Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grudzień. Na poczcie kolejki. W skrzynkach kartki i karteczki. Najczęściej wysyłane przed Świętami niewątpliwie są życzenia, zdawać by się też mogło, że mało kto wyśle przesyłkę adresowaną do sądu (i to z własnej woli!). 

A jednak. Nie ma rzeczy niemożliwych. A czasem nawet, gdy wydają się być niemożliwe, trzeba dać im szansę na zaistnienie. Dlatego jeszcze nim złożę Wam gwiazdkowe życzenia – dziś na blogu wzór wniosku o przyspieszenie terminu rozprawy. 

Ona i On są małżeństwem od 2014 roku. Ona ma córkę z poprzedniego związku. Ojciec dziewczynki jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. On wystąpił z wnioskiem o przysposobienie córki żony, ale choć minęło już pół roku, sąd nadal nie wyznaczył terminu rozprawy.

Dziewczynka choruje na epilepsję, niestety często zdarzają się jej napady padaczkowe, a co za tym idzie – wizyty u specjalistów i w szpitalu. Ponieważ On jest w świetle prawa osobą dla dziecka obcą, cały trud walki z chorobą dziewczynki spada na Nią.

Ona pracuje i choć kocha córeczkę jak nikogo innego na świecie, musi w tej pracy być częściej niż na zwolnieniu i urlopach. W przeciwnym wypadku cierpliwość Jej pracodawcy się skończy, Jej stosunek pracy również. Przysposobienie dziecka przez Jej męża ułatwiłoby życie całej Ich trójki. A tu mimo upływu pół roku od złożenia wniosku o przysposobienie, brak zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy.

Co zrobić? Zdecydowanie nie siedzieć z założonymi rękami, tylko…napisać wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy. 

Uwaga! To nie jest pismo często składane w toku postępowań sądowych, ale gdy istnieją po temu ważne powody, uważam, że warto spróbować.

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

Inowrocław, 22.04.2016 rok

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Gabriela Narutowicza 42

88 – 100 Inowrocław

Wnioskodawca: Andrzej Żonkil, zam. w Inowrocławiu, ul. Rumiankowa 3/6, PESEL: 73052100576

Uczestniczka postępowania: Kamila Krokus, zam. w Inowrocławiu, ul. Rumiankowa 3/6

reprezentowana przez matkę – Martę Żonkil, zam. w Inowrocławiu, ul. Rumiankowa 3/6

sygn. akt III RC 263/14

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

W imieniu własnym wnoszę o wyznaczenie terminu rozprawy w niniejszej sprawie na najbliższy możliwy dzień.

Uzasadnienie

W dniu 2 czerwca 2016 roku wnioskodawca złożył wniosek o przysposobienie Kamili Krokus – małoletniej córki mojej żony, Marty Żonkil, urodzonej 16 listopada 2010 roku.

Od dnia złożenia wniosku minął okres ponad 6 miesięcy, zaś wnioskodawcy wciąż nie został wyznaczony termin rozprawy w postępowaniu wszczętym na jego wniosek.

Małoletnia Kamila Krokus choruje na epilepsję.

Dowód: kserokopia dokumentacji medycznej dziecka.

Często zdarzają się jej napady padaczkowe, a co za tym idzie – wizyty u specjalistów i w szpitalu. Jako osoba w świetle prawa obca dla dziecka, wnioskodawca nie ma możliwości sprawowania nad nim realnej opieki, nie może uzyskać informacji o stanie dziewczynki od lekarzy ani wypisać jej ze szpitala. Wnioskodawca jest osobą emocjonalnie związaną tak z dzieckiem, jak z jego matką i chciałby mieć możliwość nie tylko wychowywania małoletniej poprzez przekazywanie jej pozytywnych wzorców społecznych, ale również uczestnictwa w sytuacjach trudnych dla niej, związanych z chorobą, na którą cierpi.

Żona wnioskodawcy, a matka małoletniej Kamili Krokus jest w chwili obecnej jedynym opiekunem prawnym dziecka. Jest ona osobą pracującą, jednakże wobec częstych zwolnień z pracy w celu zapewnienia córce opieki, obawia się, iż pracodawca nie przedłuży jej umowy o pracę.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

Andrzej Żonkil 

W załączeniu:

kserokopia dokumentacji medycznej dziecka.

O czym trzeba pamiętać składając wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy?

  1. Wniosek trzeba wnieść do sądu rejonowego, do którego został już złożony wniosek o przysposobienie; należy również podać sygnaturę akt nadaną przez sąd złożonemu wnioskowi o przysposobienie.

  2. Trzeba podać imiona, nazwiska i adresy osób, których będzie dotyczyło postępowanie.

  3. W treści wniosku należy wskazać dlaczego żądamy przyspieszenia terminu rozprawy (tzw. uzasadnienie wniosku).

  4. Należy dołączyć do wniosku wszystkie oświadczenia, dokumenty, dowody, które potwierdzają, że wniosek jest zasadny, a pod wnioskiem wymienić je jako załączniki.

  5. Wniosek trzeba własnoręcznie podpisać.

  6. Wniosek NIE podlega opłacie.

  7. Przygotuj wniosek i wszystkie dokumenty, które chcesz do niego dołączyć w 2 egzemplarzach.

Jeżeli zdecydujesz się osobiście złożyć wniosek w sądzie, poproś o potwierdzenie wniesienia pisma na 1 egzemplarzu (tym dla Ciebie). 

Jeżeli wysyłasz wniosek za pośrednictwem poczty, wyślij 1 egzemplarz, a drugi zostaw dla siebie wraz z potwierdzeniem nadania.

Pamiętaj, że Sąd nie ma obowiązku przychylić się do Twojego wniosku. Zawsze jednak jest szansa, że to zrobi 🙂

Osobiście dopatruję się tej możliwości w brzmieniu art. 166.k.p.c.: „Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej.”. 

Może w okresie świątecznym taki wniosek ma także większą szansę na uwzględnienie? Może zdarzy się cud kolejnej opowieści wigilijnej? Któż to wie… 😉

Prawa do zdjęcia należą do: Mota Junior