Zmiany w programie 500+

adult-17329_1280Moje lato pachnie morzem, lasem i jagodami. Dla wielu rodziców pobierających świadczenia – w szczególności 500+ – takie zapachy przetkane są wiatrem zmian.

Od wczoraj (1 sierpnia 2017 roku) ruszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy (na okres od 1.10.2017 roku do 30.09.2018 roku). To także od wczoraj zaczęło funkcjonować kilka zmian wprowadzonych w Programie Rodzina 500+, które spowodują, że w praktyce mniej osób będzie mogło pobierać świadczenie na pierwsze (lub jedyne) dziecko w rodzinie.

Jakie to zmiany?

ZMIANY ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ RODZINNĄ WNIOSKODAWCY

Osoby samotnie wychowujące dziecko (a więc matka lub ojciec, którzy w treści wniosku o świadczenie wskazują wyłącznie siebie i dziecko) w celu uzyskania 500+ na pierwsze dziecko muszą przedstawić:

 • prawomocny odpis wyroku sądu określający wysokość alimentów na dziecko

  lub

 • odpis ugody alimentacyjnej.

Ugodę alimentacyjną można zawrzeć:

 • przed mediatorem, który prześle ją następnie do sądu w celu zatwierdzenia /uprzedzając Wasze pytania: tak – przepisowa mama także ma uprawnienia do sporządzenia takiej ugody 🙂 /

  lub

 • przed sądem w trakcie postępowania w sprawie o alimenty.

Kto nie musi przedkładać odpisu wyroku zasądzającego alimenty na dziecko lub odpisu ugody alimentacyjnej?

 • rodzice, którzy pozostają w związku małżeńskim,

 • rodzice, którzy żyją w związkach nieformalnych,

 • samotnie wychowujący dziecko ojciec lub matka, gdy drugi rodzic jest nieznany,

 • samotnie wychowujący dziecko ojciec lub matka, gdy drugi rodzic nie żyje,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Raz jeszcze – ze względu na treść Waszych maili i pytań – podkreślę: rodzice żyjący w konkubinacie / czyli nie biorący ślubu/ nie potrzebują mieć zasądzonych alimentów na dziecko, które wspólnie wychowują. Do ustalenia dochodu rodziny będzie w ich przypadku wzięty dochód osiągnięty w 2016 roku przez każde z nich (tak ojca, jak i matkę) oraz zmiany, jakie zaszły w sytuacji dochodowej w 2017 roku.

Czy wszystkie zmiany? Niestety nie. Zdarzać będą się sytuacje, w których mimo że rodzina nie uzyskuje już pewnego dochodu (np. dochodu z tytułu stypendium socjalnego), dochód ten nadal będzie wliczany tak, jakby wciąż był uzyskiwany.

W ustawie pojawiły się także nowe zapisy związane ze sposobem traktowania dochodu uzyskanego i utraconego.

ZMIANY ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ DOCHODOWĄ WNIOSKODAWCY

Od chwili wejścia w życie 500+ (od 1.04.2016 roku) otrzymałam wiele maili, komentarzy i zapytań typu:

„Jestem zatrudniony na umowę o pracę i zarabiam 3000 zł netto. Czy jeżeli rozwiążę tą umowę z dniem 30 kwietnia i podpiszę kolejną (z innymi warunkami płacy) 5 maja, to organ potraktuje to jako utratę dochodu w wysokości 3000 zł netto i uzyskanie dochodu w wysokości 1500 zł netto?”.

Przez cały czas odpisywałam, że przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (a więc tej, która wprowadziła 500+) nie wskazują jak organ powinien postąpić w takiej sytuacji, jednak, iż w mojej ocenie jest to utrata i uzyskanie dochodu i jako taka powinna być traktowana.

Tak było. Było. Minęło. Od wczoraj w ustawie znajduje się nowy zapis regulujący tą kwestię:

„(…) Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.”

Oznacza to ni mniej, ni więcej, a to, że jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny rozwiąże umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, a następnie ponownie nawiąże taką umowę z tym samym pracodawcą czy zleceniodawcą w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania poprzedniej umowy – nie będą miały zastosowania przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu.

Tak samo będzie w przypadku zamknięcia i ponownego otwarcia działalności gospodarczej – jeżeli działalność zostanie wyrejestrowana np. 1 stycznia i ponownie zarejestrowana np. 15 marca, nie będzie to już skutkowało utratą dochodu uzyskiwanego przed 1 stycznia i uzyskaniem dochodu po 15 marca.

Tym samym osobom, które starały się obniżyć swój dochód tak, by spełniać kryterium dochodowe wyznaczone treścią ustawy (800 zł netto na osobę miesięcznie lub 1200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), została zamknięta istniejąca do tej pory furtka.

ZMIANY W SPOSOBIE USTALANIA DOCHODU OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, ROZLICZAJĄCEJ SIĘ RYCZAŁTEM LUB KARTĄ PODATKOWĄ

LUB OSIĄGAJĄCEJ DOCHODY OPODATKOWANE PODATKIEM ZRYCZAŁTOWANYM

W pierwszym okresie obowiązywania Programu 500+ osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się ryczałtowo lub na zasadach tzw. karty podatkowej, a także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale osiągające inne dochody, od których podatek odprowadzany był ryczałtowo (np. z tytułu najmu lub dzierżawy), wypełniały oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w roku kalendarzowym, który traktowany był wówczas za rok bazowy (2014). To oświadczenie było dołączane do wniosku jako jeden z jego załączników.

W kolejnym okresie zasiłkowym będzie inaczej. Zniknął załącznik do wniosku, w którym wskazywane były dochody opodatkowane ryczałtem lub kartą podatkową, a zamiast niego pojawił się nowy sposób obliczania dochodu z działalności opodatkowanej w ten sposób.

Nowo dodany art. 7 ust. 3 b ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wskazuje, że „W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.”

W praktyce oznacza to, że co roku w odrębnym obwieszczeniu minister do spraw rodziny ogłosi jaki dochód roczny został uzyskany przez osobę rozliczającą się na zasadzie ryczałtu lub za pomocą karty podatkowej. Ten dochód będzie uzależniony od wysokości przychodu, od jakiego został zapłacony podatek w ciągu całego roku kalendarzowego.

