Przysposobienie dziecka przez męża matki lub żonę ojca

family-1246963-1600x1200Są rodziny, które potrafią przetrwać wszystko – potop, trzęsienie ziemi, lawiny i inne kataklizmy. Są razem i razem będą. Bywa jednak i tak, że mimo najszczerszych chęci ludzie rozstają się, a dziecko lub dzieci zostają z jednym z nich. Mija czas, każde z rodziców układa sobie na nowo życie, pojawiają się nowi partnerzy, często współmałżonkowie, a później także kolejne dzieci.

W wielu przypadkach możliwe jest zachowanie pełnej władzy rodzicielskiej obojga rodziców nad dzieckiem z pierwszego związku. Ale jak to w życiu bywa – i od tej zasady istnieją wyjątki.

Jak uregulować sytuację prawną dziecka z pierwszego związku, gdy jego drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej? Czy możliwe jest przysposobienie dziecka przez nowego męża matki lub nową żonę ojca?

Jak najbardziej tak. Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko:

 • w świetle prawa stanie się dzieckiem osoby, która je przysposobiła (potocznie mówiąc: adoptowała),

 • otrzymuje nazwisko osoby, która je przysposobiła,

 • może otrzymywać od „nowego rodzica” alimenty lub samo być zobowiązane do alimentowania tego rodzica w przyszłości,

 • ma prawo dziedziczyć po przybranym rodzicu tak samo, jak jego dzieci biologiczne.

Rodzaje przysposobienia

Istnieją trzy rodzaje przysposobienia:

 • całkowite (zwane też pełnym nierozwiązywalnym),

 • pełne,

 • niepełne.

Przysposobienie całkowite polega na tym, że:

 • dziecko na stałe wchodzi do nowej rodziny i już zawsze będzie dzieckiem rodziców (lub rodzica), którzy je adoptują,

 • wygasa władza rodzicielska naturalnych rodziców,

 • dla dziecka zostaje sporządzony nowy akt urodzenia, w którym jako rodziców wpisuje się osoby przysposabiające.

Jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy biologiczni rodzice dziecka wyrazili przed sądem zgodę na jego adopcję w przyszłości, nie wskazując osoby przysposabiającego.

Przysposobienie pełne wywołuje takie same skutki, jak przysposobienie całkowite, ale:

 • z reguły następuje wpis do aktu urodzenia dziecka, a nie wydanie nowego aktu urodzenia,

 • z ważnych powodów sąd może je rozwiązać i „przywrócić” dziecko do naturalnej rodziny.

Przysposobienie niepełne polega na tym, że:

 • zostaje zerwana więź dziecka z naturalnymi rodzicami, ale nie z jego naturalną rodziną (dlatego np. dziecko będzie mogło dziedziczyć po naturalnych krewnych),

 • zostaje stworzony stosunek rodzicielski tylko między przysposabiającym a przysposobionym, ale dziecko nie zostaje włączone do nowej rodziny – nie stanie się bratem lub siostrą biologicznych dzieci przysposabiającego, nie uzyska nowych dziadków, wujków, cioć, kuzynów,

 • następuje wpis do aktu urodzenia dziecka i dziecko otrzymuje nazwisko „nowych” rodziców, ale w odpisach aktu urodzenia zazwyczaj wymienia się jego naturalnych rodziców.

W przypadku, gdy dziecko zostaje przysposobione przez współmałżonka swojego rodzica (męża matki lub żonę ojca) mamy do czynienia właśnie z przysposobieniem niepełnym.

Może zdarzyć się, że dziecko będzie przysposobione:

 • przez małżeństwo,

 • przez jedną osobę.

Przysposobienie a władza rodzicielska

Gdy dziecko jest adoptowane przez małżeństwo, władza rodzicielska nad nim zostaje przyznana obojgu nowym rodzicom.

Co jednak w sytuacji, gdy dziecko chce przysposobić małżonek lub partner biologicznej matki dziecka (albo żona/partnerka biologicznego ojca dziecka)?

Jeżeli dziecko zostaje przysposobione przez męża swojej biologicznej matki, tenże mąż uzyskuje władzę rodzicielską nad dzieckiem i sprawuje ją wspólnie z matką dziecka.

Tak samo dzieje się, jeżeli dziecko zostaje przysposobione przez żonę swojego biologicznego ojca – władza rodzicielska będzie przysługiwała obojgu małżonkom.

Uwaga! Inaczej jest, jeżeli przysposabiającym jest konkubent matki dziecka/konkubentka ojca dziecka. W wypadku przysposobienia przez partnera matki/ partnerkę ojca, biologiczny rodzic utraci władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Warunki niezbędne dla orzeczenia przysposobienia przez sąd

 1. Przysposobić można tylko osobę małoletnią (czyli dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat) – warunek ten musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie,

 2. Przysposobienie następuje wyłącznie dla dobra dziecka,

 3. Osoba przysposabiająca musi mieć:

– pełną zdolność do czynności prawnych (musi być pełnoletnia i nie może być ubezwłasnowolniona),

– odpowiednie kwalifikacje osobiste, które uzasadniają przekonanie, że będzie właściwie wywiązywała się ze swoich obowiązków wobec dziecka (czyli prawy charakter i zdolności wychowawcze),

– opinię kwalifikacyjną i świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny (nie dotyczy to osób spokrewnionych lub spowinowaconych z dzieckiem, czyli np. współmałżonka biologicznego rodzica dziecka)

 1. Między nowym rodzicem a dzieckiem powinna być odpowiednia różnica wieku (przyjmuje się, że jest to różnica ok. 18 lat),

 2. Konieczne jest wyrażenie zgody przez:

– biologicznych rodziców dziecka (nie jest to wymagane, jeżeli zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej/ są nieznani/ porozumienie z nimi napotyka przeszkody trudne do przezwyciężenia),

– dziecko, jeżeli ukończyło już 13 lat ( gdy jest młodsze sąd oczywiście także powinien je wysłuchać), chyba że dziecko nie jest zdolne do wyrażenia zgody (np. z powodu choroby psychicznej) lub żądanie zgody byłoby sprzeczne z dobrem dziecka (np. dziecko wychowuje się w rodzinie przysposabiających i myśli, że jest ich biologicznym dzieckiem),

– opiekuna, jeżeli dziecko pozostaje pod opieką, gdyż opiekun jest przedstawicielem ustawowym dziecka,

– małżonka przysposabiającego (zgoda nie jest wymagana jeżeli małżonek nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub porozumienie z nim napotyka przeszkody trudne do przezwyciężenia np. z uwagi na odległość)

 1. Złożenie wniosku o przysposobienie 🙂

Wniosek o przysposobienie dziecka przez współmałżonka rodzica dziecka

Wniosek musi zostać złożony do sądu rejonowego właściwego dla przysposabiającego lub dla dziecka – do wydziału rodzinnego i nieletnich.

We wniosku należy wskazać:

 • dane wnioskodawcy (osoby, która chce przysposobić dziecko) takie, jak: imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL,

 • dane uczestnika postępowania (czyli dziecka) – imię i nazwisko oraz adres, a także dane opiekuna prawnego dziecka (matki lub ojca) – imię i nazwisko oraz adres,

 • że wnioskodawca wnosi o orzeczenie przysposobienia niepełnego,

 • datę urodzenia dziecka i dane jego biologicznych rodziców,

 • motywację dla przysposobienia dziecka,

 • dlaczego dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską jednego z rodziców,

 • dowody.

Wniosek o przysposobienie jest zwolniony z opłaty sądowej.

Wniosek składa się w 2 egzemplarzach (do obu muszą być dołączone wszystkie załączniki), a dodatkowo 1 egzemplarz zachowuje się dla siebie (z przybitą w sądzie datą złożenia pisma lub z potwierdzeniem nadania na poczcie).

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka przez współmałżonka rodzica dziecka

Na prośbę Czytelniczek przygotowałam wzór wniosku o przysposobienie dziecka przez aktualnego męża jego matki i oczywiście krótką historyjkę, potrzebną do napisania wniosku (a w szczególności jego uzasadnienia).

