Przekroczenie terminu załatwienia sprawy kontra obywatel :)

angry-cow-1551148-1920x2880A JA CZEKAM I CZEKAM

W każdej sprawie urzędowej co pewien czas pojawia się magiczne słowo. Słowo „termin”. Ot choćby termin na złożenie odwołania wynoszący 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Terminy wyznaczane stronom postępowania często wynoszą 7 lub 14 dni. A ile czasu mają organy administracji na wykonanie swoich obowiązków? I co zrobić, gdy terminy te zostaną przekroczone? Parskać jak ten byczek ze zdjęcia autorstwa László Bácsi czy może zrobić coś innego? 😛

TERMINY DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI

Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, że organy administracji mają załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a także, że „(…)Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.(…)” (art. 35 § 3 k.p.a.)

Terminy na załatwienie konkretnej sprawy mogą zostać wydłużone – czasami wynika to z przepisów ustawy (np. ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzając 500+ dała zielone światło dla dłuższego okresu rozpoznawania wniosków złożonych do końca czerwca 2016 roku – mógł on wynosić nawet 3 miesiące), a czasem ze stopnia skomplikowania sprawy.

Zdarzają się sytuacje, w których organ informuje stronę o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy.

GDY JEST JUŻ PO TERMINIE

Często jednak czas wyznaczony przepisami prawa dawno minął, a organ milczy jak zaklęty.

Wiem, że wielu z Was, moi Czytelnicy złożyło odwołanie od decyzji odmawiających 500+ i czeka wciąż na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Coraz częściej pytacie co można zrobić, gdy minął miesiąc, a później kolejny i jeszcze kolejny.

Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, że w takiej sytuacji strona powinna złożyć zażalenie do organu wyższego stopnia lub – jeżeli takiego organu nie ma – złożyć wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

W sytuacji, w której odwołałaś/ odwołałeś się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji odmawiającej przyznania Ci prawa do 500+ i wciąż czekasz na jakikolwiek znak, że Twoja sprawa została lub zostanie rozpatrzona, możesz złożyć właśnie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Wzór poniżej 🙂

                                                                                                                                                                              Limanowa, dnia 28.11.2016 r.

Małgorzata Sosnowska

ul. Marsów 5/3

34 – 600 Limanowa


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

ul. Lea 10

30 – 001 Kraków

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 37 w związku z art. 35 §1 oraz 3 k.p.a. niniejszym wzywam do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niezałatwieniu przez organ sprawy w postępowaniu odwoławczym w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Uzasadnienie


W dniu 1 sierpnia 2016 roku złożyłam odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na moją córkę, Weronikę Sosnowską, wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej z upoważnienia Burmistrza Limanowej w dniu 15 lipca 2016 roku.

Odwołanie powyższe zostało przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie wraz z aktami sprawy w dniu 21 sierpnia 2016 roku.

Tym samym termin do rozpoznania sprawy biegnie dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie począwszy od dnia 21.08.2016 roku, zaś rozpoznanie sprawy winno było nastąpić- zgodnie z brzmieniem art. 35 §3 k.p.a. – najpóźniej w dniu 21.09.2016 roku.

Organ odwoławczy przekroczył termin zakreślony prawem o ponad dwa miesiące, nie informując równocześnie strony o wyznaczeniu innego terminu dla rozpoznania sprawy.

Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Jednocześnie uprzejmie proszę o szybkie rozpatrzenie sprawy z uwagi na interes mój i mojego dziecka.

 


Z poważaniem,

Małgorzata Sosnowska

Uwaga! Wezwanie takie można złożyć tylko jeden raz.

Jeżeli wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie przyniesie oczekiwanego rezultatu (a tak niestety – nie czarujmy się – często się zdarza), kolejnym krokiem prawnym będzie wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skargę taką wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie (tak, to również się zdarza) = w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.