1/12 tak ustalonego dochodu będzie stanowiła wyznaczony dochód miesięczny brany pod uwagę m.in. do ustalenia dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 500+ na pierwsze dziecko.

Obwieszczenie w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jakie zostało ogłoszone 27 lipca 2017 r. zawiera tabele określające wartość przychodu, od jakiego został w roku 2016 zapłacony podatek (pierwsza i druga kolumna) oraz przyjęty dla tych wartości dochód (ostatnia kolumna w każdej z tabelek).

Tabelek jest 6, a każda z nich odnosi się do innego rodzaju opodatkowania:

tabela nr1 – wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych) ,

tabela nr 2 – wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów,

tabela nr 3 – wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszącej 5,5% osiąganych przychodów,

tabela 4 – wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszącej 8,5% lub 10% osiąganych przychodów,

tabela 5 – wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszącej 17% osiąganych przychodów,

tabela 6 – wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszącej 20% osiąganych przychodów.

Jeżeli więc w 2016 roku w Twoim mieszkaniu otrzymanym w spadku po babci zamieszkiwali lokatorzy, którzy łącznie zapłacili Ci 9500 zł, a kwota ta została opodatkowana ryczałtowo (stawka podatkowa 8,5% osiąganych przychodów), to zgodnie ze wskazaniami tabeli nr 4 Twój dochód z tego tytułu wyniósł 1147,01 zł.

Dzieląc 1147,01 na 12, Twój dochód miesięczny z tytułu najmu mieszkania wyniesie 95,58 zł.

Jeżeli jednak podatek opłacany był w formie ryczałtu według stawki 17% osiąganych przychodów (bo dotyczy działalności polegającej np. na zarządzaniu nieruchomościami na zlecenie), kwotę dochodu należy odczytać w tabeli nr 5 i wyniesie ona w przypadku przychodu 9500 zł – 3099,17 zł. Wówczas miesięczny dochód będzie stanowić 3099,17 zł/12 = 258,26 zł.

Pełna treść obwieszczenia dostępna jest tutaj.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU A TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Nabór wniosków o 500+ ruszał po raz pierwszy 1-ego kwietnia 2016 roku. Wszystkie wnioski złożone wówczas od 1-ego kwietnia do 30 czerwca i rozpatrzone pozytywnie skutkowały przyznaniem prawa do świadczenia od 1-ego kwietnia (a więc często z wyrównaniem za 3 miesiące). W tym roku wnioski na okres od 1.10.2017 roku do 30.09.2018 roku można składać od 1-ego sierpnia do 31 października, jednak nie spowoduje to przyznania świadczenia z wyrównaniem. W sytuacji zaś, gdy wniosek zostanie złożony później niż do 31 października, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Zdjęcie pochodzi z zasobów pixabay

60 thoughts on “Zmiany w programie 500+

 • 2 sierpnia 2017 o 5:59 pm
  Permalink

  Czy świadczenie rodzicielskie będzie liczone jako dochód utracony? Mam przyznane do 19.08.2017roku.

  Odpowiedz
  • 2 sierpnia 2017 o 9:01 pm
   Permalink

   Tak, świadczenie rodzicielskie stanowi dochód, który podlega uzyskowi bądź – jak w Twoim przypadku po 19.08.2017 roku – utracie.

   Odpowiedz
   • 3 sierpnia 2017 o 12:34 am
    Permalink

    Czyli jeśli będę składać nowy wniosek o 500plus w sierpniu 2017 r to mimo że w 2016 r uzyskał dochód ze świadczenia rodzicielskiego uznają go już za utracony? Dlaczego stypendium socjalne nie jest traktowane jako dochód utracony?

    Odpowiedz
    • 1 września 2017 o 10:26 pm
     Permalink

     Jeżeli już nie otrzymujesz świadczenia rodzicielskiego, ten dochód nie będzie wliczany do dochodu Twojej rodziny przy ustalaniu prawa do 500+. Stypendium socjalne nie zostało wskazane przez ustawodawcę w tzw. koszyku dochodów utraconych, więc organy administracji muszą wliczać je do dochodu rodziny, jeżeli było otrzymywane w 2016 roku nawet, gdy obecnie nie jest już pobierane.

     Odpowiedz
 • 2 sierpnia 2017 o 9:34 pm
  Permalink

  Pod koniec sierpnia rodzę drugie dziecko. Obecnie nie pobieram świadczenia, ale po porodzie spelnimy kryterium dochodowe i będzie nam przysługiwać 500plus także na starsze dziecko. Czy jeśli w tym przypadku złożę wniosek jeszcze w sierpniu to świadczenie otrzymam także za sierpień czy też dopiero od października? Nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na taką sytuację.

  Odpowiedz
  • 1 września 2017 o 10:34 pm
   Permalink

   Witam,
   Co prawda jest już wrzesień, mam jednak nadzieję, że i teraz moja odpowiedź (przepraszam, że tak późna) będzie dla Ciebie pomocna.
   Jeżeli jest Was teraz 4 i dzięki temu spełniacie kryterium dochodowe 800 zł netto/osobę miesięcznie, możesz złożyć jeden wniosek o przyznanie 500+ na okres zasiłkowy 1.04.2016 – 30.09.2017 i w ten sposób uzyskać prawo do świadczenia za wrzesień 2017 oraz drugi wniosek o przyznanie 500+ na kolejny okres zasiłkowy – od 1.10.2017 do 30.09.2018.

   Odpowiedz
 • 3 sierpnia 2017 o 3:42 pm
  Permalink

  Witam.
  Wiem że weszły w życie zmiany dla tzw. ryczałtowców, jakie dokumenty trzeba przedstawić i jak obliczyć dochód z ryczałtu?
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 18 sierpnia 2017 o 9:25 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Co roku do 1-ego sierpnia w odrębnym obwieszczeniu minister do spraw rodziny ogłosi jaki dochód roczny został uzyskany przez osobę rozliczającą się na zasadzie ryczałtu lub za pomocą karty podatkowej. Ten dochód będzie uzależniony od wysokości przychodu, od jakiego został zapłacony podatek w ciągu całego roku kalendarzowego. Więcej informacji i link do pierwszego – aktualnego – obwieszczenia już znajdują się w uzupełnionym tekście, pod którym piszemy 😉
   Wysokość przychodu ryczałtowca potwierdza prowadzona przez niego ewidencja przychodów, wydaje się więc, że to ten dokument będzie trzeba przedstawić przy staraniu o 500+ na pierwsze dziecko.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 3 sierpnia 2017 o 8:46 pm
  Permalink

  Hej ,nie napisałaś o jeszcze jednej zmianie a mianowicie obliczenie dochodu osób prowadzących DG na ryczałcie czy książce przychodów.Dotąd osoby takie składały oświadczenie o zarobkach .Podobno od teraz zaistniał jakiś katalog okreslający zarobki w danych zawodach ,nie wiem co o tym myśleć bo nijak ma się to do rzeczywistości i to tak jakby narzucić pracodawcom ile mają płacić za stanowisko pracownikowi ,niezależnie od możliwości ;)Jesli mogę ,proszę o informację na czym to ma polegać …..

  Odpowiedz
  • 6 sierpnia 2017 o 8:21 pm
   Permalink

   Hej, katalogu określającego zarobki w danych zawodach nie ma, ale faktycznie weszły w życie także przepisy zmieniające zasady ustalania dochodu osób rozliczających się ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej. Wstawiając post na bloga tak się rozpędziłam, że zapomniałam wstawić akapit na ten temat. Już się poprawiłam, zapraszam jeszcze raz do tego tekstu 🙂

   Odpowiedz
 • 4 sierpnia 2017 o 2:36 pm
  Permalink

  Witam
  W sytuacjii przedluzania umowy bez dnia przerwy ktora bedzie brana pod uwage.Czy dobrze mysle ze liczony bedzie dochod z pierwszego przepracowanego miesiaca z pierwszej umowy.obie z 2017 roku

  Odpowiedz
  • 6 sierpnia 2017 o 8:03 pm
   Permalink

   Witam,
   W takim wypadku – ponieważ jest ciągłość – będzie brany pod uwagę dochód za drugi miesiąc pracy u danego pracodawcy (w myśl art. 7 ust. 3 ustawy).

   Odpowiedz
 • 4 sierpnia 2017 o 4:09 pm
  Permalink

  Witam co to jest ta ulga alimentacyjna na czym polega i gdzie można ją wnieść??

  Odpowiedz
 • 9 sierpnia 2017 o 8:33 am
  Permalink

  Mam pytanie. Wiem, że do MOPSU trzeba zgłaszać wszelkie zmiany w sferze zarobkowania, nawet jeśli nie powodują one utraty świadczenia. My z mężem bierzemy 500 plus na pierwsze dziecko, ponieważ ja jeszcze nie pracuję i nie mam żadnych dochodów. Prowadzę hobbistycznie bloga i niedawno dostałam propozycję napisania recenzji. Moim „dochodem” byłaby książka, którą otrzymałabym w zamian za napisanie recenzji, warta około 40 zł. Czy powinnam to zgłosić do MOPSU? Czy brak zgłoszenia nie skutkowałby cofnięciem świadczenia?

  Odpowiedz
  • 9 sierpnia 2017 o 7:19 pm
   Permalink

   Witaj Agnieszko,
   Napisanie recenzji stanowi wykonanie przez Ciebie dzieła, a wynagrodzenie za to dzieło (w tym wypadku barter w postaci książki) nawet, gdyby zostało wypłacone w formie pieniężnej, nie jest dochodem, który mógłby zostać wliczony jako tzw. dochód uzyskany do dochodu Twojej rodziny przez MOPS.
   Nie zgłaszasz tego jako zmiany w sytuacji dochodowej, bo ten „dochód” nie jest dochodem uzyskanym w świetle przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nie ma on żadnego wpływu na ustalenie dochodu Twojej rodziny, a w związku z tym jego niezgłoszenie nie skutkuje uchyleniem prawa do świadczenia na pierwsze dziecko 🙂
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 10 sierpnia 2017 o 1:38 pm
  Permalink

  To jeszcze raz ja. Byłam dziś w MOPSIE, żeby pobrać druki, których notabene MOPS jeszcze nie ma (?), więc wydrukuję je sama. Niemniej jednak powiedziano mi, że nie muszę przynosić zaświadczenia o dochodach za 2016 rok. Czy to prawda? Generalnie ma wystarczyć sam wniosek.

  I druga, ważniejsza sprawa: mąż miał w 2017 roku przedłużaną umowę o pracę u tego samego pracodawcy. W umowie nie ma zmian, w dalszym ciągu jest to umowa u pracę w tej samej firmie. Jedyna zmiana to podpisany kilka dni później załącznik do umowy z minimalnie wyższą stawką (0.50 zł na godzinę więcej).

  Właśnie dotarło do nas, że nie dostarczyliśmy tej przedłużonej umowy do MOPSU. Czy w związku z tym może nam grozić zwrot 500 plus od lutego? Jeśli tak, to się załamię, bo to będą ponad 3000 zł. 🙁 Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, strasznie mnie ta sprawa martwi.

  Odpowiedz
  • 11 sierpnia 2017 o 2:30 pm
   Permalink

   Witam ponownie,
   Faktycznie nie musisz przynosić zaświadczenia o dochodach za 2016 rok – MOPS pobierze sam informacje o dochodach oraz odprowadzonym podatku z urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz oraz informacje o odprowadzonych w 2016 roku składkach na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne z ZUS-u.
   Co do obaw o niezgłoszenie przedłużenia umowy męża – możecie odetchnąć z ulgą, takiej zmiany nie trzeba zgłaszać, jest to traktowane jako ciągłość zatrudnienia.

   Odpowiedz
 • 18 sierpnia 2017 o 9:55 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie odnosnie obliczenia dochodu za 2016r. Otoż mój mąż utracił dochód i rozpoczął w maju pracę u innego pracodawcy. Czy dochod z poprzedniej pracy jest wliczany do dochodu całorocznego czy tylko dochód z nowej pracy? A jeśli tylko z nowej pracy to czy dzieli sie przez 12 miesięcy czy tylko od maja czyli 8 miesięcy. Proszę i z góry dziękuję za odp

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 4:03 pm
   Permalink

   Witam,
   Dochód Twojego męża z 2016 roku zostanie w całości uznany za dochód utracony i będzie odjęty od dochodu Twojej rodziny za ten rok. W jego miejsce zostanie dodany dochód z nowej pracy – w wysokości pensji otrzymanej za drugi miesiąc pracy (a więc otrzymanej za czerwiec 2017). Inne miesiące nie będą brane pod uwagę.