Marta Żonkil wychowuje swojego 6 – letniego synka wspólnie z mężem Andrzejem Żonkil. Mieszkają w Inowrocławiu. Synek Kamil Krokus jest owocem jej związku z Janem Krokusem. Związku, który Marta chętnie wymazałaby z pamięci. Były partner nadużywał alkoholu i przemocy fizycznej zarówno wobec synka, jak i wobec niej. W 2011 roku został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Marta i Andrzej chcieliby, aby Kamil stał się ich wspólnym dzieckiem w świetle prawa i by nosił nazwisko Andrzeja. Mogą złożyć wniosek o takiej treści:

Inowrocław, 22.04.2016 rok

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Gabriela Narutowicza 42

88 – 100 Inowrocław

Wnioskodawca: Andrzej Żonkil, zam. w Inowrocławiu, ul. Rumiankowa 3/6, PESEL: 79052100576

Uczestnik postępowania: Kamil Krokus, zam. w Inowrocławiu, ul. Rumiankowa 3/6

reprezentowany przez matkę – Martę Żonkil, zam. w Inowrocławiu, ul. Rumiankowa 3/6

Wniosek o przysposobienie

W imieniu własnym wnoszę o:

1. orzeczenie przysposobienia małoletniego Kamila Krokus, urodzonego 3 stycznia 2010 roku w Inowrocławiu – syna Marty Żonkil i Jana Krokusa – przez wnioskodawcę,

2. nadanie dziecku nazwiska „Żonkil”;

3. dopuszczenie dowodu z akt Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w sprawie III Nsm 257/10

na okoliczność pozbawienia biologicznego ojca Jana Krokusa władzy rodzicielskiej nad małoletnim

Kamilem Krokusem.

Uzasadnienie

Małoletni Kamil Krokus urodził się w dniu 3 stycznia 2010 roku w Inowrocławiu ze związku pozamałżeńskiego Marty Żonkil i Jana Krokusa.

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Jan Krokus uznał swoje ojcostwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Inowrocławiu w dniu 12 stycznia 2010 roku.

Pomimo uznania ojcostwa, Jan Krokus nie wykonywał władzy rodzicielskiej we właściwy sposób. Coraz częściej nadużywał alkoholu i stawał się agresywny w stosunku do syna i jego matki. W dniu 15 maja 2010 roku uderzył płaczące dziecko, a następnie dotkliwie pobił jego matkę, Martę Żonkil, gdy ta stanęła w obronie syna.

Dowód: zeznania Marty Żonkil w sprawie o sygn. akt III Nsm 257/10.

Pomimo szansy, jaką po tym zdarzeniu dała mu matka dziecka, Jan Krokus nie podjął się pełnienia roli ojca. Nadal nadużywał alkoholu i stosował przemoc fizyczną wobec Marty Żonkil każdorazowo przy kolejnym płaczu syna.

W konsekwencji takiego zachowania, postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 15 maja 2011 roku biologiczny ojciec dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Dowód: akta sprawy o sygn. akt III Nsm 257/10

W dniu 30 czerwca 2013 roku wnioskodawca zawarł związek małżeński z matką małoletniego, Martą Żonkil.

Dowód: odpis aktu małżeństwa.

Wnioskodawca od blisko 3 lat pełni dla małoletniego rolę faktycznego ojca. Małoletni Kamil Krokus jest silnie związany emocjonalnie z wnioskodawcą i tylko jego uznaje za swojego ojca.

W tej sytuacji orzeczenie o przysposobieniu małoletniego Kamila Krokusa przez wnioskodawcę jest w pełni zgodne z dobrem dziecka i pozwoli stronom postępowania na stworzenie pełnej rodziny.

Z uwagi na fakt, że ojciec biologiczny dziecka jest pozbawiony władzy rodzicielskiej – w oparciu o przepis art. 119 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nie jest potrzebna jego zgoda na przysposobienie. Matka dziecka natomiast wyraża zgodę na przysposobienie.

Wnioskodawca jest człowiekiem odpowiedzialnym i sumiennym. Zdaje sobie sprawę z

moralnych i prawnych skutków przysposobienia i oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Kamilowi Krokus rozwój we właściwych warunkach.

Wnioskodawca jest z zawodu farmaceutą, jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, zarabiając około 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie. Jest więc w stanie sprostać obowiązkowi utrzymania założonej przez siebie rodziny.

Dowód: kserokopia umowy o pracę wnioskodawcy, zaświadczenie o zarobkach.

Tym samym wniosek jest w pełni zasadny i jako taki powinien zostać uwzględniony.

…………………

Andrzej Żonkil

Załączniki:

 1. odpis pisma wraz z załącznikami,

 2. odpis zupełny aktu urodzenia,

 3. odpis aktu małżeństwa,

 4. kserokopia umowy o pracę wnioskodawcy.

 5. zaświadczenie o zarobkach.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Prawa do zdjęcia należą do: melbia

94 thoughts on “Przysposobienie dziecka przez męża matki lub żonę ojca

 • 15 lipca 2016 o 9:47 am
  Permalink

  jeszcze uzupełniłabym artykuł o ważny fakt, który tu chyba umknął autorom. otóż przysposobienie pełne dziecka przez ojczyma/macochę AUTOMATYCZNIE przekreśla wcześniejsze alimentowanie przez rodzica biologicznego. dokładnie mechanizm opisuje np. ten tekst: http://www.eporady24.pl/przysposobienie_dziecka_zony_a_alimenty_od_biologicznego_ojca,pytania,3,207,7164.html – ale nie tylko oczywiście. czasami może to być jakiś argument w planach rodzinnych, w każdym razie dotyczy dziecka i jego majątku i warto wspomnieć.

  Odpowiedz
  • 19 lipca 2016 o 3:36 pm
   Permalink

   Dziękuję za uzupełnienie. Faktycznie jest tak, że przysposobienie pełne powoduje od strony prawnej wygaśnięcie więzi z biologicznym rodzicem i tworzy więź między dzieckiem a rodzicem, który je przysposabia. Ta więź dotyczy również ewentualnej alimentacji. Rodzic biologiczny przestaje być zobowiązany do alimentacji dziecka, które zostało przysposobione w ramach tzw. przysposobienia pełnego.

   Pozdrawiam serdecznie – autorka 🙂

   Odpowiedz
 • 14 sierpnia 2016 o 12:56 am
  Permalink

  Witam,
  A czy ojciec dziecka musi zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, aby mój nowy partner mógł przysposobić dziecko?
  Poproszę o informację, bo resztę już wiem ze świetnego artykułu 🙂

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 14 sierpnia 2016 o 8:23 pm
   Permalink

   Witam,
   Miło mi, że dobrze Ci się czytało 🙂
   Zasada jest taka, że do przysposobienia dziecka potrzebna jest zgoda jego rodziców. Ojciec dziecka może mieć pełnię władzy rodzicielskiej, ale jeżeli wyrazi przed sądem zgodę na przysposobienie tego dziecka przez innego mężczyznę, a inne warunki przysposobienia będą spełnione, sąd orzeknie przysposobienie.
   Nie musi być więc tak, że trzeba najpierw pozbawić ojca dziecka władzy rodzicielskiej 🙂
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 26 sierpnia 2016 o 9:01 pm
  Permalink

  witam. mam pytanie. moj maz zlozyl wniosek do sadu o przysposobienie mojego syna lat 9. od 8 lat jestesmy rodzina syn nke zna ojca biologiczne uznaje i mysli ze maz jest ojcem. mamy zglosic sie na badanie do osrodka opirkunczo adopcyjnego i zastanaeiam sie ile takich spotkan bedzie jak bede wygladac oraz czy zaswiadczenie o niekaralnosci bedzie potrzebne? nikt nam nie mowil o tym. dostarczylismy akt malzenstwa akt zupelny ur. dziecka zas. o zarobkach wniosek. dziekuje za odp.

  Odpowiedz
  • 29 sierpnia 2016 o 9:49 pm
   Permalink

   Witam,
   W pierwszej kolejności proponuję Ci zadzwonić do ośrodka opiekuńczo – adopcyjnego i umówić się na spotkanie tylko z Wami (Tobą i Twoim mężem). Na tym pierwszym spotkaniu będziecie mogli opowiedzieć o swoich obawach, o tym, że Twój synek nie zna innego taty niż Twojego męża.
   Każdy ośrodek działa troszkę inaczej, wymaga innych dokumentów i inaczej układa harmonogram badań i spotkań, dlatego najważniejsze jest, by zadzwonić i ustalać wszystko z nimi bezpośrednio.
   Na pewno ośrodek będzie dążył do tego, by pomóc Wam przejść procedury jak najmniej boleśnie dla Waszej rodziny, którą przecież już od kilku lat jesteście niezależnie od więzów krwi 🙂

   Odpowiedz
 • 27 sierpnia 2016 o 12:53 pm
  Permalink

  Witam, w naszym przypadku ja jestem jedynym prawnym opiekunem dziecka, ojciec synka nie uznał do po urodzeniu, czy w tym wypadku muszę podawać jego dane we wniosku?

