Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzór

mother-and-child-1466509-638x479Mam taki zwyczaj, że pisząc pismo albo choćby przygotowując wzór pisma na bloga, zerkam sobie na to, jakie wzory są dostępne.

Dziś wpisałam w google „wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej”. A google mi dodał do tego sformułowania „ojca”. Gdybym była laikiem, to mogłabym pomyśleć, że pozbawić władzy rodzicielskiej można tylko ojca, a to wierutna bzdura. Można pozbawić władzy rodzicielskiej i ojca, i matkę, a nawet oboje rodziców naraz!

Dlatego dziś będą dwa wzory – wzór o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca i wzór o pozbawienie władzy rodzicielskiej matki. Żeby nie było, że kogoś dyskryminuję 🙂

O czym trzeba pamiętać składając wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

 1. Wniosek trzeba wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

 2. Trzeba podać imiona, nazwiska i adresy osób, których będzie dotyczyło postępowanie – matki i ojca dziecka (a więc także swoje + co ważne, należy podać swój PESEL).

 3. W treści wniosku należy wskazać jakie przeszkody sprawiają, że władza rodzicielska powinna być „odebrana” rodzicowi (tzw. uzasadnienie wniosku).

 4. Należy dołączyć do wniosku wszystkie oświadczenia, dokumenty, dowody, które potwierdzają, że wniosek jest zasadny, a pod wnioskiem wymienić je jako załączniki (o tym, co może być dowodem, pisałam tutaj).

 5. Wniosek trzeba własnoręcznie podpisać.

 6. Wbrew temu, co czytam na niektórych stronach, wniosek podlega opłacie – 40 zł. Opłaty możesz dokonać w kasie sądu lub przelewem nawet z domu, wszystkie sądy posiadają już strony internetowe, na których podają swoje numery kont. W tytule przelewu wpisz „opłata od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej”.

 7. Przygotuj wniosek i wszystkie dokumenty, które chcesz do niego dołączyć w 3 egzemplarzach.

Jeżeli zdecydujesz się osobiście złożyć wniosek w sądzie, poproś o potwierdzenie wniesienia pisma na 1 egzemplarzu (tym dla Ciebie). 2 pozostałe zostaną w sądzie, jeden będzie dla osoby, której chcesz pozbawić praw rodzicielskich.

Jeżeli wysyłasz wniosek za pośrednictwem poczty, wyślij 2 egzemplarze, a trzeci zostaw dla siebie wraz z potwierdzeniem nadania.

A teraz czas na historyjki i wzory 🙂

Sytuacja nr 1. Ojciec 8 – letniego chłopca po rozstaniu z jego matką 3 lata temu wyjechał za granicę. Od tego czasu nie kontaktuje się ani z synkiem, ani z jego mamą. Nie pisze, nie dzwoni, nie przyjeżdża. Nie płaci alimentów. Matka postanawia złożyć wniosek o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej.

Poniżej przykład wniosku, z jakiego może skorzystać.

Kraków, dnia………………..

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Wnioskodawczyni: Anna Mleczko, zam. Plac Matejki 7/3, 31 – 157 Kraków, PESEL: 78081900787

Uczestnik postępowania : Jan Kossak, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:

1. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania Jana Kossaka nad małoletnim Krzysztofem Kossak, urodzonego 12 stycznia 2008 roku w Krakowie.

2. O wezwanie w charakterze świadków:

 • Adeli Kukułka, zam. Plac Matejki 7/5, 31- 157 Kraków,

 • Mariana Jajko, zam. ul. Konopnickiej 13/5, 30 – 302 Kraków.

na okoliczność wyjazdu uczestnika Jana Kossaka za granicę oraz braku kontaktu z małoletnim Krzysztofem Kossak.

Uzasadnienie

Małoletni Krzysztof Kossak, urodzony 12 stycznia 2008 roku pochodzi ze związku pozamałżeńskiego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania, który oświadczeniem z dnia 20 stycznia 2008 roku, złożonym przed kierownikiem USC w Krakowie uznał swoje ojcostwo w stosunku do małoletniego, a wnioskodawczyni potwierdziła fakt jego biologicznego ojcostwa.

Dowód: odpis aktu zupełnego urodzenia dziecka.

Rodzice małoletniego pozostawali w związku nieformalnym do listopada 2013 roku, zamieszkiwali też wspólnie w mieszkaniu należącym do wnioskodawczyni, położonym w Krakowie przy ul. Plac Matejki 7/5, wspólnie wychowując syna. Pod koniec listopada 2013 roku wnioskodawczyni i uczestnik postępowania rozstali się, a uczestnik postępowania całkowicie zaprzestał wykazywania jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem, w szczególności nie kontaktował się osobiście, jak i pośrednio przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefonu, Internetu).

Wnioskodawczyni od wspólnych znajomych stron wie, że uczestnik postępowania wyjechał za granicę w celach zarobkowych i że nie planuje powrotu do Polski.

Dowód: przesłuchanie świadków:

– Adela Kukułka, zam. Plac Matejki 7/5, 31- 157 Kraków,

– Marian Jajko, zam. ul. Konopnickiej 13/5, 30 – 302 Kraków

Uczestnik nie wykazuje żadnego zainteresowania sprawami syna, nie uczestniczy w ważnych dla dziecka i jego prawidłowego rozwoju wydarzeniach. Nie kontaktuje się z synem nawet w jego urodziny czy święta. Ponadto uczestnik postępowania uchyla się od łożenia alimentów na rzecz syna, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku (sygn. akt III R C 1776/14).

Dowód:

 – wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku, sygnatura akt III R C 1776/14,

– zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok 2014 i 2015.

Postępowanie uczestnika postępowania sprawiło, że ustała więź emocjonalna dziecka z ojcem. Małoletni przestał nawet pytać o ojca, traktując obecnego partnera wnioskodawczyni jak swego ojca.

Dowód: przesłuchanie świadków oraz stron.

Wobec powyższego na podstawie art. 111 § 1 KRO wnoszę jak we wstępie.

Anna Mleczko

W załączeniu:

 • odpis pisma wraz z załącznikami,

 • dowód opłaty sądowej w kwocie 40 zł,

 • odpis aktu zupełnego urodzenia dziecka,

 •  wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku, sygnatura akt III R C 1776/14,

 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok 2014 i 2015.

Uwaga! Anna wie, że ojciec jej synka nie mieszka już pod znanym jej adresem. Ma także wątpliwości, czy odbiera korespondencję, która jest tam kierowana. W takiej sytuacji zaraz po złożeniu wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej powinna złożyć także wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej (czyli dla Jana Kossaka).

Wzór wniosku o ustanowienie kuratora poniżej 🙂

Kraków, dnia………………..

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Wnioskodawczyni: Anna Mleczko, zam. Plac Matejki 7/3, 31 – 157 Kraków, PESEL: 78081900787

Uczestnik postępowania : Jan Kossak, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

W imieniu własnym wnoszę o ustanowienie kuratora dla nieobecnego Jana Kossaka, zamieszkałego ostatnio w Krakowie, przy ul. Konopnickiej 13/2.

Uzasadnienie

Jan Kossak jest ojcem mojego syna, Krzysztofa Kossaka.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia Krzysztofa Kossaka.

Ostatnim miejscem pobytu i zamieszkania Jana Kossaka był Kraków.

Trzy lata temu Jan Kossak wyjechał za granicę i zerwał wszelkie kontakty z rodziną i znajomymi. Lokal, jaki zajmował w Krakowie, stoi opustoszały, nikt nie odbiera jego korespondencji prywatnej i urzędowej.

Wnioskodawczyni oraz inne osoby podejmowały próby ustalenia gdzie udał się Jan Kossak, próby te jednak nie przyniosły żadnych efektów.

Jan Kossak jest ojcem syna wnioskodawczyni, Anny Mleczko. Całkowicie zaprzestał on wykazywania jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem, w szczególności nie kontaktował się z synem ani osobiście, ani pośrednio przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uczestnik postępowania uchyla się także od łożenia alimentów na rzecz syna, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku (sygn. akt III R C 1776/14).

Dowód:

– wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku, sygnatura akt III R C 1776/14,

– zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok 2014 i 2015.

Z tego względu wnioskodawczyni podjęła starania o pozbawienie uczestnika postępowania Jana Kossaka władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim synem.

Dowód: kserokopia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

W tym stanie rzeczy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

Anna Mleczko

W załączeniu:

 • 2 odpisy pisma wraz z załącznikami,

 • odpis skrócony aktu urodzenia Krzysztofa Kossaka,

 • wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku, sygnatura akt III R C 1776/14,

 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok 2014 i 2015,

 • kserokopia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 40 zł.

Sytuacja nr 2. Matka pięciolatki nadużywa alkoholu. Zaniedbuje córeczkę, zdarza jej się zapomnieć o odebraniu dziecka z przedszkola, o nakarmieniu, wypraniu ubranek. Rodzice dziecka są w separacji. Ojciec dziewczynki mieszka osobno, widuje córkę w weekendy, początkowo był mocno zaniepokojony o dziecko, teraz jest już przerażony.

Kraków, dnia………………..

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Wnioskodawca: Jan Kossak, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków, PESEL: 75081902990

Uczestnik postępowania : Anna Kossak, zam. Plac Matejki 7/3, 31 – 157 Kraków

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:

1. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestniczki postępowania Anny Kossak nad małoletnią Małgorzatą Kossak, urodzoną 5 lutego 2011 roku w Krakowie.

2. O wezwanie w charakterze świadków:

 • Adeli Kukułka, zam. Plac Matejki 7/5, 31- 157 Kraków,

 • Adama Szczypiorek, zam. ul. Plac Matejki 7/2, 31 – 157 Kraków.

Uzasadnienie

Wnioskodawca i uczestniczka postępowania są małżeństwem. Z małżeństwa tego pochodzi córka stron – Małgorzata Kossak, urodzona 5 lutego 2011 roku w Krakowie.

Dowód: – odpis skrócony aktu małżeństwa,

– odpis skrócony aktu urodzenia córki.

 Od dnia 15 marca 2015 roku wnioskodawca i uczestnik postępowania pozostają w faktycznej separacji i mieszkają oddzielnie. Przyczyną rozpadu małżeństwa stron był m. in. fakt nadużywania alkoholu przez uczestniczkę Annę Kossak. Wnioskodawca liczył na to, że uczestniczka będąc zmuszona do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i opieki nad córką, ograniczy spożycie alkoholu, a nawet podejmie terapię.

Tak się jednak nie stało, uczestniczka postępowania nadal systematycznie nadużywa alkoholu. Prowadzi to w konsekwencji do licznych zaniedbań w stosunku do dziecka. Uczestniczka często zapomina o tym, by nakarmić córeczkę czy wyprać jej ubranka. Coraz częściej zdarza się także, że nie odbiera dziecka z przedszkola o wyznaczonej porze, co potwierdzają słowa opiekunów przedszkolnych dziecka.

Dowód: zeznania świadków:

 • Adela Kukułka, zam. Plac Matejki 7/5, 31- 157 Kraków,

 • Adam Szczypiorek, zam. ul. Plac Matejki 7/2, 31 – 157 Kraków.

W tym stanie rzeczy niniejszy wniosek jest zasadny i konieczny.

Jan Kossak

Załączniki:

 • odpis wniosku wraz z załącznikami,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia córki,

 • dowód opłaty sądowej w kwocie 40 zł.

  Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może złożyć każdy zainteresowany, może także zdarzyć się, że postępowanie z urzędu będzie wszczęte przez prokuratora.                                                                                                                                   Pamiętaj, że wzory podane powyżej to przykłady, a każda sytuacja jest inna. Aby sąd mógł prawidłowo ocenić sytuację, opisz ją jak najdokładniej potrafisz. Jeżeli masz wątpliwości lub boisz się, że sam/ sama nie dasz rady, napisz do mnie 🙂

 

Prawa do zdjęcia należą do: Simon Cataudo

73 thoughts on “Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzór

 • 18 marca 2016 o 12:47 pm
  Permalink

  Witam
  Super napisane bardzo mi pomogło, dziękuję:)

  Odpowiedz
 • 22 czerwca 2016 o 9:37 am
  Permalink

  Witam, proszę o podpowiedź , czy wniosek powinien zawierać jak najwięcej szczegółowych informacji, czyli np w sytuacjach przemocowych opisać owe sytuacje,czy zwyczajnie napisać,że używał przemocy? Napisałam wniosek na 9 stron,w którym opisane są wszelkie fakty. Tylko nie wiem,czy wniosek do sądu nie powinien być krótki,zwięzły…

  Odpowiedz
  • 22 czerwca 2016 o 10:35 pm
   Permalink

   Witam,
   Ostatnio sama napisałam wniosek na 21 stron 😉 W sytuacji, gdy dochodziło do przemocy, trzeba opisać na czym ta przemoc polegała. Inaczej nie odda to grozy sytuacji.
   Poza tym wniosek ma być zwięzły i dlatego piszesz „Wnoszę o pozbawienie władzy rodzicielskiej” i nie piszesz od razu z jakiego powodu, tylko zostawiasz to na uzasadnianie, które jak najbardziej może być opisowe 🙂

   Odpowiedz
 • 24 listopada 2016 o 10:32 am
  Permalink

  czy za akty urodzenia dzieci trzeba placic? co wpisac w uzasadnieniu jesli ojciec dzieci sam chce zrezygnowac z praw

  Odpowiedz
  • 25 listopada 2016 o 7:31 pm
   Permalink

   Witam,
   Akty urodzenia dzieci otrzymujesz bezpłatnie rejestrując dziecko tuż po narodzinach. Jeżeli potrzebujesz więcej egzemplarzy możesz je uzyskać odpłatnie – opłaty kształtują się tak:
   – 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
   – 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
   Zdarzają się sytuacje, w których otrzymasz odpis aktu stanu cywilnego bezpłatnie – np. jeżeli jest Ci niezbędny odpis aktu urodzenia dziecka do złożenia go z wnioskiem o zasiłek rodzinny.
   Co do uzasadnienia wniosku – napisz po prostu, że ojciec dziecka nie utrzymuje z nim kontaktów, a więź emocjonalna między ojcem a dzieckiem wygasła. To wystarczy 😉

   Odpowiedz
 • 20 grudnia 2016 o 7:28 pm
  Permalink

  Witam mam pytanie mam 19 miesięcznego synka i chciałabym odebrać ojcu prawa rodzicielskie ponieważ nadużywal alkoholu awanturowal się i dochodziło do przemocy wobec mnie. Czy mam jakiekolwiek szanse by odebrać mu prawa

  Odpowiedz
  • 20 grudnia 2016 o 9:21 pm
   Permalink

   Witam,
   A czy masz dowody na takie zachowania ojca dziecka? Czy interweniowała Policja? Czy została założona niebieska karta? Czy byli świadkowie negatywnych społecznie zachowań ojca dziecka?

   Odpowiedz
 • 3 stycznia 2017 o 6:17 pm
  Permalink

  Witam, mam dwojke dzieci wieku 6,5 i 12 lat. Ojciec dzieci nie kontaktuje się od 6 lat z nimi mimo, iz czesto przebywa w tej samej miejscowosci co my. Nie płaci alimentów ( nigdy nie płacił). Młodsze dziecko urodziło się juz po rozwodzie. Czy w takim przypadku muszę złożyć dwa osobne wnioski, na każde z dzieci? Czy mogę na jednym? z góry dziękuję za odpowiedz

  Odpowiedz
  • 5 stycznia 2017 o 10:35 pm
   Permalink

   Witam,
   Jak najbardziej możesz złożyć jeden wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej biologicznego ojca nad obojgiem dzieci.
   Czy zastanawiałaś się także nad złożeniem pozwu o alimenty? Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, a wiadomo – przy dzieciach pieniądze zawsze są potrzebne.

   Odpowiedz
 • 5 stycznia 2017 o 1:23 pm
  Permalink

  Witam
  a co w przypadku dorosłych dzieci, które chcą pozbawić praw rodzicielskich np. ojca.

  Odpowiedz
  • 6 stycznia 2017 o 9:26 pm
   Permalink

   Witam,
   Niestety pełnoletnie dziecko nie może już wystąpić o pozbawienie władzy rodzicielskiej swojego rodzica lub obojga rodziców, ponieważ prawa rodzicielskie przysługują rodzicom tylko do pełnoletności dziecka. Po tym czasie rodzice nie sprawują już władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, a skoro taka władza już nie istnieje, to nie można wystąpić o jej pozbawienie.

   Odpowiedz
 • 16 stycznia 2017 o 11:12 pm
  Permalink

  Witam ,
  Proszę o poradę czy rodzic( OJCIEC) pozbawiony władzy rodzicielskiej może domagać się od dziecka w przyszłości renty lub zadość uczynienia ?

  Odpowiedz
  • 18 stycznia 2017 o 8:10 pm
   Permalink

   Witam,

   Co do zasady – rodzic (czy to ojciec, czy matka) może domagać się od dorosłego dziecka alimentów (nie renty lub zadośćuczynienia, ale po prostu alimentów).
   Nawet, jeżeli ten rodzic nie wykonywał swoich obowiązków alimentacyjnych wobec dziecka czy był pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
   Jednak roszczenia wobec dzieci mogą być oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego – tzn. że sąd może oddalić roszczenie ojca – w całości lub w części, jeśli postępował on wobec swych dzieci rażąco nagannie.
   Na pewno takie naganne zachowanie można udowodnić przedstawiając wyrok pozbawiający rodzica władzy rodzicielskiej z jego winy, tj. z powodu nadużywania tej władzy albo rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka, w tym obowiązków alimentacyjnych, a także wyrok skazujący za tzw. złośliwe uchylanie się od alimentów, a nawet sam fakt, że z powodu uchylania się przez ojca od alimentów wypłacano je z funduszu alimentacyjnego.

   Odpowiedz
 • 27 stycznia 2017 o 6:45 pm
  Permalink

  Witam,mam kłopot. Mam 5letniego synka,dwa tyg przed jego narodzinami ucieklam od jego ojca poniewaz mnie bil,urzadzal awantury.nie uznal dziecka w usc.uznanie ojcostwa nastapilo dopiero przed sadem gdy syn mial prawie 2 latka.ojciec dziecka ptzebywal juz od jakiegos czasu w anglii i jest tam do nadal.przyjezdza ok. Dwa razy do roku i rzada zabierania syna do siebie do anglii,do swoich rodzicow w polsce ktorych dziecko nie zna a z nim samym syn tez nie chce isc,nawet rozmawiac. Za kazdym razem gdy ojciec syna przyjezdza,dobija sie do mojego domu,grozi,potrafil mnie sledzic,zastrasza nas ,raz zostalam pobita pod domem nastepnym razem wtargnal do mieszkania i polamal mi reke ,poturbowal syna i moja mame.kazda jego wizyta konczy sie interwencja policji.jednak mimo moich zgloszen pozostaje bezkarny. Jezeli juz widzi sie z dzieckiem kaze synowi mnie nie sluchac,wyzywa mnie przy nim i pozwala mu na niedorzeczne rzeczy jak przeklinanie,zabawe na jezdni czy rzucanie kamieniami w samochody… ostatnio nawet moja niedoszla tesciowa zaczela nas nachodzic,nawet uderzyla moja mame w twarz na ulicy. co moge zrobic w tej sytuacji?jakie mam szanse na pozbawienie go praw? Bardzo prosze o pomoc.

  Odpowiedz
  • 27 stycznia 2017 o 6:57 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli różne ze zdarzeń, o których piszesz, zostały odnotowane przez policję w formie protokołu czy notatek, mogłabyś przedstawić je jako dowody w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Czy byli świadkowie tych zdarzeń (pobicia, wyzywania, zastraszania)? Czy policja wszczęła jakiekolwiek postępowanie? Albo przesłano Ci postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa?

   Odpowiedz
   • 27 stycznia 2017 o 8:56 pm
    Permalink

    Przy moim poprzednim zgloszeniu (ok 3lata temu) prokuratura okreslila jego zachowanie jako nekanie jednak policja zrobila odstapienie od sprawy z powodu braku dowodow. Kolejne zdarzenie tj wtargniecie do domu i zlamanie mi reki nie zostalo wogole przyjete jako zgloszenie na policji. Na komendzie nie chciano nawet ze mna rozmawiac. Jedyne co moze to potwierdzic to to ze zglosilam sie do szpitala (prokurator powiedzial ze w razie potrzeby mozna wyciagnac te inf ze szpitalnej bazy) .ojciec dziecka nie grozi mi w formie sms itp wiec jako takiego dowodu nie mam,robi to osobiscie . Swiadkiem jego zachowania najczesciej jest moja mama poniewaz mieszkamy razem i sasiedzi ktorzy jak sami przyznaja-boja sie go. Po jego ostatnich awanturach sprzed miesiaca ponownie zlozylam zawiadomienie jednak nie licze na zbyt wiele.

    Odpowiedz
    • 28 stycznia 2017 o 10:50 am
     Permalink

     Ojciec Twojego synka jest sprytny – zastraszać i nękać tak, by nie było śladu, a świadkowie także czuli się zastraszeni może tylko człowiek sprytny i doskonale zdający sobie sprawę z tego, co robi 🙁
     Sama informacja o zgłoszeniu się do szpitala ze złamaną ręką i dokumentacja medyczna dotycząca udzielonej Ci pomocy to niestety za mało, bo z tych dokumentów nie wynika kto jest sprawcą Twojego cierpienia. Nie mając dowodów z dokumentu, jedyną opcją byłoby skorzystanie z mocy dowodowej zeznań świadków i ewentualnie opinii biegłych. I tu ważne pytanie: Czy sąsiedzi i Twoja mama pójdą do sądu, jeżeli wskażesz ich na świadków?
     I jeszcze jedno: Czy wiesz, że nawet, jeżeli policja lub prokuratura umorzy postępowanie karne, możesz sama wnieść akt oskarżenia do sądu?

     Odpowiedz
     • 28 stycznia 2017 o 5:01 pm
      Permalink

      Skorzystac z opini bieglych..to znaczy? O to sie jakos wnosi ? Na czym to polega ?
      Opinia przedszkolna bedzie wystawiona na wezwanie sadu czy na wlasna reke tez moge o taka prosic ?
      I jak skonstruowac wniosek by ujac to wszystko?

     • 29 stycznia 2017 o 6:56 pm
      Permalink

      Odpowiadając kolejno na Twoje pytania:
      1. o opinię biegłych wnosisz w treści pisma rozpoczynającego sprawę (np. o opinię biegłego psychologa).
      2. opinia przedszkolna może zostać sporządzona na Twoją prośbę i dołączona przez Ciebie do wniosku do sądu.
      3. wniosek trzeba sformułować tak, by był przejrzysty dla sądu: w pierwszej kolejności napisać czego żądasz (po słowach „Wnoszę o….”), a następnie w uzasadnieniu wyjaśnić dlaczego tego żądasz.
      Spróbuj napisać wniosek sama, opierając się na wzorze, jeżeli będziesz czuła, że potrzebujesz profesjonalnej pomocy, możesz poszukać prawnika niedaleko siebie albo napisać do mnie na maila.

   • 27 stycznia 2017 o 10:22 pm
    Permalink

    Chcialam rowniez dodac ze ojciec mojego dziecka nie zachowuje sie jak osoba normalna.nawet policjanci na interwencji mowili ze jest jakis oblakany,przecpany.. czy istnieje szansa na przebadanie go psychologicznie ? Kiedy nas krzywdzil czerpal niewyobrazalna radosc z naszego bolu i strachu jaki w nas wywolal..byl z siebie bardzo dumny.
    Podczas jednego ze slownych pouczen policjant zasugerowal zebym zapisala synka do psychologa ktory oceni jego stosunek do ojca. Czy taka opinia bedzie respektowana przez sad ? Czy sad sam moze nakazac przesluchanie dziecka ?

    Odpowiedz
    • 28 stycznia 2017 o 11:01 am
     Permalink

     Nie znam normalnych ludzi, którym sprawianie innym bólu dawałoby radość i satysfakcję 🙁 Jeżeli jednak nawet policjanci, którzy stykają się na co dzień z różnymi formami przemocy, zauważyli dziwność zachowania Twojego byłego partnera, tym bardziej Ci współczuję i tym więcej życzę Ci odwagi do walki (bo widzę, że postanowiłaś ją podjąć:) ).
     Policjant, który doradzał Ci konsultację psychologiczną, miał rację. Warto udać się do psychologa i poprosić o sporządzenie opinii pod kątem relacji i więzi dziecka z ojcem. Jeżeli synek chodzi do przedszkola, można też poprosić o sporządzenie tzw. obserwacji funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz funkcjonowania w grupie.
     Oczywiście, to nie wystarczy do pozbawienia władzy rodzicielskiej ojca Twojego synka, trzeba będzie poza takimi „prywatnymi” opiniami psychologicznymi we wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej poprosić także sąd o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa z uwagi na to, iż dokonanie oceny nadużywania władzy rodzicielskiej wobec dziecka wymaga posiadania wiadomości specjalnych. Jednak załączenie opinii „prywatnej” jest już pewnego rodzaju wskazówką dla sądu i potwierdzeniem, że Ty jako matka starasz się chronić swoje dziecko.
     Sądy starają się nie przesłuchiwać dzieci, jest to bowiem dla nich bardzo duży i niepotrzebny stres, wolą zlecić biegłemu psychologowi dokonanie oceny sytuacji.
     Sąd może także zlecić badania ojca dziecka i w Twojej sytuacji także o to bym wnioskowała.

     Odpowiedz
 • 30 stycznia 2017 o 11:40 pm
  Permalink

  Dziękuję bardzo za wskazówki ,napewno mi pomogą 😉 napiszs w razie trudności z wnioskiem albo poprostu z informacja jak toczy sie ta sprawa. Jeszcze raz bardzo dziękuję 🙂

  Odpowiedz
   • 10 lutego 2017 o 1:38 pm
    Permalink

    Witam ponownie,nie zdazylam zlozyc wniosku o pozbawienie wladzy poniewaz ubiegl mnie ojciec syna zakladajac sprawe o uregulowanie kontaktow z dzieckiem. wnosi o to by spotkania odbywaly sie poza miejscem zamieszkania maloletniego w nastepujacy sposob: 1.w kazdy 3 weekend kwietnia od pt godz 17:00 do nd godz 17:00,2.w kazdy pierwszy tydzien lipca od pt godz 17:00 do pt godz 17:00, 3.od 25 grudnia od godz.11:00 do 27. Grudnia do godz.17:00 4. Za posrednictwe skype w kazda niedziele od godz 17:00 do godz.18:00 oraz o udzielenie zabezpieczenia na czas postepowania poprzez uregulowanie kontaktow w taki sam sposob jak powyzej. I teraz w nawiazaniy do sytuacji ktora opisalam we wczesniejszych wiadomosciach na forum i dzisiejszej chcialam zapytac co moge zrobic dalej? W pouczeniu zalazczonym do wniosku pisze ze moge wniesc odpowiedz na otrzymany wniosek jednak nie bardzo wiem co moge zawrzec w tej odpowiedzi.
    Dodatkowo podjelam leczenie w poradni psychologicznej w ktorej juz wczesniej leczylam sie przez ojca mohego syna,zapisalam syna do psychologa w celu wydania opinii w kwestii relacji i wiezi z ojcem,mam tez opinie przedszkola a takze czekam na spotkanie z polucjantem gdyz wszczeto postepowanie przeciw ojcu dziecka w zwiazku z grozbami karalnymi. Jak moge to wszystko wykorzystac? I co z zakladaniem sprawy o pozbawienie go wladzy,czy ma to sens teraz gdy on pierwsze wniosl sprawe o kontakty z dzieckiem ?

    Odpowiedz
    • 14 lutego 2017 o 10:24 pm
     Permalink

     Witam ponownie,
     Zgodnie z treścią art. 113. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.”. Oznacza to, że nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może utrzymywać kontakty ze swoim dzieckiem. Co za tym idzie, nawet, jeżeli ojciec Twojego syna złożył wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, Ty możesz jak najbardziej złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej – jedno nie wyklucza drugiego.
     Odrębną kwestią jest udzielenie odpowiedzi na pismo, które zostało Ci przesłane za pośrednictwem sądu. W odpowiedzi powinnaś napisać o całokształcie relacji Twojego synka z jego ojcem, o tym, w jaki sposób Ty jako matka sprawujesz opiekę nad dzieckiem, możesz także napisać o postępowaniu wszczętym wobec ojca dziecka w związku ze stosowaniem przez niego groźby karalnej.
     PS Odpowiedź wklejam tutaj, ale odpisuję również na Twojego maila.

     Odpowiedz
 • 3 lutego 2017 o 2:35 am
  Permalink

  Mam pytanie, jak powinnam sformułować wniosek jeśl żyjemy w nieformalnym związku? Właściwie jesteśmy zmuszeni mieszkać razem do czerwca, wtedy też wyprowadzam się z córką do rodziców na drugi koniec Polski. Chce ograniczyć prawa rodzicielskie. Nie chce ciągać ojca dziecka do każdego podpisu. Nie żyje nam się najlepiej, jestem dręczona psychicznie i nie mam tu nikogo i nie stać mnie by się wyprowadzić dlatego chciałabym to załatwić przed wyjazdem żeby pózniej nie przyjezadzać…

  Odpowiedz
  • 3 lutego 2017 o 4:09 pm
   Permalink

   Witam,
   Z tego, co piszesz, nie widzę przesłanek niezbędnych do pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej nad córką, a jedynie sytuację, w której zachodzi konieczność ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej tak, byś nie musiała prosić ojca dziecka o czynny udział w wydarzeniach z życia córki, o podpisy itp.
   Mogę zamieścić wzór takiego wniosku wraz z omówieniem w przyszłym tygodniu lub napisać taki wniosek dla Ciebie, proszę o ewentualny kontakt mailowy: przepisowamama@gmail.com

   Odpowiedz
 • 3 lutego 2017 o 10:34 am
  Permalink

  Witam! mam pytanie? jakie pozwy można ze sobą połączyć?? czy wogule jest taka możliwość?
  chodzi o pozbawienie władzy podwyższenie alimentów i zmianę nazwiska!! Proszę o jakieś wskazówki

  Odpowiedz
  • 3 lutego 2017 o 6:18 pm
   Permalink

   Witam,

   Od sierpnia 2015 roku obowiązuje art. 219 kpc, zgodnie z którym „sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem”.
   W Twojej sytuacji mamy do czynienia z trzema roszczeniami:
   – o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
   – o podwyższenie alimentów,
   – o zmianę nazwiska.
   Aby pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej, należy złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich). Sprawa toczy się w postępowaniu nieprocesowym. – więcej informacji znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/ i http://przepisowamama.pl/wniosek-o-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej-wzor/
   Aby otrzymać wyższą kwotę alimentów, należy złożyć pozew o podwyższenie alimentów do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich). Sprawa toczy się w postępowaniu procesowym.
   Aby móc zmienić nazwisko dziecku na drodze sądowej – należy złożyć niosek o zezwolenie na zmianę nazwiska małoletniego do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich). Sprawa toczy się w postępowaniu nieprocesowym. Nie zawsze jednak taka droga jest konieczna.

   Czy możesz napisać więcej o swojej sytuacji, bym mogła ją dokładnie przeanalizować i coś Ci doradzić? (tutaj lub na maila: przepisowamama@gmail.com)

   Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 11:16 pm
  Permalink

  Witam, mam problem.
  Chcę pozbawić ojca mego synka praw ( nigdy go na uczy nie widział oprócz zdjęć, nie przyjechał ani razu, nie dzwoni, nie pisze, nie obchodzi go małego los) ogólnie mam podstawy a czy do tego wystarczy świadek moja mama?
  Alimenty. Niedługo kończy mi się macierzyński, posiadam 500+ do września tego roku, potem zostanę z samym 500+, ma przysądzone alimenty 350zł + 360 zł spłaty zaległych alimentów ( od urodzenia do wysłania wniosku o ustalenie ojcostwa i o zasądzenie alimentów, odbyła się rozprawa w listopadzie 2016r) wyprawki i diety poporodowej (jakos tak sąd to nazwał)- 10 rat po 360 zł . zapłacił raz 350 i 100 zl i nic więcej. co mogę tu zrobić jak się za to zabrać nie płaci alimentów jak trzeba, co od rodziny podostawałam ubranek to już się skończyły wszystko sama kupuję, zmuszona jestem myśleć nad nowym fotelikiem samochodowym bo syn duży się urodził i szybko rośnie. ciuszki kupuje już po 8/10 par każdego bo na prawdę opustoszała mi szafka a to wszystko kosztuje, pampersy, chusteczki itd mieszkam z rodzicami i im także płacę na życie pieniążki plus opłata, w zeszłym miesiącu aż płakałam z braku pieniędzy synek chory i ja też byłam i reszta poszła na leki, matka moja kupuje wnuczkowi ubranka ale najpierw ze mną konsultuje co trzeba co brakuje. i ja też muszę sobie coś kupić wiadomo ja w worki się nie ubieram, a tu zima mija trzeba kupić kurtkę czy buty ( to nie zachcianka a potrzeba bo nie mam) i co tu jeszcze napisać czy mogę już teraz o podwyższenie alimentów się starać ? nawet jak płaci grosze? czy w ogóle mogę ? i czy mogę do komornika go zgłosić o zadłużeniu?

  Odpowiedz
  • 13 lutego 2017 o 7:52 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli ojciec dziecka kompletnie nie interesuje się jego losem, nie kontaktuje się z synkiem ani osobiście, ani za pośrednictwem środków typu telefon, Internet, oznacza to, że nienależycie sprawuje władzę rodzicielską, a wręcz, że rażąco zaniedbuje swoje obowiązki wobec dziecka. Art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż jest to jedna z sytuacji, w której sąd może orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.
   Czy poza zeznaniami mamy mogłabyś przedstawić jakieś dowody (choćby zapisy sms-ów czy rozmowy na fb), że próbowałaś nawiązywać kontakt z ojcem dziecka w celu zapewnienia synkowi kontaktu z tatą?
   Co do alimentów, zostały one zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu. Skoro ojciec dziecka poza jedynym wypadkiem nie płaci, zdecydowanie trzeba złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji w tym zakresie, proszę o kontakt mailowy: przepisowamama@gmail.com
   Odnośnie wysokości alimentów i ich ewentualnego podwyższenia – jakie są koszty utrzymania Twojego dziecka? Jakie są możliwości finansowe (i widoki na pracę) ojca Twojego synka? O jaką wysokość alimentów wnosiłaś w pozwie?

   Odpowiedz
 • 15 lutego 2017 o 8:13 pm
  Permalink

  ,,Rodzice małoletniego pozostawali w związku nieformalnym do listopada 2013 roku, zamieszkiwali też wspólnie w mieszkaniu należącym do wnioskodawczyni”. Czy nie lepiej pisać w pierwszej osobie czyli ,, zamieszkiwałam z uczestnikiem postępowania… itd?

  Odpowiedz
  • 15 lutego 2017 o 9:42 pm
   Permalink

   Można pisać na jeden z dwóch sposobów – albo w pierwszej, albo w trzeciej osobie. W moich wzorach faktycznie znajdziesz pisanie w trzeciej osobie, osobiście wolę tak pisać, ale być może jest to już po prostu „skrzywienie” zawodowe 🙂

   Odpowiedz
 • 15 lutego 2017 o 10:13 pm
  Permalink

  Jeszcze jedno pytanie. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pisze się w 3 egzemplarzach. Jeden zostaje u mnie. Czy do dwóch pozostałych trzeba dołączyć oryginały załączników? Na przykład akt urodzenia dziecka, zaświadczenie od komornika.

  Odpowiedz
  • 15 lutego 2017 o 11:11 pm
   Permalink

   Oryginały idą do tego egzemplarza, który jest dla sądu. Przy pozostałych egzemplarzach oczywiście wystarczą kopie.

   Odpowiedz
 • 1 marca 2017 o 1:48 pm
  Permalink

  Witam. Jakiś czas temu złożyłam wniosek do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca mojego syna. Podałam we wniosku troje świadków na okoliczność nie interesowania się dzieckiem przez ojca. Właśnie dostałam wezwanie na sprawę. W piśmie niema nic o świadkach, nie dostali też wezwania do sądu. Czy to znaczy, że sprawa może się odbyć bez ich udziału, że sąd nie potrzebuje ich zeznań?

  Odpowiedz
  • 5 marca 2017 o 5:25 pm
   Permalink

   Witam,

   W sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej sąd podczas pierwszej rozprawy chce wysłuchać strony, a więc Ciebie oraz ojca Twojego syna. Dopiero po przesłuchaniu stron (Ciebie i ojca synka) przystąpi do dalszych czynności procesowych, a więc m.in. do wezwania świadków. Na pewno, skoro wniosłaś o przesłuchanie świadków, sąd ich wezwie i wysłucha – pytanie tylko kiedy.
   Niestety sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej nie kończą się podczas jednego posiedzenia, a jeżeli świadków jest wielu, mogą być przesłuchiwani nawet podczas kilku kolejnych posiedzeń sądu.

   Odpowiedz
   • 7 marca 2017 o 1:21 pm
    Permalink

    Czy można na pierwszej rozprawie poprosić o określony termin przesłuchania świadków z uwagi na ich pracę za granicą? Lub po prostu odwołać świadków. Jak to się odbywa?

    Odpowiedz
    • 7 marca 2017 o 8:43 pm
     Permalink

     Witam,

     Możesz zwrócić się do sądu podczas rozprawy z prośbą o przesłuchanie świadków w najszybszym możliwym terminie. Nie ma takiej możliwości, by wskazać sądowi konkretny termin.
     Możesz również w trakcie rozprawy zgłosić ustnie wniosek o cofnięcie dowodu z zeznań świadka lub świadków.
     Jak to dokładnie jest z Twoimi świadkami – przebywają stale za granicą?

     Odpowiedz
     • 8 marca 2017 o 11:53 am
      Permalink

      Witaj. Dwoje z moich świadków wyjeżdżają za granicę na 5 tygodni a w domu są 2 tygodnie. Dlatego trochę ciężko zgrać terminy w których byliby w Polsce.

 • 8 marca 2017 o 11:58 am
  Permalink

  Dlatego nie wiem jak to będzie. 23 marca mam pierwszą rozprawę. Nie wiadomo na kiedy sąd wezwie świadków, czy będą akurat w Polsce. Co będzie jeśli nie odwołam świadków na pierwszej rozprawie, oni dostaną wezwania a akurat będą w tym terminie za granicą?

  Odpowiedz
  • 8 marca 2017 o 9:35 pm
   Permalink

   Jeżeli stałoby się tak,że wezwania będą akurat na termin, w którym świadkowie przebywają za granicą, mogą napisać do sądu wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka w innym terminie.
   Innym rozwiązaniem mogłaby być próba zabrania ze sobą świadków 23-ego marca na rozprawę i zwrócenie się do sądu z prośbą o przesłuchanie ich w trybie zabezpieczenia procesowego z uwagi na ich wyjazd za granicę. Tutaj jednak wszystko zależy od uznania sądu – sąd może przesłuchać Twoich świadków w tym trybie albo odmówić.

   Odpowiedz
   • 8 marca 2017 o 10:28 pm
    Permalink

    Problem w tym,że na 23 marca akurat ich nie będzie. Mam nadzieję,że uda się jakoś to wszystko zgrać. Serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

    Odpowiedz
    • 10 marca 2017 o 12:34 pm
     Permalink

     A czy są inne osoby, które mogłabyś powołać na świadków w miejsce tych osób, które będą wyjeżdżać?
     Ewentualnie można by rozważyć opcję przesłuchania Twoich świadków za granicą, ale to wciąż rzadko praktykowane :/
     Pozdrawiam

     Odpowiedz
 • 19 marca 2017 o 4:17 pm
  Permalink

  Witam

  chciałabym się dowiedzieć, czy w sytuacji gdy złożę wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, lecz sąd uzna, że nie ma do tego podstaw to wniosek oddali, czy może np. ograniczyć władzę rodzicielską (bo stwierdzi że ku temu zachodzą podstawy)? Inaczej mówiąc, czy sąd sam może zmienić „kwalifikację”? Oczywiście jeśli wg sądu podane przeze mnie powody nie bedą wystarczające do pozbawienia tej władzy, to chciałabym by chociaż ją ograniczył w tym postępowaniu (żebym nie musiała wnosić nowej sprawy ale już o ograniczenie). Serdecznie dziękuję za odp.

  Odpowiedz
  • 20 marca 2017 o 10:34 pm
   Permalink

   Witam,
   Zdarzają się sytuacje, w których mimo wniosku zawierającego inne żądanie, sąd może postanowić o prowadzeniu sprawę z urzędu jako sprawy o inne żądanie, np. wówczas, gdy strona wnosiła o ograniczenie władzy rodzicielskiej, a właściwe okazuje się być pozbawienie władzy rodzicielskiej – przykładem może być choćby ten wyrok: http://orzeczenia.mst.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505250003012_VI_Nsm_000864_2013_Uz_2015-06-12_001
   To nie jest jednak zmiana kwalifikacji – ta mogłaby mieć miejsce w sprawie karnej, a postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej rozpoznawane jest zgodnie z procedurą cywilną.

   Odpowiedz
 • 20 marca 2017 o 3:07 pm
  Permalink

  Witam. Co się stanie jeśli ojciec dziecka nie pojawi się na sprawie o pozbawienie ojcostwa. Czy sąd może wydać wyrok bez jego obecności. Czy na pierwszej sprawie trzeba o to ustnie zawnioskować?

  Odpowiedz
  • 25 marca 2017 o 7:13 pm
   Permalink

   Witam,
   Pytanie podstawowe dlaczego ojciec dziecka miałby się nie pojawić na rozprawie. Czy został prawidłowo zawiadomiony przez sąd? Czy zamieszkuje pod adresem, jaki został wskazany w treści wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej?
   W mojej ocenie sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest tak poważna, że sąd nie powinien wydawać wyroku bez wysłuchania obu stron.

   Odpowiedz
 • 30 marca 2017 o 11:02 am
  Permalink

  Witam, chcę użyć pierwszego wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, więź ze strony dziecka nie wygasła, lecz tata dziecka widział się z córka rok temu ostanio czasami prawie codziennie pyta sie jak się dziecko czyje przez komunikator whats app, lecz nie rozmawia z córką przez skype ze względu na brak komunikacji między nimi córka nie zna angielskiego, ma 6 lat. Ojciec dziecka jest obcokrajowcem narodowości holenderskiej i mieszka Holandii. Córka ma lat 6, nie mieszkamy razem od 4 lat. Ogólnie nie chce łożyć na córkę regularnie dlatego nie mogę jej zapisać na kurs językowy. Trochę zagmatwałam. Ogólnie ojciec sam nie chce odwiedzać córki, chce abyśmy to my go odwiedzały. Jeśli chodzi o wszstkie sprawy urzędowe, zdrowotne dziecka czy wyboru szkoły chcę być jedynym decydującym, jeśli codzi o kwestie odwiedzin czy kontaktu z córką to nie chcę blokować takiej mozliwości. mniej wiecej tak to chcę opisać czy to wystarczy? ojciec dziecka jest też uzależniony od marichuany, pali kilka razy dziennie. Czy świadkami może być ktoś z mojej rodziny? mama? siostra?

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2017 o 9:23 pm
   Permalink

   Witam, a czy nie myślałaś nad tym, żeby w pierwszej kolejności złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka? Z tego, co piszesz, wynika, że ojciec mimo wszystko interesuje się córką, choć widzi relacje z dzieckiem inaczej niż Ty. Rozważ czy nie warto byłoby ograniczyć jego władzę rodzicielską, stać się jedyną decydującą o najważniejszych sprawach córki – m.in. o kwestiach dotyczących jej zdrowia, edukacji, wyrabiania dokumentów itp., ale mimo wszystko nie pozbawiać go tej władzy całkowicie.

   Ciężko mi ocenić czy uzależnienie od marihuany zostanie potraktowane przez sąd za przesłankę uzasadniającą od razu pozbawienie władzy rodzicielskiej, raczej nie sądzę, zwłaszcza, gdy kontakt ojca z dzieckiem następuje w tej chwili za pośrednictwem środków komunikacji, a nie osobiście, a ojciec nie namawia dziecka do palenia marihuany ani nie pali przy nim (bo widzą się tylko w ekranie smartfona czy komputera).
   Inną kwestią jest problem łożenia na dziecko, ale tu nie wiem czy ojciec nie łoży na dziecko w ogóle, czy też łoży za mało, byś mogła zapisać córeczkę na zajęcia językowe.

   Świadkami w sprawie jak najbardziej mogą być osoby spokrewnione z Tobą takie, jak mama czy siostra.

   Odpowiedz
 • 24 kwietnia 2017 o 12:06 pm
  Permalink

  Witam mam problem z ojcem syna. Moj byly partner naduzywa alkoholu przez ktory ma kilka wyrokow i juz trzy razy przebywal w wiezieniu. Z synem ma sporadyczny kontakt gdy akurat nie pije. Pobieram alimenty z funduszu alimentacyjnego ja nie pracuje tylko opiekuje sie swoja babcia i z tego dostaje specjalny zasilek opiekunczy. Czy po zlozeniu wniosku o ograniczenie ojcu dziecka praw to mam szsnse na wygranie? Gdyz boje sie ze jesli nie wygram bedzie sie mscil na mnie.

  Odpowiedz
  • 29 kwietnia 2017 o 6:32 pm
   Permalink

   Witam,
   Twoje pytanie dotyczy szansy na ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu synka, jednak w sytuacji, którą opisujesz spełnione są przesłanki dla pozbawienia go władzy rodzicielskiej.
   Przepisy określają sytuacje, w których Sąd może orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, wskazuję poniżej te, które dotyczą w pewien sposób ojca Twojego dziecka:
   – wystąpienie trwałej przeszkody, która uniemożliwia należyte sprawowanie władzy rodzicielskiej (ojciec, który odbywa karę pozbawienia wolności po raz kolejny na pewno nie ma możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej),
   – rażące zaniedbanie przez rodzica swoich obowiązków wobec dziecka (ojciec Twojego synka nie realizuje obowiązku alimentacyjnego, nie dba o kontakt z dzieckiem ani o budowanie z nim więzi emocjonalnej).
   Aby sąd wydał wyrok zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, musisz wykazać, że ojciec dziecka nie płaci alimentów (zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji + zaświadczenie o wypłaconej kwocie z funduszu alimentacyjnego) oraz, że nie kontaktuje się regularnie z synkiem (np. zeznania świadków), co powoduje brak więzi między dzieckiem a ojcem, a także wskazać, że odbywał już kilkakrotnie karę pozbawienia wolności, co rodzi obawę kolejnego wyroku skazującego i niemożliwości sprawowania władzy rodzicielskiej nad synem.

   Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2017 o 9:22 pm
  Permalink

  Mam pytanie o koszty postępowania sądowego, kto je ponosi i jakiej wysokości sięgają? A także jaki jest orientacyjny czas od złożenia wniosku do sądu do wezwania pozwanego na rozprawę?

  Odpowiedz
  • 14 maja 2017 o 7:13 pm
   Permalink

   Podstawowe pytanie: czy chodzi o koszty postępowania procesowego (które rozpoczyna się po wniesieniu pozwu), czy postępowania nieprocesowego (np. w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej). Jeżeli Twoje pytanie dotyczy postępowania w sprawie, która toczy się w postępowaniu nieprocesowym (a zakładam, że tak jest), podstawowa zasada ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego mówi, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (art. 520 § 1 k.p.c.). Kodeks postępowania cywilnego przewiduje także i inne możliwości rozstrzygnięcia w tym przedmiocie, przede wszystkim wtedy, gdy interesy osób biorących udział w postępowaniu są ze sobą sprzeczne. W myśl art. 520 § 2 k.p.c. jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub nałożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Natomiast zgodnie z art. 520 § 3 k.p.c. jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

   Czas między złożeniem wniosku lub pozwu rozpoczynającego sprawę a wyznaczeniem terminu rozprawy i wezwaniem na nią bywa różny – zależy to od rodzaju sprawy i od obłożenia sprawami konkretnego sądu.

   Odpowiedz
 • 1 maja 2017 o 1:54 pm
  Permalink

  Dzień dobry.
  Mam parę pytań.
  1. Czy we wniosku o pozbawienie władzy dobrze pisać o tym dlaczego chcemy pozbawić( sprawy urzędowe itp) ?
  2. Czy załączyć mój jedyny protokol zawarcia ugody dot. alimentów w oryginale?
  3. Jeżeli ojciec dziecka się zgadza. Napisać to we wniosku? Wziąc od niego podpisane oświadczenie?
  Z góry dziękuję!

  Odpowiedz
  • 2 maja 2017 o 11:15 pm
   Permalink

   Dobry wieczór,
   Odpowiadając kolejno na Twoje pytania:
   1. Dla samodzielnego załatwiania spraw urzędowych dziecka wystarczające jest ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. Wnosząc o pozbawienie władzy rodzicielskiej wskaż przyczyny określone treścią art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Art. 111. § 1 kro: „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.”)
   2. Załącz kserokopię protokołu, jeżeli jest to zasadne – jeżeli ojciec płaci alimenty nie widzę konieczności pisania o tym w jaki sposób zostały ustalone.
   3. Ojciec dziecka zostanie wezwany na rozprawę i sam będzie mógł powiedzieć, że nie sprzeciwia się pozbawieniu go władzy rodzicielskiej. Nie musisz o tym pisać ani załączać oświadczenia ojca dziecka.

   Odpowiedz
 • 31 maja 2017 o 7:20 pm
  Permalink

  Witam serdecznie.Pozwoliłam sobie napisać do Pani na maila podanego wcześniej pod jedna z wiadomości.Mam problem z napisaniem wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej mojego byłego partnera i ojca biologicznego moich dzieci.Byłabym wdzięczna za ewentualną odpowiedź na maila.Z góry dziękuję.

  Odpowiedz
  • 31 maja 2017 o 10:05 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Wiadomość od Ciebie jest w mojej skrzynce – widzę ją i na pewno do niej zajrzę, i na nią odpiszę. Proszę jednak o cierpliwość – odpisuję na komentarze, pytania i maile w miarę swoich możliwości, które zwyczajnie po ludzku są mocno ograniczone.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 29 czerwca 2017 o 2:28 pm
  Permalink

  Witam! Dziękuję za bardzo przydatny wpis, szukałam już porady w tej sprawie od jakiegoś czasu, ale dopiero tutaj znalazłam to, o co mi chodziło 🙂 Mam tylko takie jedno pytanie. Jeśli wraz z córką już od ponad 3 lat mieszkamy za granicą, a ojciec się kompletnie nie interesuje, czy składam wniosek w mieście rodzinnym czy tam, gdzie mieszkamy? Serdecznie pozdrawiam!

  Odpowiedz
  • 30 czerwca 2017 o 9:07 pm
   Permalink

   Witam, proszę bardzo 🙂
   Aby odpowiedzieć na pytanie o miejsce złożenia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca Twojej córki, niezbędne jest dla mnie uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy mieszkacie obecnie w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej, czy też w kraju, który do Unii nie należy.
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 • 21 września 2017 o 12:04 pm
  Permalink

  Witam , czy w przypadku gdy wnoszę o pozbawienie władzy rodzicielskiej po raz drugi to wniosek ma wyglądać inaczej? czy w uzasadnieniu wystarczy zaznaczyć ze kiedyś już była rozprawa którą przegrałam ale nic się nie zmieniło więc wnoszę o to po raz drugi? pozdrawiam serdecznie 🙂

  Odpowiedz
  • 22 września 2017 o 10:54 am
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie nie powinnaś w ogóle pisać, że toczyło się już postępowanie w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej. Powinnaś wskazać, co powoduje, że uważasz, że dla dobra dziecka ojciec nie powinien sprawować władzy rodzicielskiej. Przepisy (a dokładnie art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) określają trzy sytuacje, w których Sąd może orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej:
   1. wystąpienie trwałej przeszkody, która uniemożliwia należyte sprawowanie władzy rodzicielskiej,
   2. nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców lub jednego z nich,
   3. rażące zaniedbanie przez rodziców (lub rodzica) swoich obowiązków wobec dziecka.
   Zastanów się jakie zachowania ojca dziecka powodują spełnienie tych przesłanek i opisz je.
   Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/
   Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *