Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzór

mother-and-child-1466509-638x479Mam taki zwyczaj, że pisząc pismo albo choćby przygotowując wzór pisma na bloga, zerkam sobie na to, jakie wzory są dostępne.

Dziś wpisałam w google „wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej”. A google mi dodał do tego sformułowania „ojca”. Gdybym była laikiem, to mogłabym pomyśleć, że pozbawić władzy rodzicielskiej można tylko ojca, a to wierutna bzdura. Można pozbawić władzy rodzicielskiej i ojca, i matkę, a nawet oboje rodziców naraz!

Dlatego dziś będą dwa wzory – wzór o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca i wzór o pozbawienie władzy rodzicielskiej matki. Żeby nie było, że kogoś dyskryminuję 🙂

O czym trzeba pamiętać składając wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

 1. Wniosek trzeba wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

 2. Trzeba podać imiona, nazwiska i adresy osób, których będzie dotyczyło postępowanie – matki i ojca dziecka (a więc także swoje + co ważne, należy podać swój PESEL).

 3. W treści wniosku należy wskazać jakie przeszkody sprawiają, że władza rodzicielska powinna być „odebrana” rodzicowi (tzw. uzasadnienie wniosku).

 4. Należy dołączyć do wniosku wszystkie oświadczenia, dokumenty, dowody, które potwierdzają, że wniosek jest zasadny, a pod wnioskiem wymienić je jako załączniki (o tym, co może być dowodem, pisałam tutaj).

 5. Wniosek trzeba własnoręcznie podpisać.

 6. Wbrew temu, co czytam na niektórych stronach, wniosek podlega opłacie – 40 zł. Opłaty możesz dokonać w kasie sądu lub przelewem nawet z domu, wszystkie sądy posiadają już strony internetowe, na których podają swoje numery kont. W tytule przelewu wpisz „opłata od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej”.

 7. Przygotuj wniosek i wszystkie dokumenty, które chcesz do niego dołączyć w 3 egzemplarzach.

Jeżeli zdecydujesz się osobiście złożyć wniosek w sądzie, poproś o potwierdzenie wniesienia pisma na 1 egzemplarzu (tym dla Ciebie). 2 pozostałe zostaną w sądzie, jeden będzie dla osoby, której chcesz pozbawić praw rodzicielskich.

Jeżeli wysyłasz wniosek za pośrednictwem poczty, wyślij 2 egzemplarze, a trzeci zostaw dla siebie wraz z potwierdzeniem nadania.

A teraz czas na historyjki i wzory 🙂

Sytuacja nr 1. Ojciec 8 – letniego chłopca po rozstaniu z jego matką 3 lata temu wyjechał za granicę. Od tego czasu nie kontaktuje się ani z synkiem, ani z jego mamą. Nie pisze, nie dzwoni, nie przyjeżdża. Nie płaci alimentów. Matka postanawia złożyć wniosek o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej.

Poniżej przykład wniosku, z jakiego może skorzystać.

Kraków, dnia………………..

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Wnioskodawczyni: Anna Mleczko, zam. Plac Matejki 7/3, 31 – 157 Kraków, PESEL: 78081900787

Uczestnik postępowania : Jan Kossak, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:

1. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania Jana Kossaka nad małoletnim Krzysztofem Kossak, urodzonego 12 stycznia 2008 roku w Krakowie.

2. O wezwanie w charakterze świadków:

 • Adeli Kukułka, zam. Plac Matejki 7/5, 31- 157 Kraków,

 • Mariana Jajko, zam. ul. Konopnickiej 13/5, 30 – 302 Kraków.

na okoliczność wyjazdu uczestnika Jana Kossaka za granicę oraz braku kontaktu z małoletnim Krzysztofem Kossak.

Uzasadnienie

Małoletni Krzysztof Kossak, urodzony 12 stycznia 2008 roku pochodzi ze związku pozamałżeńskiego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania, który oświadczeniem z dnia 20 stycznia 2008 roku, złożonym przed kierownikiem USC w Krakowie uznał swoje ojcostwo w stosunku do małoletniego, a wnioskodawczyni potwierdziła fakt jego biologicznego ojcostwa.

Dowód: odpis aktu zupełnego urodzenia dziecka.

Rodzice małoletniego pozostawali w związku nieformalnym do listopada 2013 roku, zamieszkiwali też wspólnie w mieszkaniu należącym do wnioskodawczyni, położonym w Krakowie przy ul. Plac Matejki 7/5, wspólnie wychowując syna. Pod koniec listopada 2013 roku wnioskodawczyni i uczestnik postępowania rozstali się, a uczestnik postępowania całkowicie zaprzestał wykazywania jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem, w szczególności nie kontaktował się osobiście, jak i pośrednio przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefonu, Internetu).

Wnioskodawczyni od wspólnych znajomych stron wie, że uczestnik postępowania wyjechał za granicę w celach zarobkowych i że nie planuje powrotu do Polski.

Dowód: przesłuchanie świadków:

– Adela Kukułka, zam. Plac Matejki 7/5, 31- 157 Kraków,

– Marian Jajko, zam. ul. Konopnickiej 13/5, 30 – 302 Kraków

Uczestnik nie wykazuje żadnego zainteresowania sprawami syna, nie uczestniczy w ważnych dla dziecka i jego prawidłowego rozwoju wydarzeniach. Nie kontaktuje się z synem nawet w jego urodziny czy święta. Ponadto uczestnik postępowania uchyla się od łożenia alimentów na rzecz syna, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku (sygn. akt III R C 1776/14).

Dowód:

 – wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku, sygnatura akt III R C 1776/14,

– zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok 2014 i 2015.

Postępowanie uczestnika postępowania sprawiło, że ustała więź emocjonalna dziecka z ojcem. Małoletni przestał nawet pytać o ojca, traktując obecnego partnera wnioskodawczyni jak swego ojca.

Dowód: przesłuchanie świadków oraz stron.

Wobec powyższego na podstawie art. 111 § 1 KRO wnoszę jak we wstępie.

Anna Mleczko

W załączeniu:

 • odpis pisma wraz z załącznikami,

 • dowód opłaty sądowej w kwocie 40 zł,

 • odpis aktu zupełnego urodzenia dziecka,

 •  wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku, sygnatura akt III R C 1776/14,

 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok 2014 i 2015.

Uwaga! Anna wie, że ojciec jej synka nie mieszka już pod znanym jej adresem. Ma także wątpliwości, czy odbiera korespondencję, która jest tam kierowana. W takiej sytuacji zaraz po złożeniu wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej powinna złożyć także wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej (czyli dla Jana Kossaka).

Wzór wniosku o ustanowienie kuratora poniżej 🙂

Kraków, dnia………………..

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Wnioskodawczyni: Anna Mleczko, zam. Plac Matejki 7/3, 31 – 157 Kraków, PESEL: 78081900787

Uczestnik postępowania : Jan Kossak, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

W imieniu własnym wnoszę o ustanowienie kuratora dla nieobecnego Jana Kossaka, zamieszkałego ostatnio w Krakowie, przy ul. Konopnickiej 13/2.

Uzasadnienie

Jan Kossak jest ojcem mojego syna, Krzysztofa Kossaka.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia Krzysztofa Kossaka.

Ostatnim miejscem pobytu i zamieszkania Jana Kossaka był Kraków.

Trzy lata temu Jan Kossak wyjechał za granicę i zerwał wszelkie kontakty z rodziną i znajomymi. Lokal, jaki zajmował w Krakowie, stoi opustoszały, nikt nie odbiera jego korespondencji prywatnej i urzędowej.

Wnioskodawczyni oraz inne osoby podejmowały próby ustalenia gdzie udał się Jan Kossak, próby te jednak nie przyniosły żadnych efektów.

Jan Kossak jest ojcem syna wnioskodawczyni, Anny Mleczko. Całkowicie zaprzestał on wykazywania jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem, w szczególności nie kontaktował się z synem ani osobiście, ani pośrednio przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uczestnik postępowania uchyla się także od łożenia alimentów na rzecz syna, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku (sygn. akt III R C 1776/14).

Dowód:

– wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku, sygnatura akt III R C 1776/14,

– zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok 2014 i 2015.

Z tego względu wnioskodawczyni podjęła starania o pozbawienie uczestnika postępowania Jana Kossaka władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim synem.

Dowód: kserokopia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

W tym stanie rzeczy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

Anna Mleczko

W załączeniu:

 • 2 odpisy pisma wraz z załącznikami,

 • odpis skrócony aktu urodzenia Krzysztofa Kossaka,

 • wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.06.2014 roku, sygnatura akt III R C 1776/14,

 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za rok 2014 i 2015,

 • kserokopia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 40 zł.

Sytuacja nr 2. Matka pięciolatki nadużywa alkoholu. Zaniedbuje córeczkę, zdarza jej się zapomnieć o odebraniu dziecka z przedszkola, o nakarmieniu, wypraniu ubranek. Rodzice dziecka są w separacji. Ojciec dziewczynki mieszka osobno, widuje córkę w weekendy, początkowo był mocno zaniepokojony o dziecko, teraz jest już przerażony.

Kraków, dnia………………..

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Wnioskodawca: Jan Kossak, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków, PESEL: 75081902990

Uczestnik postępowania : Anna Kossak, zam. Plac Matejki 7/3, 31 – 157 Kraków

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:

1. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestniczki postępowania Anny Kossak nad małoletnią Małgorzatą Kossak, urodzoną 5 lutego 2011 roku w Krakowie.

2. O wezwanie w charakterze świadków:

 • Adeli Kukułka, zam. Plac Matejki 7/5, 31- 157 Kraków,

 • Adama Szczypiorek, zam. ul. Plac Matejki 7/2, 31 – 157 Kraków.

Uzasadnienie

Wnioskodawca i uczestniczka postępowania są małżeństwem. Z małżeństwa tego pochodzi córka stron – Małgorzata Kossak, urodzona 5 lutego 2011 roku w Krakowie.

Dowód: – odpis skrócony aktu małżeństwa,

– odpis skrócony aktu urodzenia córki.

 Od dnia 15 marca 2015 roku wnioskodawca i uczestnik postępowania pozostają w faktycznej separacji i mieszkają oddzielnie. Przyczyną rozpadu małżeństwa stron był m. in. fakt nadużywania alkoholu przez uczestniczkę Annę Kossak. Wnioskodawca liczył na to, że uczestniczka będąc zmuszona do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i opieki nad córką, ograniczy spożycie alkoholu, a nawet podejmie terapię.

Tak się jednak nie stało, uczestniczka postępowania nadal systematycznie nadużywa alkoholu. Prowadzi to w konsekwencji do licznych zaniedbań w stosunku do dziecka. Uczestniczka często zapomina o tym, by nakarmić córeczkę czy wyprać jej ubranka. Coraz częściej zdarza się także, że nie odbiera dziecka z przedszkola o wyznaczonej porze, co potwierdzają słowa opiekunów przedszkolnych dziecka.

Dowód: zeznania świadków:

 • Adela Kukułka, zam. Plac Matejki 7/5, 31- 157 Kraków,

 • Adam Szczypiorek, zam. ul. Plac Matejki 7/2, 31 – 157 Kraków.

W tym stanie rzeczy niniejszy wniosek jest zasadny i konieczny.

Jan Kossak

Załączniki:

 • odpis wniosku wraz z załącznikami,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia córki,

 • dowód opłaty sądowej w kwocie 40 zł.

  Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może złożyć każdy zainteresowany, może także zdarzyć się, że postępowanie z urzędu będzie wszczęte przez prokuratora.                                                                                                                                   Pamiętaj, że wzory podane powyżej to przykłady, a każda sytuacja jest inna. Aby sąd mógł prawidłowo ocenić sytuację, opisz ją jak najdokładniej potrafisz. Jeżeli masz wątpliwości lub boisz się, że sam/ sama nie dasz rady, napisz do mnie 🙂

 

Prawa do zdjęcia należą do: Simon Cataudo