Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa – wzór pozwu

baby-2416718_1920 Akt urodzenia – pierwszy dokument Twojej córki albo Twojego syna. Dokument zawierający informacje, o które mogą i będą pytać w czasie całego życia Twojego dziecka różne organy, urzędy i instytucje.

W wyniku różnych zdarzeń losowych może dojść do sytuacji, gdy w akcie urodzenia Twojego dziecka został wpisany mężczyzna, który w rzeczywistości wcale nie jest jego ojcem. Wiedząc o tym możesz podjąć określone przez prawo działania, które wyeliminują z aktu urodzenia dziecka nieprawidłowości – złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwu lub pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Samodzielnie możesz to zrobić tylko w określonym przez przepisy czasie.

Czas. Wartość opisana wzorami, choć tak naprawdę wcale nie policzalna. Czas. Godzina za godziną, dzień po dniu.

Czas. Uciekający przez palce zwłaszcza wówczas, gdy najbardziej nam go brak.

Czas. Termin. 7 dni. 14 dni. 6 miesięcy.

Ten ostatni termin dotyczy m.in. złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa oraz złożenia pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa i wiąże matkę oraz ojca dziecka.

O tym, na czym polega instytucja zaprzeczenia ojcostwa i jak skonstruować pozew o zaprzeczenie ojcostwa pisałam tutaj i tutaj.

Dziś słów kilka o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa.

JAK USTALIĆ BEZSKUTECZNOŚĆ UZNANIA OJCOSTWA?

Jest tylko jedna możliwość. Jedna jedyna. Droga sądowa. Tylko w ten sposób można uchylić złożone przed Kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa.

Złożenia pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie zastąpi ani złożenie kolejnego oświadczenia w USC, ani zawarcie ugody z matką dziecka, ani żadna inna czynność.

KTO I KIEDY MOŻE ZŁOŻYĆ POZEW O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA?

Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może złożyć:

 1. mężczyzna wpisany do aktu urodzenia dziecka na skutek złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem USC – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka (np. poprzez uzyskanie informacji o swojej bezpłodności),

 2. matka dziecka – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się, że mężczyzna, który uznał ojcostwo nie jest ojcem jej synka lub córki,

 3. dziecko – w ciągu 3 lat od dnia uzyskania 18 lat,

 4. prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich – w każdej chwili.

SWOJE WIEDZIAŁ, CO INNEGO POWIEDZIAŁ

Nawet jeżeli przysłowiowy Kowalski uznając ojcostwo wiedział, że tak naprawdę to nie on jest ojcem dziecka, może złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 roku, sygn. akt IV CSK 459/11 wskazując, że „(…) wykładnia art. 78 § 1 in principio k.r.o. wskazuje, iż legitymacja do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przysługuje każdemu mężczyźnie nie będącemu ojcem biologicznym dziecka, który uznał ojcostwo bez względu na to, czy w momencie składania stosowanego oświadczenia wiedział on o braku istnienia więzi biologicznej pomiędzy nim a dzieckiem, którego ojcostwo uznał.(…)”.

 

WZÓR POZWU O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA

Gdańsk, 15.09.2017 rok

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe

w Gdańsku

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. 3 Maja 9a

80 – 802 Gdańsk

Powódka: Amelia Wrzesień, zam. ul. Morenowa 15, Gdańsk, PESEL 79050100200

Pozwani:

 1. małoletnia Agnieszka Rodzynek, zam. ul. Morenowa 15, Gdańsk,

 2. Edward Rodzynek, zam. ul. Piecewska 2/1, Gdańsk

Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Wnoszę o:

 1. ustalenie, że pozwana małoletnia Agnieszka Rodzynek, urodzona dnia 12.06.2017 roku w Gdańsku, córka powódki Amelii Wrzesień, której akt urodzenia o numerze 522529 został sporządzony przed Kierownikiem USC w Gdańsku w dniu 20.06.2017 roku, nie jest córką pozwanego, Edwarda Rodzynek,

 2. przeprowadzenie dowodu z wyników badań lekarskich małoletniej Agnieszki Rodzynek.

Uzasadnienie

W dniu 20.06.2017 roku pozwany Edward Rodzynek uznał ojcostwo małoletniej Agnieszki Rodzynek przed Kierownikiem USC w Gdańsku.

Powódka Amelia Wrzesień potwierdziła fakt ojcostwa Edwarda Rodzynek poprzez złożenie oświadczenia woli przed Kierownikiem USC w Gdańsku, wobec czego do aktu urodzenia dziecka jako jego ojciec został wpisany Edward Rodzynek.

