Pozew o alimenty – wzór z omówieniem

Madalinlonut„To nie tak miało być, zupełnie nie tak… Cały świat miał być nasz… tylko go brać…”

Zamiast tego przyszło Jej, Jemu, a może właśnie Tobie brać nogi za pas i uciekać od związku, od odpowiedzialności, od Niego, od Niej, a może od Ciebie…

Gdy wszystko dzieje się tylko między Nią a Nim rzadko pojawia się słowo „alimenty”. Gdy między Nią a Nim jest dziecko motyw alimentów nagle staje się przewodnim.

I choć znam inne sposoby na otrzymanie alimentów na synka lub córeczkę niż złożenie pozwu w sądzie (i napiszę o nich jeszcze w tym miesiącu), dziś na prośbę Czytelniczek na blogu (wreszcie) pojawi się wzór pozwu o alimenty wraz z omówieniem.

Aby mógł pojawić się wzór, musi pojawić się krótka historia. Historia, którą znasz, o której słyszałeś/słyszałaś, o którą otarło się wielu z nas.

Było Ich troje – Ona, On i mały 4- letni łobuz. Kochali tego łobuza nad życie, ale przestali kochać siebie. Z dnia na dzień coraz bardziej oddalali się od siebie, coraz częściej kłócili, pojawił się ktoś trzeci (a właściwie czwarty). Rozstawali się z hukiem – nie było szampana, ale gorzkie łzy, krzyki, wrogość, jaka pojawia się tylko po wielkiej miłości. On postanowił sobie, że będzie płacił na dziecko 300 zł miesięcznie, Ona uznała, że to zdecydowanie za mało (i ciężko odmówić jej racji) i że nie pozostaje Jej nic jak złożenie pozwu o alimenty.

Pozew o alimenty w oparciu o tą historię mógłby wyglądać o tak:

Opole, dnia 16.03.2017 r.

Sąd Rejonowy w Opolu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Powód: małoletni Wiktor Marzec, zam. ul. Agnieszki Osieckiej 15/2, 45 – 807 Opole, PESEL: 12240500821

reprezentowany przez matkę Iwonę Bazia, zam. ul. Agnieszki Osieckiej 15/2, 45 – 807 Opole, PESEL 85080800222

Pozwany: Marcin Marzec ul. Anny Jantar 34, 45 – 807 Opole

Wartość przedmiotu sporu: 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych)

Pozew o alimenty

W imieniu małoletniego Wiktora Marzec wnoszę o :

 1. zasądzenie od pozwanego Marcina Marzec na rzecz małoletniego powoda Wiktora Marzec alimentów w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) miesięcznie , płatnych do rąk jego matki Iwony Bazia z góry do 15 dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia wniesienia pozwu, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat,

 2. wydanie wyroku zaocznego w wypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę,

 3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie

Małoletni Wiktor Marzec urodzony 4 maja 2012 roku jest synem Iwony Bazia oraz Marcina Marzec ze związku pozamałżeńskiego.

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Rodzice dziecka nie mieszkają razem i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Pozwany od kilku miesięcy łoży na utrzymanie małoletniego powoda dobrowolnie kwotę 300 zł miesięcznie. W ocenie pozwanego kwota ta jest wystarczająca, przeczy temu jednakże zestawienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem powoda w okresie od grudnia 2016 roku do dnia wniesienia pozwu.

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb małoletniego powoda wymaga miesięcznych nakładów pieniężnych w wysokości około 1.500,00 zł. Na matce powoda, sprawującej nad nim osobistą pieczę, ciąży również więcej obowiązków związanych ze sferą wychowania dziecka, z tego też względu jej udział w kosztach utrzymania powoda powinien zostać odpowiednio zmniejszony.

Podnieść należy, że na kwotę 1.500,00 zł miesięcznie składają się koszty utrzymania mieszkania, wyżywienia małoletniego powoda, koszty odzieży, zabawek oraz opłata za przedszkole, do którego powód uczęszcza.

Dowód:

 • kserokopia opłat za przedszkole za okres XII 2016 – III 2017,

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości czynszu,

 • zestawienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem powoda.

Matka małoletniego powoda jest zatrudniona na stanowisku sekretarki w firmie „Wielkanocne zajączki” na 1/2 etatu i osiąga z tego tytułu dochód w wysokości 1.300 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie o wysokości zarobków.

Zgodnie z wiedzą matki powoda pozwany w czasie pozostawania z nią w związku nieformalnym zatrudniony był w Liceum Ogólnokształcącym nr 18 w Opolu na stanowisku nauczyciela biologii. W tym czasie pozwany osiągał także dochody dodatkowe z tytułu udzielanych korepetycji. Mimo, że matka małoletniego powoda nie zna dokładnej wysokości zarobków pozwanego, z uwagi na jego kwalifikacje oraz doświadczenie ocenia je na kwotę 3.000,00 zł miesięcznie.

Ponadto poza małoletnim synem pozwany nie ma nikogo na utrzymaniu.

Dowód: przesłuchanie pozwanego oraz matki powoda.

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, ponieważ pozwany nie realizuje ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego w wysokości odpowiadającej jego możliwościom i uprawnionym potrzebom małoletniego.

Z tego względu wnoszę jak we wstępie.

Iwona Bazia

W załączeniu:

 • odpis pozwu wraz z załącznikami,

 • odpis zupełny aktu urodzenia powoda,

 • zaświadczenie o wysokości zarobków,

 • kserokopia opłat za przedszkole za okres XII 2016 – III 2017,

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,

 • zestawienie bieżących wydatków na utrzymanie powoda.

To tylko wzór pozwu. Jeżeli będziesz potrzebował/potrzebowała go użyć, dopasuj go do swojej sytuacji. Jeżeli będzie Ci potrzebna pomoc w napisaniu pisma – możesz do mnie napisać (szczegóły tutaj).

A dla tych, którzy chcą sami zmierzyć się z napisaniem pozwu o alimenty poniżej wskazówki:

 1. Gdzie złożyć pozew o alimenty?

  Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Można złożyć go albo do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

 2. Jak określić wartość przedmiotu sporu?

  W sprawach o alimenty wartość przedmiotu sporu to kwota żądanych alimentów pomnożona przez 12 miesięcy = gdy miesięczna kwota żądana od drugiego rodzica dziecka wynosi np. 500 zł, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 6.000 zł.

 3. Czy pozew o alimenty podlega opłacie?

  Strona, która dochodzi alimentów jest w całości zwolniona od kosztów sądowych (co oznacza, że nie ponosi także opłaty z tytułu wniesienia pozwu).

 4. Co powinno zawierać uzasadnienie pozwu?

  W uzasadnieniu pozwu należy przede wszystkim wskazać średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, sytuację rodzinną i materialną rodzica, z którym dziecko mieszka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, który ma być zobowiązany do płacenia alimentów (Uwaga – możliwości zarobkowe rodzica to nie realnie otrzymywane wynagrodzenie, a ocena jego możliwości finansowych, jeżeli podejmie pracę zgodną ze swoim wykształceniem i doświadczeniem w miejscu, w którym mieszka).

  Należy także przedstawić koszty utrzymania dziecka (pisałam o nich tutaj i tutaj  i jeszcze tutaji dołączyć dowody ich ponoszenia (np. rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów).

 5. Dowody w sprawie o alimenty – wszystko na ten temat znajdziesz  tutaj

 6. Pozew należy podpisać – oczywiście dokonuje tego rodzic działający w imieniu dziecka

 7. Pozew składa się w 2 egzemplarzach w sądzie (wraz ze wszystkimi załącznikami) lub za pośrednictwem poczty (list polecony). Dodatkowy trzeci egzemplarz należy zostawić dla siebie – w przypadku składania pisma w sądzie należy poprosić o przybicie na nim prezentaty (pieczątki z datą wpływu), w przypadku wysyłki pocztą – należy zostawić potwierdzenie nadania.

Prawa do zdjęcia należą do: Madalinlonut