  Odpowiedz
  • 31 sierpnia 2016 o 2:05 pm
   Permalink

   Witam, w treści wniosku o przysposobienie możesz wskazać, że biologiczny ojciec synka nie uznał swojego ojcostwa, zaś w akcie urodzenia dziecka w rubryce dane ojca zostały wskazane: Twoje nazwisko oraz imię męskie wybrane przez urzędnika sporządzającego ten akt urodzenia. To wystarczy 🙂

   Odpowiedz
 • 30 sierpnia 2016 o 4:40 pm
  Permalink

  dziekuje za odpowiedz. dzisiaj bylismy na spotkaniu bylo dobrze tylko wyszedl problem o niekaralnosc. maz byl karany osrodkowi to nie przeszkadza oni tylko badaja wiez miedzy mezem a synek i decyzje podejmoe sad czy w takim wypadku sad moze nie zgodzic sie na przysposobienie?

  Odpowiedz
  • 30 sierpnia 2016 o 9:15 pm
   Permalink

   Jeżeli więź między Twoim synkiem i mężem jest silna, a ośrodek potwierdzi to podczas spotkań z Wami, na pewno będzie to najważniejszą przesłanką do orzeczenia przysposobienia. Co do karalności – nie ukrywaliście jej przed ośrodkiem i nie ukrywajcie też przed sądem, nie wiem jednak za co Twój mąż był karany i w jaki sposób, a to będzie istotna informacja dla sądu.
   Zgodnie z art. 114[1]. § 1. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego (..)”. Oceniając kwalifikacje osobiste Twojego męża sąd oceni też problem jego karalności.
   Jeżeli chcesz napisać mi więcej o Waszej sytuacji i wolałabyś zrobić to bardziej prywatnie, możesz napisać na: przepisowamama@gmail.com.

   Odpowiedz
 • 4 września 2016 o 11:31 pm
  Permalink

  Dziękuję za świetny artykuł. Mam pewną wątpliwość: mój mąż pragnie przysposobic moją córkę, której ojciec biologiczny jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czy w naszej sytuacji jest mozliwe przysposobienie calkowite? Czy tez calkowite ma miejsce tylko wtedy, kiedy chodzi o przysposobienie przez dwóch nowych rodziców?

  Odpowiedz
  • 5 września 2016 o 4:19 pm
   Permalink

   Proszę bardzo 🙂
   Rozwiewając Twoje wątpliwości – mąż może przysposobić Twoją córkę na zasadzie przysposobienia całkowitego, musi jednak zaznaczyć w treści wniosku, że o takie właśnie przysposobienie mu chodzi 🙂

   Odpowiedz
 • 5 września 2016 o 4:49 pm
  Permalink

  Witam. Czy 14 letnie dziecko tez bedzie badane przez osrodek opiekunczo-adopcyjny? Czy starczy ze wyrazi zgode na przysposobienie przed sadem?

  Odpowiedz
  • 7 września 2016 o 10:21 pm
   Permalink

   Witam,
   Procedura przysposobienia dziecka przez współmałżonka rodzica wygląda troszkę inaczej niż przysposobienie dziecka spoza rodziny. Sąd jednak może zlecić badania jeżeli uzna to za zasadne.

   Odpowiedz
 • 9 września 2016 o 7:23 am
  Permalink

  Witam ponownie 🙂 Jakie dokumenty musi wysłać mój mąż do sądu odnośnie zatrudnienia i dochodów jeśli prowadzi działalność gospodarczą? I czy można złożyć wniosek o przysposobienie odrazu po pozbawieniu ojca władzy rodzicielskiej? Zaznacze że ojciec sam wyraził zgodę na pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

  Odpowiedz
  • 10 września 2016 o 8:55 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Oczywiście, że można złożyć wniosek o przysposobienie od razu po pozbawieniu biologicznego ojca władzy rodzicielskiej (gdy tylko postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej będzie prawomocne).
   Co do dokumentów odnośnie dochodów – wystarczy decyzja o wpisaniu męża do rejestru przedsiębiorców (CEIDG) oraz PIT-36 za 2015 rok.

   Odpowiedz
 • 11 września 2016 o 9:08 pm
  Permalink

  Witam, mam pytanie odnośnie mojej sytuacji otóż: mam 9 letniego syna z poprzedniego związku ( bez ślubu) gdy urodziłam miałam 17 lat i moi rodzice mieli opiekę nad synem do mojej pełnoletności. W akcie urodzenia widnieje tylko ja ojciec jest nieznany, nie utrzymujemy kontaktu z poprzednim partnerem , gdy syn miał 4 latka poznałam mojego obecnego już męża w 2014 wzięliśmy ślub i w USC mąż nadał synowi swoje nazwisko, ale teraz mąż chciałby przysposobić syna, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Czy możemy wystąpić do sądu o przysposobienie ze zmianą w akcie urodzenia? Czy biologiczny ojciec musi zostać o tym poinformowany?

  Odpowiedz
  • 12 września 2016 o 10:17 pm
   Permalink

   Witam,
   Biologiczny ojciec nie został wpisany do aktu urodzenia Twojego synka, więc nie posiada władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Tym samym o niczym nie musisz go powiadamiać.
   Twój mąż może wystąpić z wnioskiem o przysposobienie całkowite – Twój synek wówczas już zawsze będzie wówczas jego dzieckiem, dla synka zostanie też sporządzony nowy akt urodzenia, w którym jako ojciec zostanie wpisany Twój mąż 🙂

   Odpowiedz
 • 12 października 2016 o 5:11 pm
  Permalink

  witam,
  chcialabym adoptować syna mojego męza, matka dziecka jest pozbawiona wszelkich praw rodzicielskich, nie placi alimentow, nie interesuje sie. czy jako osoba bezrobotna mam szanse na adopcje?

  Odpowiedz
  • 13 października 2016 o 10:53 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli zdecydujesz się na złożenie wniosku o przysposobienie, sąd będzie pytał i ustalał: z jakiego powodu jesteś osobą bezrobotną, czy podejmujesz starania by podjąć pracę, jaką opinią się cieszysz, jak silna jest więź między Tobą a synem Twojego męża, czy macie także wspólne dzieci. Od ustaleń sądu będzie zależeć czy przysposobienie będzie możliwe czy nie.

   Odpowiedz
 • 27 października 2016 o 2:46 pm
  Permalink

  Złożyliśmy do sądu dwa egzemplarze wniosku o przysposobienie, właśnie dostaliśmy pismo z sądu aby dosłac trzeci odpis wniosku. Po co dla sądu trzeci odpis? Pisze Pani ze wysyła sie dwa, wiec bardzo nas to zaniepokoiło. Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
  • 27 października 2016 o 6:47 pm
   Permalink

   Tak, zasadą jest złożenie wniosku w 2 egzemplarzach. Najprawdopodobniej jednak Sąd poprosił o jeszcze jeden egzemplarz wniosku, by przesłać go do biologicznego ojca dziecka. To jedyna przyczyna, która przychodzi mi do głowy, ale którą w Waszym przypadku nie należy się martwić, bo pamiętam, że biologiczny ojciec wyraża zgodę na pozbawienie go władzy rodzicielskiej.
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 27 października 2016 o 6:53 pm
  Permalink

  Biologiczny ojciec wyraził zgodę na pozbawienie go władzy rodzicielskiej, czy ma jakiś wpływ na przysposobienie córki przez mojego męża? Czy może nam jakoś przeszkodzić? Bardzo mnie to martwi. Z góry dziękuję za odpowiedź. 🙂

  Odpowiedz
  • 27 października 2016 o 11:06 pm
   Permalink

   Jeżeli wyraża zgodę na pozbawienie go władzy rodzicielskiej, to na pewno Wam nie zaszkodzi 🙂
   Głowa do góry, będzie dobrze. Sąd po prostu chce usłyszeć na własne uszy, że biologiczny ojciec zgadza się na pozbawienie władzy rodzicielskiej. To nieczęste, ale można to nazwać normalnym proceduralnym działaniem 🙂

   Odpowiedz
 • 28 października 2016 o 12:09 am
  Permalink

  Niestety a może na szczęście,sama nie wiem… Sąd juz to usłyszał i postanowienie jest prawomocne w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  Odpowiedz
  • 28 października 2016 o 10:22 am
   Permalink

   W takim razie naprawdę nie masz się czym martwić 🙂 Jeżeli postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jest prawomocne, wszystko jest tak, jak powinno być 🙂

   Odpowiedz
 • 28 października 2016 o 11:27 am
  Permalink

  Mimo wszystko bardzo mnie to niepokoi. Ale dziękuje za odpowiedź. 🙂 Pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz
  • 28 października 2016 o 8:31 pm
   Permalink

   Myślę, że nie masz czym się denerwować. Będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Odpowiedz
 • 24 listopada 2016 o 2:16 am
  Permalink

  Witam wychowuje z mezem jego dziecko z pozamaluzenstwa od 4lat dziecko ma 4latka I 3miesiace chciala bym je przysposobic calkowicie jestem osoba berobotna poniewaz podjelismy decyzje z mezem ze zostane zajmowac sie dzieckiem w domu a maz nas utrzyma kobieta z ktora maz ma dziecko nie utrzymuje z nim zadnego kontaktu ani z dzieckiem dziecko mysli ze ja jestem jego mamusia czy mamy szanse z mezem na calkowite przysposobienie przezemnie dziecka bardzo prosze o odpowiedz przepraszam za bledy pisane slownkiem.

  Odpowiedz
  • 25 listopada 2016 o 6:53 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie ma żadnego przepisu, który uzależniałby możliwość przysposobienia dziecka od sytuacji majątkowej osoby przysposabiającej, należy jednak wykazać, że dziecko będzie miało dobre warunki materialne. W Twojej sytuacji takie warunki zapewnia ojciec dziecka (Twój mąż), a decyzja o niepodejmowaniu w chwili obecnej zatrudnienia przez Ciebie jest związana z zaspokajaniem potrzeb wychowawczych dziecka i została podjęta wspólnie przez Twojego męża i Ciebie. Dobro dziecka nie ucierpiało z powodu tej decyzji, a wręcz dzięki niej masz możliwość odpowiednio się nim zaopiekować.
   Piszesz, że dziecko uważa Cię za swoją mamę, to na pewno będzie miało olbrzymie znaczenie dla Sądu, bo świadczy o więzi emocjonalnej między Tobą a dzieckiem. Możliwe również, że Sąd chcąc upewnić się czy dziecko będzie miało dobre warunki materialne, będzie pytał o Twoje wykształcenie i realne możliwości podjęcia pracy w razie, gdyby np. dochody taty dziecka uległy zmniejszeniu.

   Odpowiedz
 • 25 listopada 2016 o 1:44 am
  Permalink

  Witam. Jeżeli biologiczny ojciec ma pełne prawa do opieki nad dzieckiem a nie jest już razem z matką dziecka i nie wyraża zgody na to aby mąż jego byłej dziewczyny przysposobił sobie dziecko to nie dojdzie do tego tak?

  Odpowiedz
  • 25 listopada 2016 o 8:33 pm
   Permalink

   Witam,

   Aby można było przysposobić dziecko żony/męża, trzeba pozbawić ojca biologicznego władzy rodzicielskiej, a żeby to zrobić, muszą zajść okoliczności określone przepisami (a dokładnie art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), które określają trzy sytuacje, w których Sąd może orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej:
   1. wystąpienie trwałej przeszkody, która uniemożliwia należyte sprawowanie władzy rodzicielskiej,
   2. nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców lub jednego z nich,
   3. rażące zaniedbanie przez rodziców (lub rodzica) swoich obowiązków wobec dziecka.

   Jeżeli więc biologiczny ojciec utrzymuje kontakty z dzieckiem (choćby mailowe, telefoniczne, smsowe), interesuje się jego rozwojem, wypełnia prawidłowo swoje obowiązki wobec dziecka, a nadto łączy go z dzieckiem więź emocjonalna, brak jest podstaw, by pozbawić go władzy rodzicielskiej.
   Więcej informacji o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/

   Odpowiedz
 • 3 stycznia 2017 o 11:28 pm
  Permalink

  Witam. Gdy urodzilam syna miałam 17 lat , teraz dziecko ma 6 lat , jego biologiczny ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Za kilka miesięcy wychodze za maz za nowego partnera , chce on przysposobic moje dziecko po ślubie , dac swoje nazwisko , maja świetny kontakt i wiez. Lecz jest on ode mnie rok młodszy czyli miedzy nim a dzieckiem nie na roznicy wieku 18 lat , czy to może być przeszkoda przy adopcji? I czy biologiczny ojciec będzie informowany o otoczonym postepowaniu? Z gory dziękuje , pozdrawiam 😉

  Odpowiedz
  • 5 stycznia 2017 o 10:50 pm
   Permalink

   Witam,
   Granica odpowiedniej minimalnej różnicy wieku między przysposobionym a przysposabiającym zwyczajowo określana jest na około 18 lat, ale nie jest to granica sztywna. W Waszym przypadku sąd dokona oceny czy różnica wynosząca 16 lat będzie różnicą odpowiednią. Będzie kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, więc jeżeli tak, jak piszesz między Twoim przyszłym mężem a synkiem jest więź emocjonalna, dobry kontakt itd., nie sądzę, by mniejsza niż 18 lat różnica wieku miała stanowić przeszkodę adopcyjną.
   Biologiczny ojciec nie jest stroną postępowania o przysposobienie dziecka, nie będzie więc informowany o sprawie.
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 5 stycznia 2017 o 11:12 am
  Permalink

  Witam

  5 lat temu sąd orzekł o całkowitym przysposobieniu synka przez mojego męża. Teraz ojciec biologiczny oświadcza ze ma zamiar wystąpić do sądu o ustalenie widzeń z synem ( niedawno po raz kolejny wyszedł z więzienia). Czy rzeczywiscie sąd moze wydać taką dyspozycję? Zaznaczyć chcę że nasz synek za jedynego tatę uznaje mojego męża. Ma świadomosć że został przez niego adopotowany, ale w paru rozmowach z nim jasno wychodziło że nawet nie chce pamiętać o ojcu biologicznym. Boję się że jego poukładane życie zostanie wywrócone do góry nogami. TO bardzo wrażliwy chłopiec i bardzo zwiazany ze swoim tatą. Czy mam sie obawiać spotkania w sądzie ?

  Odpowiedz
  • 6 stycznia 2017 o 9:22 pm
   Permalink

   Witam,

   Niestety pozbawienie władzy rodzicielskiej biologicznego ojca Twojego synka nie powoduje pozbawienia go możliwości starania się o kontakt z dzieckiem.
   Przesłanką pozbawienia biologicznego ojca prawa kontaktów z synkiem może być jedynie poważne zagrożenie dobra dziecka – np. w sytuacji, gdy adoptowane dziecko uważa się za dziecko osoby, która je adoptowała, należy przyjąć, że dobro dziecka przemawia za pozbawieniem biologicznego ojca prawa styczności z tym dzieckiem.
   Piszesz, że Twój synek ma świadomość, że jest dzieckiem adoptowanym, ale nie chce mieć kontaktu z biologicznym ojcem. Na pewno jest to przesłanka, którą warto podnieść w ewentualnym postępowaniu sądowym.
   Piszesz również, że biologiczny ojciec dziecka po raz kolejny wyszedł z więzienia, warto by więc ewentualnie podnieść także, że kontakty z nim mogą mieć na synka demoralizujący wpływ, a nawet kształtować u niego postawy aspołeczne.

   Przesłanką zakazania kontaktów z dzieckiem jest jedynie poważne zagrożenie dobra dziecka, a wszystkie inne wiążące się z kontaktami z biologicznym ojcem zagrożenia dobra dziecka mogą skutkować ograniczeniem kontaktów. Przykładem może być sytuacja kiedy przebywanie z długo nie widzianym rodzicem poza swoim miejscem zamieszkania wiąże się u dziecka z silnym stresem – w takim przypadku można zastanawiać się nad przejściowym ograniczeniem prawa rodzica do kontaktów w ten sposób aby mogły się one odbywać jedynie w miejscu zamieszkania dziecka.

   Odpowiedz
 • 10 stycznia 2017 o 7:17 pm
  Permalink

  Witam. Mój mąż przysposobił mojego syna. Został zmieniony pesel dziecka i akt urodzenia. Czy to prawda,że należy się becikowe ?

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2017 o 7:49 pm
   Permalink

   Witam,
   Z treści najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że w sytuacji, gdy dziecko zostało przysposobione przez męża matki/żonę ojca, a becikowe było już uprzednio wypłacone, świadczenie nie przysługuje po raz drugi. Nie ma tu znaczenia zmiana PESEL-u i aktu urodzenia dziecka (tak m.in. wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie w wyroku z 28.07.2015 roku, I SA/Wa 758/15).

   Odpowiedz
 • 23 stycznia 2017 o 12:21 am
  Permalink

  Witam
  Czy dziecko pełnoletnie może rozwiązac adopcję pełna z żoną swojego ojca/matka nie żyła w momencie przysposabiania, a dziecko miało powyżej 13 lat/? a niepełnoletnie np 16-letnie również
  Gdzie ewentualnie się udac w tym celu i jak to jest kosztowne

  Odpowiedz
  • 23 stycznia 2017 o 11:23 am
   Permalink

   Witam,
   Można rozwiązać przysposobienie, ale muszą istnieć po temu ważne powody. Należy złożyć pozew o rozwiązanie przysposobienia do Sądu Rejonowego. Opłata od pozwu to 200 zł.

   Odpowiedz
   • 30 stycznia 2017 o 11:32 pm
    Permalink

    Dzięki za odpowiedż.
    Proszę mi jeszcze powiedziec co sąd rozumie przez ważne powody.
    Czy to że np. bez zgody 16 letniego wówczas dziecka została przeprowadzona?
    Czy to np. ze wobec dzieci stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna , wyzwiska, brak opieki np.brak jedzenia, to jest wystarczający powód i jakie dziecko musi miec dowody? bo jak już zauważyło jego słowo przeciw słowu cwanej,,mamusi,, w urzędach się nie liczy.
    Wreszcie czy dziecko niepełnoletnie również moze taka adopcję rozwiązac.?
    Czy w momencie przysposobienia takiego dziecka, traci ono rentę rodzinną po zmarłej matce, a przechodzi na utrzymanie przysposabiającej rodziny?

    Odpowiedz
    • 31 stycznia 2017 o 11:30 pm
     Permalink

     Proszę bardzo.
     „Ważne powody” to niestety pojęcie niesprecyzowane w przepisach prawa. Ustawodawca uznał, że orzecznictwo sądów wypracuje tu pewnego rodzaju stanowisko i zasady oceny czy mamy do czynienia z wystarczająco ważnym powodem, by rozwiązać przysposobienie.
     W praktyce ocena ta należy do sądu, przed którym sprawa się toczy.
     Ważne powody należy łączyć z trwałym i pełnym rozkładem więzi rodzinnej między przysposobionym a przysposabiającym. Znaczenie ma także wrogość między tymi osobami.
     W przypadku rozwiązania przysposobienia z dzieckiem małoletnim sąd ocenia również czy nie ucierpi dobro małoletniego.
     Zawsze przy przedstawianiu swoich żądań do sądu (niezależnie od tego w jakiej ma to miejsce sprawie) należy udowodnić swoje racje = tak, trzeba zbierać dowody różnych wydarzeń.

     Piszesz, że dziecko „przegrywa” z matką w sprawach urzędowych. Czy możesz napisać coś więcej?

     Nie do końca rozumiem pytanie o sytuację materialną przysposobionego dziecka, jaki rodzaj przysposobienia został orzeczony?

     Odpowiedz
 • 24 stycznia 2017 o 4:51 pm
  Permalink

  Witam
  Wychowuję córkę od 9 lat z mężczyzną, który nie jest biologicznym ojcem. Ma dwoje swoich biologicznych już dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Nie mamy związku małżeńskiego, żyjemy w konkubinacie. Córka ma 16 lat a mój partner traktuje ją jak córkę. Czy może on przysposobić ją jak swoje dziecko czy wystąpić o rolę opiekuna prawnego. Nie wiem jaka jest różnica i jak mogę ten problem rozwiązać.
  Marta

  Odpowiedz
  • 24 stycznia 2017 o 9:34 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli Twój partner chciałby przysposobić Twoją córkę, oznaczałoby, że Ty tracisz władzę rodzicielską wobec niej. (tak m.in. stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 października 1983 r. sygn. III CRN 234/83: „Zgoda matki na przysposobienie dziecka przez jej konkubenta wymaga z jej strony świadomości, że wskutek przysposobienia utraci ona władzę rodzicielską nad dzieckiem.”).
   Co do opieki prawnej nad dzieckiem, jest ona ustalana wtedy, gdy dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską np. w sytuacji, gdy rodzice są nieznani lub zostali sądowo pozbawieni prawa wykonywania władzy rodzicielskiej. W Twojej sytuacji Ty posiadasz pełnię władzy rodzicielskiej nad córką, więc nie potrzebuje ona opiekuna prawnego.
   Najprostszym rozwiązaniem byłoby dokonanie przez Ciebie i Twojego partnera formalności i wzięcie ślubu, a następnie przysposobienie Twojej córki przez Twojego aktualnego konkubenta, a wówczas już męża (oczywiście przy pozbawieniu władzy rodzicielskiej biologicznego ojca córki).

   Odpowiedz
 • 2 lutego 2017 o 10:06 am
  Permalink

  Witam. Jesteśmy już po pierwszej sprawie o przysposobienie, niestety Sąd wysyła nas na badania aby zasięgnąć opini biegłych.Sędzia powiedziała nam że taka jest procedura i wysyła wszystkich.. iż jest to zbyt poważna sprawa aby orzec przysposobienie bez opini biegłych. Dziwią mnie procedury naszych sądów, czekaliśmy pół roku na sprawe, Sędzia wiedząc jakie są procedury powinien wysłać nas na badania przed sprawą a tak kolejne pół roku zejdze…zanim dostaniemy termin badań i kolejnej sprawy. Moze mi przepisowa mama przybliżyć jak przebiegają takie badania na co być przygotowanym, czy badać będą tylko mojego męża i córkę czy także mnie? 🙂 Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 3 lutego 2017 o 3:13 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   To jest prawda, że jest to poważna sprawa i że dla sądu opinia biegłych może mieć istotne znaczenie. Faktem jest, że takie działanie, jak w Waszym przypadku, powoduje wydłużenie całego procesu przysposobienia, niestety mam wrażenie, że w tej chwili większość postępowań tak właśnie wygląda :/
   Jedyne, co można tutaj zrobić, to po prostu uzbroić się w wielką cierpliwość.
   Co do Twojego pytania o przebieg badań, pozwoliłam sobie podjąć działania, by na ten temat wypowiedział się na blogu psycholog. Mam nadzieję, że się to uda, a jeżeli nie – wówczas napiszę wszystko, co sama wiem o badaniach więzi 🙂
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 3 lutego 2017 o 3:28 pm
  Permalink

  Witam 🙂 Chyba nic innego nam nie pozostało jak uzbroić się w cierpliwość..choć jak wiesz w naszym przypadku każdy miesiąc to wieczność. A za wypowiedź psychologa będziemy bardzo wdzięczni 🙂 Pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz
  • 3 lutego 2017 o 6:27 pm
   Permalink

   Witam,
   Oj wiem, niestety, wiem. I z całego serca życzę Wam jak najszybszego zakończenia postępowania 🙂
   Trzymaj kciuki, by udało mi się zachęcić psychologa do wypowiedzi publicznej 🙂
   Pozdrawiam Was serdecznie!

   Odpowiedz
 • 3 lutego 2017 o 9:33 pm
  Permalink

  Witam. Trzymamy, bardzo mocno trzymamy kciuki, i mamy nadzieję że się uda 🙂

  Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 9:07 pm
  Permalink

  Witam mam córkę z poprzedniego związku, ojciec biologiczny jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Z Narzeczonym bierzemy ślub 23 września, on po ślubie chce przysposobić całkowicie moja córkę. Zatem jak wygląda dziedziczenie po biologicznym ojcu czy córka nie będzie miała z nim już nic wspólnego? Jej biologiczny ojciec ma straszne długi chce uchronić moje dziecko przed odpowiedzialnością.. Proszę o odpowiedź..