Dowód: odpis zupełnego aktu urodzenia Agnieszki Rodzynek.

W okresie od stycznia 2015 roku do lutego 2017 roku powódka pozostawała w związku nieformalnym z pozwanym Edwardem Rodzynek. Jednakże z powodu narastających między nimi nieporozumień powódce zdarzyło się dwukrotnie spotkać z innym mężczyzną, a charakter ich relacji można by określić jako intymne.

Dowód: przesłuchanie powódki Amelii Wrzesień.

Powódka w chwili potwierdzania ojcostwa pozwanego przed Kierownikiem USC w Gdańsku wierzyła w to, że jest on ojcem jej córki, małoletniej Agnieszki Rodzynek. Jednakże pod wpływem przypadkowego spotkania na ulicy mężczyzny, z którym dwukrotnie spotkała się w roku 2016, zdecydowała się na przeprowadzenie prywatnych badań grupy krwi małoletniej. Badania te jednoznacznie wskazują, że małoletnia Agnieszka Rodzynek nie może być córką biologiczną pozwanego Edwarda Rodzynek.

Małoletnia Agnieszka Rodzynek posiada grupę krwi A Rh-, podczas gdy grupa krwi pozwanego Edwarda Rodzynek to grupa B Rh+, a powódki 0 Rh-.

Dowód: wyniki badań lekarskich.

W tym stanie rzeczy spełnione są przesłanki do ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa małoletniej Agnieszki Rodzynek przez pozwanego Edwarda Rodzynek.

Wobec powyższego wniesienie niniejszego pozwu jest zasadne i konieczne.

Amelia Wrzesień

Załączniki:

 1. 3 odpisy pozwu wraz z załącznikami,

 2. dowód opłaty sądowej w kwocie 200 zł,

 3. odpis zupełnego aktu urodzenia małoletniej pozwanej,

 4. wyniki badań lekarskich

ELEMENTY POZWU

Każdy pozew musi spełniać wymogi formalne, a więc zawierać określone przepisami elementy – poniżej wskazuję je z podaniem przykładu dla pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa:

 • oznaczenie sądu czyli gdzie skierować i złożyć pozew– pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa wnosi się do sądu rejonowego (do wydziału rodzinnego i nieletnich) miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanych, a jeżeli nie da się ustalić tego miejsca – do sądu właściwego dla powoda,

 • oznaczenie stron czyli kto przeciwko komu występuje w sprawie?

 • gdy pozew składa ojciec, jest on powodem, a pozwanymi są matka i dziecko (lub samo dziecko jeżeli matka nie żyje),

 • gdy pozew składa matka to ona jest powódką, a pozwanymi są ojciec i dziecko (lub samo dziecko jeżeli ojciec nie żyje),

 • gdy pozew składa dziecko, jest ono powodem, a pozwanymi są matka i ojciec (lub sam ojciec jeżeli matka nie żyje)

Pamiętaj, by podać imiona, nazwiska, adresy stron oraz PESEL powoda/powódki.

 • oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu: pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,

 • uzasadnienie czyli dlaczego żądamy tego, czego żądamy – w uzasadnieniu pozwu trzeba wskazać wszystkie okoliczności, które potwierdzają, że ojciec wpisany do aktu urodzenia dziecka w wyniku uznania ojcostwa przed Kierownikiem USC w rzeczywistości nie jest jego ojcem. Będzie to np. wskazanie bezpłodności mężczyzny

 • wnioski powoda, m. in. wnioski dowodowe – wskazanie o dopuszczenie dowodów na poparcie twierdzeń pisma – we wzorze powyżej jest to wniosek o przeprowadzenie dowodu z badań lekarskich

– podpis strony

– wskazanie wszystkich załączników do pozwu

– opłata – w przypadku pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest to 200 zł.

JAK ZŁOŻYĆ POZEW O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA?

 • osobiście w biurze podawczym sądu

  lub

 • lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony) – wówczas datą wniesienia pozwu jest data stempla pocztowego.

W przypadku pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa należy złożyć go w 4 egzemplarzach + 1 zachować dla siebie /wraz z potwierdzeniem nadania lub złożenia w sądzie – wówczas należy poprosić o potwierdzenie tej czynności poprzez przybicie prezentaty/

KIEDY NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ POZWU O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA?

 • mężczyzna wpisany do aktu urodzenia jako ojciec i matka dziecka nie mogą złożyć pozwu, gdy dziecko ukończy już 18 lat,
 • jeżeli dziecko zmarło /wyjątek: uznanie ojcostwa nastąpiło już po śmierci dziecka/

OPŁATY

Opłata od pozwu wynosi 200 zł (jest to opłata stała). Można ją wnieść na rachunek bankowy sądu albo uiścić w znakach opłaty sądowej.

W toku postępowania mogą jednak pojawić się dalsze koszty – np. związane z przeprowadzeniem badań DNA. Na pokrycie tych kosztów powód musi uiścić zaliczkę w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd.

USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA PO TERMINIE

Jeżeli jesteś w gronie „spóźnialskich”, wciąż możesz podjąć działania mające na celu sprostowanie sytuacji prawnej Twojego dziecka (i mężczyzny wpisanego do jego aktu urodzenia jako jego ojciec). Nie zrobisz tego już jednak samodzielnie. Z powództwem nie wystąpi także za Ciebie radca prawny ani adwokat. To zadanie dla prokuratora, który zgodnie z art. 7 kodeksu postępowania cywilnego może żądać wszczęcia sprawy w wypadkach przewidzianych w ustawie, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

Oczywiście nie możesz liczyć na to, że prokurator sam z siebie dowie się o Twojej potrzebie. Nie przekażesz mu również takiej informacji telepatycznie. Aby prokurator wszczął postępowanie, musisz złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek.

WNIOSEK DO PROKURATORA O WNIESIENIE POZWU O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA – WZÓR

Może on wyglądać mniej więcej tak:

Gdańsk, 15.09.2017 r.

Amelia Wrzesień

zam. ul. Jana z Kolna 3

Gdańsk

Prokurator Rejonowy

Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Oliwa w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10

80 – 001 Gdańsk

Wniosek w sprawie wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

W imieniu własnym wnoszę o wszczęcie postępowania na podstawie art. 86 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art.7 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 2 i 7 ustawy Prawo o prokuraturze poprzez wytoczenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Uzasadnienie

W dniu 20.06.2017 roku Edward Rodzynek, zam. w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 8/2 uznał ojcostwo małoletniej Agnieszki Rodzynek przed Kierownikiem USC w Gdańsku.

Wnioskodawczyni Amelia Wrzesień potwierdziła fakt ojcostwa Edwarda Rodzynek poprzez złożenie oświadczenia woli przed Kierownikiem USC w Gdańsku, wobec czego do aktu urodzenia dziecka jako jego ojciec został wpisany Edward Rodzynek.

Dowód: odpis zupełnego aktu urodzenia Agnieszki Rodzynek.

W okresie od stycznia 2015 roku do lutego 2017 roku wnioskodawczyni pozostawała w związku nieformalnym z Edwardem Rodzynek. Jednakże z powodu narastających między nimi nieporozumień zdarzyło jej się dwukrotnie spotkać z innym mężczyzną, a charakter ich relacji można by określić jako intymne.

Wnioskodawczyni w chwili potwierdzania ojcostwa Edwarda Rodzynek przed Kierownikiem USC w Gdańsku wierzyła w to, że jest on ojcem jej córki, małoletniej Agnieszki Rodzynek. Jednakże pod wpływem przypadkowego spotkania na ulicy mężczyzny, z którym dwukrotnie spotkała się w roku 2016, zdecydowała się na przeprowadzenie prywatnych badań grupy krwi małoletniej. Badania te jednoznacznie wskazują, że małoletnia Agnieszka Rodzynek nie może być córką biologiczną Edwarda Rodzynek.

Małoletnia Agnieszka Rodzynek posiada grupę krwi A Rh-, podczas gdy grupa krwi Edwarda Rodzynek to grupa B Rh+, a powódki 0 Rh-.

Dowód: wyniki badań lekarskich.

W tym stanie rzeczy spełnione są przesłanki do ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa małoletniej Agnieszki Rodzynek przez Edwarda Rodzynek.

Z uwagi na upływ czasu, jaki upłynął od powzięcia przez wnioskodawczynię wiedzy, iż Edward Rodzynek nie może być biologicznym ojcem jej dziecka, przekraczający 6 miesięcy, do wniesienia powództwa legitymowany jest jedynie Prokurator, na podstawie art. 7 Kpc w związku z art.86 Krio.

W tej sytuacji mając na uwadze publiczną wiarę Akt Stanu Cywilnego wyrażoną w art.4 Prawie o Aktach Stanu Cywilnego wytoczenie wnioskowanego powództwa jest konieczne i właściwe.

Wnoszę więc jak we wstępie.

Amelia Wrzesień

Załączniki:

 1. odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka,

 2. wyniki badań lekarskich.

 

Prawa do zdjęcia należą do: RitaE