   Odpowiedz
  • 22 sierpnia 2017 o 2:52 pm
   Permalink

   Tak, jak to zrobiłaś – wstawiając komentarz. Najłatwiej jest mi odpowiadać na pytania (których jest bardzo, bardzo dużo) publikując je i równocześnie odpowiadając.

   Odpowiedz
   • 22 sierpnia 2017 o 7:57 pm
    Permalink

    Witam,
    Mam kilka pytań do mojej obecnej sytuacji. Czytam Pani Bloga. Moja sytuacja wygląda następująco. 2014 praca etat najniższa krajowa, ciąża. Od stycznia 2015 l4 , od czerwca macierzyński 80%. W 2016 złożyłam wniosek na 500+ dostaliśmy. Dodam jeszcze że mąż płaci alimenty 3600 rocznie /300 miesiąc. Udokumentowane. Od czerwca pozostałam bez macierzyńskiego i bez pracy bo umowa mi się skończyła w ciąży a i etat ktoś zajął. 2 miesiące jestem bez pracy. Od sierpnia dostaje zatrudnienie w dawnym zakładzie ale tylko na pół etatu umowa wrzesień 711 zł netto. Nie zgłosiłam tego MOPS z głupoty myślałam że tak niski dochód nie zmieni naszej sytuacji. Dodam że mąż od lat pracuje w tej samej firmie, pensja co roku ustawowo zmienna na ten moment 1520 netto. Obecnie składam nowy wniosek i panie wytknęły mi nie zgłoszenie powrotu do pracy. Mam donieść dochód za wrzesień 711 netto. Moje pytanie to jak teraz naliczą czy nie przekroczyliśmy? Do dochodu z 2014 dodadzą kwotę z tego jednego miesiąca ? Czy 711 x 12 + dochód męża za 2014????? I co z obecnym wnioskiem z pit za 2016 dochód mamy w sumie na styk ale podobno pół roku które jest na pit( macierzyński) będzie uznane jako dochód utracony i naliczać będą na nowo 711 x 12+ dochód męża 2016????? Proszę o pomoc zaczynam się martwić, że będę musiała jeszcze zwracać a i tak ciężko jest u nas. Serdecznie pozdrawiam i czekam na odpowiedz.

    Odpowiedz
    • 23 sierpnia 2017 o 7:38 am
     Permalink

     Witam serdecznie,
     Jeżeli umowę na 1/2 etatu podpisałaś w sierpniu, ale ubiegłego roku,to dochód za wrzesień 2016 (jako dochód za drugi miesiąc pracy) powinien był zostać przez Ciebie zgłoszony jako tzw. dochód uzyskany i doliczony do dochodu Twojej rodziny w poprzednim (jeszcze obowiązującym) okresie zasiłkowym.
     Do dochodu Twojej rodziny ustalonego przed wydaniem decyzji o przyznaniu 500+ na okres 1.04.2016 – 30.09.2017 zostanie dodana kwota 711 zł (jak rozumiem jest to wynagrodzenie netto, jakie uzyskałaś za wrzesień 2016) podzielona przez 3.
     W chwili obecnej obowiązują troszkę inne zasady ustalania dochodu niż w ubiegłym roku, ale:
     1. Twój dochód z tytułu zasiłku macierzyńskiego powinien zostać uznany za utracony i odjęty od dochodu wskazanego przez urząd skarbowy za 2016 rok,
     2. Twój łączny dochód z tytułu umowy o pracę na 1/2 etatu w 2016 roku zostanie podzielony przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany (a więc przez 5),
     3. Dochód męża z umowy o pracę w 2016 roku zostanie podzielony na 12,
     4. Do dochodu wlicza się także ulga na dziecko,
     5. Alimenty – czy mąż płaci je dobrowolnie, czy zostały zasądzone (lub została zawarta ugoda zatwierdzona przez sąd)?
     Pozdrawiam

     Odpowiedz
 • 22 sierpnia 2017 o 5:10 pm
  Permalink

  Jeszcze jedno pytanie. Czy ulga z rozliczenia na dziecko będzie doliczana do dochodu?

  Odpowiedz
 • 23 sierpnia 2017 o 12:50 pm
  Permalink

  witam dostałam zwrot/dofinansowanie z u.m za zmiane piecy weglowych na gazowe e kwocie 10 000złwe wrześniu 2016 czy muszę to zgłaszać ?będzie to luczobe do dochodu?

  Odpowiedz
  • 9 września 2017 o 10:41 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie jest to dochód wskazany w art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych = nie jest wliczany do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 500+ ani prawa do zasiłku rodzinnego, nie musisz go zgłaszać.

   Odpowiedz
 • 25 sierpnia 2017 o 10:15 am
  Permalink

  Witam, mam pytanie w kwestii 500 plus.Pobieram świadczenie na pierwsze dziecko. Mąż od stycznia do grudnia 2017 ma jedną umowę zlecenie, drugą od stycznie do maja 2017 z czego pracował tylko do kwietnia w obu firmach a kolejne miesiące nie przynosiły żadnych dochodów .W maju mąż zatrudnił się w innej firmie na umowę o prace na okres próbny, a następnie została ona przedłużona.do grudnia 2017 Pani w MOPSIE twierdzi że nam teraz przekracza dochód pomimo tego przez kilka miesięcy nie mieliśmy z umów zlecenie żadnych dochodów , chodzi tylko o termin na jaki okres zostały zawarte umowy zlecenie

  Odpowiedz
  • 26 sierpnia 2017 o 10:02 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli Twój mąż podpisał dwie umowy zlecenie w tym roku, to pani z MOPS licząc dochód Waszej rodziny do programu 500+ zastosowała art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i dodała dochody, jakie mąż osiągnął w lutym (drugi miesiąc pracy na zlecenie).
   W sytuacji, w której mąż przestał uzyskiwać dochód z umów zlecenie, najprościej byłoby te umowy rozwiązać. Wówczas pani w MOPS uzna ten dochód za dochód utracony.

   Odpowiedz
 • 30 sierpnia 2017 o 8:12 pm
  Permalink

  Witam Serdecznie…Złożyłam wniosek na pierwsze dziecko dostałam 500+ było to 10miesiecy temu kiedy urodził sie mój syn,złożyłam wszystkie dokumenty które pani w opiece chciała…Dodam iż została ze mna rozwiazana umowa o prace która była przedłużona do dnia porodu…Oczywiście też przedłożyłam dokumenty…Teraz złożyłam ponownie i pani która przyjmowała ode mnie poprzedni i obecny wniosek obudziła się iż zapomniała o macierzyńskim i kazała przedłożyć dochod netto macierzyńskiego za miesiac listopad 2016 i wyszło że przekraczam i teraz każa mi zwracać 500+ za 9miesiecy wstecz….A wiedziała iż jestem na macierzyńskim bo wnioskowałam o becikowe i rodzinne a wtedy nie chciała dokumentów nic na temat macierzynskiego…Rece załamałam bo nie ukrywam że teraz nie wiem co zrobić

  Odpowiedz
  • 1 września 2017 o 12:38 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Sytuacja o tyle nieciekawa, że faktycznie dochód z tytułu zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia w ubiegłym okresie zasiłkowym (na okres od 1.04.2016 do 30.09.2017 roku) był doliczany do dochodu rodziny w wysokości zasiłku otrzymanego za drugi miesiąc (czyli w Twoim przypadku jak rozumiem za listopad 2016). To na Tobie jako wnioskodawcy ciążył obowiązek poinformowania pani w urzędzie o każdej zmianie w dochodzie rodziny i jak rozumiem – spełniłaś ten obowiązek w formie ustnej czyli poinformowałaś panią, że jesteś na macierzyńskim. Sęk w tym, że nie byłaś na urlopie macierzyńskim, a pobierałaś/nadal pobierasz zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. To nie to samo w sensie prawnym.
   Czy otrzymałaś już jakąś decyzję, czy na razie tylko informację ustną, że dochód Twojej rodziny przekraczał kryterium ustawowe?

   Odpowiedz
 • 1 września 2017 o 7:18 pm
  Permalink

  Witam, dostałam odmowę przyznania świadczeń bo nie pomyślałam o tym że ulga prorodzinna odliczana od podatku wlicza się do dochodu brananego pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń.. czy mogę złożyć korektę do urzędu skarbowego i zwrócić część tej ulgi i złożyć odwołanie, czy już nic nie da się z tym zrobić? Proszę o jakąś radę.. To raptem 5 zł różnicy…

  Odpowiedz
  • 1 września 2017 o 8:25 pm
   Permalink

   Witam,
   Ulga prorodzinna wlicza się do dochodu rodziny w związku ze zmianami w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin /w ustawie o świadczeniach rodzinnych zmiana ta została zapisana słowami: „Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób (…)
   c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: (…) kwoty otrzymane na podstawie art. 27 f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”/.
   Oczywiście przepisy podatkowe umożliwiają złożenie korekty deklaracji podatkowej (PIT) w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została ona złożona, więc możesz dokonać korekty rezygnując z ulgi prorodzinnej w całości lub w części, a następnie podnieść to w trakcie postępowania administracyjnego (także w treści odwołania).
   Zajrzyj również tutaj: http://przepisowamama.pl/korekta-pit-za-2014-rok-po-zlozeniu-odwolania-od-decyzji-odmawiajacej-prawa-do-500/

   Odpowiedz
 • 6 września 2017 o 9:57 pm
  Permalink

  Witam ja chciałam się dowiedzieć w sprawie 500+ na pierwsze dziecko. Czy mogę się starać na pierwsze dziecko 500+,jeżeli z końcem grudnia 2016 nie została mi przedłużona umowa ,a w tym czasie przebywałam na urlopie macierzyńskim 80%i kończy mi się w październiku 2017.A mąż od stycznia do marca 2017 był na działalność gospodarczej ryczałt i została ta działalność zamknięta i od marca 2017 jest na umowe o pracę do końca grudnia2017.Jeżeli chciałbym składać w styczniu 2018 to jakie musiałabym dokumenty przedstawić i czy bym miała szansę otrzymać.

  Odpowiedz
  • 9 września 2017 o 10:55 pm
   Permalink

   Witam,
   Składając wniosek o 500+ na pierwsze dziecko w styczniu 2018 musiałabyś przedłożyć:
   – świadectwo pracy z grudnia 2016,
   – PIT-11 od pracodawcy za 2016 rok,
   – decyzję ZUS o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia,
   – zaświadczenie z CEIDG o otwarciu i zamknięciu działalności męża,
   – umowę o pracę męża i świadectwo pracy, jeżeli już nie będzie pracował w dniu składania wniosku.
   Jeżeli w chwili składania wniosku utracicie wszystkie źródła dochodu, o jakich pisałaś, świadczenie na pewno będzie Wam przysługiwać. Nie wiem jednak czy w 2016 roku otrzymywaliście jeszcze jakieś inne dochody (które nie podlegają możliwości uznania ich za dochody utracone) ani czy do stycznia 2018 roku nie podejmiecie nowego zatrudnienia – to może wszystko zmienić.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 7 września 2017 o 8:49 pm
  Permalink

  Dzień dobry,
  Ponieważ obecnie wymagane jest także na kolejne dziecko zaświadczenie alimentacyjne z sądu ( dostałam pismo z Referatu Świadczeń Rodzinnych). Czy wystarczy ugoda alimentacyjna? W jaki sposób ją napisać samodzielnie ? Czy dostarczyć ją do sądu razem z jakimiś dokumentami, opłatami? Czy szybciej będzie wystąpić z wnioskiem o ustalenie alimentów? Do tej pory świadczenia na dziecko były uzgadniane przez nas ustnie i nie było żadnych problemów.

  Odpowiedz
  • 2 października 2017 o 6:13 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Konieczność posiadania tytułu wykonawczego w sprawie alimentów (czy to wyroku sądu, czy to ugody alimentacyjnej zatwierdzonej przez sąd) pojawiła się wraz ze zmianą przepisów i obejmuje nowy okres zasiłkowy – od 1.10.2017 do 30.09.2018.
   Wszystkie informacje, obejmujące odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz tutaj:
   http://przepisowamama.pl/500-a-alimenty

   Odpowiedz
 • 14 września 2017 o 1:41 am
  Permalink

  Witam moja siostra w lipcu urodzila drugie dziecko. W sierpniu złożyla wniosek 500 + . Nie jest z ojcem dziecka jeszcze nie wystapila i alimenty. Ale pani w mopsie kazala jej wpisac ojca dziecka i ona na plecenie wpisala dane sadzac ze to dla informacji. Dodam ze na pierwsze dziecko ma alimenty. Jej dochod nie przekracza progu. A dostala decyzje ze przysluguje jej tylko na drugie dziecko, wynika z tego ze doliczyli dochody ojca. Czy da to sie teraz odkrecic i jak. Jade do niej sporo kilometrow aby to ogarnac. Prosze i pomoc.

  Odpowiedz
  • 24 września 2017 o 8:14 am
   Permalink

   Witam,
   Nie wiem czy już sobie poradziłyście z wnioskiem siostry, czy nadal potrzebujecie pomocy.
   Przypuszczam, że minął już termin na złożenie przez Twoją siostrę odwołania, ale zawsze może złożyć nowy wniosek (najlepiej mając już uregulowane alimenty).
   Wówczas dla organu jej sytuacja będzie inna i organ będzie musiał wydać nową decyzję.

   Odpowiedz
 • 20 września 2017 o 3:43 pm
  Permalink

  Dzień dobry 😉

  Pisze do Pani z prośbą o pomoc bo nie ma się do kogo udać a znalazłam o Pani informacje w internecie.

  Dostałam odmowną decyzje 500plus na pierwsze dziecko zaznaczę że to dziecko z orzeczeniem o grupie niepełnosprawności. na drugie dziecko mam przyznane 500 plus

  opiszę jak wygląda sytuacja:

  Mój mąż Krzysztof w 2016r prowadził działalność gospodarczą prowadził ją do listopada 2016r- 2.12.2016 zawiesił ją.

  Ja otwarłam działalność gospodarczą 2.12.2016r. zatrudniłam męża na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze godzin pracuje od 2-4h dziennie przed otwarciem działalności byłam zarejestrowana w up jako osoba bezrobotna bez prawa od zasiłku.

  Jego dochód z pit 36 wynosi 27627,22- rok 2016
  Mój dochód za grudzień wyniósł 5339,00 netto oraz mojego męża za grudzień z tytułu umowy zlecenie wyniósł 408,91zł netto

  i pytanie mam do pani jak się oblicza nasze dochody za 2016r czy sumuje sie jego dochody plus moje dzieli sie na 12miesięcy i dzieli na członków rodziny.

  Czy jakoś inaczej bo z tego co tłumaczy mi pani w ops to jego dochody są dzielone przez 12miesiecy i na 4 osoby i to co wyjdzie jest dodawane do mojego dochodu za miesiąc grudzień i także na 4 osoby

  dlaczego mój dochód jest nie dodawany do jego dochodu tylko liczony odzienie. Jak prosiłam o wyjaśnienia to pani mi powiedziała zę nie mogą podzielić mojego dochodu przez 12miesięcy ponieważ dochód był uzyskany tylko w jednym miesiącu był to dochód za miesiąc grudzień fakt przekroczył próg 1200zł na osobę

  Dodam jeszcze ze w obecnej chwili nasze dochody nie przekraczają 1200zł na osobę co ma zrobić i dlaczego zaważył dochód jednego miesiąca czyli grudnia który przekroczył 1200złna osobę i mam zabrane 500 plus na pierwsze dziecko.

  czy jest mi pani w stanie jakoś pomóc ma tylko Jeszce 7 dni na odwołanie sie od decyzji a nie ma pojęcia jak to zrobić.

  Odpowiedz
  • 21 września 2017 o 6:31 pm
   Permalink

   Dzień dobry Natalio,
   Dziś odpisałam już na Twojego maila w tej sprawie, zajrzyj – od odpowiedzi na moje pytania zależy czy macie szansę na skuteczne odwołanie się.
   Pozdrawiam i mam nadzieję, że będę mogła pomóc 🙂

   Odpowiedz
 • 20 września 2017 o 5:50 pm
  Permalink

  Witam,

  Bardzo proszę o informację, co w przypadku, gdy jedna z osób (matka dziecka) – rodząca na dniach pracuje na umowę o pracę (najniższa krajowa), z dniem 26.09 udaje się na urlop macierzynski, następnie rodzicielski w wymiarze 100% i 60% żyjąca w konkubinacie, a druga z osób jest osobą bezrobotną, nie posiadającą dochodów w roku 2017; czy w tej sytuacji przysługuje nam świadczenie na pierwsze dziecko, czy też nie? Dziękuję za informację.

  Odpowiedz
  • 22 września 2017 o 6:13 pm
   Permalink

   Witam,
   Podstawą dla ustalenia dochodu rodziny do programu 500+ na okres zasiłkowy od 1.10.2017 roku do 30.09.2018 roku są dochody za rok 2016. Organ uwzględnia także zmiany, jakie zaszły po roku 2016 (lub w jego trakcie). Jedną z takich zmian jest utrata zatrudnienia i rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.
   Dyskusyjna jest kwestia uznania, że organ powinien uwzględnić także obniżenie dochodu wynikające np. z faktu pobierania zasiłku macierzyńskiego – sądy uważają, że jest to przesłanka, którą organy powinny uwzględniać i ja również stoję na takim stanowisku, jednak ustawa mówi wyłącznie o utracie dochodu, nie uwzględniając możliwości jego obniżenia.
   Możesz złożyć wniosek o 500+ na pierwsze dziecko i zobaczyć jakie stanowisko zajmie organ administracji. Nie znam wysokości Twoich zarobków ani zasiłku macierzyńskiego, więc mogę wskazać Ci jedynie wskazówki, jak powyżej 😉

   Odpowiedz
 • 22 września 2017 o 12:46 pm
  Permalink

  Dzień dobry
  Piszę do Pani ponieważ dostałam odmową decyzję w sumie jeszcze nie decyzję tylko zawiadomienie, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego i w terminie 7 dni mogę zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
  Zacznę od tego, że staramy się o 500+ na pierwsze dziecko i zasiłek wychowawczy na drugie dziecko.
  25.07.2017 roku przeszłam na urlop wychowawczy więc moje dochody są utracone.
  Mąż w maju 2016 roku dostał zmianę w umowie o pracę – porozumienie gdzie jest zarejestrowany na najniższą krajową, jego miesięczny dochód to średnio 1460zł.
  Wcześniejszej zarobki męża były dużo wyższe 4000 zł netto i prowadził działalność gospodarczą na kartę podatkową, którą zamknął w kwietniu 2016 roku.
  Mąż w tej firmie pracuje kilkanaście lat, ale udziały firmy zostały sprzedane w 60% i obecnie została zmieniona kadra zarządu.
  Obecnie nasz miesięczny dochód to wynagrodzenie męża czyli 1460 zł i 500+ na drugie dziecko.
  Czy mogę się odwołać i co powinnam przedstawić w urzędzie żeby wniosek został rozpatrzony pozytywnie?

  Odpowiedz
  • 22 września 2017 o 3:45 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Rozumiem, że zawiadomienie dotyczy postępowania w sprawie prawidłowości pobierania świadczeń w poprzednim okresie zasiłkowym.
   Ciężko niestety odnieść mi się do Twojego pytania o to, jakie dokumenty powinnaś przedstawić w urzędzie, byś nie musiała zwracać już pobranego świadczenia i otrzymała zarazem świadczenia na kolejny rok. Wiele zależy od tego jakie dokumenty złożyłaś do poprzedniego wniosku, a jakich nie dostarczyłaś w tamtym terminie lub później.
   Urlop wychowawczy to oczywiście przesłanka dla uznania dochodu z wynagrodzenia za pracę za dochód utracony, piszesz jednak, że rozpoczęłaś ten urlop dopiero w lipcu tego roku.
   W przypadku dochodów Twojego męża mamy do czynienia z ciągłością zatrudnienia z tytułu umowy o pracę, jego dochody z tego tytułu zostaną więc pobrane do rozpatrzenia nowych wniosków bezpośrednio z urzędu skarbowego. Oczywiście, by organ mógł odjąć dochody z działalności, niezbędne będzie wskazanie kiedy mąż zamknął działalność.
   Piszesz, że dochody męża wynosiły do kwietnia 2016 roku 4000 zł netto miesięcznie, nie wiem jakie dochody zostały wzięte pod uwagę za rok 2014 ani jakie zmiany ewentualnie byłaś zobowiązana zgłaszać. Najlepiej byłoby, gdybyś zapoznała się z dokumentacją zgromadzoną w urzędzie i w ten sposób zorientowała, jakich informacji (i dowodów na ich potwierdzenie) brakuje w aktach organu.

   Odpowiedz
 • 22 września 2017 o 7:29 pm
  Permalink

  Witam
  W poprzednim okresie rozliczeniowym nie pobierałam żadnych świadczeń na pierwsze dziecko dokumentu złożyłam dopiero w sierpniu tego roku przechodząc na urlop wychowawczy.
  W zasadzie chodzi mi o to, że przez dochody męża jakie miał w latach 2014, 2015 i do kwietnia 2016, było to 4000 zł netto dostaliśmy odmowę.
  Mąż od maja 2016 roku zarabia miesięcznie 1500 zł tyle tylko że nie zmienił pracy pracuje w tej samej firmie tylko jego dochody są niższe dostał porozumienie do umowy.
  Więc czy urząd może wziąść to pod uwagę że obecnie nasz dochód miesięczny to tylko wynagrodzenie męża które wynosi ok 1500 zł?
  Czy w tej sytuacji mogę się odwołać?

  Odpowiedz
  • 24 września 2017 o 9:23 am
   Permalink

   Witam,
   Organ administracji jest związany przepisami – m.in. przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie może wydając decyzje przekraczać tych przepisów. Żadna ze wskazanych powyżej ustaw nie daje organowi możliwości uznania, że skoro Twój mąż zarabia teraz mniej (= obniżenie dochodu), to organ powinien liczyć mniejszy dochód Twojej rodziny. Sądy administracyjne wskazują jednak, że jest to stanowisko błędne.
   Odsyłam Cię do posta: http://przepisowamama.pl/dochod-uzyskany-pod-lupa-sadu/

   Odpowiedz
 • 24 września 2017 o 12:40 pm
  Permalink

  Dziękuję
  Jutro idę sprawdzić jak to wszystko wygląda w urzędzie.
  Czy jeżeli nadal będą utrzymywać odmową decyzję mogę Panią prosić o pomoc i napisanie odpowiednich pism i odwołań już prywatnie? I jakie dokumenty będą potrzebne?
  Czy poprosić o ksero wszystkich dokumentów które ma urząd?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 24 września 2017 o 9:56 pm
   Permalink

   Proszę bardzo.
   Jak najbardziej możesz poprosić o ksero wszystkich dokumentów, jakie posiada urząd w Twojej sprawie. Możesz też zrobić zdjęcia tych dokumentów telefonem.
   W ciągu całego postępowania masz prawo wglądu w tzw. akta sprawy.
   Obawiam się, że organ nadal będzie podtrzymywał swoje stanowisko w Twojej sprawie, jeżeli jednak chcesz powalczyć, jak najbardziej mogę napisać odwołanie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności.
   W Twojej sytuacji na pewno do odwołania trzeba będzie dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów męża za kolejne miesiące począwszy od miesiąca, w którym po raz pierwszy uzyskał niższe wynagrodzenie.
   Może umówmy się na bardziej szczegółowy kontakt poprzez e-mail? (przepisowamama@gmail.com)
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 • 25 września 2017 o 3:17 pm
  Permalink

  Czy jesli jestem w zwiazku bez ślubu z ojcem mojego dziecka to czy musze skladac pozew o alimenty jesli chce siè starac o 500plus ? Oboje jestesmy bez pracy.Dodam ze dzis bylam w MOPSie i mam prawo do kosiniakowego a 500plus jedynie na alimenty. Czy tak jest faktycznie?

  Odpowiedz
  • 25 września 2017 o 8:57 pm
   Permalink

   Jeżeli pozostajesz w związku nieformalnym z ojcem swojego dziecka, powinnaś wskazać go we wniosku o 500+ w składzie rodziny. Nie jesteś matką samotnie wychowującą dziecko, więc nie widzę powodu ani przesłanki ustawowej, byś musiała mieć ustalone sądownie alimenty od ojca dziecka.

   Odpowiedz
 • 25 września 2017 o 8:44 pm
  Permalink

  Witam
  Mąż prowadzi działalność gospodarczą za granicą i tak się zastanawiamy w jaki sposób będą obliczane jego przychody obecnie bo nie do końca rozumiemy te nowe zmiany.
  Z góry dziękuję za pomoc

  Odpowiedz
  • 25 września 2017 o 8:58 pm
   Permalink

   Witam,
   Na jakich zasadach mąż rozlicza się z urzędem skarbowym?
   Czy pobiera jakieś świadczenia na dziecko/dzieci za granicą?

   Odpowiedz
 • 26 września 2017 o 6:05 am
  Permalink

  Witam,
  Może była by mi Pani w stanie wytłumaczyć bo to moje pierwsze dziecko urodzone w lipcu 29.07.2017 r i kompletnie jestem w tym zielona a niestety Panie w urzędzie nie były skore , aby wytłumaczyć mi wszystko stopniowo. Więc sytuacja wygląda następująco miesiąc po narodzinach córki mój partner wyjechał do pracy za granicę w celach zarobkowych . Niestety po krótkim czasie oznajmil mi podczas rozmowy telefonicznej ,ze rodzina to jeszcze nie dla niego i że do nas nie wraca zostaje tam i zaczyna życie od nowa sam . Oprócz tego poinformowal mnie iż nie ma zamiaru lozyc na utrzymanie córki. Tak więc 31.08 wysłałam pozew o alimenty . Wniosek o 500+ skladalam przez internet na stary i nowy okres rozliczeniowy. Poszłam do urzędu miasta donieść zaświadczenie z Zusu o wysokości macierzyńskiego i Pani w urzędzie oprócz zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego z 2016 roku powiedziała, że iż wychowuje córkę sama muszę mieć zasadzone alimenty. Poinformowalam ja że 31.08 już wysłałam pozew z tym , że równie dobrze sprawa może odbyć się za kilka miesięcy a bez tego niestety nie otrzymam decyzji o 500+. Doradzila mi abym napisała wniosek do sądu o zabezpieczenie alimentów na czas procesu ponieważ sąd ma 30 dni aby na takowy wniosek odpowiedzieć i jeżeli bym dostała pozytywną odpowiedź mam dostarczyć to do urzędu i na tej podstawie wydadza decyzję. 9.09 wysłałam do sądu ten wniosek w którym napisałam kwote zabezpieczenia 600 zl. Czy była by Pani w stanie mi obliczyć i wytłumaczyć jak Pani oblicza czy nie przekroczyła bym progu . w 2016 roku nie miałam żadnych dochodów na co mam zaświadczenie z US . 16.03.2017 roku zaczęłam pracę w sklepie na 1/4 etatui wynagrodzeniem 500 zl lecz 17.04.2017 dostałam aneks do umowy ze zmianą wymiaru czasu pracy na pełen etat oraz wynagrodzeniem 2000 zl. Zaszlam w ciążę także umowę miałam przedłużona do dnia porodu czyli 29.07.2017 r. Czy te dochody co uzyskałam przez ten czas w 2017 roku mają coś do rzeczy ? Od 30.07.2017 r jestem na macierzyńskim płatnym 80%. W sierpniu wysokość mojego macierzyńskiego za sierpień i 2 dni lipca wyniosła 1282.68 zl netto a za wrzesień 1131.60zl . Czy powie mi Pani co w u mnie będzie się wliczalo w dochód? Bo jestem tak pogubiona , że bladego pojecia nie mam. I czy wie Pani może czy zabezpieczenie alimentacyjne wlicza sie do dochodu ? Jeżeli tak to czy była by Pani tak kochana i mi to obliczyla jeżeli się wlicza przykładowo zakładając, że bym z sądu dostała odpowiedź pozytywna na to zabezpieczenie sie na kwote o która pisałam 600 zl. Złożyłam również wniosek na jednorazowe becikowe 1000 zł , i dopiero dziś wyciągnęłam zaświadczenie na którym za rok 2015 mój dochód wyniósł 3.756.07 to czy mieszcze się w progu. Proszę Panią o pomoc ponieważ ide zanieść to zaświadczenie i niestety te Panie ostatnim razem były opryskliwe i nie udzieliły mi żadnych informacji także nie wiem na co mam się nastawiac. Jeżeli by Pani mi pomogła byłabym z całego serca wdzięczna i na pewno doinformowana i wiedziała bym co w razie jakiegoś problemu czy po raz oklejny olewania mnie co mówić. Bardzo proszę o pomoc . pozdrawiam serdecznie z moją córka która za 3 dni kończy 2 miesiące.

  Odpowiedz
   • 2 października 2017 o 9:22 pm
    Permalink

    Rozumiem 🙂 Mam nadzieję, że udało mi się w komentarzu powyżej odpisać tak, by rozwiać Twoje różne wątpliwości 😉

    Odpowiedz
  • 2 października 2017 o 9:21 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpowiadając na Twoje pytania:
   1. Becikowe przysługuje, gdy dochód na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto miesięcznie. Piszesz o dochodzie za 2015 rok, w którym osiągnęłaś 3.756,07 zł – nie wiem za jaki okres to dochód. Wiem z dalszej części Twojej wypowiedzi, że już go nie uzyskujesz, a uzyskałaś dochód w 2017 roku z umowy o pracę, który także utraciłaś, a w chwili obecnej uzyskujesz zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. Więcej o becikowym znajdziesz tutaj:http://przepisowamama.pl/komu-przysluguje-becikowe/ i tutaj: http://przepisowamama.pl/dokumenty-potrzebne-do-otrzymania-becikowego/

   2. Co do świadczenia 500+:
   – tak naprawdę powinnaś złożyć dwa wnioski o 500+: jeden na okres od lipca 2017 do 30.09.2017, drugi na okres od 1.10.2017 do 30.09.2018,
   – rzeczywiście potrzebujesz ustalonego prawa do alimentów na dziecko – więcej na ten temat tutaj: http://przepisowamama.pl/500-a-alimenty
   – Twoje dochody z umowy o pracę będą dochodami utraconymi, a do dochodu Twojej rodziny wliczony będzie dochód z zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia (+ alimenty) – jeżeli zasiłek za drugi miesiąc + alimenty dadzą kwotę poniżej 1600 zł (800 zł na osobę), 500+ będzie Ci przysługiwać.
   Pozdrawiam serdecznie Ciebie i maluszka 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *