500+ a alimenty

Jeszcze niedawno (przy ustalaniu prawa do 500+ w okresie zasiłkowym od 1.04.2016 roku do 30.09.2017 roku) problem alimentów wliczanych do dochodu rodziny w programie 500+ dotyczył wyłącznie ich wysokości. Dla rodzica samotnie wychowującego dzieci istotne było, by miesięczny dochód netto na osobę (wraz z otrzymywanymi alimentami) wynosił mniej niż 800 zł lub 1200 zł (gdy rodzic ten wychowywał dziecko niepełnosprawne). Organy administracji honorowały każdy dokument określający istnienie obowiązku alimentacyjnego i wysokość otrzymywanej na dziecko kwoty, a więc m.in. oświadczenia rodziców dziecka składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jedno z tych oświadczeń pochodziło od rodzica zobowiązanego do alimentacji (a więc najczęściej, choć nie zawsze – od ojca), drugie od rodzica, który składał wniosek o świadczenie wychowawcze. Do oświadczeń rodzic – wnioskodawca dołączał np. odręczne pokwitowania otrzymanych na dziecko wpłat.

Tak było jeszcze do wczoraj, jak jednak jest już dzisiaj? Czytaj dalej

Co możesz zyskać dzięki mediacji?

To my budujemy świat, w którym żyjemy. To my decydujemy o tym, jak wyglądają nasze relacje z drugim człowiekiem, choć nie zawsze uświadamiamy sobie wagę naszych czynów i słów. To także w Twoich rękach spoczywa klucz do rozwiązania sporów i problemów, jakie prędzej czy później napotkasz na swojej drodze życiowej. Niektóre z nich rozwiążesz wspólnie z partnerem, dzieckiem, rodzicem, przyjacielem bez udziału i pomocy osób trzecich. W rozplątaniu innych pomoże psycholog, terapeuta, psychoterapeuta. Z jeszcze innymi zwrócisz się do prawnika. Pamiętaj jednak, że nie każdy problem prawny musi zakończyć się w sądzie.

Zanim skierujesz pozew lub wniosek do sądu możesz spróbować mediacji. Może także zdarzyć się, że sąd skieruje Twoją już rozpoczętą sprawę do postępowania mediacyjnego.

Czym jest mediacja?

Mediacja to metoda rozwiązania sporu dobrowolnie i samodzielnie przez strony tego sporu przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora.

W drodze mediacji można rozwiązać m. in. spory w sprawach o:

  • zapłatę,

  • zniesienie współwłasności,

  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,

  • zarząd majątkiem dziecka,

  • alimenty,

  • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej /w tym opiekę naprzemienną/.

Co możesz zyskać dzięki mediacji?

Czas. Pieniądze. Poprawność relacji z kontrahentem, byłym partnerem lub byłą partnerką. Dobry PR. Mniejszy stres. Mniej pytań ze strony obcych ludzi. Mniej wizyt w sądzie /a być może całkowity brak takich wizyt/. Ugodę zamiast wyroku sądu.


Ile kosztuje mediacja?

Jeżeli mediacja prowadzona jest poza postępowaniem sądowym /na podstawie umowy zawartej przez strony z mediatorem/, wysokość kosztów mediacji i wynagrodzenia mediatora ustalane są każdorazowo przez strony wspólnie z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Jeżeli sprawę do mediacji kieruje sąd :

  • w sporach niemajątkowych wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi 150 złotych za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie -100 zł (jednak łącznie nie więcej niż 450 zł),

  • w sporach o prawa majątkowe wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

  • zwrotowi podlegają wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie.

W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu w całości.

Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzyma zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Koszty mediacji strony ponoszą po połowie, chyba że ustalą inny sposób rozliczenia /np. że to jedna z nich ponosi koszty w całości/.

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany moimi usługami, napisz: kontakt@przepisowamama.pl