  Odpowiedz
  • 10 lutego 2017 o 12:18 pm
   Permalink

   Witam,
   Nawet mając do czynienia z tzw. przysposobieniem niepełnym, które powoduje, że dziecko dziedziczy po biologicznym ojcu, możesz odetchnąć z ulgą, bo zmiany, jakie nastąpiły w prawie spadkowym na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy powodują zabezpieczenie przed przejęciem długów w ten sposób, że sądy uznają, że przyjęcie spadku następuje z dobrodziejstwem inwentarza, a nie, jak było dawniej, wprost. To powoduje, że nawet, gdyby ojciec Twojej córki miał np. 200.000 zł długu, a majątek wartości 500 zł, to córka (zakładając, że jest jedynym spadkobiercą) będzie zobowiązana spłacić wyłącznie dług do wartości 500 zł.
   Obiecuję napisać na blogu więcej o dziedziczeniu w niedługim czasie 🙂

   Odpowiedz
   • 10 lutego 2017 o 4:48 pm
    Permalink

    Witam, ale jeśli będzie przysposobienie pełne to już córka nie będzie miała z biologicznym ojcem nic wspólnego?
    Otóż problem jest taki że on przepisał jej w darowiznie mieszkanie 7 lat temu obecnie mieszka w nim i je zadłuża ( będę składać wniosek o eksmisje) zatem moje pytanie jest takie czy jeśli przepisał na córkę mieszkanie to ona odpowiada za jego długi do wartości mieszkania jeśli by umarl? Czy nie ma to znaczenia?

    Odpowiedz
    • 13 lutego 2017 o 8:06 pm
     Permalink

     Witam,
     Jeżeli córka zostanie przysposobiona w drodze przysposobienia pełnego, wygaśnie więź łącząca ją z biologicznym ojcem, a w szczególności ustaną pomiędzy nimi wszelkie prawa i obowiązki, w tym także alimentacyjne. Ustanie tych praw i obowiązków następuje z mocy prawa.
     Jednak z tego, co piszesz, wynika, że córka otrzymała od biologicznego ojca darowiznę. Przedmiotem tej darowizny było mieszkanie. Nie wiem jakie zapisy dokładnie znajdują się w akcie notarialnym (umowie darowizny) ani dlaczego ojciec dziecka nadal mieszka w tym mieszkaniu (+ dodatkowo je zadłuża). Wiem natomiast, że w świetle prawa to córka jest właścicielem mieszkania, a nie jej ojciec, a więc fakt przysposobienia (niezależnie od jego rodzaju) nie cofnie tej czynności prawnej (darowizny) i nie zlikwiduje zadłużenia, jakie ciąży na lokalu.
     Aby móc powiedzieć więcej, musiałabym wiedzieć więcej o treści umowy, najlepiej wręcz móc się z nią zapoznać akapit po akapicie 😉

     Odpowiedz
     • 22 lutego 2017 o 12:41 pm
      Permalink

      Mam jeszcze jedno pytanie do Pani : biologiczny ojciec mieszka w mieszkaniu córki ponieważ jest tam zameldowany ( w akcie notarialnym nie ma sluzebnosci). Będzie przeprowadzana jego eksmisja, na dzień dzisiejszy Spółdzielnia Mieszkaniowa wydała upomnienie do spłaty zadłużenia w ciągu 7 dni na małoletniego właściciela mieszkania moje pytanie brzmi jeśli spółdzielnia mieszkaniowa wystąpi do sądu i uzyska nakaz zapłaty (wyrok) to mogą mnie podać do komornika jestem matka maloletniej a biologiczny ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej? Czy zadłużenie okresowe w spółdzielni mieszkaniowej przedawnienie się po upływie 3 lat?

     • 26 lutego 2017 o 9:31 pm
      Permalink

      Zameldowanie nie jest tytułem prawnym do zajmowania lokalu. Ojciec Twojej córki to sprytny typek – formalnie nie jest ani właścicielem mieszkania, ani jego najemcą, i dlatego spółdzielnia mieszkaniowa nie zwróciła się o zapłatę zaległości czynszowych bezpośrednio do niego, a do Twojej córki, która jest jego właścicielem.
      Ponieważ córka jest małoletnia, to na Tobie jako na rodzicu posiadającym pełnię władzy rodzicielskiej spoczywa obowiązek sprawowania zarządu nad jej majątkiem (zgodnie z art. 101 kro). W pierwszej kolejności proponowałabym napisać do Spółdzielni pismo informujące, że osobą faktycznie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym jest ojciec córki, wobec czego zasadnym byłoby zwrócenie się do niego z wezwaniem do zapłaty zaległości.
      Jaka to zaległość (za ile miesięcy)? Czy ojciec córki pracuje?
      Na jakim etapie jest postępowanie eksmisyjne i na czyj wniosek się ono toczyło (Twój czy spółdzielni)?
      Pytasz o okres przedawnienia roszczeń spółdzielni – zasadniczo roszczenia o świadczenia okresowe przedawniają się z upływem 3 lat, ale nie znam dokładnie Waszej sytuacji – nie wiem czy np. nie nastąpiło uznanie roszczenia albo inna sytuacja, która wykluczałaby zastosowanie art. 118 k.c.
      Proszę o więcej informacji 🙂

 • 5 marca 2017 o 2:38 pm
  Permalink

  Bardzo dziękuję za pomocny dla mnie artykuł. Mam pytanie, czy do wniosku o przysposobienie dziecka mogę dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia i małżeństwa? Czy musi być zupełny? Czekam na odpowiedź, pozdrawiam

  Odpowiedz
   • 6 marca 2017 o 7:30 am
    Permalink

    Bardzo dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie. W skrócie opiszę moją sytuację. Mam córkę z poprzedniego nieformalnego związku, od trzech lat jestem mężatką, mąż chce przysposobić moją córkę. Ojciec biologiczny pozbawiony jest praw rodzicielskich, nigdy nie zapłacił grosza alimentów. Córka nie ma z nim, ani z jego rodziną jakichkolwiek kontaktów. Rodzinę męża córka traktuje jak swoją i wzajemnie. O jaki rodzaj przysposobienia radziłaby Pani się ubiegać? I czy zawsze zmieni się numer pesel?

    Odpowiedz
    • 9 marca 2017 o 8:15 pm
     Permalink

     Proszę bardzo.
     Jeżeli biologiczny ojciec Twojej córki jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a między córką a Twoim mężem jest silna więź emocjonalna, jak najbardziej zasadne jest złożenie przez Twojego męża wniosku o przysposobienie dziewczynki.
     W treści wniosku – jak możesz zobaczyć na podstawie zamieszczonego przeze mnie wzoru – nie wskazuje się rodzaju przysposobienia. W mojej ocenie w sytuacji, gdy przysposabiającym ma być mąż matki będziemy mieć do czynienia z przysposobieniem pełnym.
     Co do zmiany numeru PESEL, polecam zajrzeć tutaj: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zmien-numer-pesel

     Odpowiedz
 • 14 marca 2017 o 1:39 pm
  Permalink

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące zaświadczenia o zarobkach. Czy to zaświadczenie ma być od pracodawcy czy z ZUS-u? Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 29 marca 2017 o 7:42 pm
  Permalink

  Witam,
  Zwracam się z nieco innym tematem.
  Mój dziadek nie jest biologicznym ojcem mojego taty. W wyniku odkładaniem wielu ważnych spraw „na potem” mój tato nie został przez dziadka oficjalnie przysposobiony o czym dowiedziałam się niedawno. W testamencie dziadek przepisał mi mieszkanie i zastanawia mnie kwestia podatku od spadku. W jakiej grupie podatkowej się znajduję i jaki podatek będę musiała zapłacić w przyszłości? Czy jest nadal możliwość przysposobienia mojego ojca przez dziadka i czy to będzie miało wpływ na moje zobowiązania podatkowe?
  Uprzejmie dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2017 o 8:22 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety jeżeli Twój „dziadek” nie przysposobił Twojego taty, gdy tata był jeszcze dzieckiem (a więc, gdy nie miał ukończonych 18 lat), nie ma szans zrobić tego teraz.
   W świetle prawa „dziadek” jest dla Ciebie osobą obcą, co powoduje, że zostaniesz zaliczona do III grupy podatkowej. Grupy podatkowe kształtują się następująco:
   Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
   Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo
   małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
   Grupa III: pozostali nabywcy.
   Szczerze powiedziawszy w Twojej sytuacji rozważyłabym zupełnie inną opcję – kupno mieszkania od „dziadka” i zapłatę 2% podatku od czynności cywilnoprawnych + zapis w treści umowy służebności pozwalającej na zamieszkiwanie przez „dziadka” w mieszkaniu aż do końca jego życia. Nie wiem czy taka opcja wchodziłaby u Was w rachubę, ale na pewno byłaby „lepsza” pod względem podatkowym.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • 4 kwietnia 2017 o 2:13 pm
    Permalink

    Witam,

    W przypadku kupna, czy mogłabym wtedy kupić to mieszkanie za symboliczną cenę, a podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacić od pełnej wartości rynkowej mieszkania?

    Odpowiedz
    • 9 kwietnia 2017 o 9:13 pm
     Permalink

     Witam,
     Napiszę tak: Jeżeli cena wskazana w treści aktu notarialnego jako cena mieszkania będzie ceną rynkową, a podatek zapłacisz właśnie od tej ceny nikt nie będzie sprawdzał jaką kwotę rzeczywiście zapłaciłaś swojemu Dziadkowi, bo to już kwestia uzgodnień między Wami 🙂

     Odpowiedz
 • 7 kwietnia 2017 o 6:25 pm
  Permalink

  Witam,
  Chciałbym zapytać o sytuację małżeństwa, które otrzymało kwalifikację w OA i obecnie czeka na propozycję dziecka. Obawy dotyczą późniejszych formalności i przebiegu rozprawy sądowej. Małżeństwo posiada wymagane przez OA dokumenty, w tym:
  wypis z KRK,
  zaświadczenie o zarobkach,
  wyrok rozwodowy jednego z małżonków.

  pytania, brzmią:
  I.
  Czy poza wypisem z KRK sąd weryfikuje w jakimkolwiek innym rejestrze karalność kandydatów. Jedno z małżonków jest po zatarciu skazania, jednak wiadomo, że wymazanie następuje w rejestrze KRK, jednak dokumenty, akta sprawy istnieją, czy Sąd ma możliwość sprawdzenia kandydata pod tym kątem np. w starych aktach sprawy lub innym miejscu, czy na pytanie o karalność kandydat ma prawo odpowiedzieć ” nie byłem karany” na rozprawie sądowej?
  II.
  Jedno z małżonków jest po rozwodzie oraz po podziale majątku z byłym małżonkiem.
  Do OA przedstawiono wyrok rozwodowy z informacją, że rozwód nastąpił bez orzekania o winie. O ile sprawa rozwodowa odbyła się w miłej atmosferze, to przy podziale majątku ( już po rozwodzie), w pozwie kandydat był oczerniany przez byłego małżonka. Sprawa podziału majątku ostatecznie zakończyła się na ugodzie. Czy sąd ma wgląd w dokumenty z poprzednich rozpraw, czy je weryfikuje, sprawdza co było w nich napisane ?
  III.
  Ostatnie pytanie dotyczy dokumentów potwierdzających sytuację finansową, jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, do kwalifikacji OA wymagał przedstawienia dokumentu PIT, czy sąd wymagał będzie dodatkowo zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach.

  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Mania

  Odpowiedz
  • 4 czerwca 2017 o 9:56 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie jestem pewna czy jestem właściwą osobą do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, nie zajmuję się bowiem problematyką przysposobienia ogólnie, a jedynie przypadkami przysposobienia dziecka przez współmałżonka jednego z jego rodziców. Moje odpowiedzi mogą z tego względu być dość ogólne, szczegółów szukałabym m.in. na forum na stronie: http://www.nasz-bocian.pl.

   Jeżeli chodzi o odpowiedzi, jakich mogę udzielić jako zwykły prawnik na Twoje pytania:
   I. Zatarcie skazania powoduje pewnego rodzaju fikcję prawną, bo powoduje uznanie skazania za niebyłe. Tym samym osoba, co do której nastąpiło skazanie, jest uważana za niekaraną, a z zatartego skazania nie można wyciągnąć żadnych skutków prawnych.
   OA występują z zapytaniem o niekaralność kandydatów na rodziców adopcyjnych przed kwalifikacją, bo w wypadku karalności mogą wydać negatywną opinię kwalifikacyjną. Sąd ponownie sprawdza niekaralność kandydatów bezpośrednio przed rozprawą.

   II. Nie sądzę, by sąd miał w ramach postępowania o przysposobienie badać akta sprawy związanej z podziałem majątku po rozwodzie jednego z kandydatów na rodzica adopcyjnego. Dla sądu istotne jest to, że poprzedni związek zakończył się bez orzekania o winie (w szczególności problemem byłoby, gdyby rozwód nastąpił właśnie z winy przyszłego rodzica adopcyjnego). Jeżeli postępowanie w sprawie o podział majątku zakończyło się ugodą, również jest to na plus dla przyszłego rodzica adopcyjnego, bo świadczy o jego zdolności do porozumienia się nawet w sytuacji konfliktowej.

   III. Sąd może żądać wszelkich dokumentów, jakie w jego ocenie będą istotne dla ustalenia stanu faktycznego (w tym wypadku sytuacji finansowej), a więc może (choć nie musi) wezwać Was do przedstawienia zaświadczeń z ZUS i US.

   Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że już niedługo Wasza pociecha będzie z Wami 🙂

   Odpowiedz
 • 16 maja 2017 o 11:43 am
  Permalink

  Witam. Jeżeli ojciec mojego dziecka nie zyje a mój przyszły mąż chce przysposobic dziecko jakie dokumenty będziemy potrzebować i czy zmieni się ojcięć dziecla w akcie urodzenia (mowa o całkowitym przysposobieniu po naszym ślubie) czy trzeba odczekać jakiś czas po ślubie czy nie ma to znaczenia . Mamy też drugie biologicznie wspólne dziecko . Dodam że dziecko miało zmienione nazwisko z nazwiska ojca biologicznego na moje jeszcze obecne panieńskie.

  Odpowiedz
  • 25 maja 2017 o 7:28 pm
   Permalink

   Witam,
   W takim przypadku w pierwszej kolejności musicie wziąć ślub :), później należy złożyć wniosek o przysposobienie i przedłożyć: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,odpis aktu małżeństwa,kserokopię umowy o pracę Twojego męża, zaświadczenie o zarobkach oraz odpis aktu zgonu ojca dziecka.
   W treści wniosku o przysposobienie należy wskazać, że chcecie, by został sporządzony nowy akt urodzenia dla dziecka, w którym jako ojciec zostanie wpisany Twój mąż oraz, że chcecie, by dziecko nosiło jego nazwisko. Jeżeli nie będzie takich informacji w treści wniosku – sąd nie wskaże w treści w postanowienia, że takie zmiany mają zostać dokonane.

   Odpowiedz
 • 27 maja 2017 o 5:29 am
  Permalink

  Witam,
  Proszę o informację, czy jeżeli ojciec biologiczny dziecka ma tylko ograniczone prawa rodzicielskie, to czy faktycznie musi się odbyć druga rozprawa o odebraniu mu tych praw, by mąż matki mógł je przysposobić?

  Odpowiedz
  • 30 maja 2017 o 7:38 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli biologiczny ojciec dziecka stawi się przed sądem i wyrazi zgodę na przysposobienie tego dziecka przez męża matki, nie musi być wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak wiesz, że takiej zgody nie wyrazi – najpierw trzeba będzie złożyć wniosek o pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

   Odpowiedz
 • 7 czerwca 2017 o 4:39 pm
  Permalink

  Witam,
  Czy jest jakiś okres od zawarcia małżeństwa kiedy można starać się o adoptowanie dziecka/dzieci drugiego z współmałżonków i jaki wpływ na taki proces ma ciężka realnie zagrażająca życiu choroba?

  Odpowiedz
  • 13 czerwca 2017 o 8:56 pm
   Permalink

   Witam,
   Brak jest jakiegokolwiek przepisu, który uzależniałby możliwość starania się o przysposobienie dziecka współmałżonka od stażu małżeńskiego. Jeżeli współmałżonkowie pozostawali wcześniej w związku nieformalnym, sugerowałabym umieszczenie takiej informacji w treści wniosku o przysposobienie.
   Jeżeli na ciężką chorobę cierpi biologiczny rodzic dziecka, którego małżonek chciałby przysposobić dziecko, można wskazać sądowi, że przysposobienie będzie także oznaczało świadomość dla chorującego rodzica, że jego dziecko będzie miało w razie potrzeby zapewnioną najlepszą z możliwych opiekę. Pamiętaj jednak, że sąd orzekając o przysposobieniu ma na względzie głównie dobro dziecka i tylko tym może się kierować wydając swoje postanowienie.
   Przewlekła choroba osoby, która chciałaby przysposobić dziecko, może stanowić przeszkodę w tym procesie, jednak nie wyklucza całkowicie możliwości przysposobienia.

   Odpowiedz
 • 12 czerwca 2017 o 8:13 pm
  Permalink

  I ja chciałam zadać pytanie. Moj biologiczny ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich a następnie zostałam adoptowana przez nowego męża mamy. W dokumentach posiadam dane ojczyma jako ojca. Moj biologiczny ojciec zmarł. Utrzymuje kontakt z biologicznym dziadkiem, czy dziedziczę po dziadku?

  Odpowiedz
  • 17 czerwca 2017 o 9:50 pm
   Permalink

   Jeżeli, jak piszesz, we wszystkich dokumentach jako Twój ojciec figuruje ojczym, który Cię przysposobił (rozumiem, że przede wszystkim w Twoim akcie urodzenia), oznacza to, że zostałaś adoptowana w ramach przysposobienia całkowitego lub pełnego. W tej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 936 Kodeksu cywilnego: „Art. 936. § 1. Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jak by był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego.
   § 2. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim”.
   Oznacza to, że nie dziedziczysz po swoich wstępnych (rodzicach) naturalnych i ich krewnych, a oni nie dziedziczą po Tobie.

   Istnieje jednak możliwość, byś dziedziczyła po dziadku, jeżeli zostawi on testament, w którym wskaże, iż zostawia swój majątek Tobie lub Tobie i innym spadkobiercom.

   Odpowiedz
 • 12 czerwca 2017 o 8:27 pm
  Permalink

  O ogolnie po kim dziedziczy dziecko przysposobione przez współmałżonka.

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2017 o 11:36 am
   Permalink

   Obiecuję cały artykuł na temat dziedziczenia przy przysposobieniu, ale pod koniec czerwca/na początku lipca 🙂

   Odpowiedz
 • 28 czerwca 2017 o 12:41 pm
  Permalink

  Witam. Przejrzałam wszystkie komentarze i nie znalazłam odpowiedzi na moje pytania, więc pozwoliłam sobie napisać. Sprawa wygląda tak: mam 11 letnią córkę z pierwszego małżeństwa, jej ojciec zmarł jak miała 4 lata. Od 2 lat jestem mężatką i mąż chciałby przysposobić córkę. Interesuje mnie czy córka musi przyjąć nazwisko męża czy może zostać przy swoim?

  Odpowiedz
  • 29 czerwca 2017 o 6:05 pm
   Permalink

   Dzień dobry,

   Na Twoje pytanie odpowiada art. 122 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
   „§ 1. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków
   przysposobił dziecko drugiego małżonka – nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa.
   § 2. Na żądanie osoby, która ma być przysposobiona, i za zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu postanawia, że
   przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo przysposobiony nosi
   złożone nazwisko, sąd opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego. Przepisu tego nie stosuje się w razie
   sporządzenia nowego aktu urodzenia przysposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców.”

   Oznacza to, że w braku odrębnego wniosku Twoja córka otrzyma takie samo nazwisko, jakie nosisz Ty i Twój mąż lub jeżeli macie inne nazwiska, takie nazwisko, jakie wskazaliście w czasie składania oświadczenia o nazwiskach Waszych i Waszych przyszłych dzieci (zgodnie z treścią art. 88 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) – Twoje, Twojego męża lub nazwisko dwuczłonowe powstałe z połączenia obu Waszych nazwisk.

   W przypadku jednak, gdy zostanie złożony taki wniosek – córka może nosić nazwisko dwuczłonowe, którego jeden z członów będzie stanowić jej obecne nazwisko.

   Odpowiedz
   • 29 czerwca 2017 o 6:18 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź. Szukałam już wcześniej to samo co Pani napisała, jednak córka chciałaby mieć tylko swoje nazwisko. Nie dwuczłonowe. Jest taka możliwość?

    Odpowiedz
    • 29 czerwca 2017 o 10:18 pm
     Permalink

     Proszę bardzo.
     Niestety nie znajduję podstawy prawnej dla takiej możliwości, by Twoja córka zatrzymała wyłącznie swoje nazwisko bez dodania do niego drugiego członu.

     Odpowiedz
 • 1 lipca 2017 o 5:56 pm
  Permalink

  witam chciałam do wcześniejszego wpisu dodać o co mi chodzi bonie mogę w żaden sposób uzyskać odpowiedzi .Córka zmarła miała dwoje dzieci jej mąż rok po śmierci córki ponownie się ożenił a miesiąc po ślubie jego nowa żona zrobiła adopcje wnuczek my gdy byliśmy wyciągnąć akta urodzenia do sądu o uregulować kontaktów z wnuczkami to okazało się że matką naszych wnuczek jest żona zięcia a nie nasza zmarła córka w sądzie sędzia powiedziała że jest to całkowita adopcja to czy dzieci córki straciły po niej wszystko to co po śmierć odziedziczyły córka kupiła z zięciem mieszkanie które było na nią i zięć po jej śmierci dziedziczył z dziećmi, ręntę rodzinną brały czy mogą nadal ją brać czy powinna być taka adopcja czy przysposobienie po jakim czasie od ślubu sąd powinien orzec adopcje czy powinna przejść badania jakieś bo dzieci były małe 6 lat a drug 4 lat a żona zięcia nie miała żadnego doświadczenia w opiece nad małymi dziećmi .odnoszę wrażenie że sąd nie brał pod uwagę nic tylko to że jest żoną i z automatu zrobił ją matką a nie sprawdził czy podoła wymogą jako matka dla dobro dzieci co można zrobić jeżeli żona zięcia zrobiła to celowo dla korzyść swojej i ich własnych dzieci co z wnuczkami jak wygląda dziedziczeni czy są przez nią pokrzywdzone bo dziedziczą po ich dzieciach

  Odpowiedz
  • 24 lipca 2017 o 7:22 pm
   Permalink

   Witam,
   Szukam i szukam, ale wcześniejszego wpisu nie widzę :/ Natomiast odnosząc się do opisanej przez Ciebie sytuacji nie rozumiem dlaczego dzieci Twojej córki miałyby stracić majątek, jaki należał im się po matce biologicznej. Z tego, co piszesz, wynika, że po śmierci Twojej córki, a matki dzieci, zięć powtórnie ożenił się, a jego druga żona przysposobiła maluchy. Nastąpiło to jednak już po śmierci Twojej córki, a ich matki, a więc także po momencie, w którym nastąpiło otwarcie spadku.
   Co do procedur związanych z przysposobieniem – sąd na pewno skierował drugą żonę zięcia na badania w OZSS i na ich podstawie wydał postanowienie o przysposobieniu. Nie ma tu znaczenia krótki staż małżeński, dla sądu znaczenie ma przede wszystkim dobro dzieci.
   Co do renty rodzinnej, uchwała Sądu Najwyższego wydana w składzie siedmiu sędziów (więc mająca charakter zasady prawnej) z dnia 25 lipca 1975 r. (sygn. akt V UZP 1/75) wskazuje, że „Przysposobienie – zarówno pełne, jak i niepełne – dziecka pobierającego rentę rodzinną po rodzicach naturalnych (…) nie powoduje ustania ani zawieszenia prawa do tej renty”. Uchwała ta została wydana na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, jednak w zakresie renty rodzinnej (osób uprawnionych) konstrukcja świadczenia pozostała taka sama, tym samym przysposobienie dzieci przez nową żonę zięcia – i to bez względu na to, czy jest to przysposobienie niepełne, czy pełne – nie pociąga za sobą żadnych ujemnych skutków w zakresie uprawnień dzieci do renty rodzinnej po ich matce, a Twojej córce.

   Odpowiedz
 • 3 października 2017 o 8:37 pm
  Permalink

  Witam,
  Bardzo proszę o poradę, mam 8 letnia córkę z poprzedniego związku(nie formalnego) Teraz jestem po ślubie z drugim mężczyzną. Mąż traktuje córkę jak swoją, mamy wspólny dom i życie, ale chciałby ją przysposobić aby móc ja np. ubezpieczyć pod siebie. Jestem pewna,że biologiczny ojciec dobrowolnie się na to nie zgodzi, nie utrzymuje stałego kontaktu z córka, nie odwiedza jej, odzywa się raz na 3 miesiące. Czy jest jakaś szansa uzyskania zgody na przysposobienie dziecka bez jego zgody?

  Odpowiedz
  • 10 października 2017 o 11:10 pm
   Permalink

   Witam,
   Jedną z możliwości jest pozbawienie biologicznego ojca władzy rodzicielskiej przed wystąpieniem z wnioskiem o przysposobienie przez Twojego męża.
   Jeżeli, jak piszesz, biologiczny ojciec nie zgodzi się dobrowolnie na przysposobienie przez innego mężczyznę, spróbuj w ten sposób – o ile oczywiście istnieją powody, by go pozbawić władzy rodzicielskiej. Wiem zbyt mało, by to określić.

   Odpowiedz

Odpowiedz na „ElaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *