Sądowe ustalenie ojcostwa. Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa.

  baby-1519150Ona i On… Spotkali się, pokochali, polubili albo choćby zaiskrzyło między nimi na tyle, że zwyczajnie znaleźli się w jednym łóżku. I tak się stało, że iskrzyć przestało, a tu nagle okazuje się, że Ona jest w ciąży. On uważa, że to już nie jest Jego problem, nie są razem, a On nie zamierza uznać dziecka, zajmować się nim czy choćby na nie łożyć. Dziecko nie powinno jednak być pozbawione ojca. Co w takiej sytuacji może zrobić Ona – matka dziecka? Gdy nie pomagają prośby, groźby, łzy i krzyki pozostaje jedno: może wystąpić do sądu składając pozew o ustalenie ojcostwa.


Polskie prawo uznaje, że ojcem dziecka pozamałżeńskiego jest ten, kto obcował z matką dziecka między 300. a 180. dniem przed jego urodzeniem. Jeżeli Ona i On mieszkali razem, wspólnie spotykali się ze znajomymi i przyjaciółmi czy choćby byli widziani gdzieś razem w sytuacji nie budzącej wątpliwości, że spotykają się w celach nie tylko przyjacielskich, Ona w treści pozwu może powołać świadków, którzy uprawdopodobnią fakt, iż to On jest ojcem dziecka.

Olbrzymie znaczenie (powiedziałabym nawet, że największe) mają również badania DNA, przeprowadzane na zlecenie sądu. Sąd Najwyższy już w roku 1999 uznał, że badanie DNA może nie tylko wykluczyć ojcostwo, ale także je potwierdzić /Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r. Sygn. I CKN 885/99/. Warto tu podkreślić, że już same próby „wymigania się” od poddania się badaniom krwi, mającym potwierdzić ojcostwo, mogą sprawić, że sąd uzna taką osobę za ojca dziecka /wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 r. Sygn. II CKN 1140/00/.

Kto może wnieść pozew o ustalenie ojcostwa?

Jak wskazałam już powyżej, w klasycznej sytuacji to Ona – matka dziecka wnosi do sądu pozew o ustalenie ojcostwa. Poza matką pozew taki może wnieść także:

 • samo dziecko;

 • mężczyzna, który uważa się za ojca dziecka – o przykładzie takiej sytuacji pisałam tu: link, wspominając, że mężczyzna, który ukończył 16 lat, ale nie ukończył jeszcze 18 lat musi uznać ojcostwo dziecka przed sądem

 • prokurator

Przeciwko komu skierowany jest pozew o ustalenie ojcostwa?

 • Matka i dziecko kierują pozew przeciwko domniemanemu ojcu dziecka;

 • Mężczyzna, który uważa się za ojca dziecka (domniemany ojciec) kieruje pozew przeciwko matce i dziecku;

 • Prokurator kieruje pozew przeciwko domniemanemu ojcu dziecka, a w treści pozwu wskazuje dziecko, które ma zostać uznane.

Kiedy nie można wnieść pozwu o ustalenie ojcostwa?

 1. W sytuacji, gdy zgodnie z prawem dziecko ma ojca, a więc:

  – gdy do aktu urodzenia dziecka został wpisany mąż matki;

  – gdy ojcostwo dziecka zostało już uznane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

  Gdyby okazało się, że ojcostwo dziecka zostało ustalone niewłaściwie, przed wniesieniem pozwu o ustalenie ojcostwa należy po prostu wcześniej wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa mężczyzny, który jest za ojca uznawany.

 2. Po śmierci dziecka.

 3. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności matka i domniemany ojciec nie mogą już wnieść pozwu o ustalenie ojcostwa.

Co można dodatkowo uregulować w postępowaniu o ustalenie ojcostwa?

 • nieprzyznawanie ojcu władzy rodzicielskiej;

 • nadanie przez sąd dziecku nazwiska ojca lub matki;

 • alimenty.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Osoba, która wnosi o sądowe ustalenie ojcostwa jest zwolniona z kosztów sądowych. Oczywiście, jeżeli okaże się, że pozew był całkowicie bezzasadny (np. matka dziecka wskazała, że ojcem dziecka jest jej kolega ze szkoły podstawowej, który od wielu lat nie mieszka w Polsce), sąd obciąży taką osobę kosztami opłat sądowych.

Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa

Wróćmy na chwilę do sytuacji, w której Ona i On poznają się na „parapetówce” u wspólnych znajomych. Iskrzy już od pierwszej chwili, jest wesoło, alkoholu nie brakuje, wieczór kończy się wspólnym śniadaniem w Jej mieszkaniu. Żadne z nich nie ma małżonka ani stałego partnera, więc zaczynają się spotykać – czasem sami, czasem z przyjaciółmi, a od czasu do czasu zdarzają Im się także kolacje zakończone śniadaniem. Po 5 miesiącach okazuje się, że Ona – Agnieszka Rydz jest w ciąży. On – Andrzej Prawdziwek twierdzi, że to nie Jego dziecko. Przestaje się z Nią spotykać, nie odbiera telefonów, nie odpisuje na maile, wiadomości na Facebooku, nie korzysta z GG ani ze Skype’a. 5 kwietnia 2015 roku na świat przychodzi chłopczyk – Antoni. Jak powinien wyglądać pozew o ustalenie ojcostwa?

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe

w Warszawie

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Terespolska 15a

03 – 813 Warszawa

Powodowie: małoletni Antoni Rydz, zam. w Warszawie, ul. Owsiana 15/3, PESEL: 15240500821

Agnieszka Rydz, zam. w Warszawie, ul. Owsiana 15/3, PESEL: 90031200888

Pozwany: Andrzej Prawdziwek, zam. w Warszawie, ul. Grzybowska 10/6.

