Pozew o alimenty – wzór z omówieniem

Madalinlonut„To nie tak miało być, zupełnie nie tak… Cały świat miał być nasz… tylko go brać…”

Zamiast tego przyszło Jej, Jemu, a może właśnie Tobie brać nogi za pas i uciekać od związku, od odpowiedzialności, od Niego, od Niej, a może od Ciebie…

Gdy wszystko dzieje się tylko między Nią a Nim rzadko pojawia się słowo „alimenty”. Gdy między Nią a Nim jest dziecko motyw alimentów nagle staje się przewodnim.

I choć znam inne sposoby na otrzymanie alimentów na synka lub córeczkę niż złożenie pozwu w sądzie (i napiszę o nich jeszcze w tym miesiącu), dziś na prośbę Czytelniczek na blogu (wreszcie) pojawi się wzór pozwu o alimenty wraz z omówieniem.

Aby mógł pojawić się wzór, musi pojawić się krótka historia. Historia, którą znasz, o której słyszałeś/słyszałaś, o którą otarło się wielu z nas.

Było Ich troje – Ona, On i mały 4- letni łobuz. Kochali tego łobuza nad życie, ale przestali kochać siebie. Z dnia na dzień coraz bardziej oddalali się od siebie, coraz częściej kłócili, pojawił się ktoś trzeci (a właściwie czwarty). Rozstawali się z hukiem – nie było szampana, ale gorzkie łzy, krzyki, wrogość, jaka pojawia się tylko po wielkiej miłości. On postanowił sobie, że będzie płacił na dziecko 300 zł miesięcznie, Ona uznała, że to zdecydowanie za mało (i ciężko odmówić jej racji) i że nie pozostaje Jej nic jak złożenie pozwu o alimenty.

Pozew o alimenty w oparciu o tą historię mógłby wyglądać o tak:

Opole, dnia 16.03.2017 r.

Sąd Rejonowy w Opolu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Powód: małoletni Wiktor Marzec, zam. ul. Agnieszki Osieckiej 15/2, 45 – 807 Opole, PESEL: 12240500821

reprezentowany przez matkę Iwonę Bazia, zam. ul. Agnieszki Osieckiej 15/2, 45 – 807 Opole, PESEL 85080800222

Pozwany: Marcin Marzec ul. Anny Jantar 34, 45 – 807 Opole

Wartość przedmiotu sporu: 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych)

Pozew o alimenty

W imieniu małoletniego Wiktora Marzec wnoszę o :

 1. zasądzenie od pozwanego Marcina Marzec na rzecz małoletniego powoda Wiktora Marzec alimentów w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) miesięcznie , płatnych do rąk jego matki Iwony Bazia z góry do 15 dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia wniesienia pozwu, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat,

 2. wydanie wyroku zaocznego w wypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę,

 3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie

Małoletni Wiktor Marzec urodzony 4 maja 2012 roku jest synem Iwony Bazia oraz Marcina Marzec ze związku pozamałżeńskiego.

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Rodzice dziecka nie mieszkają razem i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Pozwany od kilku miesięcy łoży na utrzymanie małoletniego powoda dobrowolnie kwotę 300 zł miesięcznie. W ocenie pozwanego kwota ta jest wystarczająca, przeczy temu jednakże zestawienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem powoda w okresie od grudnia 2016 roku do dnia wniesienia pozwu.

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb małoletniego powoda wymaga miesięcznych nakładów pieniężnych w wysokości około 1.500,00 zł. Na matce powoda, sprawującej nad nim osobistą pieczę, ciąży również więcej obowiązków związanych ze sferą wychowania dziecka, z tego też względu jej udział w kosztach utrzymania powoda powinien zostać odpowiednio zmniejszony.

Podnieść należy, że na kwotę 1.500,00 zł miesięcznie składają się koszty utrzymania mieszkania, wyżywienia małoletniego powoda, koszty odzieży, zabawek oraz opłata za przedszkole, do którego powód uczęszcza.

Dowód:

 • kserokopia opłat za przedszkole za okres XII 2016 – III 2017,

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości czynszu,

 • zestawienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem powoda.

Matka małoletniego powoda jest zatrudniona na stanowisku sekretarki w firmie „Wielkanocne zajączki” na 1/2 etatu i osiąga z tego tytułu dochód w wysokości 1.300 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie o wysokości zarobków.

Zgodnie z wiedzą matki powoda pozwany w czasie pozostawania z nią w związku nieformalnym zatrudniony był w Liceum Ogólnokształcącym nr 18 w Opolu na stanowisku nauczyciela biologii. W tym czasie pozwany osiągał także dochody dodatkowe z tytułu udzielanych korepetycji. Mimo, że matka małoletniego powoda nie zna dokładnej wysokości zarobków pozwanego, z uwagi na jego kwalifikacje oraz doświadczenie ocenia je na kwotę 3.000,00 zł miesięcznie.

Ponadto poza małoletnim synem pozwany nie ma nikogo na utrzymaniu.

Dowód: przesłuchanie pozwanego oraz matki powoda.

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, ponieważ pozwany nie realizuje ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego w wysokości odpowiadającej jego możliwościom i uprawnionym potrzebom małoletniego.

Z tego względu wnoszę jak we wstępie.

Iwona Bazia

W załączeniu:

 • odpis pozwu wraz z załącznikami,

 • odpis zupełny aktu urodzenia powoda,

 • zaświadczenie o wysokości zarobków,

 • kserokopia opłat za przedszkole za okres XII 2016 – III 2017,

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,

 • zestawienie bieżących wydatków na utrzymanie powoda.

To tylko wzór pozwu. Jeżeli będziesz potrzebował/potrzebowała go użyć, dopasuj go do swojej sytuacji. Jeżeli będzie Ci potrzebna pomoc w napisaniu pisma – możesz do mnie napisać (szczegóły w zakładce Współpraca ).

A dla tych, którzy chcą sami zmierzyć się z napisaniem pozwu o alimenty poniżej wskazówki:

 1. Gdzie złożyć pozew o alimenty?

  Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Można złożyć go albo do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

 2. Jak określić wartość przedmiotu sporu?

  W sprawach o alimenty wartość przedmiotu sporu to kwota żądanych alimentów pomnożona przez 12 miesięcy = gdy miesięczna kwota żądana od drugiego rodzica dziecka wynosi np. 500 zł, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 6.000 zł.

 3. Czy pozew o alimenty podlega opłacie?

  Strona, która dochodzi alimentów jest w całości zwolniona od kosztów sądowych (co oznacza, że nie ponosi także opłaty z tytułu wniesienia pozwu).

 4. Co powinno zawierać uzasadnienie pozwu?

  W uzasadnieniu pozwu należy przede wszystkim wskazać średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, sytuację rodzinną i materialną rodzica, z którym dziecko mieszka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, który ma być zobowiązany do płacenia alimentów (Uwaga – możliwości zarobkowe rodzica to nie realnie otrzymywane wynagrodzenie, a ocena jego możliwości finansowych, jeżeli podejmie pracę zgodną ze swoim wykształceniem i doświadczeniem w miejscu, w którym mieszka).

  Należy także przedstawić koszty utrzymania dziecka (pisałam o nich tutaj i tutaj  i jeszcze tutaji dołączyć dowody ich ponoszenia (np. rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów).

 5. Dowody w sprawie o alimenty – wszystko na ten temat znajdziesz  tutaj

 6. Pozew należy podpisać – oczywiście dokonuje tego rodzic działający w imieniu dziecka

 7. Pozew składa się w 2 egzemplarzach w sądzie (wraz ze wszystkimi załącznikami) lub za pośrednictwem poczty (list polecony). Dodatkowy trzeci egzemplarz należy zostawić dla siebie – w przypadku składania pisma w sądzie należy poprosić o przybicie na nim prezentaty (pieczątki z datą wpływu), w przypadku wysyłki pocztą – należy zostawić potwierdzenie nadania.

Prawa do zdjęcia należą do: Madalinlonut

25 thoughts on “Pozew o alimenty – wzór z omówieniem

 • 30 marca 2017 o 12:15 pm
  Permalink

  Witam, chciałabym się dowiedzieć jak udowodnić opłaty za dom, kiedy mieszkam u swojej mamy i dokonujemy opłat po połowie jeśli chodzi o opłaty związane z gazem, prądem, zakup opału itp. Jka mogę to wykazać, nie mam podpisanej z mamą umowy najmu.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2017 o 9:26 pm
   Permalink

   Witam,
   Możesz powołać mamę na świadka i zadać jej podczas rozprawy pytania o wysokość opłat oraz o to, kto ponosi te opłaty.
   Możesz także zawrzeć z mamą umowę użyczenia na piśmie, bo jeżeli mieszkasz u niej w należącym do niej mieszkaniu lub domu, to tak naprawdę użycza Ci ona części tego domu do Twojego użytku, a to oznacza, że taka umowa między Wami istnieje, choć jest niezapisana. Oczywiście Ty nie płacisz za to czynszu, więc umowa użyczenia jest nieodpłatna, ale ponosisz część kosztów eksploatacyjnych, co także można zapisać w treści takiej umowy.

   Odpowiedz
 • 18 czerwca 2017 o 6:00 pm
  Permalink

  Potrzebuje pomocy,porady prawnej.
  Mam złożoną sprawę do sądu o alimenty na dwoje moich małoletnich dzieci przeciwko ich ojcu,sprawa ma wyznaczony termin na koniec sierpnia.
  Dnia 5 czerwca,począwszy od tego dnia,zostało zasądzone zabezpieczenie na kwotę po 400,00zl na każde z dzieci czyli na łączną kwotę 800,00zł płatne do każdego 10-ego mc na czas trwania i odbycia aie sprawy o alimenty.Dnia 13 czerwca odebrałam z sądu klauzule wykonalności i mam to przekazać albo do pracodawcy albo do komornika który zajmuje się resztą długów pozwanego.
  W miejscu pracy byłam i mam czekać na informacje do wtorku co na ten temat wypowie się adwokat firmy,z firmy również dostałam namiary na komornika u którego byłam i okazało się że tamten Pan zrzekl sie wszystkich spraw i sa one przekazywane aktualnie innym komornikom.
  Po dłuższej rozmowie otrzymałam informacje że jak będę miala już klauzule, a juz ja mam,to jak najszybciej mam sie udać do tego biura komornika(który juz nie pracuje)i Panowie którzy mnie przyjmowali założą sprawę w kwestii wykonalności sciągania tej kwoty przyznanej na dzieci,ale za mc czerwiec pieniędzy nie odzyskam a otrzymałam wiadomość ze za kolejny mc również nie wiadomo czy pieniądze uda sie uzyskać.
  Miałam to pismo dostarczyć do komornika w tą środę ,ale się wstrzymałam z uwagi ze udałam sie jeszcze do pracy dłużnika,gdzie uzyskałam inna informacje że mam złożyć tam pismo,bo pracownik od kadr powiedział że pieniądze fakt faktem za mc czerwiec nie da się odzyskać ale będą od przyszłego mc wypłacane od pracodawcy do rąk wnioskodawcy na jej dzieci,miałam dostarczyć dokumenty,w końcu zostały pobrane ksera? i otrzymałam wiadomość ze resztę informacji uzyskam w przyszłym tygodniu.
  W piątek byłam u radcy prawnego który powiedział ze jeżeli mam klauzurę wykonalności to pieniądze a czerwiec powinnam odzyskać,by najmniej komornik,ale nie umiał mi doradzić do kogo ostatecznie złożyć papieru aby było egzekwowane do egzekucji.
  Prosiłabym o rade gdzie lepiej jednak złożyć. Dokumenty aby zabezpieczenie na dzieci bylo wypłacane i o informacje czy uda sie odzyskać pieniądze za ten miesiąc na dzieci i jakie kroki podjąć w tym celu.aby to się stało.Ojciec dzieci byl jedynym żywicielem w rodzinie a od kwietnia 2017 nie utrzymuje żadnego kontaktu z dziecmi ani nie łoży na ich potrzeby.Jak wyżej opisałam,ze strony pracodawcy i od komornika uzyskałam sprzeczne informacje a radca prawny tez nie udzielił mi konkretnej porady jakie kroki podjąć. Bede wdzieczna za wszelkie podpowiedzi w przedstawionej sprawie.

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2017 o 10:06 am
   Permalink

   Witam,
   Widzę Twój komentarz tutaj, przeczytałam także maila sprzed kilkunastu dni. Treść odpowiedzi na Twoje wiadomości wklejam tutaj oraz w odpowiedzi na maila, odnosząc się do ostatnich zdarzeń, o których piszesz tutaj, gdyż z pismami procesowymi całkiem nieźle sobie poradziłaś i nie potrzebują one mojego komentarza 🙂
   Rozumiem, że odebrałaś z sądu odpis postanowienia wraz z nadaną mu klauzulą wykonalności. To orzeczenie sądu jest tytułem wykonawczym i stanowi podstawę egzekucji. Przepisy umożliwiają Ci bezpośrednie zwrócenie się do pracodawcy ojca dzieci, który zgodnie z postanowieniami art. 87 i 88 kodeksu pracy, przy czym w Twojej sytuacji bardzo istotne jest brzmienie właśnie art. 88: „§ 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na
   zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:
   1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie
   wszystkich należności alimentacyjnych;
   2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej”.
   Ojciec Twoich dzieci ma niestety także inne długi, co powoduje, że prawnik pracodawcy będzie musiał przeanalizować dokumenty i ustalić czy i w jaki sposób prowadzić egzekucję.
   Oczywiście to w sytuacji, gdy zdecydujesz się na tą drogę ściągania zabezpieczenia alimentacyjnego.
   Możesz skierować sprawę do komornika (niekoniecznie tego, który już prowadzi postępowania przeciwko Twojemu byłemu partnerowi) – komornik ma inne możliwości niż pracodawca dłużnika – może prowadzić egzekucję m.in. z wynagrodzenia za pracę, ale także z rachunku bankowego czy ruchomości lub nieruchomości posiadanych przez ojca Twoich dzieci.
   Wybór drogi dochodzenia roszczenia należy do Ciebie – ani radca prawny, ani komornik, ani ja nie możemy zdecydować za Ciebie. Wiem, że to nie jest łatwe, bo znalazłaś się w sytuacji, w której nie masz środków do życia i jak najszybsze ich uzyskanie ma dla Ciebie olbrzymie znaczenie.

   Odpowiedz
 • 27 lipca 2017 o 7:39 pm
  Permalink

  Witam,
  Chciałabym zapytać o ugode alimentacyjną. Wchodzą nowe przepisy co do programu „500+” i osoby samotnie wychowujące dziecko muszą mieć alimenty zasądzone sadownie. Jak krok po kroku zawrzeć ugodę alimentacyjną?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 31 lipca 2017 o 10:48 am
   Permalink

   Witam,
   Obiecuję jeszcze w tym tygodniu opisać zarówno zmiany w programie 500+, jak i procedury zawierania ugody alimentacyjnej.
   Pozdrawiam i zapraszam!

   Odpowiedz
   • 6 września 2017 o 8:58 am
    Permalink

    Witam bedzie cos o zawieraniu ugody alimentacyjnej pomocy

    Odpowiedz
   • 13 września 2017 o 6:24 pm
    Permalink

    Witam ,czy można jakiś link do Pana odpowiedzi w sprawie 500 plus?
    Jestem samotnie wychowującym ojcem ,prawnie mam pełną władzę rodzicielską z matką dziecka nie utrzymujemy kontaktów i nie chcę od niej pieniędzy gdyż ma swoje dzieci z poprzedniego związku.

    Odpowiedz
    • 24 września 2017 o 8:19 am
     Permalink

     Witam,
     Na blogu znajdziesz wiele moich odpowiedzi w sprawie 500+, czego konkretnie poszukujesz?

     Odpowiedz
 • 15 sierpnia 2017 o 10:57 pm
  Permalink

  Dobry wieczór. Ja także potrzebuję pomocy w kwestii ugody alimentacyjnej. Czy mogę liczyć na odpowiedź?

  Odpowiedz
  • 15 września 2017 o 4:02 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Jeżeli zapytanie jest aktualne, proszę o maila na adres: przepisowamama@gmail.com. Wpis na temat ugody alimentacyjnej jest już w mojej głowie, mam nadzieję, że uda mi się „przelać” go na klawiaturę w ciągu kilku najbliższych dni.

   Odpowiedz
 • 22 sierpnia 2017 o 6:47 pm
  Permalink

  czy ktoś mi może pomóc napisać samodzielne wyliczenie wydatku na 10-sięciomiesięczne dziecko muszę złożyć szybko o alimenty bo nie dostanę 500 + a tatuś znalazł sobie małolatę i ma nas gdzieś pilnie potrzebuję pomocy

  Odpowiedz
 • 5 września 2017 o 2:08 pm
  Permalink

  Witam,
  co zrobić w sytuacji gdy ojciec dziecka wciąż się uczy, nie pracuje, mieszka oraz jest na utrzymaniu swoich rodziców? Czy są wtedy jakiekolwiek realne szanse na alimenty od niego?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 9 września 2017 o 11:03 pm
   Permalink

   Witam,
   W tej sytuacji warto rozważyć wytoczenie powództwa o alimenty dziadkom – rodzicom ojca dziecka. To oni są zobowiązani do alimentacji w dalszej kolejności po ojcu dziecka. Jaka jest ich sytuacja materialna i zawodowa, jakie są możliwości zarobkowe? Jak wygląda sytuacja ojca dziecka? Czy uczy się na zasadzie „wiecznego studenta”, czy idzie normalnym trybem nauki?
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 6 września 2017 o 8:57 am
  Permalink

  Witam jak napisac pozew w sptawie ugody o alimenty jest gdzies jakis wzor pomocy

  Odpowiedz
 • 13 września 2017 o 9:19 pm
  Permalink

  pisze pozew o alimenty wiem że ojciec dziecka nie stawi się na rozprawę czy bez niego sąd wydarzeń wyrok

  Odpowiedz
 • 18 września 2017 o 7:40 am
  Permalink

  Jak uzyskać szybki wyrok o alimenty wyrok potrzebny do 500+

  Odpowiedz
 • Odbicie: 500+ a alimenty – Przepisowa mama

 • 9 października 2017 o 1:16 pm
  Permalink

  Hej. Niemam pojecia jak napisać uzasadnienie o Alimenty. Jestem na bezrobotnym. nie otrzymuje rzadnych pieniążków z Opieki. Nie mam.zadnych pieniedzy. od Sierpnia jestem na utrzymaniu mamy która sama ma małoletniego syna na utrzymaniu. Pracuje do konca miesiąca na Pracach Społecznych i idzie na Kuronia. Ojciec maloletyniej pracuje za granicą. Roztalismy sie z powodu Odległości, ojciec wysyła 200zl miesięcznie to niestety nie starcza mi na cały miesiąc i chciala bym dostac sadownie 500zl

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *