie, jeżeli jedno z Twoich dzieci jest niepełnosprawne).Wiedziałaś, że od 2014 roku do chwili złożenia wniosku o świadczenie 500+ sytuacja finansowa Twojej rodziny ulegała zmianie. Być może Twój mąż uzyskał dochód, bo zmienił pracę, a Ty utraciłaś dochód, bo zdecydowałaś się na urlop wychowawczy. Być może Twój partner pobiera obecnie zasiłek dla bezrobotnych, a Ty wróciłaś do pracy… Zmian mogło być całkiem sporo, ale wszystkie udokumentowałaś, opisałaś w oświadczeniach, a co najważniejsze – liczyłaś i liczyłaś, i jakby nie liczyć – zawsze wychodziło Ci mniej niż 800 zł na osobę.

I nagle przychodzi decyzja. Decyzja odmawiająca prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Ale jak to? To co teraz? Mimo, że spełniasz wymogi ustawy masz nie dostać tych pieniędzy?

Możesz pogodzić się z decyzją organu wypłacającego świadczenie 500+. Możesz potupać nogami, poprzeklinać, pozłorzeczyć, a później machnąć ręką. Ja jednak proponuję Ci całkiem coś innego. Proponuję byś usiadła na spokojnie i jeszcze raz przeanalizowała sytuację finansową Twojej rodziny.

W takim razie weź kilka głębokich wdechów, policz do stu, a następnie odpowiedz sobie: jakie dochody miała Twoja rodzina w roku 2014 i jakie ma teraz? Jeżeli nadal wszystko wskazuje na to, że mieścisz się w kryterium dochodowym wymaganym do uzyskania 500+ na pierwsze dziecko, zapraszam Cię do dalszej lektury. Czas bowiem na kolejny krok – na napisanie odwołania od decyzji.

Załóżmy, że Twoja rodzina to 2 dzieci – córeczka i synek, Twój mąż i Ty. Twoja córeczka urodziła się w grudniu 2015 roku, a Ty zdecydowałaś się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz na otrzymywanie za czas tych 52 tygodni zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy zasiłku.

Zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej 500+ nie nastąpiła u Ciebie utrata dochodu, bo nie straciłaś pracy, a jedynie poszłaś na urlop, a jednak w portfelu da się odczuć, że pieniędzy jest mniej. Nastąpiło bowiem obniżenie dochodu.

Podobnie będzie w sytuacji, w której Twój partner (lub mąż) mimo że nie zmieni pracy, zacznie zarabiać mniej np. w związku z brakiem nadgodzin. Tu również nie ma mowy o utracie dochodu, ale o jego obniżeniu.

Do napisania wzoru odwołania od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko przyjmijmy, że u Twojego partnera (lub męża) nastąpiło właśnie takie obniżenie dochodu. Od kwietnia 2016 roku jego wynagrodzenie jest niższe niż było zarówno w roku 2014, jak i 2015.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 29 kwietnia 2016 roku wydało decyzję o odmowie prawa do świadczenia 500+ na synka wnioskodawcy Jana Kwiecień i przyznaniu prawa do świadczenia 500+ na córkę wnioskodawcy Anetę Kwiecień. Decyzja została doręczona wnioskodawcy – Agacie Kwiecień 5 maja 2016 roku.

Agata Kwiecień ma na złożenie odwołania czas 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a więc musi je złożyć osobiście lub wysłać pocztą najpóźniej 19 maja 2016 roku.

A oto wzór odwołania od decyzji 🙂

Łódź, 15 maja 2016 r.

Agata Kwiecień

ul. Jaśminowa 15

91 – 488 Łódź

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

ul. Piotrkowska 86

90 – 103 Łódź

za pośrednictwem:

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

ul. Urzędnicza 45

91 – 304 Łódź

Odwołanie

od decyzji nr 21/500/16 wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez podinspektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

z dnia 29 kwietnia 2016 roku doręczonej w dniu 5 maja 2016 roku (znak sprawy: 201113/500/16) odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na Jana Kwiecień i przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na Anetę Kwiecień

Na podstawie art. 127 – 129 k.p.a. wnoszę odwołanie od powyższej decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez podinspektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi z dnia 29.04.2016 roku, doręczonej mi w dniu 5.05.2016 roku, zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania poprzez niedokładne wyjaśnienie istniejącego stanu faktycznego.

Na tej podstawie wnoszę o uchylenie przedmiotowej decyzji w części dotyczącej odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na mojego syna, Jana Kwiecień (pkt 1 decyzji).

Uzasadnienie

Decyzją nr 21/500/16 z dnia 29.04.2016 roku działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi podinspektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi odmówił przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na mojego syna, Jana Kwiecień (pkt 1 decyzji).

Ustalając wysokość dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu organ uznał, iż wynosi on 838 zł netto, a więc jest wyższy niż określony ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci limit 800 zł netto. Tym samym organ odmówił przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na moje pierwsze dziecko, a to Jana Kwiecień, uznając, że kryterium dochodowe zostało przekroczone.

Organ dokonał analizy sytuacji finansowej mojej rodziny, uwzględniając zarówno utratę dochodu w związku z wygaśnięciem umowy o pracę mojego męża, Andrzeja Kwiecień w firmie „Majówka” w maju 2015 roku, jak i uzyskanie dochodu związane z podjęciem przez mojego męża pracy w firmie „Jesień” w miesiącu październiku 2015 roku.

Organ przyjął jednakże, iż mój mąż każdorazowo co miesiąc będzie otrzymywał taką samą kwotę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, o czym świadczy przyjęcie za podstawę dochodu wynagrodzenia otrzymanego przez mojego męża w miesiącu następnym po miesiącu październiku 2015 roku. Tymczasem mąż w okresie od października do grudnia 2015 roku otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż otrzymuje począwszy od miesiąca stycznia 2016 roku.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach Andrzeja Kwiecień za okres styczeń – kwiecień 2016.

Nastąpiło więc obniżenie jego dochodu, a co za tym idzie obniżenie dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu, tak, iż dochód ten w chwili obecnej wynosi 725 zł netto na osobę. Tym samym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a wynoszące 800 zł netto miesięcznie na osobę jest przez nas spełnione.

Podnieść należy również, że także orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych wskazuje na właściwe uznanie, iż obniżenie dochodu powinno zostać uznane jako podstawa do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt. II SA/Bd 250/2008: „(…)zdaniem Sądu z przepisów o świadczeniach rodzinnych nie wynika bynajmniej, że utratą dochodu może być wyłącznie utracenie całego dochodu rodziny ubiegającej się o sporne świadczenia. Uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w żadnej mierze nie dają podstawy do formułowania twierdzeń, że pomniejszenie dochodu takiej rodziny o dochód utracony jest możliwe tylko w przypadku, gdy straci ona wszelkie źródła utrzymania. Utrata bowiem może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”

Z uwagi na liczne odesłania w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci do ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioskować należy, iż także w przedmiotowej sytuacji organ winien dokonać analizy sytuacji finansowej mojej rodziny również w oparciu o zmiany, jakie zaszły w wysokości dochodu każdego z jej członków, nawet gdy nie nastąpiła utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.

Agata Kwiecień

W załączeniu:

– odpis pisma,

– zaświadczenie o zarobkach Andrzeja Kwiecień za okres styczeń – kwiecień 2016.

I już. Odwołanie napisane, teraz trzeba je złożyć i czekać 🙂

Oczywiście, podany wzór to tylko przykład. Każda sytuacja jest inna i nawet, jeżeli podoba Ci się treść tego pisma, niekoniecznie będzie ono właściwe dla Ciebie.

Każde odwołanie musi jednak mieć pewne elementy wspólne:

  1. trzeba w nim wskazać stronę postępowania, która wnosi pismo i jej adres (w podanym wzorze jest to Agata Kwiecień),

  2. trzeba wskazać organ, do którego odwołanie jest kierowane i jego adres ( we wzorze jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze) oraz za czyim pośrednictwem zostaje ono złożone (we wzorze jest to Centrum Świadczeń Socjalnych, bo to ono wydało decyzję, od której odwołuje się Agata Kwiecień)

  3. należy wymienić organ, którego decyzja jest kwestionowana

  4. trzeba opisać kwestionowaną decyzję i podać argumenty, które powodują, że chcemy, żeby decyzja została uchylona,

  5. koniecznie trzeba podpisać pismo stanowiące odwołanie.

Odwołanie zawsze wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał kwestionowaną decyzję. Przygotuj 3 egzemplarze wraz z załącznikami. 2 z nich składasz, a 1 zostaje dla Ciebie.

Trzeba je wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. I trzeba to zrobić na piśmie.

Kolejna dobra wiadomość: Odwołanie nie podlega opłacie. Czyli… nic nie ryzykujesz, jeżeli chcesz się odwołać 🙂 Z doświadczenia wiem, że zawsze warto próbować. Spróbuj i Ty, trzymam kciuki 🙂

8.02.2017 Kilka słów tytułem komentarza:

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (ta, która wprowadziła 500+) nie posługuje się pojęciem „obniżenia dochodu”. W ustawie pojawiają się wyłącznie pojęcie „uzyskanie dochodu” (art. 2 ust. 20) i „utrata dochodu” (art.2 ust.19).

Organ administracji nie ma obowiązku uznania obniżenia dochodu za okoliczność uzasadniającą przyznanie świadczenia.  Jednak w ocenie wojewódzkiego sądu administracyjnego w Bydgoszczy znaczenie mieć powinny nie tylko faktyczna utrata dochodu, ale również wszystkie inne okoliczności, które mają wpływ na dochód rodziny. 

Oczywiście orzecznictwo sądów administracyjnych także nie jest wiążące dla organu administracji, bo nie żyjemy w Wielkiej Brytanii czy USA i nie obowiązuje tu prawo precedensu, jednak wyroki sądów są niewątpliwie wskazówką interpretacyjną i mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji strony postępowania. 

Dodam także, że powoli tworzy się baza orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach dotyczących 500+, na które można powołać się pisząc odwołanie. 

Warto się odwoływać i walczyć o swoje, bo … można wygrać. Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze się udaje przed organem odwoławczym. Warto jednak powalczyć.

Poniżej podaję sygnatury dwóch orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, w których Czytelnicy przepisowej mamy uzyskali korzystne dla siebie rozstrzygnięcia, choć nikt poza mną nie utwierdzał ich w przekonaniu, że mają rację:

  • II SA/Ol 1281/16 – wyrok WSA w Olsztynie – ważne dla osób, które otrzymały jednorazową zapomogę od pracodawcy na zakup mieszkania (całość wyroku dostępna jest tutaj)

Jeżeli uważasz, że ta strona Ci pomogła, i Ty możesz mieć swój udział w jej tworzeniu – więcej informacji w tekście „Kawa, wino czy czekoladki?” po prawej stronie witryny 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: Diana Diaconu