Wartość przedmiotu sporu: 9400 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych)

                Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

W imieniu małoletniego Antoniego Rydza i własnym wnoszę o:

1. ustalenie, że pozwany Andrzej Prawdziwek, urodzony 10 października 1988 roku w Warszawie, jest ojcem powoda Antoniego Rydza, urodzonego dnia 5 kwietnia 2015 roku w Warszawie, syna Agnieszki Rydz, którego akt urodzenia z numerem 199 został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa Praga – Południe w Warszawie.

2. nadanie Antoniemu Rydz nazwiska ojca „Prawdziwek”.

3. orzeczenie, że pozwanemu Andrzejowi Prawdziwek nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad powodem Antonim Rydzem.

4. zasądzenie od pozwanego Andrzeja Prawdziwek na rzecz małoletniego Antoniego Rydza do rąk jego matki Agnieszki Rydz kwotę 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) miesięcznie tytułem alimentów, płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry, począwszy od dnia 10 kwietnia 2015 roku z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki w płatności każdej raty.

5. zasądzenie od pozwanego Andrzeja Prawdziwek na rzecz powódki Agnieszki Rydz kwoty 2200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu nakładów poniesionych przez powódkę przed narodzinami małoletniego powoda Antoniego Rydza.

6. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu według norm przepisanych.

7. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w części zasądzającej roszczenia wymienione w punktach 4 i 5.

Ponadto wnoszę o:

1. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

– Mariolę Kanię, zam. w Warszawie, ul. Ostroroga 12a

– Adama Podgrzybka, zam. w Warszawie, ul. Wilgi 37/15

2. przeprowadzenie dowodu z badania DNA pozwanego Andrzeja Prawdziwka.

Uzasadnienie

Powódka Agnieszka Rydz i pozwany Andrzej Prawdziwek poznali się w kwietniu 2014 roku podczas świętowania nabycia mieszkania przez Mariolę Kanię.

Dowód: zeznania świadka Marioli Kani.

Od tego czasu aż do powzięcia przez powódkę Agnieszkę Rydz wiedzy, że jest w ciąży powódka z pozwanym spotykali się, a wśród znajomych uchodzili za parę.

Dowód: zeznania świadków Marioli Kani i Adama Podgrzybka.

Powódka i pozwany spotykali się aż do miesiąca września 2014 roku, kiedy to powódka powzięła wiedzę, że jest w ciąży. Od dnia, w którym powódka oznajmiła pozwanemu, że spodziewa się dziecka, pozwany zerwał z nią wszelkie kontakty. Nie odbierał telefonów od powódki, nie utrzymywał z nią również kontaktów za pośrednictwem Internetu. Nie odpisywał na wiadomości, jakie powódka pozostawiała na jego skrzynce e-mail, koncie na Facebooku, GaduGadu oraz na Skype.

Pozwany nie interesuje się losem powódki i jej dziecka. Utrzymuje, że nie jest ojcem dziecka powódki, a jej ciąża jest wynikiem współżycia z innym mężczyzną. Przeczy temu jednak dotychczasowe zachowanie pozwanego, gdyż spotykał się z powódką z częstotliwością uniemożliwiającą jej spotykanie się z innymi mężczyznami i dzielił z nią łoże do połowy miesiąca września 2014 roku, gdy była już w ciąży.

Wprawdzie pozwany zarzuca, że ojcem dziecka powódki jest ktoś inny, ale nie wskazuje kto jest tym ojcem. Wobec takich zaprzeczeń powódka wnosi o przeprowadzenie dowodu z badania DNA pozwanego, mimo iż w czasie od kwietnia do września 2014 roku powódka nie spotykała się z żadnym innym mężczyzną.

Antoni Rydz urodził się 5 kwietnia 2015 roku, a więc ojcem powoda jest pozwany Andrzej Prawdziwek.

Dowód: 1. odpis zupełny aktu urodzenia Antoniego Rydza.

2. zeznania świadków Marioli Kani i Adama Podgrzybka.

3. przesłuchanie stron.

Powódka Agnieszka Rydz w związku z porodem dziecka poniosła znaczne wydatki, jak: zakup wózka, łóżeczka i bielizny. W okresie ciąży musiała się odżywiać droższymi produktami. Wydatki z tym związane winny obciążyć zarówno matkę jak i ojca dziecka. Z tego względu powódka wnosi o zasądzenie od pozwanego Andrzeja Prawdziwek na rzecz powódki Agnieszki Rydz kwoty 2200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) tytułem zwrotu nakładów poniesionych przez powódkę przed narodzinami małoletniego powoda Antoniego Rydza.

Dowód: kserokopie rachunków.

Zgodnie z wiedzą powódki Agnieszki Rydz pozwany jest zatrudniony jako mechanik samochodowy i zarabia 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie.

Tym samym warunki materialne pozwanego uzasadniają roszczenie powódki o częściowe pokrycie przez pozwanego kosztów związanych z porodem i wyposażeniem dziecka i uzasadniają też alimenty w kwocie 600,00 zł miesięcznie.

Agnieszka Rydz

Załączniki:

 1. 2 odpisy pisma wraz z załącznikami;

 2. Odpis zupełny aktu urodzenia Antoniego Rydza.

 3. Kserokopie rachunków.

Stan prawny na dzień 27.09.2015;

Podstawa prawna: kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku;

Wzór pozwu został przygotowany przeze mnie dla hipotetycznej opisanej powyżej sytuacji 🙂

 

Prawa do zdjęcia należą do: Jurga R