Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie wysokości zasiłku macierzyńskiego

sleeping-baby-1439391Czy dbałość o własne sprawy może sprawić, że znajdziesz się w gorszej sytuacji niż osoba, która przejmuje się sobą o wiele mniej niż Ty? Czy hiperpoprawność w pisaniu wniosku o urlop macierzyński może okazać się zgubna? Jak pokazuje historia jednej z Czytelniczek – niestety tak.  

URLOP RODZICIELSKI BEZPOŚREDNIO PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM – CZY WARTO ZŁOŻYĆ JEDEN WNIOSEK?

Wiele mam decyduje się na to, by zaraz po urlopie macierzyńskim skorzystać z urlopu rodzicielskiego, a także na to, by w ciągu 21 dni od dnia porodu złożyć jeden wspólny wniosek o udzielenie obu tych urlopów. Wynika to m.in. z chęci, by wszystkie formalności mieć już zwyczajnie z głowy.

Prawie rok temu na blogu pojawił się wzór takiego wniosku.

W treści wniosku znalazły się słowa: „Ponadto wnoszę o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.”.

W chwili, gdy powstawał tamten wpis kierowałam się wygodą mamy, myśląc dokładnie tak: „łatwiej mieć przez cały czas taką samą kwotę zasiłku i nią dysponować niż najpierw mieć dużo (100%), a później o wiele mniej (60%)”.

Nie zawsze jednak takie rozwiązanie będzie rozwiązaniem korzystnym dla mamy.

Od 1 stycznia tego roku te mamy, których wynagrodzenie za pracę było najniższym z możliwych, powinny wnioskować o przyznanie im zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% przez okres urlopu macierzyńskiego oraz pierwsze 6 (lub 8) tygodni urlopu rodzicielskiego oraz 60% przez dalszy okres urlopu rodzicielskiego.

Dlaczego?

Dlatego, że jak wiadomo liczy się każdy grosz, a dzięki wprowadzeniu tzw. kosiniakowego, zasiłek niższy niż wynoszący 1000 zł zostaje do tej kwoty podwyższony.

NIEKORZYSTNA DLA MAMY DECYZJA ZUS

Wiedząc o takiej możliwości Czytelniczka postanowiła złożyć jeden wniosek o udzielenie obu urlopów (macierzyńskiego, a zaraz po nim rodzicielskiego), wskazała także, że prosi o wypłatę zasiłku w wysokości 100% przez okres urlopu macierzyńskiego i pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz w wysokości 60% przez dalszą część urlopu rodzicielskiego.

I tu zaczęły się schody. ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku terminowo, ale… w wysokości 80% postawy zasiłku. W decyzji administracyjnej wydanej w tej sprawie ZUS wskazał, że złożenie wniosku o udzielenie obu urlopów bezpośrednio po sobie powoduje zastosowanie stawki 80% przez cały okres urlopowy. Dodatkowo ZUS powołał się na interpretację Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15.07.2013 roku, z której ma wynikać możliwość wypłaty zasiłku według życzenia mamy, ale … tylko gdy dziecko urodzi się w pierwszej połowie roku.

Tu powinny paść gromy z nieba, a ja powinnam wpisać serię wykrzykników.

To jak to? Dzieci urodzone w II połowie roku to dzieci gorszego sortu? Mamy tych dzieci to mamy gorszego sortu? Toż to jawna dyskryminacja. To stawianie części mam pracujących w gorszej sytuacji finansowej niż mają mamy, które w ogóle nie pracują.

Co ciekawe, nie znalazłam nigdzie tego stanowiska Ministra – to raz, dwa – sam ZUS w tym samym piśmie wskazuje, że „ przyjęcie możliwości wypłaty zasiłku w wysokości najpierw 100%, a później 60% jest zasadne w pierwszym półroczu obowiązywania nowych regulacji, w późniejszym okresie zaś zaleca się indywidualne podejście (…)”. To zaś oznacza, że wcale nie chodzi o moment, w którym dziecko przyjdzie na świat (czy będzie to w pierwszym, czy w drugim półroczu), ale o moment, jaki upłynął od wejścia w życie zmian w prawie (!).

praktyka ZUS

Czyli… stanowisko Ministra jest tak naprawdę dla mam korzystne (!).

Równocześnie oznacza to kompletne pomieszanie pojęć, bo w decyzji jak najbardziej jest mowa o tym, że to właśnie urodzenie dziecka w drugim półroczu powoduje taką, a nie inną decyzję.

zus 2

Taka decyzja ZUS to jedna z tych decyzji, od których robi mi się słabo i od których obowiązkowo należy wnieść odwołanie.

Dlatego dziś omówienie takiego odwołania i oczywiście wzór tego pisma.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Termin i sposób złożenia odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji – osobiście w oddziale ZUS lub za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

Do kogo kierujemy odwołanie?

Odwołanie od decyzji ZUS kierujemy do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy – będzie to sąd rejonowy lub sąd okręgowy właściwy dla miejsca naszego zamieszkania (w przypadku decyzji dotyczącej wysokości zasiłku macierzyńskiego będzie to sąd rejonowy), dokonujemy tego jednak za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

 • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby składającej odwołanie
 • Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie (nazwa sądu, adres)
 • Numer decyzji, której dotyczy odwołanie
 • Zarzuty i wnioski osoby składającej odwołanie
 • Uzasadnienie wraz z przytoczeniem dowodów
 • Podpis

WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

Gdańsk, 14.11.2016 rok

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. 3 Maja 9A

80 – 802 Gdańsk

za pośrednictwem:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33

80-748 Gdańsk

Odwołujący się (ubezpieczony): Joanna Śnieżek, ul. Jodłowa 3/2, Gdańsk, PESEL: 78080911111

Organ: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk

Odwołanie

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku z dnia 31.10.2016 r., znak 150000/MW/001100112, doręczonej w dniu 4.11.2016 roku

Niniejszym działając w imieniu własnym zaskarżam decyzję ZUS Oddział w Gdańsku z dnia 31.10.2016 r., znak 150000/MW/001100112, doręczoną mi w dniu 4.11.2016 roku i wnoszę o jej zmianę poprzez przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres od dnia 10.07.2016 roku do dnia 14.01.2017 roku oraz w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku za okres od dnia 15.01.2017 roku do 8.07.2017 roku.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 31.10.2016 r., znak 150000/MW/001100112, doręczoną mi w dniu 4.11.2016 roku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku postanowił o przyznaniu mi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 10.07.2016 roku do 8.07.2017 roku w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Wydanie decyzji przyznającej prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku przez łączny czas trwania urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, jakich udzielił mi mój pracodawca w związku z urodzeniem dziecka, Mikołaja Śnieżek, wbrew złożonemu przeze mnie wnioskowi, organ uzasadnił praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kształtowaną stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2013 roku oraz faktem urodzenia przeze mnie dziecka w drugim półroczu 2016 roku.

Stanowisko organu w całości jest błędne.

Stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na które powołuje się organ, jest niewątpliwie dla organu wskazówką interpretacyjną. Jest ono jednak dla mnie bardziej korzystne niż wskazywać mogłaby treść decyzji z dnia 31.10.2016 roku.

Wskazuje ono bowiem wyraźnie, że przyjęcie możliwości wypłaty zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez okres urlopu macierzyńskiego i pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a następnie wypłaty zasiłku w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku jest zasadne w pierwszym półroczu obowiązywania nowych regulacji. Pierwsze półrocze obowiązywania nowych regulacji to okres od 1.12.2013 roku do 30.04.2014 roku dla ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 21.06.2013 roku, o której to nowej regulacji niewątpliwie w 2013 roku wypowiadał się Minister.

Jak wskazuje sam ZUS w uzasadnieniu decyzji z dnia 31.10.2016 roku Minister w późniejszym okresie zaleca indywidualne podejście. W żadnym punkcie więc wytyczne Ministra nie wskazują na zasadność odrębnego traktowania matek dzieci urodzonych w drugim półroczu danego roku kalendarzowego. Wręcz przeciwnie – wytyczne te wskazują na konieczność indywidualnego podejścia do każdej rozpatrywanej sprawy.

Wobec faktu, iż w treści wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego, złożyłam również wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 26 tygodni jego pobierania, a następnie w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku, wniosek ten powinien zostać uwzględniony. Brak bowiem uzasadnienia tak prawnego, jak i faktycznego, do nieuwzględnienia tegoż wniosku przez organ.

Decyzja organu jest decyzją bezzasadną, dyskryminującą nadto matki dzieci urodzonych w drugim półroczu roku kalendarzowego.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

Joanna Śnieżek

W załączeniu:

 • odpis odwołania

 

Wiele decyzji ZUS to decyzje błędne. Nie tylko w sprawie zasiłków.

  Ja sama mam za sobą „przygodę z ZUS”, o której może któregoś dnia także napiszę na blogu. Dajcie mi tylko znać, że chcecie o niej poczytać 🙂

10 thoughts on “Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie wysokości zasiłku macierzyńskiego

 • 15 listopada 2016 o 4:11 pm
  Permalink

  Witam. Czytam inf na temat odwołania od decyzji 500+i pomyślałam że może Pani mi pomoże bo już nie wiem do kogo się z tym zwrócić. Mój mąż jest w trakcie podziału majątku. Była żona wynajęcia ich wspólne mieszkanie bez wiedzy i zgody męża. W połowie 2015 r mąż został wezwany do złożenia PIT 28 . Była żona wszystko miała przygotowane mąż tylko złożył podpis mimo iż nie wynajmować nie podpisywał umowy z najemcą ani nie otrzymywał połowy kwoty. Zadzwoniłam do KIPu i tam kazano mi napisać pismo do us powołując się na jakiś przepis ( musiałabym poszukać ) . na tej podstawie kazano mu wypełnić zerowy PIT 28. Dostaliśmy zasw przyznano mi 500 zł na najstrszego syna. Us wszczął po miesiącu postępowania wyjasniajace które zakończyło się w październiku i na powrót miał złożyć PIT 28 od najmu. Mops natychmiast wszczął postępowanie o odwołanie decyzji 500+ na syna. Powieziano mi ze będę musiała zwrócić pieniądze wypłacone na syna. Nie wiem co robić przecież my nikogo nie oszukslismy decyzje przyznano nam na podstawie zaświadczenia wydanego przez US. Proszę mi pomóc co mam robić?Jestem na wychowawczym bezpłatnym i ciężko mi zwrócić 5000 zł z jednej pensji

  Odpowiedz
  • 17 listopada 2016 o 7:40 pm
   Permalink

   Witam,
   Rozumiem, że mieszkanie, które wynajęła była żona Twojego męża wciąż należy do nich obojga, ale to ona nim dysponuje? Na jakiej podstawie?
   Jakiego rodzaju korektę mąż musiał złożyć teraz w październiku na formularzu PIT-28?
   Czy MOPS wydał już decyzję nakazującą Ci zwrócić świadczenie 500+?
   Proszę o kontakt tutaj lub na maila: przepisowamama@gmail.com. Spróbuję pomóc, ale potrzebuję więcej informacji 🙂

   Odpowiedz
 • 16 grudnia 2016 o 8:31 pm
  Permalink

  Witam. Dzieki temu odwolaniu ZUS zmienil decyzje sam gdyz nie chcial, zeby sprawa trafila do Sądu. Dziekuje bardzo za pomoc 🙂 Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 17 grudnia 2016 o 12:17 pm
   Permalink

   Witam, bardzo proszę 🙂 Naprawdę niezmiernie się cieszę z takiego zakończenia sprawy 🙂 Pozdrawiam serdecznie!

   Odpowiedz
 • 13 stycznia 2017 o 10:01 pm
  Permalink

  Witam Panią. Ja również mam problem z ZUSem ale to trochę złożona sprawa. Chodzi o odmowę zasiłków (chorobowego i macierzyńskiego). Czy mogłaby Pani pomóc? Można się z Panią jakoś skontaktować?

  Odpowiedz
  • 14 stycznia 2017 o 11:40 pm
   Permalink

   Witam,
   Najlepiej zacznij od wysłania do mnie maila na adres: przepisowamama@gmail.com. Opisz swoją historię i jeżeli możesz, załącz scany/zdjęcia decyzji, jakie otrzymałaś. Napisz także kiedy otrzymałaś te decyzje. Zobaczę co możesz zrobić 🙂
   Pozdrawiam i czekam na wiadomość.

   Odpowiedz
 • 21 czerwca 2017 o 8:13 pm
  Permalink

  Witam, u mnie również odmowna decyzja w sprawie zapłaty zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. Nie stać mnie na odwołanie przy pomocy adwokata. Proszę o pomoc.

  Odpowiedz
 • 26 czerwca 2017 o 8:42 am
  Permalink

  Bardzo proszę o odpowiedz, nikt nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie. Czy jeśli odwołam się od decyzji dot. Odmowy chorobowego i dalej macierzyńskiego-ZUS stwierdził, ze od momentu zatrudnienia nie podlegam ubezpieczeniom ( zostaje bez środków do życia) mogę starać się o kosiniakowe i 500 plus na pierwsze dziecko ? Sprawa w sądzie może trwać nawet 2 lata, a ja bym była bez macierzyńskiego i bez kosiniakowego do wyjaśnienia przez Sąd? Nie wiem co zrobić, a chce się odwołać, ponieważ decyzja jest krzywdząca dla mnie, ponieważ pracowałam, ale jak mam zostać przez 2 lata bez żadnych pieniędzy ? To nie mogę sobie na to pozwolić.

  Odpowiedz
  • 3 lipca 2017 o 6:50 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Kosiniakowe i 500+ są świadczeniami, które mogą być pobierane wyłącznie po narodzinach dziecka – na zasadach określonych w przepisach (odpowiednio: w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

   Jeżeli ZUS odmówi Ci wypłaty zasiłku macierzyńskiego, w mojej ocenie jak najbardziej możesz starać się o wypłatę tzw. świadczenia rodzicielskiego (kosiniakowego) w kwocie 1000 zł miesięcznie przez okres 1 roku od dnia narodzin dziecka.
   Rozumiem, że rozważasz odwołanie się od decyzji, którą odmówiono Ci prawa do zasiłku, jeżeli Twoje odwołanie zostanie uwzględnione, to w mojej ocenie, aby rozliczyć wypłacane Ci w międzyczasie kosiniakowe, właściwe będzie odjęcie wypłaconych Ci kwot od kwoty przysługującego zasiłku macierzyńskiego.
   Nie wiem dokładnie w jakiej jesteś obecnie sytuacji. Czy jesteś już po porodzie, czy nadal przed?

   Co do 500+, jego otrzymywanie nie jest zależne od prawa do zasiłku macierzyńskiego lub do świadczenia rodzicielskiego, a wyłącznie od tego czy dochód na 1 osobę w rodzinie miesięcznie mieści się w kryterium określonym ustawą (800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko).

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *