Wniosek o świadczenie 500+ krok po kroku, strona po stronie

wniosek-500-1Jesteś rodzicem? A może opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka? Jeżeli tak, masz szansę na to, by od 1-ego kwietnia otrzymywać 500 zł miesięcznie tzw. świadczenia wychowawczego.

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od Twojego dochodu oraz na pierwsze dziecko, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać 500 zł na dziecko?

Z jednej strony niewiele – trzeba tylko złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze. Z drugiej – trzeba wypełnić go poprawnie. Z trzeciej – jeżeli występujesz o świadczenie na pierwsze dziecko, dołączyć odpowiednie dokumenty.

Ale… zacznijmy od początku 🙂

Wniosek jest dość obszerny, dziś jednak omówię go dla Was krok po kroku, by nie trzeba było biegać po urzędach więcej niż ewentualnie jeden raz 😉 Dlaczego ewentualnie? Ano dlatego, że wniosek będzie można złożyć także za pośrednictwem Internetu. Na pewno taką możliwość będą mieli użytkownicy portalu e-PUAP (o e-PUAP możesz przeczytać tutaj), a być może zostanie wprowadzona także opcja złożenia wniosku on – line poprzez poprzez bankowość elektroniczną.

Strona 1 wniosku:

wniosek-500-1W pierwszej kolejności musimy wskazać gdzie kierujemy wniosek (do jakiego organu), a więc czy do urzędu miasta, czy urzędu gminy, czy może do ośrodka pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych. Zazwyczaj będzie to dokładnie to samo miejsce, w którym składany był wniosek o becikowe.

W dalszej kolejności należy wskazać dane rodzica lub opiekuna dziecka, który stara się o świadczenie 500 +, takie jak:

 • imię i nazwisko,

 • PESEL lub numer dokumentu tożsamości wnioskodawcy, gdy nie ma on nadanego numeru PESEL (co będzie dotyczyło przede wszystkim cudzoziemców, którzy mają kartę pobytu),

 • datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (musi ono znajdować się na terenie gminy, w której składamy wniosek),

 • adres e- mail, jeżeli wniosek jest składany przez Internet (pole nieobowiązkowe dla osób, które wyślą wniosek za pośrednictwem e- PUAP),

 • numer telefonu (nieobowiązkowo).

Strona 2 wniosku dotyczy ustalenia prawa do świadczenia 500 + na pierwsze dziecko w rodzinie:

wniosek-500-2W górnej części strony mamy do zaznaczenia jeden z dwóch kwadracików:

 • górny zaznacza osoba, która ubiega się o 500 zł na pierwsze dziecko. Wtedy też musi wypełnić tabelę oznaczoną jako „A. Pierwsze dziecko.”, znajdującą się na tej samej stronie wniosku. W tabeli należy podać dane dziecka (pierwszego 🙂 ): imię i nazwisko, płeć, numer PESEL (lub numer i serię dokumentu tożsamości, jeżeli dziecko nie posiada numeru PESEL), stan cywilny, obywatelstwo i datę urodzenia.
 • dolny zaznacza osoba, która nie ubiega się o 500 zł na pierwsze dziecko. W tej sytuacji nie wypełnia się tabeli oznaczonej jako „A. Pierwsze dziecko”.

 

 

 

Strona 3 wniosku dotyczy drugiego, trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie

wniosek-500-3

Tu znów pojawia się tabelka – należy do niej wpisać dane dzieci, na które będzie przysługiwało 500 zł miesięcznie:

 •  imię i nazwisko,
 • płeć, numer PESEL (lub numer i serię dokumentu tożsamości, jeżeli dziecko nie posiada numeru PESEL),
 • stan cywilny,
 • obywatelstwo,
 •  datę urodzenia.

Uwaga!

Do tej tabelki nie należy wpisywać kolejny raz danych pierwszego dziecka.

Strona 4 wniosku dotyczy składu rodziny

wniosek-500-4Rodzina to:

 • rodzice dzieci lub ich opiekunowie faktyczni/ prawni,
 • dzieci do 25-ego roku życia, jeżeli mieszkają z rodzicami (lub opiekunami) i są na ich utrzymaniu,
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 25 roku życia, jeżeli ich opiekunowi przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Po raz kolejny należy podać: imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa, numer PESEL, a jeżeli ubiegasz się o świadczenie 500 + również na pierwsze dziecko – także urząd skarbowy, pod który podlegają poszczególni członkowie rodziny.

Do rodziny nie zaliczamy:

 • dzieci, które pozostają w związku małżeńskim,

 • dzieci, które same otrzymują świadczenie 500 + na swoje dziecko,
 1. dzieci, które nie przebywają ze swoimi rodzicami lub opiekunami, gdyż zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Samotna matka do składu rodziny podaje wyłącznie siebie i swoje dzieci.

Rodzice, którym sąd przyznał opiekę naprzemienną nad dzieckiem, mogą oboje wpisać to dziecko do składu swojej nowej rodziny (o opiece naprzemiennej możesz przeczytać tutaj)

Strona 5 wniosku jest wypełniania przez osoby starające się o 500 zł na pierwsze dziecko

 wniosek-500-5Jeżeli w rodzinie wnioskodawcy znajduje się dziecko niepełnosprawne, trzeba wypełnić punkt 5 wniosku i podać imię i nazwisko tego dziecka.

W punkcie 6 trzeba wskazać gdzie odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne rodziców (lub opiekunów) dziecka. Dzięki zaznaczeniu odpowiedniego kwadraciku, organ wypłacający 500 zł na dziecko sam zwróci się np. do ZUS – u o ustalenie wysokości naszych składek. Zaoszczędzi nam to konieczności stania w kolejce po zaświadczenie o składkach.

W punkcie 7 trzeba wskazać :

 • czy w roku 2014 któreś z rodziców lub opiekunów dziecka płaciło alimenty na osoby spoza rodziny i w jakiej łącznej kwocie,
 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny uzyskał tzw. dochód nieopodatkowany (np. alimenty czy stypendium doktoranckie),
 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny osiągnął dochód, który rozliczył ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej,
 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny osiągnął dochód z gospodarstwa rolnego.

Nie trzeba podawać dochodów, które rozliczamy co roku na formularzu PIT, bo one zostaną przekazane bezpośrednio z urzędu skarbowego (hurra, mniej biegania po urzędach 🙂 ), a trzy ostatnie informacje wskazać tylko za pomocą zaznaczenia odpowiedniego kwadracika.

Oczywiście, byłoby to zbyt proste, gdyby twierdzeń wnioskodawcy nie trzeba było udokumentować.

Dlatego…

Jeżeli podajesz kwotę alimentów zapłaconych w 2014 roku, dołącz do wniosku:

 • kserokopię wyroku sądu zasądzającego alimenty lub  ugody sądowej lub  zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginały musisz mieć ze sobą do wglądu),
 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów w roku 2014 lub potwierdzenia przelewów wykonanych w roku 2014.

W przypadku, gdy zaznaczony został choćby jeden z kwadracików dotyczących dochodów, należy też dołączyć do wniosku odpowiednie oświadczenie:

 •  oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

lub

 •  oświadczenie o rozliczaniu dochodu ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej

lub

oświadczenie o dochodzie osiąganych z gospodarstwa rolnego.

Wzory oświadczeń najprawdopodobniej będą dostępne od 1-ego kwietnia, bo to wtedy zacznie się „nabór” wniosków.

Strona 6 wniosku dotyczy zmian w sytuacji materialnych w rodzinie od roku 2014 do chwili składania wniosku, a więc jest wypełniana tylko przez osoby starające się o 500 zł na pierwsze dziecko

wniosek-500-6

Tutaj znów należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik i wskazać czy:

 • nastąpiła utrata dochodu

lub

 • nie nastąpiła utrata dochodu

oraz

 • nastąpiło uzyskanie dochodu

lub

 • nie nastąpiło uzyskanie dochodu.

Pod punktem 7.3 są zamieszczone szczegółowe wytyczne w jakiej sytuacji możemy mówić o utracie lub uzyskaniu dochodu.

Oczywiście, jeżeli sytuacja materialna rodziny uległa zmianie (czy na plus, czy na minus), należy to udokumentować.

O utracie i uzyskaniu dochodu, a także o tym, jakie dokumenty potwierdzają zmianę sytuacji materialnej rodziny pisałam już: tutaj, więc nie będę kopiować 🙂

Strona 7 wniosku – do wypełnienia przez każdego wnioskodawcę

wniosek-500-7… i kolejny kwadracik do zaznaczenia (albo i 2). Należy zaznaczyć czy wnioskodawca:

 • przebywa za granicą

lub

 • nie przebywa za granicą

lub

 • czy za granicą nie przebywa inny członek rodziny.

Należy również potwierdzić prawdziwość danych wskazanych we wniosku.

Strona 8 wniosku (i ostatnia 🙂 )

wniosek-500-8Tutaj trzeba podać numer konta bankowego, na które ma być wpłacane 500 zł miesięcznie na dziecko.

Trzeba także wymienić załączniki do wniosku (a więc wszystkie dokumenty, o których pisałam w tym wpisie, jeżeli dokumentują sytuację wnioskodawcy lub jego rodziny)

Prawo do 500 zł na dziecko będzie ustalane na okres 1 roku (od 1 października do 30 września). Ale… przyznanie świadczenia w tym roku będzie skutkować jego wypłatą do 30 września 2017 roku nawet, gdy już 1-ego kwietnia złożysz gotowy wniosek 🙂

I jeszcze jedna ważna informacja: wypłaty świadczenia 500 + rozpoczną się od 1-ego kwietnia, ale jeżeli złożysz wniosek do 30 czerwca uzyskasz wyrównanie za okres od kwietnia do czerwca.

Powodzenia 🙂